روابط عمومي شبكه يك سيما
تلفن مستقیم 2-22013901
تلفن داخلی 22162002
آدرس ای میل sima1@irib.ir
نشانی سایت http://tv1.irib.ir

 روابط عمومي شبكه دو سيما
تلفن مستقیم 88771101
تلفن داخلی 22168226
آدرس ای میل sima2@irib.ir
نشانی سایت http://tv2.irib.ir

 

روابط عمومي شبكه سه سيما
تلفن مستقیم 22040092
تلفن داخلی 221668395
آدرس ای میل sima3@irib.ir
نشانی سایت http://tv3.irib.ir

روابط عمومي شبكه چهار سيما
تلفن مستقیم 22024858
آدرس ای میل sima4@irib.ir
نشانی سایت http://tv4.irib.ir

             

روابط عمومي شبكه پنج سيما
تلفن مستقیم 88778990 
آدرس ای میل sima5@irib.ir
نشانی سایت http://tv5.irib.ir
 

روابط عمومي شبكه جهاني جام جم
تلفن مستقیم 22373250
آدرس ای میل jamejam@irib.ir
نشانی سایت http://jjtvn.ir
 

روابط عمومي شبكه قرآن سيما
تلفن مستقیم 4-22034043
آدرس ای میل
RadioQuran@irib.ir
نشانی سایت http://qurantv.irib.ir
 

روابط عمومي شبكه خبر
تلفن داخلی 22163292
آدرس ای میل khabar@irib.ir
نشانی سایت http://www.iribnews.ir

             

روابط عمومي شبكه العالم
تلفن مستقیم 021-22168720 - 22014769
آدرس ای میل alalam@irib.ir
نشانی سایت http://www.alalam.ir
 

 روابط عمومي شبكه آموزش
تلفن مستقیم 88781737
آدرس ای میل amouzeshtv@irib.ir
نشانی سایت http://www.irib.ir/amouzesh
 

دفتر و روابط عمومي شبكه پيام سيما
تلفن مستقیم 22163976
تلفن داخلی
22163478-22163479
آدرس ای میل simapayam@irib.ir
نشانی سایت http://teletext.irib.ir
 

شبکه پیام سیما
تلفن مستقیم 22163976-220533
تلفن داخلی
22163479-22163478
آدرس ای میل simapayam@irib.ir
نشانی سایت http://teletext.irib.ir
 

             

شبکه سحر
تلفن مستقیم 22041096-220249
تلفن داخلی 22162957
 

   
 

 

© 2008, Islamic Republic of Iran Broadcasting Website.
 
Best View : 1024 * 768