جدول پخش

مهاباد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

به ره و سلا مه تی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:05:00
 • پایان برنامه: 01:07:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سریال ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:07:00
 • پایان برنامه: 02:34:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

سینمایی رسوایی 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:34:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

کارآوا3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:20:00
 • پایان برنامه: 03:54:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

مستند گندی شاپور 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:54:00
 • پایان برنامه: 04:11:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

نشانه ها 9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:11:00
 • پایان برنامه: 04:17:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

مناجات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:17:00
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان صبح فقه شافعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 04:28:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

اذان صبح فقه جعفری-نجوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:28:00
 • پایان برنامه: 04:33:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

شاهد 253

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:33:00
 • پایان برنامه: 05:43:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

کاتی موسیقا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:43:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

مشق 17

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:18:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

خبر کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:18:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

4 سوی علم 12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

موسیقی تصاویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:01:00
 • پایان برنامه: 07:02:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:02:00
 • پایان برنامه: 07:06:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:06:00
 • پایان برنامه: 07:31:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند مشق 21-تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:31:00
 • پایان برنامه: 07:34:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر اعلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:34:00
 • پایان برنامه: 08:09:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند گندی شاپور3-تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:09:00
 • پایان برنامه: 08:29:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

دل نوازان 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:29:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

صبحانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:40:00
 • پایان برنامه: 09:43:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر اعلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:43:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر راز شکوفایی-آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

قاب سفید 9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:55:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

عروسکی ناوچه ی امید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 10:53:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

هنر ایرانی 3-تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:53:00
 • پایان برنامه: 10:59:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قاصد بهار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:00
 • پایان برنامه: 11:39:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال در حاشیه ق 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:39:00
 • پایان برنامه: 11:42:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر اعلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:42:00
 • پایان برنامه: 11:47:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نسیم ملل (فنلاند)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:47:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

احسان و نیکو کاری -تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

خاووخیزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر راز شکوفایی- تیزر سریال در حاشیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:02:00
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

مواهب 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:10:00
 • پایان برنامه: 13:49:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

به خته وه ری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:49:00
 • پایان برنامه: 13:54:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

شاهد 266

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:54:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نمایی از ایران -تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 15:35:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

سینمایی اسب آبی-تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:35:00
 • پایان برنامه: 15:37:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آرم شبکه -تیزر بهداشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:37:00
 • پایان برنامه: 16:48:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

کاتی موسیقا-تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:48:00
 • پایان برنامه: 17:10:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند دنیای سبزتر2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:10:00
 • پایان برنامه: 17:12:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سینمایی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:12:00
 • پایان برنامه: 17:54:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال ناخونک ق 8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:54:00
 • پایان برنامه: 17:55:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:55:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

باغچه ی گولان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:14:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

آواهای سرزمین مادری 8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:14:00
 • پایان برنامه: 19:59:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

دیمانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:25:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی -تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:00
 • پایان برنامه: 20:50:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

به خته وه ری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:50:00
 • پایان برنامه: 20:53:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب فقه شافعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:53:00
 • پایان برنامه: 21:11:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

گفتگوی ویژه ی خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:11:00
 • پایان برنامه: 21:15:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب فقه جعفری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:15:00
 • پایان برنامه: 21:32:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

ادامه ی گفتگوی ویژه ی خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:32:00
 • پایان برنامه: 21:40:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

گنجینه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:40:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی -تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

کاتی موسیقا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی -تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:18:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

خبر کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:18:00
 • پایان برنامه: 23:59:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

سریال در حاشیه ق 21

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:59:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.