جدول پخش

الکوثر
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:00:08
 • طول برنامه:

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:00:08
 • پایان برنامه: 00:30:56
 • طول برنامه:30 دقیقه

الحضاره الاسلامیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:56
 • پایان برنامه: 00:31:28
 • طول برنامه:

جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:31:28
 • پایان برنامه: 00:55:14
 • طول برنامه:23 دقیقه

هالیوود کات

در خصوص بررسی فیلم های هالیووددی ضد ایرانی

 • شروع برنامه:00:55:14
 • پایان برنامه: 00:55:46
 • طول برنامه:

جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:55:46
 • پایان برنامه: 00:59:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

طبیبک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:59:40
 • پایان برنامه: 01:00:02
 • طول برنامه:

لوگو استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:02
 • پایان برنامه: 01:02:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار فی صور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:02:02
 • پایان برنامه: 01:05:11
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ سیاسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:05:11
 • پایان برنامه: 01:46:04
 • طول برنامه:40 دقیقه

مسلسل بالمناصفة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:46:04
 • پایان برنامه: 01:46:36
 • طول برنامه:

جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:46:36
 • پایان برنامه: 01:47:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعایه - درد سر عظیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:47:38
 • پایان برنامه: 01:53:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

وجدانیات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:53:18
 • پایان برنامه: 01:58:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:58:42
 • پایان برنامه: 02:00:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:02
 • پایان برنامه: 03:26:57
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

صباح الکوثر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:26:57
 • پایان برنامه: 03:27:29
 • طول برنامه:

جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:27:29
 • پایان برنامه: 03:30:53
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:53
 • پایان برنامه: 04:15:53
 • طول برنامه:45 دقیقه

قضیه ساخنه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:15:53
 • پایان برنامه: 04:16:25
 • طول برنامه:

جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:16:25
 • پایان برنامه: 04:21:56
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:21:56
 • پایان برنامه: 04:31:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

گام دوم انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:31:38
 • پایان برنامه: 04:58:08
 • طول برنامه:26 دقیقه

من ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:58:08
 • پایان برنامه: 04:58:40
 • طول برنامه:

جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:58:40
 • پایان برنامه: 05:00:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

ترامپت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:01
 • پایان برنامه: 05:02:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار فی صور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:02:01
 • پایان برنامه: 05:44:19
 • طول برنامه:42 دقیقه

مسلسل فدائی

در خصوص فلسطین

 • شروع برنامه:05:44:19
 • پایان برنامه: 05:44:51
 • طول برنامه:

جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:44:51
 • پایان برنامه: 05:45:14
 • طول برنامه:

دعایه - نوافذ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:45:14
 • پایان برنامه: 05:52:11
 • طول برنامه:6 دقیقه

مقتطفات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:52:11
 • پایان برنامه: 05:55:13
 • طول برنامه:3 دقیقه

ویژه قدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:55:13
 • پایان برنامه: 05:59:47
 • طول برنامه:4 دقیقه

دعای ایام هفته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:59:47
 • پایان برنامه: 06:16:23
 • طول برنامه:16 دقیقه

دعاء الصباح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:16:23
 • پایان برنامه: 06:29:40
 • طول برنامه:13 دقیقه

مناجات التائبین

مناجات

 • شروع برنامه:06:29:40
 • پایان برنامه: 07:29:28
 • طول برنامه:59 دقیقه

تلاوه ترتیل القرآن الکریم

ترتیل قرآن

 • شروع برنامه:07:29:28
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:

جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 08:00:48
 • طول برنامه:30 دقیقه

الحضاره الاسلامیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:48
 • پایان برنامه: 08:01:20
 • طول برنامه:

جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:20
 • پایان برنامه: 08:03:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:03:16
 • پایان برنامه: 08:29:46
 • طول برنامه:26 دقیقه

من ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:29:46
 • پایان برنامه: 08:30:18
 • طول برنامه:

جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:18
 • پایان برنامه: 09:26:16
 • طول برنامه:55 دقیقه

فقه الاسلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:26:16
 • پایان برنامه: 09:26:48
 • طول برنامه:

جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:26:48
 • پایان برنامه: 09:28:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ سیاسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:28:36
 • پایان برنامه: 09:29:22
 • طول برنامه:

دعایه-میکائیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:29:22
 • پایان برنامه: 09:30:04
 • طول برنامه:

آگهی موجهای آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:04
 • پایان برنامه: 10:18:30
 • طول برنامه:48 دقیقه

مسلسل المشاکل الکبری

درام اجتماعی با موضوع ازدواج و کسب و کار

 • شروع برنامه:10:18:30
 • پایان برنامه: 10:19:02
 • طول برنامه:

جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:19:02
 • پایان برنامه: 10:25:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

مقتطفات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:25:59
 • پایان برنامه: 10:29:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:29:18
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:

آگهی موجهای آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 10:33:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

اخبار الساعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:33:20
 • پایان برنامه: 10:57:06
 • طول برنامه:23 دقیقه

هالیوود کات

در خصوص بررسی فیلم های هالیووددی ضد ایرانی

 • شروع برنامه:10:57:06
 • پایان برنامه: 10:57:38
 • طول برنامه:

جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:57:38
 • پایان برنامه: 11:28:26
 • طول برنامه:30 دقیقه

الحضاره الاسلامیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:28:26
 • پایان برنامه: 11:28:58
 • طول برنامه:

جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:28:58
 • پایان برنامه: 11:29:40
 • طول برنامه:

آگهی موجهای آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:29:40
 • پایان برنامه: 13:18:03
 • طول برنامه:1 ساعت و 48 دقیقه

الفیلم السینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:18:03
 • پایان برنامه: 13:18:35
 • طول برنامه:

جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:18:35
 • پایان برنامه: 13:19:17
 • طول برنامه:

آگهی موجهای آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:19:17
 • پایان برنامه: 14:00:48
 • طول برنامه:41 دقیقه

برنامه الاطفال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:48
 • پایان برنامه: 14:02:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار فی صور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:02:48
 • پایان برنامه: 14:03:30
 • طول برنامه:

آگهی موجهای آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:03:30
 • پایان برنامه: 14:04:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعایه-درد سر عظیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:04:32
 • پایان برنامه: 14:45:25
 • طول برنامه:40 دقیقه

مسلسل بالمناصفة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:25
 • پایان برنامه: 14:45:57
 • طول برنامه:

جذب آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:57
 • پایان برنامه: 14:46:51
 • طول برنامه:

دعایه-وجه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:46:51
 • پایان برنامه: 14:49:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

أیام لها تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:49:05
 • پایان برنامه: 14:58:47
 • طول برنامه:9 دقیقه

گام دوم انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:58:47
 • پایان برنامه: 14:59:18
 • طول برنامه:

وله خاتم النبیین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:59:18
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:

آگهی موجهای آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اخبار الساعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:03:00
 • پایان برنامه: 15:05:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

ادعیة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 15:59:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

فقه الاسلام( مباشر قم المقدسه)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلان البرامج لقناه الکوثر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

الحضاره الاسلامیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:25:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

نوافذ

مسابقه زنده تلفنی با هدف افزایش سطح آگاهی مخاطبان و ایجاد سرگرمی

 • شروع برنامه:16:55:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشحات14

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اخبار الساعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:03:00
 • پایان برنامه: 17:05:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

ادعیة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 17:52:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

مسلسل فدائی

در خصوص فلسطین

 • شروع برنامه:17:52:00
 • پایان برنامه: 17:56:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:56:00
 • پایان برنامه: 17:59:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

صور و حکایة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلان البرامج لقناه الکوثر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 19:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

برنامج الاطفال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:25:00
 • پایان برنامه: 19:29:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:29:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلان البرامج لقناه الکوثر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

جسور الادب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

هالیوود کات

در خصوص بررسی فیلم های هالیووددی ضد ایرانی

 • شروع برنامه:20:25:00
 • پایان برنامه: 20:29:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلان البرامج لقناه الکوثر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:40:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

قضیة ساخنة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:32:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار فی صور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:32:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

ادعیة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 22:27:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

مسلسل المشاکل الکبری

درام اجتماعی با موضوع ازدواج و کسب و کار

 • شروع برنامه:22:27:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:25:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

عقائد الاسلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:25:00
 • پایان برنامه: 23:29:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلان البرامج لقناه الکوثر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:55:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.