جدول پخش

الکوثر
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:00:09
 • طول برنامه:

آرم برنامه زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:00:09
 • پایان برنامه: 01:25:09
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

ان للمتقین مفازا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:25:09
 • پایان برنامه: 01:26:04
 • طول برنامه:

دعایه - قم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:26:04
 • پایان برنامه: 01:28:33
 • طول برنامه:2 دقیقه

رمضان 98 - فواصل فقهیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:28:33
 • پایان برنامه: 01:30:33
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار فی صور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:33
 • پایان برنامه: 01:30:40
 • طول برنامه:

اعلام الان و بعدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:40
 • پایان برنامه: 01:31:01
 • طول برنامه:

آرم برنامه زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:31:01
 • پایان برنامه: 02:56:04
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

الوجه الاخر(مباشر)

برنامه زنده/بررسی یک موضوع مهم از چند دیدگاه

 • شروع برنامه:02:56:04
 • پایان برنامه: 02:56:43
 • طول برنامه:

دعایه - واحه الاسرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:56:43
 • پایان برنامه: 03:00:03
 • طول برنامه:3 دقیقه

من القلب الی القلب

سخنرانی های ویژه رمضان

 • شروع برنامه:03:00:03
 • پایان برنامه: 03:25:03
 • طول برنامه:25 دقیقه

ثامن الحجج ویژه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:25:03
 • پایان برنامه: 03:28:06
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:28:06
 • پایان برنامه: 03:29:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعایه - یوسف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:29:08
 • پایان برنامه: 04:16:43
 • طول برنامه:47 دقیقه

الغالبون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:16:43
 • پایان برنامه: 04:17:31
 • طول برنامه:

دعایه - بچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:17:31
 • پایان برنامه: 05:28:44
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

یوسف الصدیق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:28:44
 • پایان برنامه: 06:25:44
 • طول برنامه:57 دقیقه

فقه الاسلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:25:44
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

ترتیل القرآن مرقد الامام الرضا(ع)

ترتیل قرآن از حرم امام رضا

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 08:55:14
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

الوجه الاخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:55:14
 • پایان برنامه: 08:57:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

أیام لها تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:57:31
 • پایان برنامه: 08:58:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعایه-مفازا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:58:40
 • پایان برنامه: 09:49:37
 • طول برنامه:50 دقیقه

رمضان أحلی

برنامه ویژه ماه مبارک رمضان

 • شروع برنامه:09:49:37
 • پایان برنامه: 09:56:40
 • طول برنامه:7 دقیقه

تسابیح الروح

صفات خداوند

 • شروع برنامه:09:56:40
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

من القلب الی القلب

سخنرانی های ویژه رمضان

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اخبار الساعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:03:00
 • پایان برنامه: 10:03:58
 • طول برنامه:

رمضان 98-دعای روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:03:58
 • پایان برنامه: 11:28:58
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

ان للمتقین مفازا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:28:58
 • پایان برنامه: 11:29:33
 • طول برنامه:

دعایه-مفتاح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:29:33
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:

اعلام سه برنامه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:33:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اخبار الساعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:33:00
 • پایان برنامه: 11:35:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

رمضان 98-ادعیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:35:08
 • پایان برنامه: 11:56:35
 • طول برنامه:21 دقیقه

حسن الکتاب

معرفی قاریان بین المللی قاریان مصری

 • شروع برنامه:11:56:35
 • پایان برنامه: 11:59:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

رمضان 98-فواصل فقهیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:59:16
 • پایان برنامه: 12:00:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعایه-یوسف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:18
 • پایان برنامه: 12:33:59
 • طول برنامه:33 دقیقه

مسلسل وداعا یا ولدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:33:59
 • پایان برنامه: 12:34:54
 • طول برنامه:

دعایه-غالبون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:34:54
 • پایان برنامه: 13:46:07
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

یوسف الصدیق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:46:07
 • پایان برنامه: 13:46:55
 • طول برنامه:

دعایه-بچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:46:55
 • پایان برنامه: 14:34:30
 • طول برنامه:47 دقیقه

الغالبون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:34:30
 • پایان برنامه: 14:35:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعایه-خاتم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:35:40
 • پایان برنامه: 14:40:57
 • طول برنامه:5 دقیقه

من نهج القائد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:40:57
 • پایان برنامه: 14:50:39
 • طول برنامه:9 دقیقه

گام دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:50:39
 • پایان برنامه: 14:57:42
 • طول برنامه:7 دقیقه

تسابیح الروح

صفات خداوند

 • شروع برنامه:14:57:42
 • پایان برنامه: 14:58:28
 • طول برنامه:

دعایه-احلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:58:28
 • پایان برنامه: 14:59:26
 • طول برنامه:

رمضان 98-دعای روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:59:26
 • پایان برنامه: 15:00:03
 • طول برنامه:

رمضان 98-فواصل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:03
 • پایان برنامه: 16:00:03
 • طول برنامه:1 ساعت

ترتیل القرآن مرقدالسیده المعصومه(س)(( مباشر))

ترتیل سی جزء قرآن

 • شروع برنامه:16:00:03
 • پایان برنامه: 16:00:30
 • طول برنامه:

اعلام سه برنامه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:30
 • پایان برنامه: 16:00:51
 • طول برنامه:

ارم برنامه زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:51
 • پایان برنامه: 16:26:01
 • طول برنامه:25 دقیقه

المفتاح

مسابقه زنده تلفنی در ماه مبارک رمضان

 • شروع برنامه:16:26:01
 • پایان برنامه: 16:26:40
 • طول برنامه:

دعایه-واحه الاسرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:26:40
 • پایان برنامه: 16:27:34
 • طول برنامه:

دعایه-حسن الکتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:27:34
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

رمضان 98-ادعیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:33:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اخبار الساعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:33:00
 • پایان برنامه: 16:34:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:34:29
 • پایان برنامه: 16:35:08
 • طول برنامه:

دعایه-واحه الاسرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:35:08
 • پایان برنامه: 17:14:29
 • طول برنامه:39 دقیقه

مسلسل وداعا یا ولدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:14:29
 • پایان برنامه: 17:14:49
 • طول برنامه:

آرم طبیعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:14:49
 • پایان برنامه: 17:27:11
 • طول برنامه:12 دقیقه

نفحات رمضانیه

برنامه گفتگو محور حول آیات قرآن کریم

 • شروع برنامه:17:27:11
 • پایان برنامه: 17:29:37
 • طول برنامه:2 دقیقه

ادعیه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:29:37
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:

فرکانس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:32:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار فی صور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:32:09
 • پایان برنامه: 17:33:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ سیاسی-رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:33:44
 • پایان برنامه: 17:34:00
 • طول برنامه:

آرم پروانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:34:00
 • پایان برنامه: 17:34:39
 • طول برنامه:

فواصل رمضانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:34:39
 • پایان برنامه: 17:35:00
 • طول برنامه:

آرم برنامه زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:35:00
 • پایان برنامه: 18:02:09
 • طول برنامه:27 دقیقه

واحه الاسرار

مسابقه زنده تلفنی

 • شروع برنامه:18:02:09
 • پایان برنامه: 18:05:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

اقلام ملونه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:05:07
 • پایان برنامه: 18:07:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ رمضانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:07:19
 • پایان برنامه: 18:29:12
 • طول برنامه:21 دقیقه

خاتم الانبیاء

انیمیشن قصص الانبیاء در مورد پیامبران می باشد

 • شروع برنامه:18:29:12
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:

ادعیه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:32:53
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار الساعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:32:53
 • پایان برنامه: 18:34:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:34:22
 • پایان برنامه: 18:34:39
 • طول برنامه:

فواصل رمضانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:34:39
 • پایان برنامه: 18:35:00
 • طول برنامه:

آرم برنامه زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:35:00
 • پایان برنامه: 19:31:28
 • طول برنامه:56 دقیقه

فقه الاسلام-ویژه رمضان(مباشر)

برنامه زنده-فلسفه احکام شرعی مطابق با فتاوای مراجع عظام تقلید

 • شروع برنامه:19:31:28
 • پایان برنامه: 19:39:32
 • طول برنامه:8 دقیقه

تسابیح الروح

صفات خداوند

 • شروع برنامه:19:39:32
 • پایان برنامه: 19:39:39
 • طول برنامه:

اعلام الان وبعدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:39:39
 • پایان برنامه: 19:40:00
 • طول برنامه:

آرم برنامه زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:40:00
 • پایان برنامه: 20:25:01
 • طول برنامه:45 دقیقه

قضیه ساخنه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:01
 • پایان برنامه: 20:26:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ سیاسی-فرهنگ نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:26:49
 • پایان برنامه: 20:27:09
 • طول برنامه:

آرم طبیعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:27:09
 • پایان برنامه: 20:28:04
 • طول برنامه:

دعایه-الغالبون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:28:04
 • پایان برنامه: 20:29:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعایه-خاتم الانبیاء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:14
 • پایان برنامه: 20:29:33
 • طول برنامه:

فواصل رمضانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:33
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:

اعلام سه برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:40:03
 • طول برنامه:10 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:40:03
 • پایان برنامه: 21:33:21
 • طول برنامه:53 دقیقه

رمضان أحلی

برنامه ویژه ماه مبارک رمضان

 • شروع برنامه:21:33:21
 • پایان برنامه: 22:48:06
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

مسلسل یوسف الصدیق(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:48:06
 • پایان برنامه: 22:48:54
 • طول برنامه:

دعایه-خداحافظ بچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:48:54
 • پایان برنامه: 22:49:41
 • طول برنامه:

دعایه-فقه الاسلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:49:41
 • پایان برنامه: 22:51:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

من القلب الی القلب

سخنرانی های ویژه رمضان

 • شروع برنامه:22:51:59
 • پایان برنامه: 22:55:05
 • طول برنامه:3 دقیقه

أیام لها تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:05
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

من نهج القائد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:02:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار فی صور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:02:02
 • پایان برنامه: 23:25:39
 • طول برنامه:23 دقیقه

حسن الکتاب

معرفی قاریان بین المللی قاریان مصری

 • شروع برنامه:23:25:39
 • پایان برنامه: 23:25:59
 • طول برنامه:

آرم طبیعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:25:59
 • پایان برنامه: 23:26:56
 • طول برنامه:

دعایه-بهترین عکس رمضانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:26:56
 • پایان برنامه: 23:28:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعایه-مفازا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:28:05
 • پایان برنامه: 23:29:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ سیاسی-فرهنگ نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:53
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:

اعلام الان وبعدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:58:12
 • طول برنامه:13 دقیقه

نفحات رمضانیه

برنامه گفتگو محور حول آیات قرآن کریم

 • شروع برنامه:23:58:12
 • پایان برنامه: 23:59:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعایه-یوسف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:59:14
 • پایان برنامه: 23:59:39
 • طول برنامه:

فواصل رمضانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:59:39
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:

آرم برنامه زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.