جدول پخش

الکوثر
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:00:06
 • طول برنامه:

آرم اماکن مقدسه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:00:06
 • پایان برنامه: 00:27:09
 • طول برنامه:27 دقیقه

الموعظه الحسنه

موضوعات روز و مناسبتهای مذهبی

 • شروع برنامه:00:27:09
 • پایان برنامه: 00:29:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:29:06
 • پایان برنامه: 00:29:45
 • طول برنامه:

دعایه - فقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:29:45
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:

آرم استیشن پل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:52:27
 • طول برنامه:22 دقیقه

هالیوود کات

در خصوص بررسی فیلم های هالیووددی ضد ایرانی

 • شروع برنامه:00:52:27
 • پایان برنامه: 00:53:24
 • طول برنامه:

دعایه - حلقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:53:24
 • پایان برنامه: 00:56:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

أیام لها تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:56:19
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

طبیبک

شرح مختصری از بیماری و درمان آن

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار فی صور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:02:00
 • پایان برنامه: 01:02:54
 • طول برنامه:

دعایه - هوش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:02:54
 • پایان برنامه: 01:46:04
 • طول برنامه:43 دقیقه

مسلسل اللیلة المقمرة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:46:04
 • پایان برنامه: 01:51:01
 • طول برنامه:4 دقیقه

نمایی از ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:51:01
 • پایان برنامه: 01:58:36
 • طول برنامه:7 دقیقه

مقتطفات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:58:36
 • پایان برنامه: 01:58:54
 • طول برنامه:

دمو ریل ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:58:54
 • پایان برنامه: 01:59:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعایه - الحضارت الاسلامیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:59:55
 • پایان برنامه: 03:26:55
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

یوم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:26:55
 • پایان برنامه: 03:27:40
 • طول برنامه:

دعایه - معراج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:27:40
 • پایان برنامه: 03:27:50
 • طول برنامه:

لوگو استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:27:50
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

ترامپت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

کنا هناک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:40:00
 • پایان برنامه: 03:45:16
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ سیاسی - رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:45:16
 • پایان برنامه: 04:30:16
 • طول برنامه:45 دقیقه

قضیه ساخنه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:16
 • پایان برنامه: 04:44:45
 • طول برنامه:14 دقیقه

فصل الخطاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:44:45
 • پایان برنامه: 04:49:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

تواشیح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:49:38
 • پایان برنامه: 04:50:07
 • طول برنامه:

آرم سوشیال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:50:07
 • پایان برنامه: 04:57:42
 • طول برنامه:7 دقیقه

مقتطفات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:57:42
 • پایان برنامه: 04:58:02
 • طول برنامه:

آرم استیشن طبیعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:58:02
 • پایان برنامه: 04:59:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعایه - الحضارت الاسلامیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:59:03
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:

دعایه - حلقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:44:29
 • طول برنامه:44 دقیقه

مسلسل ذکا شریر

سرقت انترنتی

 • شروع برنامه:05:44:29
 • پایان برنامه: 05:45:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعایه - دردسر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:45:31
 • پایان برنامه: 05:46:11
 • طول برنامه:

دعایه - مسائل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:46:11
 • پایان برنامه: 05:50:44
 • طول برنامه:4 دقیقه

وجدانیات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:50:44
 • پایان برنامه: 05:51:29
 • طول برنامه:

دعایه - معراج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:51:29
 • پایان برنامه: 05:54:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:54:28
 • پایان برنامه: 05:57:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای ایام هفته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:57:09
 • پایان برنامه: 06:13:45
 • طول برنامه:16 دقیقه

دعاء الصباح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:13:45
 • پایان برنامه: 06:27:02
 • طول برنامه:13 دقیقه

مناجات التائبین

مناجات

 • شروع برنامه:06:27:02
 • پایان برنامه: 06:28:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلام قائد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:28:07
 • پایان برنامه: 07:28:40
 • طول برنامه:1 ساعت

ترتیل القرآن مرقد الامام الرضا(ع)

ترتیل قرآن از حرم امام رضا

 • شروع برنامه:07:28:40
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 07:57:03
 • طول برنامه:27 دقیقه

الموعظه الحسنه

موضوعات روز و مناسبتهای مذهبی

 • شروع برنامه:07:57:03
 • پایان برنامه: 08:00:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:02
 • پایان برنامه: 08:01:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:58
 • پایان برنامه: 08:02:14
 • طول برنامه:

آرم پروانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:14
 • پایان برنامه: 08:30:10
 • طول برنامه:27 دقیقه

جسور الادب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:10
 • پایان برنامه: 08:30:55
 • طول برنامه:

دعایه - معراج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:55
 • پایان برنامه: 09:56:37
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

الوجه الاخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:56:37
 • پایان برنامه: 10:01:16
 • طول برنامه:4 دقیقه

مدح پیامبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:01:16
 • پایان برنامه: 10:15:45
 • طول برنامه:14 دقیقه

فصل الخطاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:15:45
 • پایان برنامه: 10:25:27
 • طول برنامه:9 دقیقه

گام دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:25:27
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

ویژه قدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 10:33:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اخبار الساعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:33:00
 • پایان برنامه: 10:36:24
 • طول برنامه:3 دقیقه

وجدانیات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:36:24
 • پایان برنامه: 10:58:51
 • طول برنامه:22 دقیقه

هالیوود کات

در خصوص بررسی فیلم های هالیووددی ضد ایرانی

 • شروع برنامه:10:58:51
 • پایان برنامه: 10:59:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعایه - معراج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:52
 • پایان برنامه: 11:26:55
 • طول برنامه:27 دقیقه

الموعظه الحسنه

موضوعات روز و مناسبتهای مذهبی

 • شروع برنامه:11:26:55
 • پایان برنامه: 11:29:58
 • طول برنامه:3 دقیقه

تواشیح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:29:58
 • پایان برنامه: 12:57:18
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

یوم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:57:18
 • پایان برنامه: 12:57:57
 • طول برنامه:

دعایه - فقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:57:57
 • پایان برنامه: 12:58:37
 • طول برنامه:

دعایه - مسائل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:58:37
 • پایان برنامه: 12:59:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

هنا ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:59:44
 • پایان برنامه: 13:57:51
 • طول برنامه:58 دقیقه

برنامه الاطفال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:57:51
 • پایان برنامه: 13:58:07
 • طول برنامه:

آرم پروانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:58:07
 • پایان برنامه: 14:01:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

أیام لها تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:01:02
 • پایان برنامه: 14:03:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار فی صور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:03:02
 • پایان برنامه: 14:04:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعایه - دردسر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:04:04
 • پایان برنامه: 14:04:59
 • طول برنامه:

دعایه - هوش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:04:59
 • پایان برنامه: 14:48:09
 • طول برنامه:43 دقیقه

مسلسل اللیلة المقمرة

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:48:09
 • پایان برنامه: 14:49:03
 • طول برنامه:

دعایه - هالیوود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:49:03
 • پایان برنامه: 14:53:27
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشحات محمد رسول الله

مدح حضرت رسول

 • شروع برنامه:14:53:27
 • پایان برنامه: 14:56:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:56:08
 • پایان برنامه: 14:56:19
 • طول برنامه:

لوگو استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:56:19
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

طبیبک

شرح مختصری از بیماری و درمان آن

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:03:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

اخبار الساعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:03:20
 • پایان برنامه: 15:04:17
 • طول برنامه:

دعایه - حلقه سبز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:04:17
 • پایان برنامه: 16:28:46
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

الوجه الاخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:28:46
 • پایان برنامه: 16:29:40
 • طول برنامه:

دعایه - هالیودکات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:40
 • پایان برنامه: 16:29:47
 • طول برنامه:

اعلام الان و بعدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:47
 • پایان برنامه: 16:30:08
 • طول برنامه:

ارم برنامه زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:08
 • پایان برنامه: 16:55:40
 • طول برنامه:25 دقیقه

المفتاح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:55:40
 • پایان برنامه: 16:56:02
 • طول برنامه:

لوگو استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:56:02
 • پایان برنامه: 16:56:41
 • طول برنامه:

دعایه - فقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:56:41
 • پایان برنامه: 16:57:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعایه - الحضاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:57:42
 • پایان برنامه: 16:58:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

هنا ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:42
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ترامپت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:03:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

اخبار الساعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:03:20
 • پایان برنامه: 17:04:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ سیاسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:04:53
 • پایان برنامه: 17:05:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعایه - درد سر عظیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:05:55
 • پایان برنامه: 17:52:15
 • طول برنامه:46 دقیقه

مسلسل ذکا شریر

سرقت انترنتی

 • شروع برنامه:17:52:15
 • پایان برنامه: 17:53:12
 • طول برنامه:

دعایه - حلقه سبز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:53:12
 • پایان برنامه: 18:00:47
 • طول برنامه:7 دقیقه

مقتطفات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:47
 • پایان برنامه: 19:29:57
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

برنامج الاطفال الناشئه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:29:57
 • پایان برنامه: 19:30:51
 • طول برنامه:

دعایه -هالیودکات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:51
 • پایان برنامه: 19:53:41
 • طول برنامه:22 دقیقه

من ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:41
 • پایان برنامه: 19:54:01
 • طول برنامه:

ارم استیشن طبیعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:54:01
 • پایان برنامه: 20:03:13
 • طول برنامه:9 دقیقه

تسابیح الروح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:03:13
 • پایان برنامه: 20:28:09
 • طول برنامه:24 دقیقه

هالیوود کات

در خصوص بررسی فیلم های هالیووددی ضد ایرانی

 • شروع برنامه:20:28:09
 • پایان برنامه: 20:28:59
 • طول برنامه:

وله حضرت فاطمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:28:59
 • پایان برنامه: 20:29:53
 • طول برنامه:

دعایه -وجه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:53
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:

اعلام الان و بعدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:40:04
 • طول برنامه:10 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:40:04
 • پایان برنامه: 20:43:54
 • طول برنامه:3 دقیقه

طبیبک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:43:54
 • پایان برنامه: 20:44:39
 • طول برنامه:

دعایه -معراج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:44:39
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:

ارم برنامه زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

قضیه ساخنه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:32:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار فی صور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:32:00
 • پایان برنامه: 21:33:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

ترامپت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:33:15
 • پایان برنامه: 21:34:10
 • طول برنامه:

دعایه -هوش سیاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:34:10
 • پایان برنامه: 22:22:55
 • طول برنامه:48 دقیقه

مسلسل المشاکل الکبری

مشکلات کار و ازدواج

 • شروع برنامه:22:22:55
 • پایان برنامه: 22:23:35
 • طول برنامه:

دعایه -مسائل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:23:35
 • پایان برنامه: 22:26:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

أیام لها تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:26:30
 • پایان برنامه: 22:30:05
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:05
 • پایان برنامه: 22:30:26
 • طول برنامه:

ارم برنامه زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:26
 • پایان برنامه: 23:26:28
 • طول برنامه:56 دقیقه

فقه الاسلام( مباشر قم المقدسه)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:26:28
 • پایان برنامه: 23:27:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعایه -الحضاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:27:29
 • پایان برنامه: 23:29:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ سیاسی-رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:48
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:

شمارش معکوس خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

الاخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:55:00
 • پایان برنامه: 23:59:35
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشحات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:59:35
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:

الحضاره الاسلامیه

توضیحات برنامه درج نشده است.