جدول پخش

سحر 2
 • شروع برنامه:00:06:37
 • پایان برنامه: 00:27:49
 • طول برنامه:21 دقیقه

امریکہ کا باطنی چہرہ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:27:49
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

مصوری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 01:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:20:00
 • پایان برنامه: 01:23:15
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس گذر از رنج ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:23:15
 • پایان برنامه: 01:26:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

ایک دن ایک کتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:26:08
 • پایان برنامه: 01:27:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس قرآن وزندگی 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:27:33
 • پایان برنامه: 01:40:07
 • طول برنامه:12 دقیقه

تفسیرقرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:40:07
 • پایان برنامه: 01:41:06
 • طول برنامه:

تیزر سایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:41:06
 • پایان برنامه: 02:09:57
 • طول برنامه:28 دقیقه

ممتاز شخصیات کی سرزمین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:09:57
 • پایان برنامه: 02:29:04
 • طول برنامه:19 دقیقه

ثمرقند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:29:04
 • پایان برنامه: 02:30:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس راز کوهستان 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:42
 • پایان برنامه: 02:58:42
 • طول برنامه:28 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:58:42
 • پایان برنامه: 02:59:29
 • طول برنامه:

آنونس زاویه نگاه 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:59:29
 • پایان برنامه: 03:28:50
 • طول برنامه:29 دقیقه

ہنرہفتم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:28:50
 • پایان برنامه: 03:30:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس آی فیلم نیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:17
 • پایان برنامه: 04:21:39
 • طول برنامه:51 دقیقه

ہمدم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:21:39
 • پایان برنامه: 04:24:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس تیپ مخصوص

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:24:09
 • پایان برنامه: 04:27:22
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه بند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:27:22
 • پایان برنامه: 04:28:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس قرآن وزندگی 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:28:47
 • پایان برنامه: 04:29:20
 • طول برنامه:

تیزر یوتیوب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:29:20
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبریں کی نشر مکرر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:55:00
 • پایان برنامه: 04:56:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جام جم 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:56:00
 • پایان برنامه: 05:17:12
 • طول برنامه:21 دقیقه

امریکہ کا باطنی چہرہ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:17:12
 • پایان برنامه: 05:19:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس میزگرد سیاسی 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:19:19
 • پایان برنامه: 05:25:57
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلیپ بهار آیین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:25:57
 • پایان برنامه: 05:28:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

مصوری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:28:08
 • پایان برنامه: 05:29:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس آی فیلم نیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:29:35
 • پایان برنامه: 06:20:57
 • طول برنامه:51 دقیقه

ہمدم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:20:57
 • پایان برنامه: 06:23:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس تیپ مخصوص

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:23:27
 • پایان برنامه: 06:39:05
 • طول برنامه:15 دقیقه

شکرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:39:05
 • پایان برنامه: 06:40:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس آی فیلم نیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:40:32
 • پایان برنامه: 07:09:23
 • طول برنامه:28 دقیقه

ممتاز شخصیات کی سرزمین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:09:23
 • پایان برنامه: 07:11:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس راز کوهستان 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:11:01
 • پایان برنامه: 07:30:10
 • طول برنامه:19 دقیقه

ثمرقند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:10
 • پایان برنامه: 07:58:10
 • طول برنامه:28 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:58:10
 • پایان برنامه: 07:58:43
 • طول برنامه:

آنونس جام جم 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:58:43
 • پایان برنامه: 08:28:04
 • طول برنامه:29 دقیقه

ہنرہفتم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:28:04
 • پایان برنامه: 08:30:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس تیپ مخصوص

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:34
 • پایان برنامه: 08:57:52
 • طول برنامه:27 دقیقه

قلقلی اور بچے کی نشر مکرر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:57:52
 • پایان برنامه: 08:59:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس آی فیلم نیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:19
 • پایان برنامه: 09:50:41
 • طول برنامه:51 دقیقه

ہمدم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:50:41
 • پایان برنامه: 09:53:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه خوشه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:53:34
 • پایان برنامه: 09:54:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس تاریخ اسلام 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:54:39
 • پایان برنامه: 10:20:57
 • طول برنامه:26 دقیقه

کلام امیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:20:57
 • پایان برنامه: 10:23:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس تیپ مخصوص

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:23:27
 • پایان برنامه: 10:28:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ راز نگاهت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:28:39
 • پایان برنامه: 10:30:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس راز کوهستان 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:17
 • پایان برنامه: 11:20:17
 • طول برنامه:50 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:20:17
 • پایان برنامه: 11:22:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس حیات جانوری کردستان 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:22:24
 • پایان برنامه: 11:43:36
 • طول برنامه:21 دقیقه

امریکہ کا باطنی چہرہ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:43:36
 • پایان برنامه: 11:46:51
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس گذر از رنج ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:46:51
 • پایان برنامه: 12:14:09
 • طول برنامه:27 دقیقه

قلقلی اور بچے کی نشر مکرر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:14:09
 • پایان برنامه: 12:43:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

ممتاز شخصیات کی سرزمین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:43:00
 • پایان برنامه: 13:02:07
 • طول برنامه:19 دقیقه

ثمرقند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:02:07
 • پایان برنامه: 13:30:07
 • طول برنامه:28 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:07
 • پایان برنامه: 13:59:28
 • طول برنامه:29 دقیقه

ہنرہفتم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:28
 • پایان برنامه: 14:50:50
 • طول برنامه:51 دقیقه

ہمدم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:50:50
 • پایان برنامه: 15:06:28
 • طول برنامه:15 دقیقه

شکرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:06:28
 • پایان برنامه: 15:08:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس گذر از رنج ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:08:58
 • پایان برنامه: 15:58:58
 • طول برنامه:50 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:58
 • پایان برنامه: 16:27:23
 • طول برنامه:28 دقیقه

قلقلی اور بچے

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:27:23
 • پایان برنامه: 16:28:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام تصویری 16:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:28:28
 • پایان برنامه: 16:29:20
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:20
 • پایان برنامه: 16:29:50
 • طول برنامه:

اعلام میانی 16:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:50
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:

شمارش معکوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبریں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:55:00
 • پایان برنامه: 16:55:23
 • طول برنامه:

آرم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:55:23
 • پایان برنامه: 16:56:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس قرآن وزندگی 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:56:48
 • پایان برنامه: 16:59:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعا کی راہ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:07
 • پایان برنامه: 17:00:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس شمیم معرفت 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:08
 • پایان برنامه: 17:00:38
 • طول برنامه:

اعلام میانی 16:59

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:38
 • پایان برنامه: 17:29:38
 • طول برنامه:29 دقیقه

خطبہ نماز جمعہ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:29:38
 • پایان برنامه: 17:30:08
 • طول برنامه:

اعلام میانی 17:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:08
 • پایان برنامه: 17:55:37
 • طول برنامه:25 دقیقه

آفتاب نہاں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:55:37
 • پایان برنامه: 17:56:36
 • طول برنامه:

تیزر سایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:56:36
 • پایان برنامه: 17:59:51
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس گذر از رنج ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:51
 • پایان برنامه: 18:00:21
 • طول برنامه:

اعلام میانی 17:59

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:21
 • پایان برنامه: 18:50:22
 • طول برنامه:50 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:22
 • پایان برنامه: 18:50:50
 • طول برنامه:

آرم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:50
 • پایان برنامه: 18:52:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس آی فیلم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:52:17
 • پایان برنامه: 18:55:46
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران کی ممتاز شخصیات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:55:46
 • پایان برنامه: 18:58:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه متاش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:58:43
 • پایان برنامه: 18:59:30
 • طول برنامه:

آنونس زاویه نگاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:30
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 18:59

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:22:01
 • طول برنامه:22 دقیقه

جام جم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:22:01
 • پایان برنامه: 19:22:17
 • طول برنامه:

آرم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:22:17
 • پایان برنامه: 19:23:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس انداز جهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:23:55
 • پایان برنامه: 19:24:40
 • طول برنامه:

فتو ابیانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:24:40
 • پایان برنامه: 19:26:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس آی فیلم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:26:07
 • پایان برنامه: 19:26:37
 • طول برنامه:

اعلام میانی 19:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:26:37
 • پایان برنامه: 19:52:55
 • طول برنامه:26 دقیقه

گولڈن وے

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:55
 • پایان برنامه: 20:05:26
 • طول برنامه:12 دقیقه

تقریب مذاہب اسلامیہ کی عظیم شخصیات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:05:26
 • پایان برنامه: 20:28:32
 • طول برنامه:23 دقیقه

ایرانی پکوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:28:32
 • پایان برنامه: 20:29:30
 • طول برنامه:

اعلام متنی 20:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:30
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 20:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

انداز جہاں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:00
 • پایان برنامه: 20:58:30
 • طول برنامه:

اعلام میانی 20:59

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:30
 • پایان برنامه: 21:29:20
 • طول برنامه:30 دقیقه

واٹر کلر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:29:20
 • پایان برنامه: 21:29:50
 • طول برنامه:

اعلام میانی 21:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:29:50
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:

شمارش معکوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:54:20
 • طول برنامه:24 دقیقه

خبریں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:54:20
 • پایان برنامه: 21:54:36
 • طول برنامه:

آرم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:54:36
 • پایان برنامه: 21:57:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه آبکنار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:57:22
 • پایان برنامه: 21:58:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس آی فیلم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:58:49
 • پایان برنامه: 21:59:19
 • طول برنامه:

اعلام میانی 21:59

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:59:19
 • پایان برنامه: 22:47:02
 • طول برنامه:47 دقیقه

ہمدم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:47:02
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

منزل مراد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:22:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

جام جم کی نشر مکرر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:22:00
 • پایان برنامه: 23:36:29
 • طول برنامه:14 دقیقه

تفسیرقرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:36:29
 • پایان برنامه: 23:37:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فقه وزندگی 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:37:35
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:22 دقیقه

خطبہ نماز جمعہ

توضیحات برنامه درج نشده است.