جدول پخش

سحر 2
 • شروع برنامه:00:06:06
 • پایان برنامه: 00:32:57
 • طول برنامه:26 دقیقه

سایه های پنهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:32:57
 • پایان برنامه: 01:22:53
 • طول برنامه:49 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:22:53
 • پایان برنامه: 02:02:13
 • طول برنامه:39 دقیقه

ہوا کا سہارا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:02:13
 • پایان برنامه: 02:17:11
 • طول برنامه:14 دقیقه

شکرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:17:11
 • پایان برنامه: 02:45:11
 • طول برنامه:28 دقیقه

انداز جہاں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:45:11
 • پایان برنامه: 04:00:24
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

ماه خدا راه رضا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:24
 • پایان برنامه: 04:40:29
 • طول برنامه:40 دقیقه

آفت ہی آفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:40:29
 • پایان برنامه: 04:41:02
 • طول برنامه:

انونس خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:41:02
 • پایان برنامه: 04:43:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

انونس تکیه بر باد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:43:42
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

انونس ویژه سحر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تلاوت قرآن از مشهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:45:00
 • پایان برنامه: 05:51:07
 • طول برنامه:6 دقیقه

تذهیب در قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:51:07
 • پایان برنامه: 06:17:58
 • طول برنامه:26 دقیقه

سایه های پنهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:17:58
 • پایان برنامه: 06:35:44
 • طول برنامه:17 دقیقه

ایران جان من و جان شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:35:44
 • پایان برنامه: 07:15:04
 • طول برنامه:39 دقیقه

ہوا کا سہارا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:04
 • پایان برنامه: 07:30:02
 • طول برنامه:14 دقیقه

شکرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:02
 • پایان برنامه: 07:36:37
 • طول برنامه:6 دقیقه

ٹہوکہ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:36:37
 • پایان برنامه: 08:04:37
 • طول برنامه:28 دقیقه

انداز جہاں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:04:37
 • پایان برنامه: 08:06:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ رهبری-رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:06:05
 • پایان برنامه: 08:37:34
 • طول برنامه:31 دقیقه

ماه خدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:37:34
 • پایان برنامه: 09:04:31
 • طول برنامه:26 دقیقه

قلقلی اور بچے

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:04:31
 • پایان برنامه: 09:44:36
 • طول برنامه:40 دقیقه

آفت ہی آفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:44:36
 • پایان برنامه: 10:16:36
 • طول برنامه:32 دقیقه

الف لام میم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:16:36
 • پایان برنامه: 10:44:39
 • طول برنامه:28 دقیقه

گلوبل ولیج کے رہائشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:44:39
 • پایان برنامه: 11:34:35
 • طول برنامه:49 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:34:35
 • پایان برنامه: 12:01:26
 • طول برنامه:26 دقیقه

سایه های پنهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:01:26
 • پایان برنامه: 13:16:50
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

تکرار راه خدا ماه رضا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:16:50
 • پایان برنامه: 13:17:05
 • طول برنامه:

وله رمضان کریم5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:17:05
 • پایان برنامه: 13:45:05
 • طول برنامه:28 دقیقه

انداز جہاں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:45:05
 • پایان برنامه: 14:16:34
 • طول برنامه:31 دقیقه

ماه خدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:16:34
 • پایان برنامه: 14:56:39
 • طول برنامه:40 دقیقه

آفت ہی آفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:56:39
 • پایان برنامه: 14:57:12
 • طول برنامه:

انونس خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:57:12
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

انونس ماه خدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:05:26
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

تلاوت قرآن از قم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:05:26
 • پایان برنامه: 16:07:52
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:07:52
 • پایان برنامه: 16:09:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

انونس ویژه سحر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:09:10
 • پایان برنامه: 16:26:56
 • طول برنامه:17 دقیقه

ایران جان من و جان شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:26:56
 • پایان برنامه: 16:28:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ رهبری-رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:28:24
 • پایان برنامه: 16:29:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام تصویری 16:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:30
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 16:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبریں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:55:00
 • پایان برنامه: 16:56:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ رهبری-رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:56:50
 • پایان برنامه: 16:58:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

الی الدعا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:50
 • پایان برنامه: 16:59:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فقه و زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:57
 • پایان برنامه: 17:00:27
 • طول برنامه:

اعلام میانی 16:59

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:27
 • پایان برنامه: 17:25:27
 • طول برنامه:25 دقیقه

اسلامی تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:25:27
 • پایان برنامه: 17:27:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ رهبری 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:27:22
 • پایان برنامه: 17:30:22
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایک دن ایک کتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:22
 • پایان برنامه: 17:30:52
 • طول برنامه:

اعلام میانی 17:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:52
 • پایان برنامه: 17:51:38
 • طول برنامه:20 دقیقه

ہالیووڈکاٹ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:51:38
 • پایان برنامه: 17:54:18
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس تکیه بر باد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:54:18
 • پایان برنامه: 17:57:04
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه بند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:57:04
 • پایان برنامه: 17:59:52
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس ماه خدا نیو 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:52
 • پایان برنامه: 18:00:22
 • طول برنامه:

اعلام میانی 17:59

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:22
 • پایان برنامه: 18:50:31
 • طول برنامه:50 دقیقه

نسیم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:31
 • پایان برنامه: 18:51:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس آی فیلم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:51:58
 • پایان برنامه: 18:58:03
 • طول برنامه:6 دقیقه

تذهیب درقرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:58:03
 • پایان برنامه: 18:59:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس پاک ست نیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:30
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 18:59

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:21:45
 • طول برنامه:21 دقیقه

جام جم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:21:45
 • پایان برنامه: 19:28:25
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلیپ جنایت خاموش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:28:25
 • پایان برنامه: 19:29:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس ویژه سحری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:29:43
 • پایان برنامه: 19:30:13
 • طول برنامه:

اعلام میانی 19:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:13
 • پایان برنامه: 20:05:23
 • طول برنامه:35 دقیقه

ہوا کا سہارا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:05:23
 • پایان برنامه: 20:20:38
 • طول برنامه:15 دقیقه

شکرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:38
 • پایان برنامه: 20:22:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس پاک ست نیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:22:05
 • پایان برنامه: 20:28:35
 • طول برنامه:6 دقیقه

ٹہوکہ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:28:35
 • پایان برنامه: 20:29:33
 • طول برنامه:

اعلام متنی 20:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:33
 • پایان برنامه: 20:30:03
 • طول برنامه:

اعلام میانی 20:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:03
 • پایان برنامه: 20:57:48
 • طول برنامه:27 دقیقه

انداز جہاں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:57:48
 • پایان برنامه: 20:58:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس ویژه سحری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:48
 • پایان برنامه: 20:59:18
 • طول برنامه:

اعلام میانی 20:59

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:18
 • پایان برنامه: 21:29:20
 • طول برنامه:30 دقیقه

ماه خدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:29:20
 • پایان برنامه: 21:29:50
 • طول برنامه:

اعلام میانی 21:29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:29:50
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:

شمارش معکوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبریں

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:55:00
 • پایان برنامه: 21:55:59
 • طول برنامه:

تیزر سایت اردو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:55:59
 • پایان برنامه: 21:56:29
 • طول برنامه:

اعلام میانی 21:59

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:56:29
 • پایان برنامه: 22:42:48
 • طول برنامه:46 دقیقه

آفت ہی آفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:42:48
 • پایان برنامه: 23:00:41
 • طول برنامه:17 دقیقه

ایران جان من و جان شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:41
 • پایان برنامه: 23:23:07
 • طول برنامه:22 دقیقه

جام جم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:23:07
 • پایان برنامه: 23:26:06
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ رهبری 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:26:06
 • پایان برنامه: 23:38:46
 • طول برنامه:12 دقیقه

تفسیرقرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:38:46
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:21 دقیقه

اسلامی تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.