جدول پخش

شبکه امید
 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوري اسلامي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:09
 • پایان برنامه: 08:09:33
 • طول برنامه:8 دقیقه

دعاي عهد با حضرت ولي عصر (عج)

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:09:33
 • پایان برنامه: 08:09:54
 • طول برنامه:

اعلام اوقات شرعي امروز

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:09:54
 • پایان برنامه: 08:10:12
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:10:12
 • پایان برنامه: 08:10:19
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:10:19
 • پایان برنامه: 08:11:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:11:46
 • پایان برنامه: 08:11:57
 • طول برنامه:

هم اکنون / صبکوک

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:11:57
 • پایان برنامه: 08:58:57
 • طول برنامه:47 دقیقه

صبکوک

[مدت]47دقيقه[موضوع]برنامه ي صبحگاهي شبکه اميد

 • شروع برنامه:08:58:57
 • پایان برنامه: 08:59:17
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 1

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:59:17
 • پایان برنامه: 08:59:24
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:59:24
 • پایان برنامه: 09:00:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:51
 • پایان برنامه: 09:01:02
 • طول برنامه:

هم اکنون / مجموعه آن شرلي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:01:02
 • پایان برنامه: 09:41:23
 • طول برنامه:40 دقیقه

مجموعه آن شرلي- قسمت 11

[مدت]40دقيقه[موضوع]مجموعه آن شرلي

 • شروع برنامه:09:41:23
 • پایان برنامه: 09:41:44
 • طول برنامه:

انيمه آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:41:44
 • پایان برنامه: 09:44:51
 • طول برنامه:3 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتو مجري

 • شروع برنامه:09:44:51
 • پایان برنامه: 09:45:01
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:45:01
 • پایان برنامه: 09:45:13
 • طول برنامه:

هم اکنون / خنده خانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:45:13
 • پایان برنامه: 09:58:17
 • طول برنامه:13 دقیقه

خنده خانه

[مدت]13دقيقه[موضوع]وقايع خنده دار همراه با دوربين مخفي

 • شروع برنامه:09:58:17
 • پایان برنامه: 09:58:35
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:58:35
 • پایان برنامه: 09:58:42
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:58:42
 • پایان برنامه: 10:00:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:09
 • پایان برنامه: 10:00:20
 • طول برنامه:

هم اکنون / رسانش

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:00:20
 • پایان برنامه: 10:42:20
 • طول برنامه:42 دقیقه

رسانش

[مدت]42دقيقه[موضوع]نقد و بررسي سينماي نوجوان(اين برنامه نقد سينمايي زندگي)[مجري]سينا هوشمندي نژاد

 • شروع برنامه:10:42:20
 • پایان برنامه: 10:42:40
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 2

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:42:40
 • پایان برنامه: 10:43:28
 • طول برنامه:

تيزر پيشگيري از اعتياد

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:43:28
 • پایان برنامه: 10:44:06
 • طول برنامه:

آنونس سينمايي با تو آموختم2

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:44:06
 • پایان برنامه: 10:45:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس آن شرلي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:45:17
 • پایان برنامه: 10:45:29
 • طول برنامه:

هم اکنون / ايرانگرد

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:45:29
 • پایان برنامه: 11:13:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند ايرانگرد

[مدت]27دقيقه[موضوع]قشم

 • شروع برنامه:11:13:00
 • پایان برنامه: 11:15:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

از کجا شروع کنيم-پرورش بز سانن

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:15:21
 • پایان برنامه: 11:15:52
 • طول برنامه:

اينفو آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:15:52
 • پایان برنامه: 11:18:52
 • طول برنامه:3 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتو مجري

 • شروع برنامه:11:18:52
 • پایان برنامه: 11:18:59
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:18:59
 • پایان برنامه: 11:20:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:20:46
 • پایان برنامه: 11:20:57
 • طول برنامه:

هم اکنون / سينمايي نگهبان طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:20:57
 • پایان برنامه: 12:57:34
 • طول برنامه:1 ساعت و 36 دقیقه

سينمايي نگهبان طبيعت

[مدت]96دقيقه[موضوع]سينمايي[ميهمان]کارگردان : بري چس محصول سال 2017 نروژ

 • شروع برنامه:12:57:34
 • پایان برنامه: 12:58:05
 • طول برنامه:

اينفو آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:58:05
 • پایان برنامه: 13:00:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

تيزر 150 شهيد گمنام دفاع مقدس

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:00:28
 • پایان برنامه: 13:00:50
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:00:50
 • پایان برنامه: 13:01:22
 • طول برنامه:

بهار زندگي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:01:22
 • پایان برنامه: 13:01:54
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:01:54
 • پایان برنامه: 13:06:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن نوجوان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:06:13
 • پایان برنامه: 13:07:00
 • طول برنامه:

تواشيح سبحان الله

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:07:00
 • پایان برنامه: 13:11:46
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر-نوجوان

[موضوع]موذن نوجوان: اميرحسين رحمتي

 • شروع برنامه:13:11:46
 • پایان برنامه: 13:12:23
 • طول برنامه:

وله صلوات

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:12:23
 • پایان برنامه: 13:14:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

نور هدايت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:14:16
 • پایان برنامه: 13:14:34
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:14:34
 • پایان برنامه: 13:14:45
 • طول برنامه:

هم اکنون / پند پارسي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:14:45
 • پایان برنامه: 13:25:49
 • طول برنامه:11 دقیقه

پند پارسي

[مدت]11دقيقه[موضوع]برهان قاطع

 • شروع برنامه:13:25:49
 • پایان برنامه: 13:26:05
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 3

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:26:05
 • پایان برنامه: 13:28:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتو مجري

 • شروع برنامه:13:28:45
 • پایان برنامه: 13:28:52
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:28:52
 • پایان برنامه: 13:30:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:19
 • پایان برنامه: 13:30:31
 • طول برنامه:

هم اکنون / مستند فرمانده

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:30:31
 • پایان برنامه: 13:54:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند فرمانده

[مدت]23دقيقه[موضوع]مستند مسابقه

 • شروع برنامه:13:54:00
 • پایان برنامه: 13:54:13
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:54:13
 • پایان برنامه: 13:57:24
 • طول برنامه:3 دقیقه

غروب

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:57:24
 • پایان برنامه: 13:57:54
 • طول برنامه:

چون دُر

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:57:54
 • پایان برنامه: 13:58:01
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:58:01
 • پایان برنامه: 13:59:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:49
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / مگه ميشه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:25:45
 • طول برنامه:25 دقیقه

مگه ميشه

[مدت]25دقيقه[موضوع]آزمايشهاي علمي

 • شروع برنامه:14:25:45
 • پایان برنامه: 14:26:05
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 4

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:26:05
 • پایان برنامه: 14:26:26
 • طول برنامه:

انيمه آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:26:26
 • پایان برنامه: 14:29:36
 • طول برنامه:3 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتو مجري

 • شروع برنامه:14:29:36
 • پایان برنامه: 14:29:49
 • طول برنامه:

انيمه آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:29:49
 • پایان برنامه: 14:30:01
 • طول برنامه:

هم اکنون / تاريخ از اين ور

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:30:01
 • پایان برنامه: 14:53:30
 • طول برنامه:23 دقیقه

تاريخ از اين ور

[مدت]23دقيقه[موضوع]زندگي مظفرالدين شاه قاجار

 • شروع برنامه:14:53:30
 • پایان برنامه: 14:54:13
 • طول برنامه:

آنونس سينمايي وال اي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:54:13
 • پایان برنامه: 14:54:51
 • طول برنامه:

آنونس سينمايي با تو آموختم2

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:54:51
 • پایان برنامه: 14:57:14
 • طول برنامه:2 دقیقه

از کجا شروع کنيم-پرورش گل نسترن

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:57:14
 • پایان برنامه: 14:58:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

نگاهي از آسمان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:58:38
 • پایان برنامه: 14:58:45
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:58:45
 • پایان برنامه: 15:00:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:12
 • پایان برنامه: 15:00:23
 • طول برنامه:

هم اکنون / دنياي شيرين دريا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:15:00:23
 • پایان برنامه: 15:28:59
 • طول برنامه:28 دقیقه

دنياي شيرين دريا-قسمت 15

[مدت]28دقيقه[موضوع]آغازي بدون پايان

 • شروع برنامه:15:28:59
 • پایان برنامه: 15:29:17
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:29:17
 • پایان برنامه: 15:33:27
 • طول برنامه:4 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتوي مجري

 • شروع برنامه:15:33:27
 • پایان برنامه: 15:43:36
 • طول برنامه:10 دقیقه

در کنار هميم

[مدت]10دقيقه[موضوع]مستندي درباره تلاش همگاني مردم و نيروهاي امدادي براي کمک به مردم سيل زده خوزستان

 • شروع برنامه:15:43:36
 • پایان برنامه: 15:44:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

اينفو آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:15:44:36
 • پایان برنامه: 15:44:47
 • طول برنامه:

هم اکنون / دسترنج

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:15:44:47
 • پایان برنامه: 15:57:37
 • طول برنامه:12 دقیقه

دسترنج

[مدت]12دقيقه

 • شروع برنامه:15:57:37
 • پایان برنامه: 15:57:44
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:15:57:44
 • پایان برنامه: 16:00:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:01
 • پایان برنامه: 16:00:12
 • طول برنامه:

هم اکنون / مجموعه ياکاري

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:00:12
 • پایان برنامه: 16:23:49
 • طول برنامه:23 دقیقه

مجموعه ياکاري- قسمت 15

[مدت]23دقيقه

 • شروع برنامه:16:23:49
 • پایان برنامه: 16:24:05
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 6

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:24:05
 • پایان برنامه: 16:26:26
 • طول برنامه:2 دقیقه

از کجا شروع کنيم-پرورش بز سانن

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:26:26
 • پایان برنامه: 16:29:56
 • طول برنامه:3 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتوي مجري

 • شروع برنامه:16:29:56
 • پایان برنامه: 16:30:08
 • طول برنامه:

هم اکنون / کاوش

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:30:08
 • پایان برنامه: 16:42:57
 • طول برنامه:12 دقیقه

کاوش

[مدت]12دقيقه[موضوع]مستند علمي

 • شروع برنامه:16:42:57
 • پایان برنامه: 16:43:08
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:43:08
 • پایان برنامه: 16:43:20
 • طول برنامه:

هم اکنون / به توان خدا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:43:20
 • پایان برنامه: 16:57:18
 • طول برنامه:13 دقیقه

به توان خدا

[مدت]13دقيقه[موضوع]پاسخ به سوالات ديني نوجوانان[تهيه کننده]رکني- بيک محمدي[مجري]محسن قره شيخلو[ميهمان]پاسخ به سوالات حجت الاسلام کرمي _ پاسخ به سوالات احکام حجت الاسلام شاکري _پاسخ به سوالات روانشناسي دکترهدايت پاسخ به سوالات روانشناسي - دکترهدايت

 • شروع برنامه:16:57:18
 • پایان برنامه: 16:57:38
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 7

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:57:38
 • پایان برنامه: 16:58:27
 • طول برنامه:

تيزر پيشگيري از اعتياد

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:58:27
 • پایان برنامه: 16:58:34
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:58:34
 • پایان برنامه: 17:00:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:21
 • پایان برنامه: 17:00:32
 • طول برنامه:

هم اکنون / آيا بازي هاي ويدئويي واقعا بد هستند؟!

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:00:32
 • پایان برنامه: 17:43:45
 • طول برنامه:43 دقیقه

آيا بازي هاي ويدئويي واقعا بد هستند؟!

[مدت]43دقيقه

 • شروع برنامه:17:43:45
 • پایان برنامه: 17:44:01
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 8

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:44:01
 • پایان برنامه: 17:45:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

ما اينيم ديگه...

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:45:01
 • پایان برنامه: 17:46:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

معجزه شفافيت-مجوز کار در سنگاپور

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:46:23
 • پایان برنامه: 17:47:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس محرمانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:47:53
 • پایان برنامه: 17:48:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس ماجراجو

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:48:58
 • پایان برنامه: 17:52:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

کليپ ياد

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:52:10
 • پایان برنامه: 17:57:56
 • طول برنامه:5 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتوي مجري

 • شروع برنامه:17:57:56
 • پایان برنامه: 17:58:03
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:58:03
 • پایان برنامه: 18:00:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:20
 • پایان برنامه: 18:00:32
 • طول برنامه:

هم اکنون / سينمايي وال اي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:00:32
 • پایان برنامه: 19:28:03
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

سينمايي وال اي

[مدت]87دقيقه[موضوع]انيميشن/ محصول 2008 ايالات متحده آمريکا

 • شروع برنامه:19:28:03
 • پایان برنامه: 19:28:21
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:28:21
 • پایان برنامه: 19:28:59
 • طول برنامه:

آنونس سينمايي با تو آموختم

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:28:59
 • پایان برنامه: 19:29:39
 • طول برنامه:

آنونس سينمايي با تو آموختم 2

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:29:39
 • پایان برنامه: 19:29:50
 • طول برنامه:

هم اکنون / تاريخ از اين ور

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:29:50
 • پایان برنامه: 19:53:19
 • طول برنامه:23 دقیقه

تاريخ از اين ور

[مدت]23دقيقه[موضوع]زندگي مظفرالدين شاه قاجار

 • شروع برنامه:19:53:19
 • پایان برنامه: 19:53:35
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 9

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:53:35
 • پایان برنامه: 19:56:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتوي مجري

 • شروع برنامه:19:56:35
 • پایان برنامه: 19:56:42
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:56:42
 • پایان برنامه: 19:58:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:29
 • پایان برنامه: 19:58:40
 • طول برنامه:

هم اکنون / تک زنگ

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:58:40
 • پایان برنامه: 20:13:12
 • طول برنامه:14 دقیقه

تک زنگ

[مدت]14دقيقه[موضوع]معرفي نوجوانان موفق در عرصه هاي مختلف

 • شروع برنامه:20:13:12
 • پایان برنامه: 20:13:21
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:13:21
 • پایان برنامه: 20:13:33
 • طول برنامه:

هم اکنون / مستند آزمايش ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:13:33
 • پایان برنامه: 20:39:48
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند آزمايش ها

[مدت]26دقيقه[موضوع]مستند علمي

 • شروع برنامه:20:39:48
 • پایان برنامه: 20:40:14
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:40:14
 • پایان برنامه: 20:40:44
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:40:44
 • پایان برنامه: 20:44:13
 • طول برنامه:3 دقیقه

تلاوت قرآن

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:44:13
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:

تواشيح سبحان الله

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 20:49:01
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

[موضوع]موذن نوجوان: محمد رباط ميلي

 • شروع برنامه:20:49:01
 • پایان برنامه: 20:49:38
 • طول برنامه:

وله صلوات

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:49:38
 • پایان برنامه: 20:49:52
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:49:52
 • پایان برنامه: 20:51:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

بشارت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:51:08
 • پایان برنامه: 20:53:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

تيزر 150 شهيد گمنام دفاع مقدس

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:53:31
 • پایان برنامه: 20:53:49
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:53:49
 • پایان برنامه: 20:54:10
 • طول برنامه:

انيمه آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:54:10
 • پایان برنامه: 20:58:31
 • طول برنامه:4 دقیقه

قاب اميد

[زنده]

 • شروع برنامه:20:58:31
 • پایان برنامه: 20:58:38
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:58:38
 • پایان برنامه: 21:00:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:05
 • پایان برنامه: 21:00:17
 • طول برنامه:

هم اکنون / مجموعه آن شرلي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:00:17
 • پایان برنامه: 21:33:45
 • طول برنامه:33 دقیقه

مجموعه آن شرلي- قسمت 12

[مدت]33دقيقه

 • شروع برنامه:21:33:45
 • پایان برنامه: 21:34:05
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 10

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:34:05
 • پایان برنامه: 21:34:53
 • طول برنامه:

تيزر پيشگيري از اعتياد

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:34:53
 • پایان برنامه: 21:36:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس محرمانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:36:23
 • پایان برنامه: 21:39:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

دانستناميد

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:39:00
 • پایان برنامه: 21:40:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس ماجراجو

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:40:05
 • پایان برنامه: 21:54:46
 • طول برنامه:14 دقیقه

خنده خانه

[مدت]14دقيقه[موضوع]وقايع خنده دار همراه با دوربين مخفي

 • شروع برنامه:21:54:46
 • پایان برنامه: 21:56:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سينمايي ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:56:39
 • پایان برنامه: 21:58:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

از کجا شروع کنيم-کاشت انار

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:58:51
 • پایان برنامه: 21:58:58
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:58:58
 • پایان برنامه: 22:00:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:25
 • پایان برنامه: 22:00:36
 • طول برنامه:

هم اکنون / کارستان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:00:36
 • پایان برنامه: 22:17:56
 • طول برنامه:17 دقیقه

کارستان

[مدت]17دقيقه

 • شروع برنامه:22:17:56
 • پایان برنامه: 22:18:45
 • طول برنامه:

تيزر پيشگيري از اعتياد

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:18:45
 • پایان برنامه: 22:19:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس دنياي شيرين دريا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:19:58
 • پایان برنامه: 22:28:54
 • طول برنامه:8 دقیقه

هنر ايراني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:28:54
 • پایان برنامه: 22:29:48
 • طول برنامه:

وله اميد

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:29:48
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / مجموعه محرمانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:58:10
 • طول برنامه:28 دقیقه

مجموعه محرمانه-قسمت 5

[مدت]28دقيقه

 • شروع برنامه:22:58:10
 • پایان برنامه: 22:58:30
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 11

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:58:30
 • پایان برنامه: 22:58:37
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:58:37
 • پایان برنامه: 23:00:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:04
 • پایان برنامه: 23:00:15
 • طول برنامه:

هم اکنون / مستند مسابقه فرمانده

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:00:15
 • پایان برنامه: 23:23:44
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند مسابقه فرمانده

[مدت]23دقيقه[موضوع]مستند مسابقه

 • شروع برنامه:23:23:44
 • پایان برنامه: 23:26:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

از کجا شروع کنيم-پرورش بز سانن

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:26:05
 • پایان برنامه: 23:26:43
 • طول برنامه:

آنونس سينمايي با تو آموختم

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:26:43
 • پایان برنامه: 23:27:23
 • طول برنامه:

آنونس سينمايي با تو آموختم 2

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:27:23
 • پایان برنامه: 23:28:10
 • طول برنامه:

آنونس سينمايي ماشين ها 3

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:28:10
 • پایان برنامه: 23:29:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس ماجراجو

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:29:15
 • پایان برنامه: 23:30:14
 • طول برنامه:

آنونس کارستان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:30:14
 • پایان برنامه: 23:30:26
 • طول برنامه:

هم اکنون / مستند مهد کودک حيوانات

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:30:26
 • پایان برنامه: 23:53:07
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند مهد کودک حيوانات

[مدت]22دقيقه

 • شروع برنامه:23:53:07
 • پایان برنامه: 23:55:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس مستندها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:55:57
 • پایان برنامه: 23:56:21
 • طول برنامه:

وب سايت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:56:21
 • پایان برنامه: 23:56:45
 • طول برنامه:

اعلام اوقات شرعي فردا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:56:45
 • پایان برنامه: 23:59:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ پاياني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965