جدول پخش

شبکه امید
 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوري اسلامي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:09
 • پایان برنامه: 06:02:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

آيه هاي نوراني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:06:02:15
 • پایان برنامه: 06:10:39
 • طول برنامه:8 دقیقه

دعاي عهد با حضرت ولي عصر (عج)

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:06:10:39
 • پایان برنامه: 06:11:00
 • طول برنامه:

اعلام اوقات شرعي امروز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:00
 • پایان برنامه: 06:12:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استيشن ماه رمضان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:06:12:07
 • پایان برنامه: 06:12:25
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:12:25
 • پایان برنامه: 06:14:52
 • طول برنامه:2 دقیقه

کليپ اشک اجابت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:06:14:52
 • پایان برنامه: 06:15:07
 • طول برنامه:

آرم استيشن ماه رمضان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:06:15:07
 • پایان برنامه: 06:15:19
 • طول برنامه:

هم اکنون / خروسخون

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:06:15:19
 • پایان برنامه: 06:44:23
 • طول برنامه:29 دقیقه

خروسخون

[مدت]29دقيقه[موضوع]برنامه صبحگاهي[مجري]فريبا باقري- محسن محبي[ميهمان]محمد کاظم زاده - روان شناس

 • شروع برنامه:06:44:23
 • پایان برنامه: 06:44:39
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 1

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:06:44:39
 • پایان برنامه: 06:45:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استيشن ماه رمضان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:06:45:45
 • پایان برنامه: 06:45:57
 • طول برنامه:

هم اکنون / حس خوب

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:06:45:57
 • پایان برنامه: 07:06:32
 • طول برنامه:20 دقیقه

حس خوب

[مدت]20دقيقه[موضوع]راز نگهدار

 • شروع برنامه:07:06:32
 • پایان برنامه: 07:07:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس بزرگ مرد کوچک

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:07:44
 • پایان برنامه: 07:09:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

کليپ صبح نوجووني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:09:21
 • پایان برنامه: 07:10:15
 • طول برنامه:

آرم استيشن ماه رمضان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:10:15
 • پایان برنامه: 07:12:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

فشار خون بالا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:12:12
 • پایان برنامه: 07:15:23
 • طول برنامه:3 دقیقه

ماايراني ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:15:23
 • پایان برنامه: 07:15:34
 • طول برنامه:

هم اکنون / علم را کشف کن

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:15:34
 • پایان برنامه: 07:29:05
 • طول برنامه:13 دقیقه

علم را کشف کن

[مدت]13دقيقه[موضوع]مستند علمي

 • شروع برنامه:07:29:05
 • پایان برنامه: 07:29:59
 • طول برنامه:

آرم استيشن ماه رمضان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:29:59
 • پایان برنامه: 07:30:11
 • طول برنامه:

هم اکنون / مگه ميشه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:30:11
 • پایان برنامه: 07:54:30
 • طول برنامه:24 دقیقه

مگه ميشه

[مدت]24دقيقه[موضوع]آزمايشهاي علمي

 • شروع برنامه:07:54:30
 • پایان برنامه: 07:54:50
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 2

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:54:50
 • پایان برنامه: 07:57:11
 • طول برنامه:2 دقیقه

مزه طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:57:11
 • پایان برنامه: 07:57:18
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:07:57:18
 • پایان برنامه: 08:00:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:03
 • پایان برنامه: 08:00:14
 • طول برنامه:

هم اکنون / نبرد ربات ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:00:14
 • پایان برنامه: 08:23:37
 • طول برنامه:23 دقیقه

نبرد ربات ها

[مدت]23دقيقه[موضوع]مسابقه ربات هاي جنگجو[تهيه کننده]رضا بختياري

 • شروع برنامه:08:23:37
 • پایان برنامه: 08:24:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس پشت کنکوري ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:24:58
 • پایان برنامه: 08:27:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس مستندها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:27:48
 • پایان برنامه: 08:28:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / مستند فرآيند

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:28:00
 • پایان برنامه: 08:46:22
 • طول برنامه:18 دقیقه

مستند فرآيند

[مدت]18دقيقه

 • شروع برنامه:08:46:22
 • پایان برنامه: 08:46:38
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 3

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:46:38
 • پایان برنامه: 08:46:47
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:46:47
 • پایان برنامه: 08:57:44
 • طول برنامه:10 دقیقه

دانستني ها

[مدت]10دقيقه[موضوع]مستند آموزشي

 • شروع برنامه:08:57:44
 • پایان برنامه: 08:57:51
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:57:51
 • پایان برنامه: 09:00:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:36
 • پایان برنامه: 09:00:47
 • طول برنامه:

هم اکنون / مجموعه پشت کنکوري ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:00:47
 • پایان برنامه: 09:46:57
 • طول برنامه:46 دقیقه

مجموعه پشت کنکوري ها

[مدت]46دقيقه

 • شروع برنامه:09:46:57
 • پایان برنامه: 09:47:15
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:47:15
 • پایان برنامه: 09:47:36
 • طول برنامه:

اعلام اوقات شرعي امروز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:47:36
 • پایان برنامه: 09:48:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

چرا نمک بايد محدود شود

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:48:51
 • پایان برنامه: 09:50:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر افطاري ساده

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:50:39
 • پایان برنامه: 09:51:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس کوچه بهار

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:51:44
 • پایان برنامه: 09:53:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

تغذيه در رمضان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:53:37
 • پایان برنامه: 09:54:19
 • طول برنامه:

آنونس وب سايت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:54:19
 • پایان برنامه: 09:57:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

ماايراني ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:57:13
 • پایان برنامه: 09:57:20
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:57:20
 • پایان برنامه: 10:00:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:05
 • پایان برنامه: 10:00:16
 • طول برنامه:

هم اکنون / فصل امتحان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:00:16
 • پایان برنامه: 10:56:14
 • طول برنامه:55 دقیقه

فصل امتحان

[مدت]55دقيقه[موضوع]اموزش دروس مقطع متوسطه[ميهمان]رضا عابدي{ دبير رياضيات } - جمشيداحمدي { دبير شيمي } - سعيد صالحي { دبير رياضي}

 • شروع برنامه:10:56:14
 • پایان برنامه: 11:46:11
 • طول برنامه:49 دقیقه

فصل امتحان

[مدت]49دقيقه[موضوع]اموزش دروس مقطع متوسطه[ميهمان]رضا عابدي{ دبير رياضيات } - جمشيداحمدي { دبير شيمي } - سعيد صالحي { دبير رياضي}

 • شروع برنامه:11:46:11
 • پایان برنامه: 12:45:32
 • طول برنامه:59 دقیقه

فصل امتحان

[مدت]59دقيقه[موضوع]اموزش دروس مقطع متوسطه[ميهمان]رضا عابدي{ دبير رياضيات } - جمشيداحمدي { دبير شيمي } - سعيد صالحي { دبير رياضي}

 • شروع برنامه:12:45:32
 • پایان برنامه: 12:45:51
 • طول برنامه:

آرم استيشن ماه رمضان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:45:51
 • پایان برنامه: 12:48:58
 • طول برنامه:3 دقیقه

خانواده سالم

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:48:58
 • پایان برنامه: 12:49:26
 • طول برنامه:

لحظه ها را درياب

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:49:26
 • پایان برنامه: 12:52:44
 • طول برنامه:3 دقیقه

آيه هاي زندگي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:52:44
 • پایان برنامه: 12:53:14
 • طول برنامه:

بهار زندگي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:53:14
 • پایان برنامه: 12:53:38
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:53:38
 • پایان برنامه: 13:00:13
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن نوجوان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:00:13
 • پایان برنامه: 13:01:00
 • طول برنامه:

تواشيح سبحان الله

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:01:00
 • پایان برنامه: 13:05:12
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر-نوجوان

[موضوع]موذن:مهدي مردان مرد

 • شروع برنامه:13:05:12
 • پایان برنامه: 13:07:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعاي ماه رمضان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:07:32
 • پایان برنامه: 13:08:09
 • طول برنامه:

وله صلوات

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:08:09
 • پایان برنامه: 13:08:48
 • طول برنامه:

دعاي روزانه ماه مبارک رمضان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:08:48
 • پایان برنامه: 13:12:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

درس اخلاق

[موضوع]موشن گرافي با موضوع درس اخلاق

 • شروع برنامه:13:12:18
 • پایان برنامه: 13:12:36
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:36
 • پایان برنامه: 13:12:43
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:12:43
 • پایان برنامه: 13:15:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:15:28
 • پایان برنامه: 13:15:40
 • طول برنامه:

هم اکنون / به توان خدا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:15:40
 • پایان برنامه: 13:30:34
 • طول برنامه:14 دقیقه

به توان خدا

[مدت]14دقيقه[موضوع]پاسخ به سوالات ديني نوجوانان[تهيه کننده]رکني- بيک محمدي[مجري]محسن قره شيخلو[ميهمان]حجت الاسلام هدايت- کرمي - کثيري

 • شروع برنامه:13:30:34
 • پایان برنامه: 13:30:50
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 4

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:30:50
 • پایان برنامه: 13:31:02
 • طول برنامه:

هم اکنون / ايوان آينه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:31:02
 • پایان برنامه: 13:57:20
 • طول برنامه:26 دقیقه

ايوان آينه

[مدت]26دقيقه[موضوع]ترتيل قرآن کريم

 • شروع برنامه:13:57:20
 • پایان برنامه: 13:57:27
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:57:27
 • پایان برنامه: 14:00:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:02
 • پایان برنامه: 14:00:14
 • طول برنامه:

هم اکنون / گزيده لاک پشت هاي نينجا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:00:14
 • پایان برنامه: 14:27:51
 • طول برنامه:27 دقیقه

گزيده لاک پشت هاي نينجا- قسمت 8

[مدت]27دقيقه

 • شروع برنامه:14:27:51
 • پایان برنامه: 14:28:07
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 5

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:28:07
 • پایان برنامه: 14:29:02
 • طول برنامه:

نگاهي از آسمان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:29:02
 • پایان برنامه: 14:29:56
 • طول برنامه:

آرم استيشن ماه رمضان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:29:56
 • پایان برنامه: 14:30:07
 • طول برنامه:

هم اکنون / تاريخ از اين ور

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:30:07
 • پایان برنامه: 14:50:38
 • طول برنامه:20 دقیقه

تاريخ از اين ور

[مدت]20دقيقه

 • شروع برنامه:14:50:38
 • پایان برنامه: 14:51:20
 • طول برنامه:

آنونس وب سايت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:51:20
 • پایان برنامه: 14:52:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس کوچه بهار

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:52:25
 • پایان برنامه: 14:53:05
 • طول برنامه:

آنونس فصل امتحان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:53:05
 • پایان برنامه: 14:54:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر افطاري ساده

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:54:53
 • پایان برنامه: 14:55:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

با کليه مهربان باشيم

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:55:54
 • پایان برنامه: 14:56:01
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:56:01
 • پایان برنامه: 14:58:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:58:46
 • پایان برنامه: 14:58:58
 • طول برنامه:

هم اکنون / خروسخون

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:58:58
 • پایان برنامه: 15:30:05
 • طول برنامه:31 دقیقه

خروسخون

[مدت]31دقيقه[مجري]محسن محبي[ميهمان]محمد کاظم زاده(روانشناس)

 • شروع برنامه:15:30:05
 • پایان برنامه: 15:30:21
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 6

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:15:30:21
 • پایان برنامه: 15:30:37
 • طول برنامه:

آرم استيشن ماه رمضان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:15:30:37
 • پایان برنامه: 15:42:37
 • طول برنامه:12 دقیقه

ياد ايام

[مدت]12دقيقه[موضوع]مرور سريال هاي قديمي و خاطره انگيز

 • شروع برنامه:15:42:37
 • پایان برنامه: 15:42:56
 • طول برنامه:

آرم استيشن ماه رمضان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:15:42:56
 • پایان برنامه: 15:56:56
 • طول برنامه:14 دقیقه

قاب اميد

[مدت]14دقيقه[زنده][موضوع]پلاتوي مجري

 • شروع برنامه:15:56:56
 • پایان برنامه: 15:57:03
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:15:57:03
 • پایان برنامه: 15:59:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:48
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / ايستگاه نيايش

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:29:21
 • طول برنامه:29 دقیقه

ايستگاه نيايش

[مدت]29دقيقه[موضوع]تفسير سوره حمد[ميهمان]خانم صفار هرندي

 • شروع برنامه:16:29:21
 • پایان برنامه: 16:30:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس پشت کنکوري ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:30:42
 • پایان برنامه: 16:31:01
 • طول برنامه:

آرم استيشن ماه رمضان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:31:01
 • پایان برنامه: 16:31:13
 • طول برنامه:

هم اکنون / به توان خدا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:31:13
 • پایان برنامه: 16:45:08
 • طول برنامه:13 دقیقه

به توان خدا

[مدت]13دقيقه[موضوع]پاسخ به سوالات ديني نوجوانان[تهيه کننده]رکني- بيک محمدي[مجري]محسن قره شيخلو[ميهمان]حجج اسلام ماندگاري - کثيري - حورايي

 • شروع برنامه:16:45:08
 • پایان برنامه: 16:45:28
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 7

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:45:28
 • پایان برنامه: 16:57:03
 • طول برنامه:11 دقیقه

قاب اميد

[مدت]11دقيقه[زنده][موضوع]پلاتوي مجري

 • شروع برنامه:16:57:03
 • پایان برنامه: 16:57:10
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:57:10
 • پایان برنامه: 16:59:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:55
 • پایان برنامه: 17:00:06
 • طول برنامه:

هم اکنون / کوچه بهار

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:00:06
 • پایان برنامه: 17:57:06
 • طول برنامه:57 دقیقه

کوچه بهار

[مدت]57دقيقه[موضوع]ويژه برنامه ي شبکه اميد در ايام ماه رمضان[تهيه کننده]کاوه اميري[مجري]حسين رفيعي- سيد محمدرضا نعمتي

 • شروع برنامه:17:57:06
 • پایان برنامه: 17:57:13
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:57:13
 • پایان برنامه: 18:00:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:02
 • پایان برنامه: 18:00:13
 • طول برنامه:

هم اکنون / نبرد ربات ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:00:13
 • پایان برنامه: 18:29:29
 • طول برنامه:29 دقیقه

نبرد ربات ها

[مدت]29دقيقه[موضوع]مسابقه ربات هاي جنگجو[تهيه کننده]رضا بختياري

 • شروع برنامه:18:29:29
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:

اينفو آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:30:12
 • طول برنامه:

هم اکنون / مستند فرآيند

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:30:12
 • پایان برنامه: 18:48:34
 • طول برنامه:18 دقیقه

مستند فرآيند

[مدت]18دقيقه

 • شروع برنامه:18:48:34
 • پایان برنامه: 18:49:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استيشن ماه رمضان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:49:41
 • پایان برنامه: 18:59:41
 • طول برنامه:10 دقیقه

قاب اميد

[مدت]10دقيقه[زنده][موضوع]پلاتوي مجري

 • شروع برنامه:18:59:41
 • پایان برنامه: 18:59:54
 • طول برنامه:

انيمه آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:59:54
 • پایان برنامه: 19:00:06
 • طول برنامه:

هم اکنون / مگه ميشه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:00:06
 • پایان برنامه: 19:26:30
 • طول برنامه:26 دقیقه

مگه ميشه

[مدت]26دقيقه[موضوع]آزمايشهاي علمي

 • شروع برنامه:19:26:30
 • پایان برنامه: 19:26:49
 • طول برنامه:

آرم استيشن ماه رمضان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:26:49
 • پایان برنامه: 19:27:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

فشار خون را جدي بگيريد

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:27:52
 • پایان برنامه: 19:28:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس کوچه بهار

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:28:57
 • پایان برنامه: 19:29:52
 • طول برنامه:

پندهاي رمضان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:29:52
 • پایان برنامه: 19:30:03
 • طول برنامه:

هم اکنون / ايوان آينه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:30:03
 • پایان برنامه: 19:56:11
 • طول برنامه:26 دقیقه

ايوان آينه

[مدت]26دقيقه[موضوع]ترتيل قرآن کريم

 • شروع برنامه:19:56:11
 • پایان برنامه: 19:56:26
 • طول برنامه:

آرم استيشن ماه رمضان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:56:26
 • پایان برنامه: 19:57:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس کوچه بهار

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:57:31
 • پایان برنامه: 19:58:11
 • طول برنامه:

آنونس فصل امتحان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:58:11
 • پایان برنامه: 20:00:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

طبيعت و مردم

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:00:45
 • پایان برنامه: 20:02:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

سبک زندگي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:02:47
 • پایان برنامه: 20:08:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

کليپ حال خوب افطار

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:08:02
 • پایان برنامه: 20:08:29
 • طول برنامه:

لحظه ها را درياب

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:08:29
 • پایان برنامه: 20:11:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

احکام ماه رمضان- حجت الاسلام والمسلمين فغاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:11:09
 • پایان برنامه: 20:13:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

راز دل

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:13:20
 • پایان برنامه: 20:13:31
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:13:31
 • پایان برنامه: 20:14:01
 • طول برنامه:

بهار زندگي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:14:01
 • پایان برنامه: 20:14:54
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:14:54
 • پایان برنامه: 20:20:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:20:22
 • پایان برنامه: 20:22:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعاي ربنا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:22:59
 • پایان برنامه: 20:26:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اسماء الحسني (نوجوانان)

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:26:00
 • پایان برنامه: 20:30:25
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

[موضوع]موذن نوجوان: محمد مهدي کلانتر

 • شروع برنامه:20:30:25
 • پایان برنامه: 20:31:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي ماه رمضان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:31:40
 • پایان برنامه: 20:37:49
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:37:49
 • پایان برنامه: 20:38:26
 • طول برنامه:

وله صلوات

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:38:26
 • پایان برنامه: 20:38:40
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:38:40
 • پایان برنامه: 20:38:58
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:38:58
 • پایان برنامه: 20:39:09
 • طول برنامه:

هم اکنون / افطاري ساده

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:39:09
 • پایان برنامه: 20:53:57
 • طول برنامه:14 دقیقه

افطاري ساده

[مدت]14دقيقه[موضوع]افطاري دادن هاي ساده و بي پيرايه در ماه مبارک رمضان

 • شروع برنامه:20:53:57
 • پایان برنامه: 20:54:42
 • طول برنامه:

اوقات شرعي ماه مبارک رمضان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:54:42
 • پایان برنامه: 20:57:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

ماايراني ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:57:07
 • پایان برنامه: 20:57:14
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:57:14
 • پایان برنامه: 20:59:49
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:49
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / مجموعه پشت کنکوري ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:58:46
 • طول برنامه:58 دقیقه

مجموعه پشت کنکوري ها

[مدت]58دقيقه

 • شروع برنامه:21:58:46
 • پایان برنامه: 21:59:06
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 8

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:59:06
 • پایان برنامه: 21:59:18
 • طول برنامه:

هم اکنون / گزيده لاک پشت هاي نينجا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:59:18
 • پایان برنامه: 22:27:23
 • طول برنامه:28 دقیقه

گزيده لاک پشت هاي نينجا- قسمت 9

[مدت]28دقيقه

 • شروع برنامه:22:27:23
 • پایان برنامه: 22:27:41
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:27:41
 • پایان برنامه: 22:27:48
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:27:48
 • پایان برنامه: 22:30:33
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:33
 • پایان برنامه: 22:30:44
 • طول برنامه:

هم اکنون / کوچه بهار

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:30:44
 • پایان برنامه: 23:27:44
 • طول برنامه:57 دقیقه

کوچه بهار

[مدت]57دقيقه[موضوع]ويژه برنامه ي شبکه اميد در ايام ماه رمضان[تهيه کننده]کاوه اميري[مجري]حسين رفيعي- سيد محمدرضا نعمتي

 • شروع برنامه:23:27:44
 • پایان برنامه: 23:27:51
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:27:51
 • پایان برنامه: 23:30:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:36
 • پایان برنامه: 23:30:47
 • طول برنامه:

هم اکنون / آموزش ورزش

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:30:47
 • پایان برنامه: 23:54:40
 • طول برنامه:23 دقیقه

آموزش ورزش

[مدت]23دقيقه[موضوع]آموزش حرکات ورزشي

 • شروع برنامه:23:54:40
 • پایان برنامه: 23:55:03
 • طول برنامه:

وب سايت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:55:03
 • پایان برنامه: 23:55:43
 • طول برنامه:

آنونس فصل امتحان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:55:43
 • پایان برنامه: 23:58:12
 • طول برنامه:2 دقیقه

کليپ رمضان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:58:12
 • پایان برنامه: 23:58:57
 • طول برنامه:

اوقات شرعي ماه مبارک رمضان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965