جدول پخش

شبکه امید
 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوري اسلامي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:09
 • پایان برنامه: 08:09:33
 • طول برنامه:8 دقیقه

دعاي عهد با حضرت ولي عصر (عج)

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:09:33
 • پایان برنامه: 08:09:54
 • طول برنامه:

اعلام اوقات شرعي امروز

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:09:54
 • پایان برنامه: 08:10:12
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:10:12
 • پایان برنامه: 08:10:24
 • طول برنامه:

هم اکنون / صبکوک

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:10:24
 • پایان برنامه: 08:55:24
 • طول برنامه:45 دقیقه

صبکوک

[مدت]45دقيقه[موضوع]برنامه ي صبحگاهي شبکه اميد

 • شروع برنامه:08:55:24
 • پایان برنامه: 08:55:44
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 1

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:55:44
 • پایان برنامه: 08:55:51
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:55:51
 • پایان برنامه: 08:56:47
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:56:47
 • پایان برنامه: 08:56:58
 • طول برنامه:

هم اکنون / مجموعه رودخانه ماه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:08:56:58
 • پایان برنامه: 09:59:01
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

مجموعه رودخانه ماه- قسمت 20

[مدت]62دقيقه

 • شروع برنامه:09:59:01
 • پایان برنامه: 09:59:08
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:09:59:08
 • پایان برنامه: 10:00:04
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:04
 • پایان برنامه: 10:00:15
 • طول برنامه:

هم اکنون / جهان ورزش

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:00:15
 • پایان برنامه: 10:44:29
 • طول برنامه:44 دقیقه

جهان ورزش

[مدت]44دقيقه[موضوع]پيگيري مسائل ورزش نوجوانان[مجري]سعيد زلفي-احسان خراساني[ميهمان]کشتي گيران نوجوانان تيم ملي

 • شروع برنامه:10:44:29
 • پایان برنامه: 10:44:47
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:44:47
 • پایان برنامه: 10:44:57
 • طول برنامه:

آرم استيشن تابستانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:44:57
 • پایان برنامه: 10:45:09
 • طول برنامه:

هم اکنون / کاوش

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:45:09
 • پایان برنامه: 10:57:13
 • طول برنامه:12 دقیقه

کاوش

[مدت]12دقيقه[موضوع]مستند علمي

 • شروع برنامه:10:57:13
 • پایان برنامه: 10:57:26
 • طول برنامه:

آرم استيشن تابستانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:10:57:26
 • پایان برنامه: 10:59:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتو مجري

 • شروع برنامه:10:59:58
 • پایان برنامه: 11:00:19
 • طول برنامه:

اعلام اوقات شرعي امروز

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:00:19
 • پایان برنامه: 11:00:30
 • طول برنامه:

هم اکنون / به توان خدا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:00:30
 • پایان برنامه: 11:14:45
 • طول برنامه:14 دقیقه

به توان خدا

[مدت]14دقيقه[موضوع]پاسخ به سوالات ديني نوجوانان[تهيه کننده]رکني- بيک محمدي[مجري]محسن قره شيخلو

 • شروع برنامه:11:14:45
 • پایان برنامه: 11:15:05
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 2

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:15:05
 • پایان برنامه: 11:15:17
 • طول برنامه:

آرم استيشن تابستانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:15:17
 • پایان برنامه: 11:15:28
 • طول برنامه:

هم اکنون / مثل نامه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:15:28
 • پایان برنامه: 11:28:15
 • طول برنامه:12 دقیقه

مثل نامه

[مدت]12دقيقه[موضوع]پويانمايي- ضرب المثل هاي ايراني

 • شروع برنامه:11:28:15
 • پایان برنامه: 11:28:25
 • طول برنامه:

آرم استيشن تابستانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:28:25
 • پایان برنامه: 11:28:32
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:28:32
 • پایان برنامه: 11:29:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:29:48
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / سينمايي مندي و گنج چروکي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:56:15
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

سينمايي مندي و گنج چروکي

[مدت]86دقيقه[موضوع]تخيلي در جست و جوي گنج[ميهمان]کارگردان:جوي چيمن محصول 2010آمريکا

 • شروع برنامه:12:56:15
 • پایان برنامه: 12:56:26
 • طول برنامه:

آرم استيشن تابستانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:56:26
 • پایان برنامه: 12:57:11
 • طول برنامه:

آنونس سينمايي تبديل شوندگان 3

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:57:11
 • پایان برنامه: 12:59:41
 • طول برنامه:2 دقیقه

تيزر برنامه هاي جامع تابستاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:12:59:41
 • پایان برنامه: 13:00:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

نگاهي از آسمان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:00:47
 • پایان برنامه: 13:02:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

بشارت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:02:19
 • پایان برنامه: 13:04:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتو مجري

 • شروع برنامه:13:04:39
 • پایان برنامه: 13:05:01
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:05:01
 • پایان برنامه: 13:05:50
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:05:50
 • پایان برنامه: 13:10:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن نوجوان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:10:13
 • پایان برنامه: 13:11:00
 • طول برنامه:

تواشيح سبحان الله

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:11:00
 • پایان برنامه: 13:15:34
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر-نوجوان

[موضوع]موذن نوجوان: مهدي عبرتي

 • شروع برنامه:13:15:34
 • پایان برنامه: 13:16:11
 • طول برنامه:

وله صلوات

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:16:11
 • پایان برنامه: 13:16:29
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:16:29
 • پایان برنامه: 13:16:36
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:16:36
 • پایان برنامه: 13:18:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:18:08
 • پایان برنامه: 13:18:19
 • طول برنامه:

هم اکنون / بازي ويزيون

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:18:19
 • پایان برنامه: 13:58:49
 • طول برنامه:40 دقیقه

بازي ويزيون

[مدت]40دقيقه[موضوع]بازي هاي رايانه اي[مجري]عليرضا خنجري[ميهمان]علي ذاکري کارشناس بازي سازي، پدرام بهادري کارشناس تحليل بازي

 • شروع برنامه:13:58:49
 • پایان برنامه: 13:59:05
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 3

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:59:05
 • پایان برنامه: 13:59:21
 • طول برنامه:

آرم استيشن تابستانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:59:21
 • پایان برنامه: 13:59:28
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:13:59:28
 • پایان برنامه: 14:02:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:02:09
 • پایان برنامه: 14:02:20
 • طول برنامه:

هم اکنون / تک زنگ

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:02:20
 • پایان برنامه: 14:23:38
 • طول برنامه:21 دقیقه

تک زنگ

[مدت]26دقيقه[ميهمان]حميدرضا پرهام

 • شروع برنامه:14:23:38
 • پایان برنامه: 14:28:35
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه های شبکه امید

 • شروع برنامه:14:28:35
 • پایان برنامه: 14:29:04
 • طول برنامه:

آرم استيشن تابستانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:29:04
 • پایان برنامه: 14:29:49
 • طول برنامه:

آنونس سينمايي تبديل شوندگان 3

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:29:49
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / مجموعه محرمانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 14:56:15
 • طول برنامه:26 دقیقه

مجموعه محرمانه-قسمت 22

[مدت]26دقيقه[موضوع]يادم تو را فراموش

 • شروع برنامه:14:56:15
 • پایان برنامه: 14:56:31
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 4

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:56:31
 • پایان برنامه: 14:56:46
 • طول برنامه:

آرم استيشن تابستانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:56:46
 • پایان برنامه: 14:58:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتو مجري

 • شروع برنامه:14:58:46
 • پایان برنامه: 14:58:53
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:14:58:53
 • پایان برنامه: 14:59:49
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:59:49
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / پرانتز باز

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:43:26
 • طول برنامه:43 دقیقه

پرانتز باز

[مدت]48دقيقه[موضوع]اوقات فراغت[مجري]زهرا خردمند نيک[ميهمان]شهاب الدين صابونچي ( رئيس سازمان هلال احمر )

 • شروع برنامه:15:43:26
 • پایان برنامه: 15:48:02
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه های شبکه امید

 • شروع برنامه:15:48:02
 • پایان برنامه: 15:48:20
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:48:20
 • پایان برنامه: 15:48:33
 • طول برنامه:

آرم استيشن تابستانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:15:48:33
 • پایان برنامه: 15:48:45
 • طول برنامه:

هم اکنون / آزمايش ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:15:48:45
 • پایان برنامه: 15:59:49
 • طول برنامه:11 دقیقه

آزمايش ها

[مدت]11دقيقه[موضوع]شگفتانه هاي علم

 • شروع برنامه:15:59:49
 • پایان برنامه: 15:59:56
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:15:59:56
 • پایان برنامه: 16:01:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:01:27
 • پایان برنامه: 16:01:39
 • طول برنامه:

هم اکنون / بيسباليست ها

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:01:39
 • پایان برنامه: 16:20:07
 • طول برنامه:18 دقیقه

بيسباليست ها- قسمت 17

[مدت]18دقيقه[موضوع]انيميشن

 • شروع برنامه:16:20:07
 • پایان برنامه: 16:20:23
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 5

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:20:23
 • پایان برنامه: 16:25:18
 • طول برنامه:4 دقیقه

تيزر برنامه هاي جامع تابستاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:25:18
 • پایان برنامه: 16:28:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتو مجري

 • شروع برنامه:16:28:18
 • پایان برنامه: 16:28:30
 • طول برنامه:

هم اکنون / دانستناميد

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:28:30
 • پایان برنامه: 16:41:39
 • طول برنامه:13 دقیقه

دانستناميد

[مدت]13دقيقه

 • شروع برنامه:16:41:39
 • پایان برنامه: 16:41:51
 • طول برنامه:

آرم استيشن تابستانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:41:51
 • پایان برنامه: 16:43:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتو مجري

 • شروع برنامه:16:43:59
 • پایان برنامه: 16:44:11
 • طول برنامه:

هم اکنون / به توان خدا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:44:11
 • پایان برنامه: 16:58:26
 • طول برنامه:14 دقیقه

به توان خدا

[مدت]14دقيقه[موضوع]پاسخ به سوالات ديني نوجوانان[تهيه کننده]رکني- بيک محمدي[مجري]محسن قره شيخلو[ميهمان]پاسخ به سوالات روانشناسي وتربيتي- حجت الاسلام کرمي پاسخ به سوالات دخترانه - خانم هميز پاسخ به سوالات احکام-حجت الاسلام هدايت

 • شروع برنامه:16:58:26
 • پایان برنامه: 16:58:46
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 6

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:58:46
 • پایان برنامه: 16:58:53
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:16:58:53
 • پایان برنامه: 16:59:49
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:49
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / رسانش

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:42:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

رسانش

[مدت]42دقيقه[موضوع](اين برنامه نقد فيلم پارک شگفت انگيز)[مجري]سينا هوشمندي نژاد[ميهمان]علي ذاکري کارشناس بازي سازي، پدرام بهادري کارشناس تحليل بازي

 • شروع برنامه:17:42:00
 • پایان برنامه: 17:42:18
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:42:18
 • پایان برنامه: 17:42:54
 • طول برنامه:

آرم استيشن تابستانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:42:54
 • پایان برنامه: 17:43:05
 • طول برنامه:

هم اکنون / خنده خانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:43:05
 • پایان برنامه: 17:57:03
 • طول برنامه:13 دقیقه

خنده خانه

[مدت]13دقيقه[موضوع]نمايش وقايع خنده دار همراه با دوربين مخفي

 • شروع برنامه:17:57:03
 • پایان برنامه: 17:57:10
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:17:57:10
 • پایان برنامه: 17:59:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:51
 • پایان برنامه: 18:00:02
 • طول برنامه:

هم اکنون / سينمايي تبديل شوندگان 3

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:18:00:02
 • پایان برنامه: 19:22:05
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

سينمايي تبديل شوندگان 3

[مدت]82دقيقه[ميهمان]کارگردان: مايکل بي محصول 2011 آمريکا

 • شروع برنامه:19:22:05
 • پایان برنامه: 19:22:21
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 7

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:22:21
 • پایان برنامه: 19:23:13
 • طول برنامه:

آنونس سينمايي تبديل شوندگان 4

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:23:13
 • پایان برنامه: 19:24:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد-فروشندگان کم سرمايه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:24:56
 • پایان برنامه: 19:26:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس قهرمانان تنيس

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:26:11
 • پایان برنامه: 19:27:10
 • طول برنامه:

آدمک خميري مورف

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:27:10
 • پایان برنامه: 19:27:26
 • طول برنامه:

آرم استيشن تابستانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:27:26
 • پایان برنامه: 19:29:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتو مجري

 • شروع برنامه:19:29:28
 • پایان برنامه: 19:29:49
 • طول برنامه:

آرم استيشن تابستانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:29:49
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / تندر

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:50:25
 • طول برنامه:20 دقیقه

تندر

[مدت]20دقيقه[موضوع]انيميشن

 • شروع برنامه:19:50:25
 • پایان برنامه: 19:52:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

کليپ لبخند

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:52:46
 • پایان برنامه: 19:56:36
 • طول برنامه:3 دقیقه

طنز خروسخون

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:56:36
 • پایان برنامه: 19:56:46
 • طول برنامه:

آرم استيشن تابستانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:56:46
 • پایان برنامه: 19:58:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتو مجري

 • شروع برنامه:19:58:57
 • پایان برنامه: 19:59:04
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:19:59:04
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:00:12
 • طول برنامه:

هم اکنون / فرمانده

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:00:12
 • پایان برنامه: 20:29:54
 • طول برنامه:29 دقیقه

فرمانده

[مدت]29دقيقه[موضوع]مستند مسابقه فرمانده

 • شروع برنامه:20:29:54
 • پایان برنامه: 20:30:24
 • طول برنامه:

چون در

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:30:24
 • پایان برنامه: 20:32:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتو مجري

 • شروع برنامه:20:32:24
 • پایان برنامه: 20:32:50
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:32:50
 • پایان برنامه: 20:33:28
 • طول برنامه:

وله قبل از تلاوت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:33:28
 • پایان برنامه: 20:36:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

تلاوت قرآن

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:36:13
 • پایان برنامه: 20:37:00
 • طول برنامه:

تواشيح سبحان الله

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:37:00
 • پایان برنامه: 20:41:16
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

[موضوع]موذن نوجوان: محسن عباسي

 • شروع برنامه:20:41:16
 • پایان برنامه: 20:42:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامتي امام زمان (عج)

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:42:53
 • پایان برنامه: 20:43:30
 • طول برنامه:

وله صلوات

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:43:30
 • پایان برنامه: 20:43:44
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:43:44
 • پایان برنامه: 20:45:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

نوجوانان- رهبري

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:45:01
 • پایان برنامه: 20:46:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

بشارت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:46:34
 • پایان برنامه: 20:46:52
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:46:52
 • پایان برنامه: 20:50:02
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق توليد- چي هست ، چي نيست

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:50:02
 • پایان برنامه: 20:52:04
 • طول برنامه:2 دقیقه

مزه تابستان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:52:04
 • پایان برنامه: 20:54:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

مزه طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:54:00
 • پایان برنامه: 20:54:52
 • طول برنامه:

آنونس سينمايي تبديل شوندگان 4

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:54:52
 • پایان برنامه: 20:55:08
 • طول برنامه:

آرم استيشن تابستانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:55:08
 • پایان برنامه: 20:58:45
 • طول برنامه:3 دقیقه

قاب اميد

[زنده][موضوع]پلاتو مجري

 • شروع برنامه:20:58:45
 • پایان برنامه: 20:58:52
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:20:58:52
 • پایان برنامه: 20:59:48
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:48
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:

هم اکنون / مجموعه رودخانه ماه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:58:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

گزيده روخانه ماه

[مدت]58دقيقه

 • شروع برنامه:21:58:00
 • پایان برنامه: 21:58:20
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 8

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:58:20
 • پایان برنامه: 21:58:39
 • طول برنامه:

واليبال مدرن

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:58:39
 • پایان برنامه: 21:58:54
 • طول برنامه:

انيمه آرم طبيعت

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:58:54
 • پایان برنامه: 21:59:01
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:21:59:01
 • پایان برنامه: 21:59:57
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:59:57
 • پایان برنامه: 22:00:08
 • طول برنامه:

هم اکنون / قهرمانان تنيس

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:00:08
 • پایان برنامه: 22:22:03
 • طول برنامه:21 دقیقه

قهرمانان تنيس

[مدت]21دقيقه

 • شروع برنامه:22:22:03
 • پایان برنامه: 22:22:55
 • طول برنامه:

آنونس سينمايي تبديل شوندگان 4

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:22:55
 • پایان برنامه: 22:25:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

لاروا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:25:24
 • پایان برنامه: 22:28:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسيقي ملل

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:28:35
 • پایان برنامه: 22:28:56
 • طول برنامه:

آرم استيشن تابستانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:28:56
 • پایان برنامه: 22:29:08
 • طول برنامه:

هم اکنون / محرمانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:29:08
 • پایان برنامه: 22:58:50
 • طول برنامه:29 دقیقه

مجموعه محرمانه-قسمت 23

[مدت]29دقيقه

 • شروع برنامه:22:58:50
 • پایان برنامه: 22:59:06
 • طول برنامه:

برنامه بعدي 9

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:59:06
 • پایان برنامه: 22:59:13
 • طول برنامه:

وله آگهي بازرگاني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:22:59:13
 • پایان برنامه: 23:00:09
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:09
 • پایان برنامه: 23:00:20
 • طول برنامه:

هم اکنون / ماجراجو

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:00:20
 • پایان برنامه: 23:25:44
 • طول برنامه:25 دقیقه

ماجراجو

[مدت]25دقيقه[موضوع]مستند مسابقه طبيعت گردي

 • شروع برنامه:23:25:44
 • پایان برنامه: 23:26:03
 • طول برنامه:

آرم استيشن تابستانه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:26:03
 • پایان برنامه: 23:29:44
 • طول برنامه:3 دقیقه

مزه تابستان

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:29:44
 • پایان برنامه: 23:29:56
 • طول برنامه:

آرم استيشن شبکه

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:29:56
 • پایان برنامه: 23:30:08
 • طول برنامه:

هم اکنون / لذت نقاشي

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:30:08
 • پایان برنامه: 23:57:46
 • طول برنامه:27 دقیقه

لذت نقاشي

[مدت]27دقيقه[موضوع]آموزش نقاشي[مجري]باب راس

 • شروع برنامه:23:57:46
 • پایان برنامه: 23:58:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ پاياني

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965

 • شروع برنامه:23:58:57
 • پایان برنامه: 23:59:21
 • طول برنامه:

اعلام اوقات شرعي فردا

شبکه اميد- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه هاي اجتماعي @omidtvclub ، پيامک 30000965