جدول پخش

رادیو آذرباییجان غربی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار سراسری (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شب های ایران یزد (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

پرسش و پاسخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:45:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

آیه ها و نکته ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

بوی باران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:20:00
 • پایان برنامه: 04:35:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

سحر دعا اجابت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 04:48:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

استقبال از اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:48:00
 • پایان برنامه: 05:48:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ترتیل جزء 12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:48:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:08:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

سرود ملی - قرآن - آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:08:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

آیه های نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

زلال جاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

آیه ها و قصه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار سراسری (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سلام یاشایش (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار سراسری (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ایستکلر (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قاصدک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:20:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شهریمیز (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اخبار استانی (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

سئوگی سارایی (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

جوانه های چی چست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:20:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

ائل سوزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خطبه های نمازجمعه ارومیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:26:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

اجابت چاغلاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:26:00
 • پایان برنامه: 13:33:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

استقبال از اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:33:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

تنظیمی پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

راه امام کلام امام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

اخبار سراسری (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:05:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

قاصدک (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 15:10:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:10:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

جوانه های چی چست (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نغمه لر (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استانی (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

عصر جوانی (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

کندیمیز (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 19:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

جمع خوانی قرآن (جزء12)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:05:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار استانی (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

آیه ها و قصه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:53:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 23 دقیقه

عطیرلی چاغلار (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:53:00
 • پایان برنامه: 21:02:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

استقبال از اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:02:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

اخبار سراسری (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

این فصل را با من بخوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شب بخیر (کردی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

برون مرزی (آشوری)

توضیحات برنامه درج نشده است.