جدول پخش

سحر1
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:29:31
 • طول برنامه:29 دقیقه

اولین انتخاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:29:31
 • پایان برنامه: 00:59:34
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند آب و رنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:59:34
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گزارش یک گروگانگیری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 01:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر کرمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:50:00
 • پایان برنامه: 01:50:28
 • طول برنامه:

آرم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:50:28
 • پایان برنامه: 01:51:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مجله اقتصادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:51:49
 • پایان برنامه: 03:22:21
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

فیلم سینمایی در کنار تو میخندم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:22:21
 • پایان برنامه: 03:25:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:25:13
 • پایان برنامه: 03:29:27
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:29:27
 • پایان برنامه: 03:30:12
 • طول برنامه:

فتو کندوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:12
 • پایان برنامه: 04:03:55
 • طول برنامه:33 دقیقه

جستجوگران پارسه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:03:55
 • پایان برنامه: 04:07:09
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس سایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:07:09
 • پایان برنامه: 04:26:11
 • طول برنامه:19 دقیقه

گانگسترها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:26:11
 • پایان برنامه: 04:27:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس اپلیکیشن رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:27:56
 • پایان برنامه: 05:10:10
 • طول برنامه:42 دقیقه

پشت بام تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:10:10
 • پایان برنامه: 05:14:29
 • طول برنامه:4 دقیقه

نسیم آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:14:29
 • پایان برنامه: 06:11:54
 • طول برنامه:57 دقیقه

ترتیل قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:54
 • پایان برنامه: 06:12:39
 • طول برنامه:

آرم مسجد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:12:39
 • پایان برنامه: 07:04:48
 • طول برنامه:52 دقیقه

به رنگ کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:04:48
 • پایان برنامه: 07:05:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس اینستاگرام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:05:48
 • پایان برنامه: 07:10:36
 • طول برنامه:4 دقیقه

ترانه کردی کورمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:36
 • پایان برنامه: 07:53:44
 • طول برنامه:43 دقیقه

اولین انتخاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:53:44
 • پایان برنامه: 07:55:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فیس بوک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:55:10
 • پایان برنامه: 08:25:13
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند آب و رنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:25:13
 • پایان برنامه: 08:27:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس سایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:27:16
 • پایان برنامه: 08:57:42
 • طول برنامه:30 دقیقه

گزارش یک گروگانگیری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:57:42
 • پایان برنامه: 08:59:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:14
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:01:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام 01 تصویری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:01:06
 • پایان برنامه: 09:31:09
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند آب و رنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:31:09
 • پایان برنامه: 09:32:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر اینستاگرام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:32:35
 • پایان برنامه: 10:14:49
 • طول برنامه:42 دقیقه

پشت بام تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:14:49
 • پایان برنامه: 10:16:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:16:34
 • پایان برنامه: 10:35:36
 • طول برنامه:19 دقیقه

گانگسترها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:35:36
 • پایان برنامه: 10:36:32
 • طول برنامه:

آنونس یوتیوب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:36:32
 • پایان برنامه: 11:28:41
 • طول برنامه:52 دقیقه

به رنگ کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:28:41
 • پایان برنامه: 11:30:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس ایران سورانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:14
 • پایان برنامه: 13:00:46
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

فیلم سینمایی کنار تو میخندم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:46
 • پایان برنامه: 13:29:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:29:00
 • پایان برنامه: 13:29:45
 • طول برنامه:

فتو کیش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:29:45
 • پایان برنامه: 14:12:53
 • طول برنامه:43 دقیقه

اولین انتخاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:12:53
 • پایان برنامه: 14:14:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مجله اقتصادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:14:25
 • پایان برنامه: 14:48:08
 • طول برنامه:33 دقیقه

جستجوگران پارسه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:48:08
 • پایان برنامه: 14:51:22
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس سایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:51:22
 • پایان برنامه: 15:21:48
 • طول برنامه:30 دقیقه

گزارش یک گروگانگیری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:21:48
 • پایان برنامه: 15:22:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر اینستاگرام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:22:48
 • پایان برنامه: 16:05:02
 • طول برنامه:42 دقیقه

پشت بام تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:05:02
 • پایان برنامه: 16:07:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس خانواده کرومانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:07:05
 • پایان برنامه: 16:59:14
 • طول برنامه:52 دقیقه

به رنگ کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:14
 • پایان برنامه: 17:00:10
 • طول برنامه:

اعلام 02 متنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:10
 • پایان برنامه: 17:00:40
 • طول برنامه:

اعلام میانی 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:40
 • پایان برنامه: 17:27:48
 • طول برنامه:27 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:27:48
 • پایان برنامه: 17:28:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس اینستاگرام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:28:48
 • پایان برنامه: 17:29:30
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:29:30
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:40:17
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر کورمانجی تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:40:17
 • پایان برنامه: 17:40:45
 • طول برنامه:

آرم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:40:45
 • پایان برنامه: 17:42:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فیس بوک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:42:11
 • پایان برنامه: 17:46:58
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:46:58
 • پایان برنامه: 17:49:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:49:50
 • پایان برنامه: 17:57:57
 • طول برنامه:8 دقیقه

پلهای تاریخی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:57:57
 • پایان برنامه: 17:59:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فیس بوک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:30
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:50:16
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده - تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:16
 • پایان برنامه: 18:52:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:52:01
 • پایان برنامه: 18:55:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه مهویزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:55:10
 • پایان برنامه: 18:56:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام 03 تصویری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:56:16
 • پایان برنامه: 18:59:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس سایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:30
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:06
 • طول برنامه:30 دقیقه

ما و شما ( کرمانجی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:06
 • پایان برنامه: 19:32:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:32:09
 • پایان برنامه: 19:51:51
 • طول برنامه:19 دقیقه

ارسباران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:51:51
 • پایان برنامه: 19:52:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فیس بوک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:51
 • پایان برنامه: 19:57:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

نسیم آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:48
 • پایان برنامه: 19:59:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس طنین نیو نیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:20
 • پایان برنامه: 19:59:50
 • طول برنامه:

اعلام میانی 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:50
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

شمارش معکوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:10:06
 • طول برنامه:10 دقیقه

ده نگ ووباس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:10:06
 • پایان برنامه: 20:11:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مجله اقتصادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:11:27
 • پایان برنامه: 20:16:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:16:59
 • پایان برنامه: 20:17:55
 • طول برنامه:

تیزر فیس بوک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:17:55
 • پایان برنامه: 20:22:03
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:22:03
 • پایان برنامه: 20:23:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس ایران سورانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:23:36
 • پایان برنامه: 20:24:06
 • طول برنامه:

اعلام میانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:06
 • پایان برنامه: 20:53:53
 • طول برنامه:29 دقیقه

شکوفه های زیتون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:53:53
 • پایان برنامه: 20:59:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

نسیم آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:20
 • پایان برنامه: 20:59:50
 • طول برنامه:

اعلام میانی 7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:50
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:

شمارش معکوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:24:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

خبر کرمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:24:00
 • پایان برنامه: 21:25:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فیس بوک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:25:26
 • پایان برنامه: 21:28:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه بند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:28:23
 • پایان برنامه: 21:29:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس طنین نیو نیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:29:55
 • پایان برنامه: 21:30:25
 • طول برنامه:

اعلام میانی 8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:25
 • پایان برنامه: 22:00:30
 • طول برنامه:30 دقیقه

دنگودان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:30
 • پایان برنامه: 22:00:58
 • طول برنامه:

آرم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:58
 • پایان برنامه: 22:03:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر 100 ثانیه سورانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:03:08
 • پایان برنامه: 22:04:04
 • طول برنامه:

تیزر یوتیوب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:04:04
 • پایان برنامه: 22:04:34
 • طول برنامه:

اعلام میانی 9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:04:34
 • پایان برنامه: 22:28:30
 • طول برنامه:23 دقیقه

ترنم باران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:28:30
 • پایان برنامه: 22:29:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:29:30
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 10

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

مجله خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:10:00
 • پایان برنامه: 23:11:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مجله اقتصادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:11:21
 • پایان برنامه: 23:11:51
 • طول برنامه:

اعلام میانی 11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:11:51
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:48 دقیقه

شب چراغ 4 - تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.