جدول پخش

سحر1
 • شروع برنامه:00:07:14
 • پایان برنامه: 00:10:28
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس سایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:10:28
 • پایان برنامه: 00:10:58
 • طول برنامه:

اعلام میانی 12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:10:58
 • پایان برنامه: 00:58:21
 • طول برنامه:47 دقیقه

پادری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:58:21
 • پایان برنامه: 01:00:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

انونس ستایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:30
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

ما و شما ( کرمانجی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 01:55:02
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر کرمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:55:02
 • پایان برنامه: 01:57:04
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس پادری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:57:04
 • پایان برنامه: 02:47:34
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده - تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:47:34
 • پایان برنامه: 02:49:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس طنین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:49:06
 • پایان برنامه: 03:39:23
 • طول برنامه:50 دقیقه

تلاوت نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:39:23
 • پایان برنامه: 04:27:14
 • طول برنامه:47 دقیقه

ستایش (کورمانجی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:27:14
 • پایان برنامه: 04:28:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فیس بوک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:28:40
 • پایان برنامه: 04:49:01
 • طول برنامه:20 دقیقه

گانگسترها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:49:01
 • پایان برنامه: 04:56:02
 • طول برنامه:7 دقیقه

کلیپ موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:56:02
 • پایان برنامه: 05:25:32
 • طول برنامه:29 دقیقه

ما و شما ( کرمانجی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:25:32
 • پایان برنامه: 06:26:06
 • طول برنامه:1 ساعت

ترتیل قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:26:06
 • پایان برنامه: 07:08:32
 • طول برنامه:42 دقیقه

شبهای رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:08:32
 • پایان برنامه: 07:19:36
 • طول برنامه:11 دقیقه

دستهای زرین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:19:36
 • پایان برنامه: 07:20:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس خانواده سورانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:20:46
 • پایان برنامه: 08:08:09
 • طول برنامه:47 دقیقه

پادری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:08:09
 • پایان برنامه: 08:09:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مجله اقتصادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:09:30
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده - تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:50:17
 • طول برنامه:50 دقیقه

تلاوت نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:50:17
 • پایان برنامه: 09:51:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:51:17
 • پایان برنامه: 10:39:08
 • طول برنامه:47 دقیقه

ستایش (کورمانجی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:39:08
 • پایان برنامه: 10:41:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس پادری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:41:10
 • پایان برنامه: 10:41:51
 • طول برنامه:

آنونس گرافیک رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:41:51
 • پایان برنامه: 11:24:17
 • طول برنامه:42 دقیقه

شبهای رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:24:17
 • پایان برنامه: 11:24:37
 • طول برنامه:

رمضان کریم6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:24:37
 • پایان برنامه: 11:26:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس اپلیکیشن رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:26:22
 • پایان برنامه: 11:37:26
 • طول برنامه:11 دقیقه

دستهای زرین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:37:26
 • پایان برنامه: 11:38:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فیس بوک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:38:52
 • پایان برنامه: 12:08:22
 • طول برنامه:29 دقیقه

ما و شما ( کرمانجی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:08:22
 • پایان برنامه: 12:11:36
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس شبهای رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:11:36
 • پایان برنامه: 12:15:44
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:44
 • پایان برنامه: 12:55:51
 • طول برنامه:40 دقیقه

مجله خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:55:51
 • پایان برنامه: 13:43:14
 • طول برنامه:47 دقیقه

پادری (سورانی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:43:14
 • پایان برنامه: 13:45:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس طنین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:45:23
 • پایان برنامه: 13:46:15
 • طول برنامه:

گرافیک رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:46:15
 • پایان برنامه: 14:06:36
 • طول برنامه:20 دقیقه

گانگسترها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:06:36
 • پایان برنامه: 14:57:06
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده - تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:57:06
 • پایان برنامه: 14:58:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس ایران سورانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:58:39
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

انونس مجله اقتصادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:01:09
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

ترتیل قرآن (قم)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:01:09
 • پایان برنامه: 16:03:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس مسابقه قرآنی رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:03:13
 • پایان برنامه: 16:04:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس اینستاگرام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:04:13
 • پایان برنامه: 16:46:39
 • طول برنامه:42 دقیقه

شبهای رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:46:39
 • پایان برنامه: 16:49:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:49:05
 • پایان برنامه: 17:00:09
 • طول برنامه:11 دقیقه

دستهای زرین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:09
 • پایان برنامه: 17:27:58
 • طول برنامه:27 دقیقه

کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:27:58
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

انونس پا دری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر کورمانجی تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:40:00
 • پایان برنامه: 17:41:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر مجله اقتصادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:41:21
 • پایان برنامه: 17:42:02
 • طول برنامه:

گرافیک رمضان 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:42:02
 • پایان برنامه: 17:44:06
 • طول برنامه:2 دقیقه

ـآنونس مسابقه قرآنی نیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:44:06
 • پایان برنامه: 17:55:12
 • طول برنامه:11 دقیقه

دستهای زرین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:55:12
 • پایان برنامه: 17:56:04
 • طول برنامه:

گرافیک رمضان 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:56:04
 • پایان برنامه: 17:58:06
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس پادری نیو 01

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:58:06
 • پایان برنامه: 17:59:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فیس بوک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:32
 • پایان برنامه: 18:00:02
 • طول برنامه:

اعلام میانی 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:02
 • پایان برنامه: 18:50:09
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده - تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:09
 • پایان برنامه: 18:53:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:53:01
 • پایان برنامه: 18:54:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام 03 تصویری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:54:07
 • پایان برنامه: 18:56:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس ستایش کرومانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:56:16
 • پایان برنامه: 18:59:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس سایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:30
 • پایان برنامه: 18:59:45
 • طول برنامه:

وله رمضان کریم 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:45
 • پایان برنامه: 19:00:15
 • طول برنامه:

اعلام میانی 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:15
 • پایان برنامه: 19:50:28
 • طول برنامه:50 دقیقه

تلاوت نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:28
 • پایان برنامه: 19:52:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:54
 • پایان برنامه: 19:58:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:28
 • پایان برنامه: 19:59:20
 • طول برنامه:

گرافیک رمضان 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:20
 • پایان برنامه: 19:59:50
 • طول برنامه:

اعلام میانی 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:50
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

شمارش معکوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:09:50
 • طول برنامه:9 دقیقه

ده نگ ووباس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:09:50
 • پایان برنامه: 20:10:20
 • طول برنامه:

اعلام میانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:10:20
 • پایان برنامه: 20:59:20
 • طول برنامه:49 دقیقه

ستایش (کورمانجی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:20
 • پایان برنامه: 20:59:50
 • طول برنامه:

اعلام میانی 7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:50
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:

شمارش معکوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:24:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

خبر کرمانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:24:00
 • پایان برنامه: 21:26:04
 • طول برنامه:2 دقیقه

ـآنونس مسابقه قرآنی نیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:26:04
 • پایان برنامه: 21:26:54
 • طول برنامه:

دعای رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:26:54
 • پایان برنامه: 21:29:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس ستایش کرومانجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:29:03
 • پایان برنامه: 21:29:55
 • طول برنامه:

گرافیک رمضان 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:29:55
 • پایان برنامه: 21:30:25
 • طول برنامه:

اعلام میانی 8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:25
 • پایان برنامه: 22:00:25
 • طول برنامه:30 دقیقه

دنگودان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:25
 • پایان برنامه: 22:02:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر 100 ثانیه سورانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:02:35
 • پایان برنامه: 22:03:05
 • طول برنامه:

اعلام میانی 9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:03:05
 • پایان برنامه: 22:27:58
 • طول برنامه:24 دقیقه

ایران (کورمانجی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:27:58
 • پایان برنامه: 22:29:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس اپلیکیشن رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:29:30
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 10

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

مجله خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:10:00
 • پایان برنامه: 23:11:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فیس بوک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:11:26
 • پایان برنامه: 23:14:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه سد مهاباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:14:35
 • پایان برنامه: 23:15:16
 • طول برنامه:

گرافیک رمضان 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:16
 • پایان برنامه: 23:15:46
 • طول برنامه:

اعلام میانی 11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:46
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:44 دقیقه

شبهای رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.