جدول پخش

سحر3
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:00:40
 • طول برنامه:

Verilişlərin Porqramı

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:04:06
 • پایان برنامه: 00:39:15
 • طول برنامه:35 دقیقه

تکیه بر باد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:39:15
 • پایان برنامه: 00:41:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس قلقلی 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:41:28
 • پایان برنامه: 00:55:21
 • طول برنامه:13 دقیقه

İRAN BAZARLARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:55:21
 • پایان برنامه: 00:56:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس آوای باران 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:56:30
 • پایان برنامه: 00:59:29
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه نقده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:59:29
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:29:44
 • طول برنامه:29 دقیقه

HƏR KƏS ÖYRƏNSİN

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:29:44
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 01:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:55:00
 • پایان برنامه: 01:55:28
 • طول برنامه:

آرم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:55:28
 • پایان برنامه: 02:43:23
 • طول برنامه:47 دقیقه

HƏYAT AYNASI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:43:23
 • پایان برنامه: 02:45:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس قلقلی 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:45:36
 • پایان برنامه: 03:17:35
 • طول برنامه:31 دقیقه

سریال آوای باران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:17:35
 • پایان برنامه: 03:18:32
 • طول برنامه:

آنونس آب ورنگ 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:18:32
 • پایان برنامه: 03:29:34
 • طول برنامه:11 دقیقه

GÜNƏŞ BAĞİ VƏ SARAYI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:29:34
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:21:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

İLAHİ NƏSİM

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:21:00
 • پایان برنامه: 05:17:47
 • طول برنامه:56 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:17:47
 • پایان برنامه: 05:19:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس اسلام پلاس 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:19:12
 • پایان برنامه: 05:26:24
 • طول برنامه:7 دقیقه

ELM XƏZİNƏSİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:26:24
 • پایان برنامه: 05:27:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فصلی 98 نیو 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:27:45
 • پایان برنامه: 05:57:29
 • طول برنامه:29 دقیقه

HƏR KƏS ÖYRƏNSİN

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:57:29
 • پایان برنامه: 05:58:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس انتظار 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:58:30
 • پایان برنامه: 06:23:17
 • طول برنامه:24 دقیقه

کار آوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:23:17
 • پایان برنامه: 06:24:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس پوزتیو 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:24:21
 • پایان برنامه: 06:49:12
 • طول برنامه:24 دقیقه

İRAN

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:49:12
 • پایان برنامه: 06:51:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس فیلم وسریال 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:51:51
 • پایان برنامه: 07:27:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تکیه بر باد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:27:00
 • پایان برنامه: 07:30:43
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس فصلی 98 نیو 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:43
 • پایان برنامه: 07:51:03
 • طول برنامه:20 دقیقه

روبریکا-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:51:03
 • پایان برنامه: 07:51:31
 • طول برنامه:

آرم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:51:31
 • پایان برنامه: 07:53:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس خانواده تولیدی 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:53:56
 • پایان برنامه: 07:57:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه سودکان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:57:00
 • پایان برنامه: 07:59:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس فیلم وسریال 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:59:55
 • پایان برنامه: 08:31:54
 • طول برنامه:31 دقیقه

سریال آوای باران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:31:54
 • پایان برنامه: 08:37:38
 • طول برنامه:5 دقیقه

İRANDA SƏYAHƏT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:37:38
 • پایان برنامه: 08:41:21
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس فصلی 98 نیو 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:41:21
 • پایان برنامه: 08:52:23
 • طول برنامه:11 دقیقه

GÜNƏŞ BAĞİ VƏ SARAYI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:52:23
 • پایان برنامه: 08:54:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس قلقلی 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:54:36
 • پایان برنامه: 08:57:11
 • طول برنامه:2 دقیقه

اماکن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:57:11
 • پایان برنامه: 08:59:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس خانواده تولیدی 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:36
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:47:55
 • طول برنامه:47 دقیقه

حیات آیناسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:47:55
 • پایان برنامه: 09:50:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس مهتاب 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:50:08
 • پایان برنامه: 10:34:45
 • طول برنامه:44 دقیقه

شیر گوتا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:34:45
 • پایان برنامه: 10:59:32
 • طول برنامه:24 دقیقه

کار آوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:32
 • پایان برنامه: 11:00:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس آوای باران 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:41
 • پایان برنامه: 11:26:57
 • طول برنامه:26 دقیقه

Qelqelinin macəraları

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:26:57
 • پایان برنامه: 11:29:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه تالاب گندمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:29:51
 • پایان برنامه: 11:59:35
 • طول برنامه:29 دقیقه

HƏR KƏS ÖYRƏNSİN

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:59:35
 • پایان برنامه: 12:00:29
 • طول برنامه:

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:29
 • پایان برنامه: 12:20:49
 • طول برنامه:20 دقیقه

روبریکا-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:49
 • پایان برنامه: 12:21:13
 • طول برنامه:

آرم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:21:13
 • پایان برنامه: 12:35:06
 • طول برنامه:13 دقیقه

İRAN BAZARLARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:06
 • پایان برنامه: 12:36:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مطهری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:36:25
 • پایان برنامه: 12:43:37
 • طول برنامه:7 دقیقه

ELM XƏZİNƏSİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:43:37
 • پایان برنامه: 12:44:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس انتظار 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:44:38
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:

İNTERVAL

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:36:01
 • طول برنامه:51 دقیقه

İLAHİ NƏSİM

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:36:01
 • پایان برنامه: 13:36:42
 • طول برنامه:

آرم مسجد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:36:42
 • پایان برنامه: 13:40:25
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس فصل 98 نیو 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:40:25
 • پایان برنامه: 13:46:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:46:09
 • پایان برنامه: 13:47:04
 • طول برنامه:

آنونس حقوق 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:47:04
 • پایان برنامه: 14:11:55
 • طول برنامه:24 دقیقه

İRAN- sənədli film

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:11:55
 • پایان برنامه: 14:12:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس تپش 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:12:59
 • پایان برنامه: 15:01:25
 • طول برنامه:48 دقیقه

İDMAN JURNALI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:01:25
 • پایان برنامه: 15:02:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس پوزتیو 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:02:29
 • پایان برنامه: 15:27:16
 • طول برنامه:24 دقیقه

کار آوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:27:16
 • پایان برنامه: 15:30:11
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس فیلم وسریال 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:11
 • پایان برنامه: 16:09:32
 • طول برنامه:39 دقیقه

تکیه بر باد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:09:32
 • پایان برنامه: 16:11:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس مهتاب 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:11:45
 • پایان برنامه: 16:14:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

اماکن تاریخی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:14:20
 • پایان برنامه: 16:18:03
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس فصل 98 نیو 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:18:03
 • پایان برنامه: 16:29:21
 • طول برنامه:11 دقیقه

GÜNƏŞ BAĞİ VƏ SARAYI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:21
 • پایان برنامه: 16:29:50
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:50
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:

شمارش معکوس خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:49:54
 • طول برنامه:19 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:49:54
 • پایان برنامه: 16:51:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:51:00
 • پایان برنامه: 16:58:15
 • طول برنامه:7 دقیقه

ELM XƏZİNƏSİ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:15
 • پایان برنامه: 16:58:46
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:46
 • پایان برنامه: 17:24:58
 • طول برنامه:26 دقیقه

Qelqelinin macəraları

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:24:58
 • پایان برنامه: 17:27:49
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه کوپک محله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:27:49
 • پایان برنامه: 17:28:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس انتظار98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:28:50
 • پایان برنامه: 17:29:21
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:29:21
 • پایان برنامه: 17:58:44
 • طول برنامه:29 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:58:44
 • پایان برنامه: 17:59:42
 • طول برنامه:

Verilişlərin Porqramı

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:42
 • پایان برنامه: 18:00:13
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:13
 • پایان برنامه: 18:50:13
 • طول برنامه:50 دقیقه

HƏYAT AYNASI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:13
 • پایان برنامه: 18:50:36
 • طول برنامه:

آرم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:36
 • پایان برنامه: 18:52:49
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس مهتاب 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:52:49
 • پایان برنامه: 18:55:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه متاش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:55:46
 • پایان برنامه: 18:59:29
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس فصل 98 نیو 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:29
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:20:05
 • طول برنامه:20 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:20:05
 • پایان برنامه: 19:20:33
 • طول برنامه:

آرم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:20:33
 • پایان برنامه: 19:23:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

اماکن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:23:07
 • پایان برنامه: 19:24:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس قلقلی 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:24:28
 • پایان برنامه: 19:24:59
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:24:59
 • پایان برنامه: 19:41:38
 • طول برنامه:16 دقیقه

QANQESTERLƏR KANALI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:41:38
 • پایان برنامه: 19:42:35
 • طول برنامه:

آنونس آبرنگ 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:42:35
 • پایان برنامه: 19:56:29
 • طول برنامه:13 دقیقه

İRAN BAZARLARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:56:29
 • پایان برنامه: 19:57:00
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:00
 • پایان برنامه: 21:00:38
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

سینمایی داود وقمری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:38
 • پایان برنامه: 21:03:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذان مغرب-بااحتساب22ثانیه صلوات اول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:03:23
 • پایان برنامه: 21:29:01
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه سینمایی داود وقمری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:29:01
 • پایان برنامه: 21:29:24
 • طول برنامه:

آرم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:29:24
 • پایان برنامه: 21:29:55
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:29:55
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:

شمارش معکوس خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:55:00
 • پایان برنامه: 21:55:24
 • طول برنامه:

آرم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:55:24
 • پایان برنامه: 21:57:37
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس مهتاب 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:57:37
 • پایان برنامه: 22:00:52
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیک آشنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:52
 • پایان برنامه: 22:04:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس فصل 98 نیو 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:04:35
 • پایان برنامه: 22:05:06
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:05:06
 • پایان برنامه: 22:32:12
 • طول برنامه:27 دقیقه

KOMPAS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:32:12
 • پایان برنامه: 22:34:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

YÜZ SANIYƏ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:34:22
 • پایان برنامه: 22:35:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس تپش 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:35:26
 • پایان برنامه: 22:38:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه خوشه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:38:19
 • پایان برنامه: 22:39:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس روبریکا 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:39:29
 • پایان برنامه: 22:40:00
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:40:00
 • پایان برنامه: 23:30:02
 • طول برنامه:50 دقیقه

AY İŞIĞINDA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:02
 • پایان برنامه: 23:30:33
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:33
 • پایان برنامه: 23:50:54
 • طول برنامه:20 دقیقه

روبریکا-تکرارزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:50:54
 • پایان برنامه: 23:54:37
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس فصل 98 نیو 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:54:37
 • پایان برنامه: 23:55:35
 • طول برنامه:

Verilişlərin Porqramı

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:55:35
 • پایان برنامه: 23:58:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس فیلم وسریال 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:58:30
 • پایان برنامه: 23:59:01
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:59:01
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:

تکیه بر باد

توضیحات برنامه درج نشده است.