جدول پخش

سحر3
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:16:39
 • طول برنامه:16 دقیقه

ترتیل خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:16:39
 • پایان برنامه: 00:20:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:20:41
 • پایان برنامه: 00:27:45
 • طول برنامه:7 دقیقه

جایی که نمی شناختم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:27:45
 • پایان برنامه: 00:28:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

انونس ازاد ارئنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:28:47
 • پایان برنامه: 00:29:18
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:29:18
 • پایان برنامه: 00:49:18
 • طول برنامه:20 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:49:18
 • پایان برنامه: 00:49:30
 • طول برنامه:

رمضان کریم 6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:49:30
 • پایان برنامه: 00:50:27
 • طول برنامه:

Verilişlərin Porqramı

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:50:27
 • پایان برنامه: 00:53:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

انونس فیلم و سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:53:22
 • پایان برنامه: 00:53:53
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:53:53
 • پایان برنامه: 01:28:25
 • طول برنامه:34 دقیقه

Əgər atam yaşasaydı

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:28:25
 • پایان برنامه: 01:29:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:29:44
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 01:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:55:00
 • پایان برنامه: 02:45:38
 • طول برنامه:50 دقیقه

HƏYAT AYNASI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:45:38
 • پایان برنامه: 02:47:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

انونس رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:47:38
 • پایان برنامه: 03:06:19
 • طول برنامه:18 دقیقه

QANQESTERLƏR KANALI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:06:19
 • پایان برنامه: 03:10:21
 • طول برنامه:4 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:10:21
 • پایان برنامه: 04:34:55
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

SƏHƏRİN TƏRƏNNÜMÜ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:34:55
 • پایان برنامه: 05:37:40
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:37:40
 • پایان برنامه: 05:41:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:41:42
 • پایان برنامه: 06:10:35
 • طول برنامه:28 دقیقه

پوزوتیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:10:35
 • پایان برنامه: 06:13:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:13:01
 • پایان برنامه: 06:32:31
 • طول برنامه:19 دقیقه

BALIQ YEYƏN QUŞLAR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:32:31
 • پایان برنامه: 06:51:12
 • طول برنامه:18 دقیقه

QANQESTERLƏR KANALI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:51:12
 • پایان برنامه: 06:52:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

İNTİZAR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:52:13
 • پایان برنامه: 07:07:50
 • طول برنامه:15 دقیقه

قصه های ماندگار مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:07:50
 • پایان برنامه: 07:10:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

انونس فیلم و سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:45
 • پایان برنامه: 07:45:17
 • طول برنامه:34 دقیقه

Əgər atam yaşasaydı

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:45:17
 • پایان برنامه: 07:49:19
 • طول برنامه:4 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:49:19
 • پایان برنامه: 08:09:13
 • طول برنامه:19 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:09:13
 • پایان برنامه: 08:12:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

انونس فیلم و سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:12:08
 • پایان برنامه: 08:45:02
 • طول برنامه:32 دقیقه

شایدبرای شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:45:02
 • پایان برنامه: 08:46:00
 • طول برنامه:

KOMPAS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:46:00
 • پایان برنامه: 08:53:04
 • طول برنامه:7 دقیقه

جایی که نمی شناختم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:53:04
 • پایان برنامه: 08:55:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه ماسوله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:55:58
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:00:57
 • طول برنامه:

Verilişlərin Porqramı

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:57
 • پایان برنامه: 09:01:28
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:01:28
 • پایان برنامه: 09:52:06
 • طول برنامه:50 دقیقه

HƏYAT AYNASI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:52:06
 • پایان برنامه: 09:56:08
 • طول برنامه:4 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:56:08
 • پایان برنامه: 09:58:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:58:34
 • پایان برنامه: 10:00:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

انونس رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:34
 • پایان برنامه: 10:01:05
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:01:05
 • پایان برنامه: 10:28:15
 • طول برنامه:27 دقیقه

HÜQUQİ ASPEKT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:28:15
 • پایان برنامه: 10:29:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

انونس رمضان سحری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:29:24
 • پایان برنامه: 10:30:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

RUBRİKA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:34
 • پایان برنامه: 10:31:05
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:31:05
 • پایان برنامه: 10:50:35
 • طول برنامه:19 دقیقه

BALIQ YEYƏN QUŞLAR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:50:35
 • پایان برنامه: 10:54:37
 • طول برنامه:4 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:54:37
 • پایان برنامه: 10:55:35
 • طول برنامه:

آنونس شکرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:55:35
 • پایان برنامه: 10:58:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه نقده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:58:34
 • پایان برنامه: 10:59:05
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:05
 • پایان برنامه: 11:24:24
 • طول برنامه:25 دقیقه

Qelqelinin macəraları

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:24:24
 • پایان برنامه: 11:26:49
 • طول برنامه:2 دقیقه

İLAHİ HƏYAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:26:49
 • پایان برنامه: 11:27:47
 • طول برنامه:

KOMPAS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:27:47
 • پایان برنامه: 11:29:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای یا علی یا عظیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:29:55
 • پایان برنامه: 11:30:26
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:26
 • پایان برنامه: 11:59:19
 • طول برنامه:28 دقیقه

پوزوتیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:59:19
 • پایان برنامه: 12:00:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

انونس گانگسترها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:56
 • پایان برنامه: 12:01:27
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:01:27
 • پایان برنامه: 12:21:21
 • طول برنامه:19 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:21:21
 • پایان برنامه: 12:27:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

قصه های ماندگار مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:27:36
 • پایان برنامه: 12:36:22
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلنگر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:36:22
 • پایان برنامه: 12:43:26
 • طول برنامه:7 دقیقه

جایی که نمی شناختم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:43:26
 • پایان برنامه: 12:44:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

انونس اسلام پلاس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:44:29
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:35:26
 • طول برنامه:50 دقیقه

ویژه اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:35:26
 • پایان برنامه: 13:39:28
 • طول برنامه:4 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:39:28
 • پایان برنامه: 13:39:59
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:39:59
 • پایان برنامه: 13:58:40
 • طول برنامه:18 دقیقه

QANQESTERLƏR KANALI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:58:40
 • پایان برنامه: 13:59:00
 • طول برنامه:

رمضان کریم6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:00
 • پایان برنامه: 14:04:38
 • طول برنامه:5 دقیقه

İRANDA SƏYAHƏT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:04:38
 • پایان برنامه: 14:07:33
 • طول برنامه:2 دقیقه

انونس فیلم و سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:07:33
 • پایان برنامه: 14:08:04
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:08:04
 • پایان برنامه: 14:42:03
 • طول برنامه:33 دقیقه

Əgər atam yaşasaydı

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:42:03
 • پایان برنامه: 14:44:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

انونس خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:44:28
 • پایان برنامه: 14:46:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:46:54
 • پایان برنامه: 14:56:35
 • طول برنامه:9 دقیقه

قصه های ماندگار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:56:35
 • پایان برنامه: 14:58:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

انونس رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:58:35
 • پایان برنامه: 14:59:32
 • طول برنامه:

انونس ابرنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:59:32
 • پایان برنامه: 15:00:03
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:03
 • پایان برنامه: 16:01:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ترتیل خوانی قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:01:00
 • پایان برنامه: 16:01:31
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:01:31
 • پایان برنامه: 16:21:01
 • طول برنامه:19 دقیقه

BALIQ YEYƏN QUŞLAR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:21:01
 • پایان برنامه: 16:25:03
 • طول برنامه:4 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:25:03
 • پایان برنامه: 16:28:13
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه سیلوانا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:28:13
 • پایان برنامه: 16:29:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

انونس داستان بهائیت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:19
 • پایان برنامه: 16:29:50
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:50
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:

شمارش معکوس خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 16:51:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:51:10
 • پایان برنامه: 16:58:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

İRANDA SƏYAHƏT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:10
 • پایان برنامه: 16:59:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:10
 • پایان برنامه: 16:59:40
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:40
 • پایان برنامه: 17:21:40
 • طول برنامه:22 دقیقه

QÖNÇƏLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:21:40
 • پایان برنامه: 17:28:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:28:10
 • پایان برنامه: 17:28:40
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:28:40
 • پایان برنامه: 17:58:40
 • طول برنامه:30 دقیقه

HƏR KƏS ÖYRƏNSİN

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:58:40
 • پایان برنامه: 17:59:37
 • طول برنامه:

اعلام 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:37
 • پایان برنامه: 18:00:07
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:07
 • پایان برنامه: 18:50:07
 • طول برنامه:50 دقیقه

KOMANDİR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:07
 • پایان برنامه: 18:56:37
 • طول برنامه:6 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:56:37
 • پایان برنامه: 18:57:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس افطار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:57:37
 • پایان برنامه: 18:59:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

Film və Serial

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:30
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

AXŞAM RUBRİKALARI

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:20:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

جایی که نمی شناختم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:30:30
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:30
 • پایان برنامه: 19:56:30
 • طول برنامه:26 دقیقه

شکرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:56:30
 • پایان برنامه: 19:58:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

Əgər atam yaşasaydı

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:32
 • پایان برنامه: 20:05:02
 • طول برنامه:6 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:05:02
 • پایان برنامه: 20:14:02
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلنگر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:14:02
 • پایان برنامه: 20:14:30
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:14:30
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 21:10:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ویژه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:10:00
 • پایان برنامه: 21:11:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سریال رستاخیز تفنگ ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:11:00
 • پایان برنامه: 21:12:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:12:00
 • پایان برنامه: 21:13:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:13:00
 • پایان برنامه: 21:14:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:14:20
 • پایان برنامه: 21:15:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:15:30
 • پایان برنامه: 21:29:30
 • طول برنامه:14 دقیقه

MƏSCİD İLAHİ DƏRGAH

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:29:30
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

XƏBƏRLƏR

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:55:00
 • پایان برنامه: 21:56:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سریال ناز و نیاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:56:00
 • پایان برنامه: 21:58:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

Əgər atam yaşasaydı

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:58:00
 • پایان برنامه: 21:59:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ANONS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:59:00
 • پایان برنامه: 21:59:30
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:59:30
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:27:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

KOMPAS

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:27:00
 • پایان برنامه: 22:29:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

YÜZ SANIYƏ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:29:10
 • پایان برنامه: 22:29:40
 • طول برنامه:

TƏQDİMAT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:29:40
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

بادیگارد

توضیحات برنامه درج نشده است.