جدول پخش

رادیو گیلان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:31:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

شبهای ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

زرد ملیجه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 02:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

نمایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:58:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تالشونه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

کارآفرینان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:45:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

زمزمه های عارفانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مراسم اذانگاهی صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:25:00
 • پایان برنامه: 04:55:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ترتیل قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:55:00
 • پایان برنامه: 04:59:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

نسیم + پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:59:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سبزه اوخان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

پرچمداران عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

شروع برنامه های شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

فرهنگ گیلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

پیام روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:56:00
 • طول برنامه:56 دقیقه

صبح بخیر گیلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:56:00
 • پایان برنامه: 07:58:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:58:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 08:36:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

نشانه ایستگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:36:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

پیام گیلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:28:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

شهر ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:28:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

پنج ترانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:50:00
 • پایان برنامه: 09:58:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

پیام گیلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:58:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اخبار فارسی استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایش کوتاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تی تی گول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:13:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

آئینه زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:13:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

پیام گیلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:13:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

دریچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:13:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ما می توانیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار گیلکی استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه نسیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

زمزم نیاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

پرچمداران عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 13:53:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

یک تمثیل یک پیام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:53:00
 • پایان برنامه: 13:57:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام گیلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:57:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

اخبار سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 14:46:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:46:00
 • پایان برنامه: 14:58:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

پیام گیلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:58:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ترنم وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

پیام روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار فارسی استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

جوانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

ساعت جوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مجله ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

مسابقه شهر به شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:58:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

فرهنگ گیلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:58:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 28 دقیقه

صدای ساحل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

زرد ملیجه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

یک تمثیل یک پیام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:35:00
 • پایان برنامه: 20:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نسیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:40:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام گیلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 20:47:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:47:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

مراسم اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 21:36:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:36:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تالشونه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سبزه اوخان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:58:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

شبانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:58:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.