جدول پخش

رادیو یزد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شب های ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

زیر نور ماه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:37:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

صحیفه سجادیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:37:00
 • پایان برنامه: 03:42:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

شیرازه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:42:00
 • پایان برنامه: 03:55:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

قند پارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:55:00
 • پایان برنامه: 04:25:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گام اول خط آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:25:00
 • پایان برنامه: 04:40:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شنیدنی های تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:40:00
 • پایان برنامه: 04:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

راه زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:50:00
 • پایان برنامه: 04:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

یاد یاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:55:00
 • پایان برنامه: 04:59:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اعلام اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:59:00
 • پایان برنامه: 05:47:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

فصل وصل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:47:00
 • پایان برنامه: 06:09:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

نفس صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:09:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

شروع شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 06:51:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

باغ ترمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:51:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:09:58
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:09:58
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

نسیم صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 08:46:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:46:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

دنیای ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:05:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

مجله سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

کریاس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

صدای شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

شهر قانون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:20:00
 • پایان برنامه: 11:35:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مسابقه 1035

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:35:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

در خلوت انس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

گلهای بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 12:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

در شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:55:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

عناوین روزنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:03:00
 • پایان برنامه: 13:05:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:05:00
 • پایان برنامه: 13:53:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

رودر رو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:53:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شور شعر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:04:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

خبر فناوری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:04:00
 • پایان برنامه: 15:10:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:10:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

ترانه بارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:05:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

عصر جوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 16:56:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

ترنم وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:56:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:23:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

ساعت قرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:23:00
 • پایان برنامه: 17:36:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:36:00
 • پایان برنامه: 17:58:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

فصل نو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:58:00
 • پایان برنامه: 18:01:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

نمایش کوتاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:01:00
 • پایان برنامه: 18:14:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

قند پارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:14:00
 • پایان برنامه: 18:17:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

نگارستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:17:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

پنجدری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

عناوین روزنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:03:00
 • پایان برنامه: 20:08:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:08:00
 • پایان برنامه: 20:29:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

روبراه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:00
 • پایان برنامه: 20:52:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

اهل آبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:52:00
 • پایان برنامه: 20:56:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:56:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

یادیاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

چادیشب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

هفکوچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:43:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

راه روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:43:00
 • پایان برنامه: 23:59:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

کتاب شب

توضیحات برنامه درج نشده است.