جدول پخش

رادیو یزد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شب های ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

برنامه زير نور ماه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:36:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تنظيمي پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:36:00
 • پایان برنامه: 03:42:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

یاد یاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:42:00
 • پایان برنامه: 03:43:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام اوقات شرعی صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:43:00
 • پایان برنامه: 04:33:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

فصل وصل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:33:00
 • پایان برنامه: 04:50:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

شور شعر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:50:00
 • پایان برنامه: 05:07:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

گزیده ترانه بارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:07:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

قند پارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 05:34:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

شنیدنی های تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:34:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

نفس صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

شروع شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آیت الکرسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 06:49:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

باغ ترمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:49:00
 • پایان برنامه: 06:53:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تنظیمی پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:53:00
 • پایان برنامه: 06:54:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:54:00
 • پایان برنامه: 06:58:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

راه امام کلام امام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

قرار عاشقي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:12:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:12:00
 • پایان برنامه: 07:57:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

نسیم صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:57:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 08:36:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:36:00
 • پایان برنامه: 08:42:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تنظیمی پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:42:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

چارلوز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:05:00
 • پایان برنامه: 09:06:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:06:00
 • پایان برنامه: 09:11:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نگارستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:11:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایستگاه اندیشه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خونه زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 10:08:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

مشارکتی بیمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:08:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

کریاس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

صدای شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:16:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:16:00
 • پایان برنامه: 11:29:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

رادیو آنلاین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:29:00
 • پایان برنامه: 11:35:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تنظیمی پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:35:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

شاخه نبات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

گلهای بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

درخلوت انس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:10:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

در استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:25:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

دیار نخبگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 13:52:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تنظیمی پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:52:00
 • پایان برنامه: 13:56:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:56:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

بربال اندیشه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شور شعر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:04:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

خبر فناوري

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:04:00
 • پایان برنامه: 15:10:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

ایستگاه حکمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:10:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

ترانه بارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:05:00
 • پایان برنامه: 16:06:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:06:00
 • پایان برنامه: 16:12:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

ترنم وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:12:00
 • پایان برنامه: 16:27:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

برگاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:27:00
 • پایان برنامه: 16:31:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تنظیمی پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:31:00
 • پایان برنامه: 16:44:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

دور دنیا در 15 دقیقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:44:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

گلهای بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:10:00
 • پایان برنامه: 17:13:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

مشارکتی بیمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:13:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

عصر جوونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

عناوین روزنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:03:00
 • پایان برنامه: 18:06:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تنظیمی پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:06:00
 • پایان برنامه: 18:24:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

دنیای ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:24:00
 • پایان برنامه: 18:28:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:28:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

قرار عاشقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

پنجدری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:07:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تنظیمی پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:07:00
 • پایان برنامه: 20:33:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

ساعت قرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:33:00
 • پایان برنامه: 20:36:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تنظیمی پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:36:00
 • پایان برنامه: 20:56:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

افق روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:56:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

یادیاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 21:36:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:36:00
 • پایان برنامه: 22:01:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اهل آبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:01:00
 • پایان برنامه: 22:02:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:02:00
 • پایان برنامه: 22:03:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:03:00
 • پایان برنامه: 22:05:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

قرار عاشقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:05:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

چادیشب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

نمایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:25:00
 • پایان برنامه: 23:27:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تنظیمی پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:27:00
 • پایان برنامه: 23:40:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

راه روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:40:00
 • پایان برنامه: 23:59:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

کتاب شب

توضیحات برنامه درج نشده است.