جدول پخش

سحربالکان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:02:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

Vodene vile

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:04:58
 • پایان برنامه: 00:29:26
 • طول برنامه:24 دقیقه

Naučni magazine

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:29:26
 • پایان برنامه: 00:31:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس فیلم وسریال 24

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:31:45
 • پایان برنامه: 00:32:14
 • طول برنامه:

اعلام میانی22

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:32:14
 • پایان برنامه: 01:17:26
 • طول برنامه:45 دقیقه

Topaodah

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:17:26
 • پایان برنامه: 01:20:04
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:20:04
 • پایان برنامه: 01:21:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس هیجان درساعت 02

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:21:38
 • پایان برنامه: 01:28:47
 • طول برنامه:7 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:28:47
 • پایان برنامه: 01:30:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فرقه های سری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:14
 • پایان برنامه: 01:30:28
 • طول برنامه:

اعلام میانی 23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:28
 • پایان برنامه: 02:10:52
 • طول برنامه:40 دقیقه

Vijesti

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:10:52
 • پایان برنامه: 02:11:15
 • طول برنامه:

آرم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:11:15
 • پایان برنامه: 02:12:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس دانشگاه آزاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:12:47
 • پایان برنامه: 02:16:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه خوشه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:16:00
 • پایان برنامه: 02:17:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس شکرستان 05

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:17:28
 • پایان برنامه: 02:22:14
 • طول برنامه:4 دقیقه

کودک پروری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:22:14
 • پایان برنامه: 02:23:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس ایرانگرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:23:39
 • پایان برنامه: 02:27:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

قصه های شنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:27:50
 • پایان برنامه: 02:28:00
 • طول برنامه:

تیزر تغییر لوگو بوسنی به فرانسه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:28:00
 • پایان برنامه: 11:28:38
 • طول برنامه:

اعلام متنی1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:28:38
 • پایان برنامه: 11:29:34
 • طول برنامه:

کلیپ آلبانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:29:34
 • پایان برنامه: 11:30:03
 • طول برنامه:

اعلام میانی 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:03
 • پایان برنامه: 11:59:58
 • طول برنامه:29 دقیقه

Përshëndetje Shqipëri

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:59:58
 • پایان برنامه: 12:00:21
 • طول برنامه:

آرم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:21
 • پایان برنامه: 12:00:50
 • طول برنامه:

اعلام میانی 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:50
 • پایان برنامه: 12:49:48
 • طول برنامه:48 دقیقه

Qielli im

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:49:48
 • پایان برنامه: 12:50:47
 • طول برنامه:

کلیپ بوسنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:50:47
 • پایان برنامه: 12:51:16
 • طول برنامه:

اعلام میانی 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:51:16
 • پایان برنامه: 13:30:18
 • طول برنامه:39 دقیقه

DOMOVINA ELITE

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:18
 • پایان برنامه: 13:30:47
 • طول برنامه:

اعلام میانی 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:47
 • پایان برنامه: 13:58:44
 • طول برنامه:27 دقیقه

دست هایی که می بینند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:58:44
 • پایان برنامه: 13:59:29
 • طول برنامه:

فتو عمارت مسعودیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:29
 • پایان برنامه: 13:59:58
 • طول برنامه:

اعلام میانی 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:58
 • پایان برنامه: 14:40:33
 • طول برنامه:40 دقیقه

Vijesti

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:40:33
 • پایان برنامه: 14:40:49
 • طول برنامه:

آرم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:40:49
 • پایان برنامه: 14:41:18
 • طول برنامه:

اعلام میانی 6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:41:18
 • پایان برنامه: 15:12:46
 • طول برنامه:31 دقیقه

VODENE BOJICE

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:12:46
 • پایان برنامه: 15:13:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:13:00
 • پایان برنامه: 15:58:12
 • طول برنامه:45 دقیقه

Topaodah

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:12
 • پایان برنامه: 15:58:50
 • طول برنامه:

اعلام متنی2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:50
 • پایان برنامه: 15:59:46
 • طول برنامه:

کلیپ آلبانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:46
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

Përshëndetje Shqipëri

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:30:28
 • طول برنامه:

آرم جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:28
 • پایان برنامه: 16:32:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس آب پریا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:32:05
 • پایان برنامه: 16:32:34
 • طول برنامه:

اعلام میانی 9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:32:34
 • پایان برنامه: 17:15:54
 • طول برنامه:43 دقیقه

EXPLORIMI I IRANNIT

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:54
 • پایان برنامه: 17:16:53
 • طول برنامه:

کلیپ بوسنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:16:53
 • پایان برنامه: 17:17:22
 • طول برنامه:

اعلام میانی 10

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:17:22
 • پایان برنامه: 17:56:24
 • طول برنامه:39 دقیقه

DOMOVINA ELITE

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:56:24
 • پایان برنامه: 17:57:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس ایرانگرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:57:44
 • پایان برنامه: 17:58:13
 • طول برنامه:

اعلام میانی 11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:58:13
 • پایان برنامه: 18:26:10
 • طول برنامه:27 دقیقه

دست هایی که می بینند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:26:10
 • پایان برنامه: 18:27:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

Annonce Sa sjevera Irana

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:27:35
 • پایان برنامه: 18:30:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ شوق زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:21
 • پایان برنامه: 18:30:50
 • طول برنامه:

اعلام میانی 12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:50
 • پایان برنامه: 19:02:18
 • طول برنامه:31 دقیقه

VODENE BOJICE

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:02:18
 • پایان برنامه: 19:03:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس آب پریا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:03:55
 • پایان برنامه: 19:11:04
 • طول برنامه:7 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:11:04
 • پایان برنامه: 19:13:12
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس سلام آلبانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:13:12
 • پایان برنامه: 19:13:41
 • طول برنامه:

اعلام میانی 13

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:13:41
 • پایان برنامه: 20:03:42
 • طول برنامه:50 دقیقه

Vodene vile

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:03:42
 • پایان برنامه: 20:08:28
 • طول برنامه:4 دقیقه

کودک پروری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:08:28
 • پایان برنامه: 20:09:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

Annonce Šećeristan

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:09:56
 • پایان برنامه: 20:10:41
 • طول برنامه:

فتو ابیانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:10:41
 • پایان برنامه: 20:11:10
 • طول برنامه:

اعلام میانی 14

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:11:10
 • پایان برنامه: 20:35:38
 • طول برنامه:24 دقیقه

Naučni magazine

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:35:38
 • پایان برنامه: 20:36:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس نفس گرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:36:53
 • پایان برنامه: 20:41:04
 • طول برنامه:4 دقیقه

قصه های شنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:41:04
 • پایان برنامه: 20:43:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس فیلم و سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:43:23
 • پایان برنامه: 20:43:37
 • طول برنامه:

اعلام میانی 15

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:43:37
 • پایان برنامه: 21:28:49
 • طول برنامه:45 دقیقه

Topaodah

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:28:49
 • پایان برنامه: 21:29:35
 • طول برنامه:

اعلام برنامه سوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:29:35
 • پایان برنامه: 21:30:04
 • طول برنامه:

اعلام میانی 16

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:04
 • پایان برنامه: 21:59:22
 • طول برنامه:29 دقیقه

Prvidio Neuspješan početak

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:59:22
 • پایان برنامه: 21:59:51
 • طول برنامه:

اعلام میانی 17

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:59:51
 • پایان برنامه: 22:27:38
 • طول برنامه:27 دقیقه

DIVLJI ŽIVOT IRANA

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:27:38
 • پایان برنامه: 22:29:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس انقلابهای جهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:29:05
 • پایان برنامه: 22:29:31
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:29:31
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:

اعلام میانی 18

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

Vijesti

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:10:00
 • پایان برنامه: 23:10:54
 • طول برنامه:

هواشناسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:10:54
 • پایان برنامه: 23:12:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس چالش بزرگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:12:45
 • پایان برنامه: 23:13:14
 • طول برنامه:

اعلام میانی 19

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:13:14
 • پایان برنامه: 23:51:44
 • طول برنامه:38 دقیقه

Sretan rad

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:51:44
 • پایان برنامه: 23:53:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس ایرانگرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:53:12
 • پایان برنامه: 23:53:41
 • طول برنامه:

اعلام میانی 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:53:41
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

TAJNE SEKTE

توضیحات برنامه درج نشده است.