جدول پخش

رادیو کیش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شب های ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:02:00
 • پایان برنامه: 03:00:44
 • طول برنامه:58 دقیقه

برنامه شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:44
 • پایان برنامه: 03:02:44
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:02:44
 • پایان برنامه: 03:29:40
 • طول برنامه:26 دقیقه

گلهای رنگارنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:29:40
 • پایان برنامه: 03:32:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:32:02
 • پایان برنامه: 03:58:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

نمایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:58:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:44:37
 • طول برنامه:44 دقیقه

شمیم بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:44:37
 • پایان برنامه: 04:45:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:37
 • پایان برنامه: 04:58:02
 • طول برنامه:12 دقیقه

یادمان باشد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:58:02
 • پایان برنامه: 05:00:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:43
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

تکرار گلچین نیمروزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اعلام ساعت 6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:13:53
 • طول برنامه:8 دقیقه

زلال جاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:13:53
 • پایان برنامه: 06:17:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:17:00
 • پایان برنامه: 06:31:04
 • طول برنامه:14 دقیقه

شنیدنی های تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:31:04
 • پایان برنامه: 06:34:04
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:34:04
 • پایان برنامه: 06:58:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

ژله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بر نا مه صبح گاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

بر نا مه صبح گاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر کیش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 10:15:11
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:15:11
 • پایان برنامه: 10:25:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

دلخنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:25:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:2 ساعت

برنامه نیمروزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر کیش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

برنامه نیمروزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:28:05
 • طول برنامه:13 دقیقه

یک حکایت یک مثل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:28:05
 • پایان برنامه: 13:28:55
 • طول برنامه:

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:28:55
 • پایان برنامه: 13:58:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

ایران 626

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:58:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 14:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:50:00
 • پایان برنامه: 14:59:23
 • طول برنامه:9 دقیقه

قول و غزل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:59:23
 • پایان برنامه: 15:02:23
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:02:23
 • پایان برنامه: 15:29:19
 • طول برنامه:26 دقیقه

گلهای رنگارنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:29:19
 • پایان برنامه: 15:33:04
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:33:04
 • پایان برنامه: 15:57:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

ژله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:57:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:59:17
 • طول برنامه:59 دقیقه

تکرار گلچین نیمروزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:17
 • پایان برنامه: 17:02:51
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:02:51
 • پایان برنامه: 17:12:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

دلخنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:12:40
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

آوای دریا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:02:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:02:01
 • پایان برنامه: 18:28:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

نمایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:28:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر کیش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:40:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 50 دقیقه

بخش عصر گاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر کیش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:35:00
 • پایان برنامه: 20:37:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:37:05
 • پایان برنامه: 20:57:07
 • طول برنامه:20 دقیقه

قندو عسل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:57:07
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 21:36:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:36:51
 • پایان برنامه: 21:47:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

غنچه های جزیره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:47:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

قند پارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر کیش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:05:00
 • پایان برنامه: 23:29:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

بخش شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:00
 • پایان برنامه: 23:32:04
 • طول برنامه:3 دقیقه

پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:32:04
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:27 دقیقه

آوای دریا

توضیحات برنامه درج نشده است.