جدول پخش

رادیو خراسان جنوبی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شبهای ایران

مرکز لرستان

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

موسیقی های شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

زمزم معرفت

اذان صبح به افق بیرجند 05:11

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

سجاده سحر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نکته های ناب،حدیث ولایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گامی بسوی نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آوای کتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آرم شبکه - ذکر روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

دعای عهد - آیه الکرسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نرمش ورزش حرکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:59:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

صبح شرقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر رادیو ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:12:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:12:00
 • پایان برنامه: 07:58:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

صبح شرقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:58:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

خبر رادیو ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 08:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آرم شبکه – پخش(ترانه)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:40:00
 • پایان برنامه: 08:59:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

پرسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پیام امروز 1 -psa

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:10:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

سیب سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش(ترانه) -psa

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:50:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

با مخاطبان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر استان(ساعت 10)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 10:07:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آرم شبکه – پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:07:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

افتو سرا(خانواده )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

مرور اخبار استان-پیام امروز 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:05:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

نجوای نیاز

اذان ظهر به افق بیرجند 11:42

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

نکته های ناب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:07:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

مرور اخبار استان-پخش(ترانه)- پرومو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:07:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

انقلاب در کلام آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:55:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

گفتگوی 9740

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:55:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

حدیث ولایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:10:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آرم شبکه (2)- پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

با خطیبان جمعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پخش-آرم شبکه (2)- psa

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر رادیو ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:25:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آرم شبکه(1) – پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تکرارسیب سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

مرور اخبار استان 3-آرم شبکه (2)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:03:00
 • پایان برنامه: 15:43:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

نغمه و نوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:43:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

صدای پای آب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام امروز 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آرم شبکه (2)- پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:20:00
 • پایان برنامه: 16:40:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

فصل نوجوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:40:00
 • پایان برنامه: 17:07:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

ویژه اذان مغرب - نکته های ناب

اذان مغرب به افق بیرجند 17:06

 • شروع برنامه:17:07:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

پخش - میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 18:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

نماشم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:40:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

انقلاب در کلام آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

قند پارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام امروز 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:05:00
 • پایان برنامه: 19:20:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:20:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

نسل امروز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرار عاشقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:05:00
 • پایان برنامه: 20:40:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

دهکده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:40:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام امروز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تکرار عندلیبان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

مرور اخبار استان- پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

قند و عسل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

یک نکته یک آهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

رادیو شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر 23 استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:59:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

قند پارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.