جدول پخش

رادیو کهگیلویه و بویراحمد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شب های ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:05:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مکارم خوبان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس تبلیغاتی برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:05:00
 • پایان برنامه: 03:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گفتگوی صمیمی(تکرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:35:00
 • پایان برنامه: 03:50:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شاهکار های ادبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:50:00
 • پایان برنامه: 03:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

گنجینه دنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:55:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس تبلیغاتی برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

برآستان دوست+دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ترتیل قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:35:00
 • پایان برنامه: 06:05:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آوای کتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:25:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

دسترنج(تکرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:25:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صبح و ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

کوله پشتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

صبح دنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:50:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:55:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

عطر ماندگار/حدیث اخلاق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

پاسخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:05:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

بهون مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:55:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

گنجینه دنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 10:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تمدار هنر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:35:00
 • پایان برنامه: 10:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:40:00
 • پایان برنامه: 10:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

در شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:05:00
 • پایان برنامه: 11:20:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

بچه ها سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:20:00
 • پایان برنامه: 11:25:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

دو کلوم حرف حساب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:25:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

استان و توسعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

در حریم کبریا_+حدیث کساء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:35:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

گلبانگ دنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

راه امام کلام امام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خبر سراسری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 14:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:50:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پیام تغذیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

گلبانگ دنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

آوای کتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

جاده جوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

دسترنج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

پرتگاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:25:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آرم و آنونس تبلیغاتی برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:25:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

کوله پشتی(تکرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:55:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

پسیناپسین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:05:00
 • پایان برنامه: 19:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مجله علمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:35:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

گلبانگ دنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 20:05:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

گوهرعفاف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:05:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حافظ راز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

قصه های خاله مهتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صدای آبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

گلبانگ دنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

آوای کشاورز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:15:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تمدار هنر(تکرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

قول وغزل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

زمزمه معرفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:55:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

آرم استیشن+سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.