جدول پخش

شبکه شی ران
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:01:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ پیام نوروزی رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:01:37
 • پایان برنامه: 00:01:42
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:01:42
 • پایان برنامه: 00:02:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-پارک بانوان

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:02:47
 • پایان برنامه: 00:06:12
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران20-شاخص پیشرفت علمی

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:06:12
 • پایان برنامه: 00:07:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت02

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:07:13
 • پایان برنامه: 00:10:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک اقتصادمقاومتی

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:10:20
 • پایان برنامه: 00:10:31
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:10:31
 • پایان برنامه: 00:13:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

نقش جوانان در 40 سالگی انقلاب-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:13:28
 • پایان برنامه: 00:14:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت03

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:14:36
 • پایان برنامه: 00:14:41
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:14:41
 • پایان برنامه: 00:18:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک ما پیشرفته ایم-صنایع پزشکی

تولیدشده در شبکه پنج - پخش از تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:18:27
 • پایان برنامه: 00:19:00
 • طول برنامه:

ارم استیشن سرویس های شیما

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:19:00
 • پایان برنامه: 00:20:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهل چراغ-نرخ رشدافرادباسواد

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:20:05
 • پایان برنامه: 00:21:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-قدرت زیردریایی کشور

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:21:30
 • پایان برنامه: 00:21:35
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:21:35
 • پایان برنامه: 00:25:52
 • طول برنامه:4 دقیقه

9راهکار - بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:25:52
 • پایان برنامه: 00:26:50
 • طول برنامه:

اینجاایران است-جشنواره مجسمه سازی

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:26:50
 • پایان برنامه: 00:26:55
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:26:55
 • پایان برنامه: 00:31:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران20-صنعت خودرو

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:31:00
 • پایان برنامه: 00:32:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت04

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:32:00
 • پایان برنامه: 00:35:15
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک صنعت نفت

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:35:15
 • پایان برنامه: 00:35:26
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:35:26
 • پایان برنامه: 00:39:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

امید رمز پیشرفت-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:39:41
 • پایان برنامه: 00:40:39
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت05

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:40:39
 • پایان برنامه: 00:40:44
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:40:44
 • پایان برنامه: 00:51:01
 • طول برنامه:10 دقیقه

برکت- کارگاه صدف سازی

مستند برکت -تهیه شده در شبکه یک سیما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:51:01
 • پایان برنامه: 00:52:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهل چراغ-ذخایرمنابع طبیعی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:52:01
 • پایان برنامه: 00:53:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-هواپیماهای جنگی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:53:26
 • پایان برنامه: 00:53:31
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:00:53:31
 • پایان برنامه: 01:03:48
 • طول برنامه:10 دقیقه

برکت - کارگاه صدف سازی

مستند برکت -تهیه شده در شبکه یک سیما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:03:48
 • پایان برنامه: 01:04:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-پارک بانوان

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:04:53
 • پایان برنامه: 01:04:58
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:04:58
 • پایان برنامه: 01:22:30
 • طول برنامه:17 دقیقه

E40ستاره-کارخانه تولید ویتامین

مستند 40 ستاره - تولید شده در شبکه یک سیما

 • شروع برنامه:01:22:30
 • پایان برنامه: 01:26:58
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران20-صنعت و معدن

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:26:58
 • پایان برنامه: 01:28:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت06

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:28:00
 • پایان برنامه: 01:31:21
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک پزشکی و درمان

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:31:21
 • پایان برنامه: 01:31:32
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:31:32
 • پایان برنامه: 01:34:57
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران20-پیشرفت علمی و کشاورزی

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:34:57
 • پایان برنامه: 01:39:14
 • طول برنامه:4 دقیقه

9راهکار - بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:39:14
 • پایان برنامه: 01:39:19
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:39:19
 • پایان برنامه: 01:39:56
 • طول برنامه:

اینجاایران است-رنگرزی سنتی

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:39:56
 • پایان برنامه: 01:44:24
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران20-صنعت و معدن

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:01:44:24
 • پایان برنامه: 02:05:57
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستندبر بنیان دانش - نمایشگاه اینوتکس

مستند بر بنیان دانش- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:05:57
 • پایان برنامه: 02:07:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-رشد شاخص منابع انسانی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:07:18
 • پایان برنامه: 02:07:23
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:07:23
 • پایان برنامه: 02:08:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهل چراغ-رشدامیدبه زندگی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:08:24
 • پایان برنامه: 02:08:29
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:08:29
 • پایان برنامه: 02:09:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-شیروان-نقل پزی

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:09:41
 • پایان برنامه: 02:12:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران20-قدرت جهانی

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:12:55
 • پایان برنامه: 02:13:07
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:13:07
 • پایان برنامه: 02:16:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک ماپیشرفته ایم-صنایع پتروشیمی

تولیدشده در شبکه پنج - پخش از تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:16:27
 • پایان برنامه: 02:17:00
 • طول برنامه:

ارم استیشن سرویس های شیما

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:17:00
 • پایان برنامه: 02:20:13
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ توام بخند

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:20:13
 • پایان برنامه: 02:21:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت06

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:21:15
 • پایان برنامه: 02:22:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهل چراغ-کاهش مرگ نوزادان

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:22:29
 • پایان برنامه: 02:22:34
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:22:34
 • پایان برنامه: 02:24:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-کوهستان پارک شیرکوه

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:24:06
 • پایان برنامه: 02:27:57
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران20-رشد شاخص توسعه انسانی

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:27:57
 • پایان برنامه: 02:28:02
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:28:02
 • پایان برنامه: 02:29:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک تحریم اقتصادی

موشن گرافیک تحریم اقتصادی، تولید شده در معاونت فضای مجازی استان چهارمحال بختیاری - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:29:20
 • پایان برنامه: 02:29:32
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:29:32
 • پایان برنامه: 02:30:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ من انقلابی ام

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:30:32
 • پایان برنامه: 02:31:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت17

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:31:36
 • پایان برنامه: 02:32:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهل چراغ-کاهش نرخ خودکشی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:32:40
 • پایان برنامه: 02:33:37
 • طول برنامه:

اینجاایران است-غارهای دستکند

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:33:37
 • پایان برنامه: 02:37:21
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران20-تولیدناخالص ملی

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:37:21
 • پایان برنامه: 02:38:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک تولید ملی

موشن گرافیک تولید ملی، تولید شده در معاونت فضای مجازی استان چهارمحال بختیاری - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:38:52
 • پایان برنامه: 02:38:57
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:38:57
 • پایان برنامه: 02:40:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهل چراغ-رشدنرخ باسوادی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:40:02
 • پایان برنامه: 02:43:34
 • طول برنامه:3 دقیقه

صندوق توسعه ملی-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:43:34
 • پایان برنامه: 02:44:33
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت12

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:44:33
 • پایان برنامه: 02:47:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ کربلای توهمینجاست

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:47:03
 • پایان برنامه: 02:47:52
 • طول برنامه:

چهل چراغ-کاهش مرگ و میربراثرمشروبات الکی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:47:52
 • پایان برنامه: 02:47:57
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:47:57
 • پایان برنامه: 02:48:44
 • طول برنامه:

اینجاایران است-امامزاده همزه

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:48:44
 • پایان برنامه: 02:48:56
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:48:56
 • پایان برنامه: 02:52:25
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران20-انرژی

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:02:52:25
 • پایان برنامه: 03:01:58
 • طول برنامه:9 دقیقه

داستان روشنایی - آذربایجان شرقی

مستند داستان روشنایی - تولید شده در شبکه یک - پخش از تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:01:58
 • پایان برنامه: 03:02:56
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت13

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:02:56
 • پایان برنامه: 03:03:45
 • طول برنامه:

چهل چراغ-کاهش سرطان دهانه رحم

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:03:45
 • پایان برنامه: 03:04:21
 • طول برنامه:

اینجاایران است-سیاه چادربافی

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:04:21
 • پایان برنامه: 03:08:22
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران20-جایگاه ورزشی ایران

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:08:22
 • پایان برنامه: 03:13:19
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ دیدار

نماهنگ دیدار - تولید شده در ماوا - پخش از شبکه شی ران (ایران پیشرفته) - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:13:19
 • پایان برنامه: 03:13:24
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:13:24
 • پایان برنامه: 03:14:02
 • طول برنامه:

اینجاایران است-چهارتقی تیموری

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:14:02
 • پایان برنامه: 03:18:11
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ باهم

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:18:11
 • پایان برنامه: 03:22:02
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران20-شاخص جهانی

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:22:02
 • پایان برنامه: 03:39:34
 • طول برنامه:17 دقیقه

E40ستاره-کارخانه تولید ویتامین

مستند 40 ستاره - تولید شده در شبکه یک سیما

 • شروع برنامه:03:39:34
 • پایان برنامه: 03:40:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت16

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:40:36
 • پایان برنامه: 03:40:48
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:40:48
 • پایان برنامه: 03:41:37
 • طول برنامه:

چهلچراغ-کاهش مرگ و میرناشی از کبدچرب

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:41:37
 • پایان برنامه: 03:42:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-شیردوشی گوسفندان

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:42:43
 • پایان برنامه: 03:46:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران20-توسعه صنایع دانش بنیان

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:46:27
 • پایان برنامه: 03:47:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت07

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:47:33
 • پایان برنامه: 03:48:27
 • طول برنامه:

چهلچراغ-تولیدغلات

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:48:27
 • پایان برنامه: 03:49:26
 • طول برنامه:

اینجاایران است-چرم دوزی

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:49:26
 • پایان برنامه: 03:49:59
 • طول برنامه:

ارم استیشن سرویس های شیما

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:49:59
 • پایان برنامه: 03:54:04
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران20-صنعت خودرو

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:54:04
 • پایان برنامه: 03:56:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

جوانهااوج پیشرفت کشورهستند-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:56:23
 • پایان برنامه: 03:59:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

صندوق توسعه ملی-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:03:59:55
 • پایان برنامه: 04:00:11
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت22

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:00:11
 • پایان برنامه: 04:00:59
 • طول برنامه:

چهلچراغ-تولیدگندم

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:00:59
 • پایان برنامه: 04:02:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-پشم ریسی

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:02:33
 • پایان برنامه: 04:02:38
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:02:38
 • پایان برنامه: 04:12:42
 • طول برنامه:10 دقیقه

برکت- کارگاه تولید خرما

مستند برکت -تهیه شده در شبکه یک سیما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:12:42
 • پایان برنامه: 04:12:54
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:12:54
 • پایان برنامه: 04:18:06
 • طول برنامه:5 دقیقه

ایران20-سلامت عمومی

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:18:06
 • پایان برنامه: 04:20:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

چند کلمه با اساتید -بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:20:24
 • پایان برنامه: 04:20:37
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت21

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:20:37
 • پایان برنامه: 04:21:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-ذخایرمنابع طبیعی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:21:37
 • پایان برنامه: 04:22:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-برداشت گندم

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:22:39
 • پایان برنامه: 04:22:44
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:22:44
 • پایان برنامه: 04:27:10
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران20-کشاورزی

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:27:10
 • پایان برنامه: 04:31:25
 • طول برنامه:4 دقیقه

امید رمز پیشرفت-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:31:25
 • پایان برنامه: 04:31:35
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت20

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:31:35
 • پایان برنامه: 04:34:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

نقش جوانان در 40 سالگی انقلاب-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:34:32
 • پایان برنامه: 04:35:20
 • طول برنامه:

چهلچراغ-مساحت کشاورزی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:35:20
 • پایان برنامه: 04:36:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-آبشارمولاعلی

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:36:26
 • پایان برنامه: 04:36:31
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:36:31
 • پایان برنامه: 04:41:08
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران20-حمل و نقل

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:41:08
 • پایان برنامه: 04:41:20
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:41:20
 • پایان برنامه: 04:44:47
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ پیام نوروزی رهبری

کلیپ انتخاب با خودمونه - حمایت از کالای ایرانی - تولید شده در مرکز استان خراسان رضوی

 • شروع برنامه:04:44:47
 • پایان برنامه: 04:45:01
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت19

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:45:01
 • پایان برنامه: 04:45:46
 • طول برنامه:

چهلچراغ-آبیاری سرزمینی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:45:46
 • پایان برنامه: 04:46:34
 • طول برنامه:

اینجاایران است-مسجدجامع

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:46:34
 • پایان برنامه: 04:52:35
 • طول برنامه:6 دقیقه

ایران20-حمل و نقل

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:52:35
 • پایان برنامه: 04:55:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ کربلای توهمینجاست

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:55:05
 • پایان برنامه: 04:56:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت18

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:56:07
 • پایان برنامه: 04:56:56
 • طول برنامه:

چهلچراغ-ماشین کشاورزی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:56:56
 • پایان برنامه: 04:57:01
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:57:01
 • پایان برنامه: 04:58:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-طبیعت سردشت

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:04:58:01
 • پایان برنامه: 05:01:08
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک-اقتصادمقاومتی

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:01:08
 • پایان برنامه: 05:04:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

مردم قضاوت کنند-بیانات رهبری

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:04:07
 • پایان برنامه: 05:05:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت17

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:05:11
 • پایان برنامه: 05:06:00
 • طول برنامه:

چهلچراغ-محصولات دائمی کشاورزی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:06:00
 • پایان برنامه: 05:06:12
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:06:12
 • پایان برنامه: 05:08:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-طبیعت سردشت

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:08:01
 • پایان برنامه: 05:11:17
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک-نفت

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:11:17
 • پایان برنامه: 05:13:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

سم مضاعف-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:13:38
 • پایان برنامه: 05:14:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت16

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:14:40
 • پایان برنامه: 05:15:35
 • طول برنامه:

چهلچراغ-گازطبیعی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:15:35
 • پایان برنامه: 05:17:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-دشت وزین

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:17:28
 • پایان برنامه: 05:17:33
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:17:33
 • پایان برنامه: 05:20:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک-پزشکی و درمان

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:20:55
 • پایان برنامه: 05:26:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیامی دارد-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:26:18
 • پایان برنامه: 05:27:10
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت15

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:27:10
 • پایان برنامه: 05:28:06
 • طول برنامه:

چهلچراغ-صنعت نفت خام

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:28:06
 • پایان برنامه: 05:29:02
 • طول برنامه:

اینجاایران است-چشمه گراوان

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:29:02
 • پایان برنامه: 05:32:28
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک-سرمایه گذاری

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:32:28
 • پایان برنامه: 05:32:40
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:32:40
 • پایان برنامه: 05:34:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

شورکمک رسانی

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:34:34
 • پایان برنامه: 05:35:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت14

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:35:35
 • پایان برنامه: 05:36:23
 • طول برنامه:

چهلچراغ-تولیدبرق

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:36:23
 • پایان برنامه: 05:37:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-آبشارکپز

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:37:29
 • پایان برنامه: 05:37:34
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:37:34
 • پایان برنامه: 05:40:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک-تولید

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:40:22
 • پایان برنامه: 05:42:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

راه حل مشکلات تولیدداخلی است-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:42:45
 • پایان برنامه: 05:43:43
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت13

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:43:43
 • پایان برنامه: 05:44:31
 • طول برنامه:

چهلچراغ-تولیدبنزین

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:44:31
 • پایان برنامه: 05:45:26
 • طول برنامه:

اینجاایران است-پل تاریخی

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:45:26
 • پایان برنامه: 05:45:31
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:45:31
 • پایان برنامه: 05:50:03
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک محیط زیست

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:50:03
 • پایان برنامه: 05:51:01
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت12

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:05:51:01
 • پایان برنامه: 06:01:18
 • طول برنامه:10 دقیقه

برکت - کارگاه صدف سازی

مستند برکت -تهیه شده در شبکه یک سیما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:01:18
 • پایان برنامه: 06:04:31
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک ماپیشرفته ایم-حمل ونقل دریایی

تولیدشده در شبکه پنج - پخش از تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:04:31
 • پایان برنامه: 06:05:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-معدن فیروزه

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:05:39
 • پایان برنامه: 06:05:51
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:05:51
 • پایان برنامه: 06:07:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-آبشاررازگاه

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:07:26
 • پایان برنامه: 06:11:21
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک صنعت گردشگری

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:11:21
 • پایان برنامه: 06:12:20
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت11

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:12:20
 • پایان برنامه: 06:12:25
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:12:25
 • پایان برنامه: 06:13:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-تولیدفولاد

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:13:34
 • پایان برنامه: 06:15:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-روستای تمه

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:15:22
 • پایان برنامه: 06:19:04
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک-اقتصاد

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:19:04
 • پایان برنامه: 06:20:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت10

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:20:04
 • پایان برنامه: 06:20:59
 • طول برنامه:

چهلچراغ-ذخایرنفت و گاز

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:20:59
 • پایان برنامه: 06:21:36
 • طول برنامه:

اینجاایران است-برداشت گردو

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:21:36
 • پایان برنامه: 06:25:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک کالای قاچاق

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:25:10
 • پایان برنامه: 06:26:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ من انقلابی ام

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:26:10
 • پایان برنامه: 06:27:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت09

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:27:10
 • پایان برنامه: 06:28:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-تولیدسیمان

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:28:14
 • پایان برنامه: 06:28:19
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:28:19
 • پایان برنامه: 06:31:24
 • طول برنامه:3 دقیقه

اینجاایران است-آبشارشلماش

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:31:24
 • پایان برنامه: 06:31:36
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:31:36
 • پایان برنامه: 06:35:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک تولیدکالای ملی

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:35:35
 • پایان برنامه: 06:57:08
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستندبر بنیان دانش - نمایشگاه اینوتکس

مستند بر بنیان دانش- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:57:08
 • پایان برنامه: 06:58:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت08

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:58:12
 • پایان برنامه: 06:59:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-صادرات سیمان

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:06:59:16
 • پایان برنامه: 07:00:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-بافق

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:00:53
 • پایان برنامه: 07:01:26
 • طول برنامه:

ارم استیشن سرویس های شیما

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:01:26
 • پایان برنامه: 07:05:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک انرژی

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:05:45
 • پایان برنامه: 07:16:02
 • طول برنامه:10 دقیقه

برکت - کارگاه صدف سازی

مستند برکت -تهیه شده در شبکه یک سیما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:16:02
 • پایان برنامه: 07:17:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت06

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:17:04
 • پایان برنامه: 07:18:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-تولید آلومینیوم

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:18:14
 • پایان برنامه: 07:18:19
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:18:19
 • پایان برنامه: 07:19:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-مناظرطبیعی

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:19:49
 • پایان برنامه: 07:23:23
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک علم و فناوری

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:23:23
 • پایان برنامه: 07:24:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک تولید ملی

موشن گرافیک تولید ملی، تولید شده در معاونت فضای مجازی استان چهارمحال بختیاری - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:24:54
 • پایان برنامه: 07:25:52
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت05

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:25:52
 • پایان برنامه: 07:26:04
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:26:04
 • پایان برنامه: 07:26:54
 • طول برنامه:

چهلچراغ-تولیدخودرو

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:26:54
 • پایان برنامه: 07:26:59
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:26:59
 • پایان برنامه: 07:27:46
 • طول برنامه:

اینجاایران است-باقرآباد

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:27:46
 • پایان برنامه: 07:31:09
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک نقطه سرخط

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:31:09
 • پایان برنامه: 07:35:18
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ باهم

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:35:18
 • پایان برنامه: 07:36:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت04

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:36:18
 • پایان برنامه: 07:37:10
 • طول برنامه:

چهلچراغ-کاربران اینترنت

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:37:10
 • پایان برنامه: 07:38:08
 • طول برنامه:

اینجاایران است-جشنواره مجسمه سازی

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:38:08
 • پایان برنامه: 07:38:13
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:38:13
 • پایان برنامه: 07:42:37
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک تحریم داخلی

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:42:37
 • پایان برنامه: 07:45:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ کربلای توهمینجاست

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:45:07
 • پایان برنامه: 07:46:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت03

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:46:15
 • پایان برنامه: 07:47:06
 • طول برنامه:

چهلچراغ-تلفن همراه

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:47:06
 • پایان برنامه: 07:48:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-بافت روستایی

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:48:36
 • پایان برنامه: 07:48:41
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:48:41
 • پایان برنامه: 07:48:53
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:48:53
 • پایان برنامه: 07:52:47
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک تولیدپوشاک

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:07:52:47
 • پایان برنامه: 08:02:20
 • طول برنامه:9 دقیقه

داستان روشنایی - آذربایجان شرقی

مستند داستان روشنایی - تولید شده در شبکه یک - پخش از تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:02:20
 • پایان برنامه: 08:03:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت02

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:03:21
 • پایان برنامه: 08:03:26
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:03:26
 • پایان برنامه: 08:04:15
 • طول برنامه:

چهلچراغ-فناوری نانو

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:04:15
 • پایان برنامه: 08:14:19
 • طول برنامه:10 دقیقه

برکت- کارگاه تولید خرما

مستند برکت -تهیه شده در شبکه یک سیما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:14:19
 • پایان برنامه: 08:19:02
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک گنجینه

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:19:02
 • پایان برنامه: 08:20:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک تحریم اقتصادی

موشن گرافیک تحریم اقتصادی، تولید شده در معاونت فضای مجازی استان چهارمحال بختیاری - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:20:20
 • پایان برنامه: 08:21:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت01

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:21:24
 • پایان برنامه: 08:22:17
 • طول برنامه:

چهلچراغ-پرتاب ماهواره

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:22:17
 • پایان برنامه: 08:22:38
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت24

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:22:38
 • پایان برنامه: 08:25:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک نیمروزسیستان

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:25:00
 • پایان برنامه: 08:27:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک تولیدچادرسیاه

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:27:56
 • پایان برنامه: 08:28:01
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:28:01
 • پایان برنامه: 08:29:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-سوخت هسته ای

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:29:10
 • پایان برنامه: 08:29:29
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت23

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:29:29
 • پایان برنامه: 08:30:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-قدرت موشکی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:30:55
 • پایان برنامه: 08:31:07
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:31:07
 • پایان برنامه: 08:34:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ توام بخند

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:34:20
 • پایان برنامه: 08:35:09
 • طول برنامه:

چهلچراغ-سلول بنیادین

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:35:09
 • پایان برنامه: 08:35:14
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:35:14
 • پایان برنامه: 08:36:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-بهترین کشتی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:36:34
 • پایان برنامه: 08:37:22
 • طول برنامه:

چهلچراغ-ذخایرطلا

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:37:22
 • پایان برنامه: 08:39:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-افتخارآفرینی در والیبال

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:39:09
 • پایان برنامه: 08:39:14
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:39:14
 • پایان برنامه: 08:43:31
 • طول برنامه:4 دقیقه

9راهکار - بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:43:31
 • پایان برنامه: 08:44:23
 • طول برنامه:

چهلچراغ-زیست فناوری

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:44:23
 • پایان برنامه: 08:45:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-بانک خون ایران

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:45:54
 • پایان برنامه: 08:45:59
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:45:59
 • پایان برنامه: 08:50:18
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ مقصد

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:50:18
 • پایان برنامه: 08:51:09
 • طول برنامه:

چهلچراغ-تولیدناخالص ملی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:51:09
 • پایان برنامه: 08:54:22
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ توام بخند

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:54:22
 • پایان برنامه: 08:55:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک تولید ملی

موشن گرافیک تولید ملی، تولید شده در معاونت فضای مجازی استان چهارمحال بختیاری - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:08:55:53
 • پایان برنامه: 09:06:13
 • طول برنامه:10 دقیقه

مستند-برکت ماشین سازی مشهد

مستند برکت -تهیه شده در شبکه یک سیما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:06:13
 • پایان برنامه: 09:07:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-اژدرایرانی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:07:38
 • پایان برنامه: 09:07:43
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:07:43
 • پایان برنامه: 09:17:47
 • طول برنامه:10 دقیقه

برکت- کارگاه تولید خرما

مستند برکت -تهیه شده در شبکه یک سیما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:17:47
 • پایان برنامه: 09:18:39
 • طول برنامه:

چهلچراغ-جذب گردشگر

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:18:39
 • پایان برنامه: 09:23:36
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ دیدار

نماهنگ دیدار - تولید شده در ماوا - پخش از شبکه شی ران (ایران پیشرفته) - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:23:36
 • پایان برنامه: 09:25:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-قانون اساسی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:25:05
 • پایان برنامه: 09:26:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ من انقلابی ام

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:26:05
 • پایان برنامه: 09:26:10
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:26:10
 • پایان برنامه: 09:31:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیامی دارد-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:31:33
 • پایان برنامه: 09:32:29
 • طول برنامه:

چهلچراغ-اندازه شاخص بازار

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:32:29
 • پایان برنامه: 09:32:41
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:32:41
 • پایان برنامه: 09:34:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-درخشش رزمی کاران

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:34:10
 • پایان برنامه: 09:35:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-ورزش تیمی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:35:44
 • پایان برنامه: 09:35:49
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:35:49
 • پایان برنامه: 09:39:58
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ باهم

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:39:58
 • پایان برنامه: 09:41:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-اولین نوزادآزمایشگاهی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:41:10
 • پایان برنامه: 09:41:43
 • طول برنامه:

ارم استیشن سرویس های شیما

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:41:43
 • پایان برنامه: 09:44:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ کربلای توهمینجاست

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:44:13
 • پایان برنامه: 09:45:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-ورزش معلولین

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:09:45:27
 • پایان برنامه: 10:04:30
 • طول برنامه:19 دقیقه

40ستاره-صنایع نساجی

مستند 40 ستاره - تولید شده در شبکه یک سیما

 • شروع برنامه:10:04:30
 • پایان برنامه: 10:04:35
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:04:35
 • پایان برنامه: 10:05:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-خودکفایی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:05:58
 • پایان برنامه: 10:07:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ شورکمک رسانی-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:07:52
 • پایان برنامه: 10:09:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-ورزش فردی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:09:06
 • پایان برنامه: 10:12:19
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ توام بخند

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:12:19
 • پایان برنامه: 10:13:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-ورزش روستایی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:13:50
 • پایان برنامه: 10:14:41
 • طول برنامه:

چهلچراغ-مستندات علمی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:14:41
 • پایان برنامه: 10:15:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ من انقلابی ام

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:15:41
 • پایان برنامه: 10:17:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-ورزش ووشو

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:17:17
 • پایان برنامه: 10:17:22
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:17:22
 • پایان برنامه: 10:18:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک تولید ملی

موشن گرافیک تولید ملی، تولید شده در معاونت فضای مجازی استان چهارمحال بختیاری - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:18:53
 • پایان برنامه: 10:19:52
 • طول برنامه:

چهلچراغ-رشدعلمی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:19:52
 • پایان برنامه: 10:20:00
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:20:00
 • پایان برنامه: 10:30:17
 • طول برنامه:10 دقیقه

برکت - کارگاه صدف سازی

مستند برکت -تهیه شده در شبکه یک سیما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:30:17
 • پایان برنامه: 10:31:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-هواپیمای جنگی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:31:42
 • پایان برنامه: 10:32:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-شاخص انسانی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:32:57
 • پایان برنامه: 10:34:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-درمان آسیب نخایی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:34:18
 • پایان برنامه: 10:53:21
 • طول برنامه:19 دقیقه

40ستاره-صنایع نساجی

مستند 40 ستاره - تولید شده در شبکه یک سیما

 • شروع برنامه:10:53:21
 • پایان برنامه: 10:53:33
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:53:33
 • پایان برنامه: 10:54:21
 • طول برنامه:

چهلچراغ-نیروی کار

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:54:21
 • پایان برنامه: 10:58:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

9راهکار - بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:58:38
 • پایان برنامه: 10:58:43
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:58:43
 • پایان برنامه: 10:59:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-مدال المپیک

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:10:59:59
 • پایان برنامه: 11:02:29
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ کربلای توهمینجاست

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:02:29
 • پایان برنامه: 11:03:25
 • طول برنامه:

چهلچراغ-قدرت جهانی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:03:25
 • پایان برنامه: 11:24:58
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستندبر بنیان دانش - نمایشگاه اینوتکس

مستند بر بنیان دانش- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:24:58
 • پایان برنامه: 11:26:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-عمل پیوندقلب

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:26:22
 • پایان برنامه: 11:30:39
 • طول برنامه:4 دقیقه

9راهکار - بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:30:39
 • پایان برنامه: 11:31:27
 • طول برنامه:

چهلچراغ-کاهش سرطان رحم

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:31:27
 • پایان برنامه: 11:32:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-ورزش تیمی زنان

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:32:51
 • پایان برنامه: 11:32:56
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:32:56
 • پایان برنامه: 11:43:35
 • طول برنامه:10 دقیقه

نماهنگ جوانان راه حل مشکلات-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:43:35
 • پایان برنامه: 11:44:19
 • طول برنامه:

چهلچراغ-پرجمعیت ترین کشور

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:11:44:19
 • پایان برنامه: 12:05:52
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستندبر بنیان دانش - نمایشگاه اینوتکس

مستند بر بنیان دانش- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:05:52
 • پایان برنامه: 12:07:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-ناوشکن ها

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:07:31
 • پایان برنامه: 12:07:43
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:07:43
 • پایان برنامه: 12:08:34
 • طول برنامه:

چهلچراغ-مساحت آبی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:08:34
 • پایان برنامه: 12:10:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ شورکمک رسانی-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:10:28
 • پایان برنامه: 12:12:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-ماهواره ها

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:12:08
 • پایان برنامه: 12:12:13
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:12:13
 • پایان برنامه: 12:13:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک تحریم اقتصادی

موشن گرافیک تحریم اقتصادی، تولید شده در معاونت فضای مجازی استان چهارمحال بختیاری - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:13:31
 • پایان برنامه: 12:14:20
 • طول برنامه:

چهلچراغ-بیشترین انتشارکتاب

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:14:20
 • پایان برنامه: 12:18:29
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ باهم

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:18:29
 • پایان برنامه: 12:19:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-قدرت زیردریایی کشور

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:19:54
 • پایان برنامه: 12:23:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک سرمایه گذاری

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:23:20
 • پایان برنامه: 12:23:25
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:23:25
 • پایان برنامه: 12:24:16
 • طول برنامه:

چهلچراغ-بودجه آموزش وپرورش

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:24:16
 • پایان برنامه: 12:27:39
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک نقطه سرخط

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:27:39
 • پایان برنامه: 12:27:51
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:27:51
 • پایان برنامه: 12:29:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-شبیه سازی ژنتیکی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:29:06
 • پایان برنامه: 12:33:37
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک محیط زیست

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:33:37
 • پایان برنامه: 12:34:28
 • طول برنامه:

چهلچراغ-فارغ التحصیلان مهندسی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:34:28
 • پایان برنامه: 12:36:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ کربلای توهمینجاست

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:36:58
 • پایان برنامه: 12:37:03
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:37:03
 • پایان برنامه: 12:38:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-المپیک

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:38:22
 • پایان برنامه: 12:40:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ راه حل مشکلات، تولیدداخلی-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:40:45
 • پایان برنامه: 12:41:43
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت12

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:12:41:43
 • پایان برنامه: 13:33:43
 • طول برنامه:52 دقیقه

ایرانگرد - اصالم به خلخال

مستند ایرانگرد - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:33:43
 • پایان برنامه: 13:44:03
 • طول برنامه:10 دقیقه

مستند-برکت ماشین سازی مشهد

مستند برکت -تهیه شده در شبکه یک سیما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:44:03
 • پایان برنامه: 13:44:14
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:13:44:14
 • پایان برنامه: 14:01:46
 • طول برنامه:17 دقیقه

E40ستاره-کارخانه تولید ویتامین

مستند 40 ستاره - تولید شده در شبکه یک سیما

 • شروع برنامه:14:01:46
 • پایان برنامه: 14:02:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت01

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:02:50
 • پایان برنامه: 14:02:55
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:02:55
 • پایان برنامه: 14:03:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهل چراغ- ذخایر منابع طبیعی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:03:55
 • پایان برنامه: 14:14:15
 • طول برنامه:10 دقیقه

مستند-برکت ماشین سازی مشهد

مستند برکت -تهیه شده در شبکه یک سیما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:14:15
 • پایان برنامه: 14:15:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-شبیه سازی ژنتیکی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:15:30
 • پایان برنامه: 14:18:57
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ پیام نوروزی رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:18:57
 • پایان برنامه: 14:19:02
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:19:02
 • پایان برنامه: 14:20:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-پارک بانوان

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:20:07
 • پایان برنامه: 14:23:32
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران20-شاخص پیشرفت علمی

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:23:32
 • پایان برنامه: 14:24:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت02

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:24:33
 • پایان برنامه: 14:27:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک اقتصادمقاومتی

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:27:40
 • پایان برنامه: 14:27:51
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:27:51
 • پایان برنامه: 14:30:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

نقش جوانان در 40 سالگی انقلاب-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:30:48
 • پایان برنامه: 14:31:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت03

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:31:56
 • پایان برنامه: 14:32:01
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:32:01
 • پایان برنامه: 14:35:47
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک ما پیشرفته ایم-صنایع پزشکی

تولیدشده در شبکه پنج - پخش از تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:35:47
 • پایان برنامه: 14:36:20
 • طول برنامه:

ارم استیشن سرویس های شیما

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:36:20
 • پایان برنامه: 14:37:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهل چراغ-نرخ رشدافرادباسواد

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:37:25
 • پایان برنامه: 14:38:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-قدرت زیردریایی کشور

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:38:50
 • پایان برنامه: 14:38:55
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:38:55
 • پایان برنامه: 14:43:12
 • طول برنامه:4 دقیقه

9راهکار - بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:43:12
 • پایان برنامه: 14:44:10
 • طول برنامه:

اینجاایران است-جشنواره مجسمه سازی

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:44:10
 • پایان برنامه: 14:44:15
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:44:15
 • پایان برنامه: 14:48:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران20-صنعت خودرو

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:48:20
 • پایان برنامه: 14:49:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت04

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:49:20
 • پایان برنامه: 14:52:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک صنعت نفت

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:52:35
 • پایان برنامه: 14:52:46
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:52:46
 • پایان برنامه: 14:57:01
 • طول برنامه:4 دقیقه

امید رمز پیشرفت-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:57:01
 • پایان برنامه: 14:57:59
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت05

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:57:59
 • پایان برنامه: 14:58:04
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:14:58:04
 • پایان برنامه: 15:08:21
 • طول برنامه:10 دقیقه

برکت- کارگاه صدف سازی

مستند برکت -تهیه شده در شبکه یک سیما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:08:21
 • پایان برنامه: 15:09:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهل چراغ-ذخایرمنابع طبیعی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:09:21
 • پایان برنامه: 15:10:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-هواپیماهای جنگی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:10:46
 • پایان برنامه: 15:10:51
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:10:51
 • پایان برنامه: 15:21:08
 • طول برنامه:10 دقیقه

برکت - کارگاه صدف سازی

مستند برکت -تهیه شده در شبکه یک سیما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:21:08
 • پایان برنامه: 15:22:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-پارک بانوان

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:22:13
 • پایان برنامه: 15:22:18
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:22:18
 • پایان برنامه: 15:39:50
 • طول برنامه:17 دقیقه

E40ستاره-کارخانه تولید ویتامین

مستند 40 ستاره - تولید شده در شبکه یک سیما

 • شروع برنامه:15:39:50
 • پایان برنامه: 15:44:18
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران20-صنعت و معدن

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:44:18
 • پایان برنامه: 15:45:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت06

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:45:20
 • پایان برنامه: 15:48:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک پزشکی و درمان

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:48:41
 • پایان برنامه: 15:48:52
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:48:52
 • پایان برنامه: 15:52:17
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران20-پیشرفت علمی و کشاورزی

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:52:17
 • پایان برنامه: 15:56:34
 • طول برنامه:4 دقیقه

9راهکار - بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:56:34
 • پایان برنامه: 15:56:39
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:56:39
 • پایان برنامه: 15:57:16
 • طول برنامه:

اینجاایران است-رنگرزی سنتی

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:15:57:16
 • پایان برنامه: 16:01:44
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران20-صنعت و معدن

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:01:44
 • پایان برنامه: 16:23:17
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستندبر بنیان دانش - نمایشگاه اینوتکس

مستند بر بنیان دانش- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:23:17
 • پایان برنامه: 16:24:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-رشد شاخص منابع انسانی

موشن گرافیک اولین ها- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:24:38
 • پایان برنامه: 16:24:43
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:24:43
 • پایان برنامه: 16:25:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهل چراغ-رشدامیدبه زندگی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:25:44
 • پایان برنامه: 16:25:49
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:25:49
 • پایان برنامه: 16:27:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-شیروان-نقل پزی

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:27:01
 • پایان برنامه: 16:30:15
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران20-قدرت جهانی

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:30:15
 • پایان برنامه: 16:30:27
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:30:27
 • پایان برنامه: 16:33:47
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک ماپیشرفته ایم-صنایع پتروشیمی

تولیدشده در شبکه پنج - پخش از تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:33:47
 • پایان برنامه: 16:34:20
 • طول برنامه:

ارم استیشن سرویس های شیما

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:34:20
 • پایان برنامه: 16:37:33
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ توام بخند

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:37:33
 • پایان برنامه: 16:38:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت06

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:38:35
 • پایان برنامه: 16:39:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهل چراغ-کاهش مرگ نوزادان

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:39:49
 • پایان برنامه: 16:39:54
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:39:54
 • پایان برنامه: 16:41:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-کوهستان پارک شیرکوه

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:41:26
 • پایان برنامه: 16:45:17
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران20-رشد شاخص توسعه انسانی

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:45:17
 • پایان برنامه: 16:45:22
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:45:22
 • پایان برنامه: 16:46:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک تحریم اقتصادی

موشن گرافیک تحریم اقتصادی، تولید شده در معاونت فضای مجازی استان چهارمحال بختیاری - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:46:40
 • پایان برنامه: 16:46:52
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:46:52
 • پایان برنامه: 16:47:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ من انقلابی ام

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:47:52
 • پایان برنامه: 16:48:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت17

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:48:56
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهل چراغ-کاهش نرخ خودکشی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 16:50:57
 • طول برنامه:

اینجاایران است-غارهای دستکند

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:50:57
 • پایان برنامه: 16:54:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران20-تولیدناخالص ملی

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:54:41
 • پایان برنامه: 16:56:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک تولید ملی

موشن گرافیک تولید ملی، تولید شده در معاونت فضای مجازی استان چهارمحال بختیاری - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:56:12
 • پایان برنامه: 16:56:17
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:56:17
 • پایان برنامه: 16:57:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهل چراغ-رشدنرخ باسوادی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:16:57:22
 • پایان برنامه: 17:00:54
 • طول برنامه:3 دقیقه

صندوق توسعه ملی-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:00:54
 • پایان برنامه: 17:01:53
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت12

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:01:53
 • پایان برنامه: 17:04:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ کربلای توهمینجاست

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:04:23
 • پایان برنامه: 17:05:12
 • طول برنامه:

چهل چراغ-کاهش مرگ و میربراثرمشروبات الکی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:05:12
 • پایان برنامه: 17:05:17
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:05:17
 • پایان برنامه: 17:06:04
 • طول برنامه:

اینجاایران است-امامزاده همزه

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:06:04
 • پایان برنامه: 17:06:16
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:06:16
 • پایان برنامه: 17:09:45
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران20-انرژی

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:09:45
 • پایان برنامه: 17:19:18
 • طول برنامه:9 دقیقه

داستان روشنایی - آذربایجان شرقی

مستند داستان روشنایی - تولید شده در شبکه یک - پخش از تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:19:18
 • پایان برنامه: 17:20:16
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت13

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:20:16
 • پایان برنامه: 17:21:05
 • طول برنامه:

چهل چراغ-کاهش سرطان دهانه رحم

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:21:05
 • پایان برنامه: 17:21:41
 • طول برنامه:

اینجاایران است-سیاه چادربافی

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:21:41
 • پایان برنامه: 17:25:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران20-جایگاه ورزشی ایران

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:25:42
 • پایان برنامه: 17:30:39
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ دیدار

نماهنگ دیدار - تولید شده در ماوا - پخش از شبکه شی ران (ایران پیشرفته) - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:30:39
 • پایان برنامه: 17:30:44
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:30:44
 • پایان برنامه: 17:31:22
 • طول برنامه:

اینجاایران است-چهارتقی تیموری

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:31:22
 • پایان برنامه: 17:35:31
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ باهم

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:35:31
 • پایان برنامه: 17:39:22
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران20-شاخص جهانی

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:39:22
 • پایان برنامه: 17:56:54
 • طول برنامه:17 دقیقه

E40ستاره-کارخانه تولید ویتامین

مستند 40 ستاره - تولید شده در شبکه یک سیما

 • شروع برنامه:17:56:54
 • پایان برنامه: 17:57:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت16

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:57:56
 • پایان برنامه: 17:58:08
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:58:08
 • پایان برنامه: 17:58:57
 • طول برنامه:

چهلچراغ-کاهش مرگ و میرناشی از کبدچرب

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:17:58:57
 • پایان برنامه: 18:00:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-شیردوشی گوسفندان

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:00:03
 • پایان برنامه: 18:03:47
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران20-توسعه صنایع دانش بنیان

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:03:47
 • پایان برنامه: 18:04:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت07

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:04:53
 • پایان برنامه: 18:05:47
 • طول برنامه:

چهلچراغ-تولیدغلات

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:05:47
 • پایان برنامه: 18:06:46
 • طول برنامه:

اینجاایران است-چرم دوزی

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:06:46
 • پایان برنامه: 18:07:19
 • طول برنامه:

ارم استیشن سرویس های شیما

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:07:19
 • پایان برنامه: 18:11:24
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران20-صنعت خودرو

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:11:24
 • پایان برنامه: 18:13:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

جوانهااوج پیشرفت کشورهستند-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:13:43
 • پایان برنامه: 18:17:15
 • طول برنامه:3 دقیقه

صندوق توسعه ملی-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:17:15
 • پایان برنامه: 18:17:31
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت22

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:17:31
 • پایان برنامه: 18:18:19
 • طول برنامه:

چهلچراغ-تولیدگندم

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:18:19
 • پایان برنامه: 18:19:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-پشم ریسی

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:19:53
 • پایان برنامه: 18:19:58
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:19:58
 • پایان برنامه: 18:30:02
 • طول برنامه:10 دقیقه

برکت- کارگاه تولید خرما

مستند برکت -تهیه شده در شبکه یک سیما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:30:02
 • پایان برنامه: 18:30:14
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:30:14
 • پایان برنامه: 18:35:26
 • طول برنامه:5 دقیقه

ایران20-سلامت عمومی

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:35:26
 • پایان برنامه: 18:37:44
 • طول برنامه:2 دقیقه

چند کلمه با اساتید -بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:37:44
 • پایان برنامه: 18:37:57
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت21

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:37:57
 • پایان برنامه: 18:38:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-ذخایرمنابع طبیعی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:38:57
 • پایان برنامه: 18:39:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-برداشت گندم

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:39:59
 • پایان برنامه: 18:40:04
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:40:04
 • پایان برنامه: 18:44:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران20-کشاورزی

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:44:30
 • پایان برنامه: 18:48:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

امید رمز پیشرفت-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:48:45
 • پایان برنامه: 18:48:55
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت20

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:48:55
 • پایان برنامه: 18:51:52
 • طول برنامه:2 دقیقه

نقش جوانان در 40 سالگی انقلاب-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:51:52
 • پایان برنامه: 18:52:40
 • طول برنامه:

چهلچراغ-مساحت کشاورزی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:52:40
 • پایان برنامه: 18:53:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-آبشارمولاعلی

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:53:46
 • پایان برنامه: 18:53:51
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:53:51
 • پایان برنامه: 18:58:28
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران20-حمل و نقل

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:58:28
 • پایان برنامه: 18:58:40
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:18:58:40
 • پایان برنامه: 19:02:07
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ پیام نوروزی رهبری

کلیپ انتخاب با خودمونه - حمایت از کالای ایرانی - تولید شده در مرکز استان خراسان رضوی

 • شروع برنامه:19:02:07
 • پایان برنامه: 19:02:21
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت19

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:02:21
 • پایان برنامه: 19:03:06
 • طول برنامه:

چهلچراغ-آبیاری سرزمینی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:03:06
 • پایان برنامه: 19:03:54
 • طول برنامه:

اینجاایران است-مسجدجامع

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:03:54
 • پایان برنامه: 19:09:55
 • طول برنامه:6 دقیقه

ایران20-حمل و نقل

موشن گرافیک ایران بیست- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:09:55
 • پایان برنامه: 19:12:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ کربلای توهمینجاست

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:12:25
 • پایان برنامه: 19:13:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت18

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:13:27
 • پایان برنامه: 19:14:16
 • طول برنامه:

چهلچراغ-ماشین کشاورزی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:14:16
 • پایان برنامه: 19:14:21
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:14:21
 • پایان برنامه: 19:15:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-طبیعت سردشت

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:15:21
 • پایان برنامه: 19:18:28
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک-اقتصادمقاومتی

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:18:28
 • پایان برنامه: 19:21:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

مردم قضاوت کنند-بیانات رهبری

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:21:27
 • پایان برنامه: 19:22:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت17

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:22:31
 • پایان برنامه: 19:23:20
 • طول برنامه:

چهلچراغ-محصولات دائمی کشاورزی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:23:20
 • پایان برنامه: 19:23:32
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:23:32
 • پایان برنامه: 19:25:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-طبیعت سردشت

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:25:21
 • پایان برنامه: 19:28:37
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک-نفت

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:28:37
 • پایان برنامه: 19:30:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

سم مضاعف-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:30:58
 • پایان برنامه: 19:32:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت16

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:32:00
 • پایان برنامه: 19:32:55
 • طول برنامه:

چهلچراغ-گازطبیعی

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:32:55
 • پایان برنامه: 19:34:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-دشت وزین

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:34:48
 • پایان برنامه: 19:34:53
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:34:53
 • پایان برنامه: 19:38:15
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک-پزشکی و درمان

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:38:15
 • پایان برنامه: 19:43:38
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیامی دارد-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:43:38
 • پایان برنامه: 19:44:30
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت15

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:44:30
 • پایان برنامه: 19:45:26
 • طول برنامه:

چهلچراغ-صنعت نفت خام

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:45:26
 • پایان برنامه: 19:46:22
 • طول برنامه:

اینجاایران است-چشمه گراوان

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:46:22
 • پایان برنامه: 19:49:48
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک-سرمایه گذاری

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:49:48
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 19:51:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

شورکمک رسانی

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:51:54
 • پایان برنامه: 19:52:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت14

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:52:55
 • پایان برنامه: 19:53:43
 • طول برنامه:

چهلچراغ-تولیدبرق

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:53:43
 • پایان برنامه: 19:54:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-آبشارکپز

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:54:49
 • پایان برنامه: 19:54:54
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:54:54
 • پایان برنامه: 19:57:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک-تولید

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:19:57:42
 • پایان برنامه: 20:00:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

راه حل مشکلات تولیدداخلی است-بیانات رهبری

تهیه شده در www.khamenei.ir - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:00:05
 • پایان برنامه: 20:01:03
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت13

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:01:03
 • پایان برنامه: 20:01:51
 • طول برنامه:

چهلچراغ-تولیدبنزین

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:01:51
 • پایان برنامه: 20:02:46
 • طول برنامه:

اینجاایران است-پل تاریخی

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:02:46
 • پایان برنامه: 20:02:51
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:02:51
 • پایان برنامه: 20:07:23
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک محیط زیست

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:07:23
 • پایان برنامه: 20:08:21
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت12

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:08:21
 • پایان برنامه: 20:18:38
 • طول برنامه:10 دقیقه

برکت - کارگاه صدف سازی

مستند برکت -تهیه شده در شبکه یک سیما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:18:38
 • پایان برنامه: 20:21:51
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک ماپیشرفته ایم-حمل ونقل دریایی

تولیدشده در شبکه پنج - پخش از تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:21:51
 • پایان برنامه: 20:22:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-معدن فیروزه

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:22:59
 • پایان برنامه: 20:23:11
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:23:11
 • پایان برنامه: 20:24:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-آبشاررازگاه

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:24:46
 • پایان برنامه: 20:28:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک صنعت گردشگری

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:28:41
 • پایان برنامه: 20:29:40
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت11

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:29:40
 • پایان برنامه: 20:29:45
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:29:45
 • پایان برنامه: 20:30:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-تولیدفولاد

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:30:54
 • پایان برنامه: 20:32:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-روستای تمه

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:32:42
 • پایان برنامه: 20:36:24
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک-اقتصاد

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:36:24
 • پایان برنامه: 20:37:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت10

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:37:24
 • پایان برنامه: 20:38:19
 • طول برنامه:

چهلچراغ-ذخایرنفت و گاز

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:38:19
 • پایان برنامه: 20:38:56
 • طول برنامه:

اینجاایران است-برداشت گردو

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:38:56
 • پایان برنامه: 20:42:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک کالای قاچاق

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:42:30
 • پایان برنامه: 20:43:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ من انقلابی ام

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:43:30
 • پایان برنامه: 20:44:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت09

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:44:30
 • پایان برنامه: 20:45:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-تولیدسیمان

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:45:34
 • پایان برنامه: 20:45:39
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:45:39
 • پایان برنامه: 20:48:44
 • طول برنامه:3 دقیقه

اینجاایران است-آبشارشلماش

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:48:44
 • پایان برنامه: 20:48:56
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:48:56
 • پایان برنامه: 20:52:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک تولیدکالای ملی

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:20:52:55
 • پایان برنامه: 21:14:28
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستندبر بنیان دانش - نمایشگاه اینوتکس

مستند بر بنیان دانش- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:14:28
 • پایان برنامه: 21:15:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت08

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:15:32
 • پایان برنامه: 21:16:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-صادرات سیمان

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:16:36
 • پایان برنامه: 21:18:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-بافق

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:18:13
 • پایان برنامه: 21:18:46
 • طول برنامه:

ارم استیشن سرویس های شیما

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:18:46
 • پایان برنامه: 21:23:05
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک انرژی

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:23:05
 • پایان برنامه: 21:33:22
 • طول برنامه:10 دقیقه

برکت - کارگاه صدف سازی

مستند برکت -تهیه شده در شبکه یک سیما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:33:22
 • پایان برنامه: 21:34:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت06

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:34:24
 • پایان برنامه: 21:35:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-تولید آلومینیوم

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:35:34
 • پایان برنامه: 21:35:39
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:35:39
 • پایان برنامه: 21:37:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-مناظرطبیعی

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:37:09
 • پایان برنامه: 21:40:43
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک علم و فناوری

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:40:43
 • پایان برنامه: 21:42:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک تولید ملی

موشن گرافیک تولید ملی، تولید شده در معاونت فضای مجازی استان چهارمحال بختیاری - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:42:14
 • پایان برنامه: 21:43:12
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت05

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:43:12
 • پایان برنامه: 21:43:24
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:43:24
 • پایان برنامه: 21:44:14
 • طول برنامه:

چهلچراغ-تولیدخودرو

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:44:14
 • پایان برنامه: 21:44:19
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:44:19
 • پایان برنامه: 21:45:06
 • طول برنامه:

اینجاایران است-باقرآباد

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:45:06
 • پایان برنامه: 21:48:29
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک نقطه سرخط

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:48:29
 • پایان برنامه: 21:52:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ باهم

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:52:38
 • پایان برنامه: 21:53:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت04

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:53:38
 • پایان برنامه: 21:54:30
 • طول برنامه:

چهلچراغ-کاربران اینترنت

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:54:30
 • پایان برنامه: 21:55:28
 • طول برنامه:

اینجاایران است-جشنواره مجسمه سازی

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:55:28
 • پایان برنامه: 21:55:33
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:55:33
 • پایان برنامه: 21:59:57
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک تحریم داخلی

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:21:59:57
 • پایان برنامه: 22:02:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ کربلای توهمینجاست

نماهنگ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:02:27
 • پایان برنامه: 22:03:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت03

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:03:35
 • پایان برنامه: 22:04:26
 • طول برنامه:

چهلچراغ-تلفن همراه

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:04:26
 • پایان برنامه: 22:05:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

اینجاایران است-بافت روستایی

مستند اینجاایران است - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:05:56
 • پایان برنامه: 22:06:01
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:06:01
 • پایان برنامه: 22:06:13
 • طول برنامه:

ارم استیشن شیما

ارم استیشن شیما - تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:06:13
 • پایان برنامه: 22:10:07
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک تولیدپوشاک

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:10:07
 • پایان برنامه: 22:19:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

داستان روشنایی - آذربایجان شرقی

مستند داستان روشنایی - تولید شده در شبکه یک - پخش از تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:19:40
 • پایان برنامه: 22:20:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت02

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:20:41
 • پایان برنامه: 22:20:46
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:20:46
 • پایان برنامه: 22:21:35
 • طول برنامه:

چهلچراغ-فناوری نانو

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:21:35
 • پایان برنامه: 22:31:39
 • طول برنامه:10 دقیقه

برکت- کارگاه تولید خرما

مستند برکت -تهیه شده در شبکه یک سیما - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:31:39
 • پایان برنامه: 22:36:22
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک گنجینه

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:36:22
 • پایان برنامه: 22:37:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک تحریم اقتصادی

موشن گرافیک تحریم اقتصادی، تولید شده در معاونت فضای مجازی استان چهارمحال بختیاری - پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:37:40
 • پایان برنامه: 22:38:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

طبیعت ایران-قسمت01

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:38:44
 • پایان برنامه: 22:39:37
 • طول برنامه:

چهلچراغ-پرتاب ماهواره

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:39:37
 • پایان برنامه: 22:39:58
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت24

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:39:58
 • پایان برنامه: 22:42:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک نیمروزسیستان

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:42:20
 • پایان برنامه: 22:45:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک تولیدچادرسیاه

موشن گرافیک- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:45:16
 • پایان برنامه: 22:45:21
 • طول برنامه:

ارم استیشن شبکه شی ران

ارم استیشن شبکه شی ران (ایران پیشرفته)- تولید شده در تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:45:21
 • پایان برنامه: 22:46:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

چهلچراغ-سوخت هسته ای

موشن گرافیک چهل چراغ- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:46:30
 • پایان برنامه: 22:46:49
 • طول برنامه:

طبیعت ایران-قسمت23

تایم لپس از طبیعت ایران- پخش از شبکه شی ران، ایران پیشرفته - تلویزیون تعاملی شیما

 • شروع برنامه:22:46:49
 • پایان برنامه: 22:48:15
 • طول برنامه:1 دقیقه