جدول پخش

شبکه شی نمک
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:00:30
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:00:00:30
 • پایان برنامه: 01:27:02
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

سینمایی من شگفت انگیز

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:27:02
 • پایان برنامه: 01:27:18
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:27:18
 • پایان برنامه: 01:31:22
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه - داستان های قند پهلو - باورم کن

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:31:22
 • پایان برنامه: 01:52:48
 • طول برنامه:21 دقیقه

انیمیشن -پینوگیو قسمت ۱۱

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:52:48
 • پایان برنامه: 01:53:04
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:01:53:04
 • پایان برنامه: 02:21:13
 • طول برنامه:28 دقیقه

انیمیشن - ای کیو سان قسمت ۵

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:21:13
 • پایان برنامه: 02:21:29
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:21:29
 • پایان برنامه: 02:36:34
 • طول برنامه:15 دقیقه

انیمیشن - ماجراهای کوشا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:36:34
 • پایان برنامه: 02:47:24
 • طول برنامه:10 دقیقه

سریال قصه ما مثل شد - قسمت ۲۳

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:47:24
 • پایان برنامه: 02:49:41
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ با هم باشیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:49:41
 • پایان برنامه: 02:52:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

انیمیشن - آقای خط

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:52:27
 • پایان برنامه: 02:52:43
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:02:52:43
 • پایان برنامه: 03:14:09
 • طول برنامه:21 دقیقه

انیمیشن -پینوگیو قسمت ۱۱

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:14:09
 • پایان برنامه: 03:14:39
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:03:14:39
 • پایان برنامه: 04:23:28
 • طول برنامه:1 ساعت و 8 دقیقه

سینمایی فاجعه گستون لف

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:23:28
 • پایان برنامه: 04:23:44
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:23:44
 • پایان برنامه: 04:26:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

انیمیشن - آقای خط

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:26:30
 • پایان برنامه: 04:29:43
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه - داستان های قند پهلو - مسابقه واقعی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:29:43
 • پایان برنامه: 04:30:13
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:30:13
 • پایان برنامه: 04:52:31
 • طول برنامه:22 دقیقه

سریال با خانمان _ قسمت ۳۶

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:52:31
 • پایان برنامه: 04:54:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ با هم باشیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:04:54:48
 • پایان برنامه: 05:22:57
 • طول برنامه:28 دقیقه

انیمیشن - ای کیو سان قسمت ۵

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:22:57
 • پایان برنامه: 05:23:13
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:23:13
 • پایان برنامه: 05:38:18
 • طول برنامه:15 دقیقه

انیمیشن - ماجراهای کوشا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:38:18
 • پایان برنامه: 05:38:34
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:05:38:34
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

انیمیشن -پینوگیو قسمت ۱۱

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:30
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:06:00:30
 • پایان برنامه: 07:06:26
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

سینمایی سفر به قصر ژو

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:06:26
 • پایان برنامه: 07:10:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه - داستان های قند پهلو - باورم کن

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:10:30
 • پایان برنامه: 07:25:20
 • طول برنامه:14 دقیقه

انیمیشن - ماجراهای کوشا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:25:20
 • پایان برنامه: 07:47:59
 • طول برنامه:22 دقیقه

انیمیشن -ای کیو سان قسمت ۶

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:47:59
 • پایان برنامه: 07:48:15
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:48:15
 • پایان برنامه: 07:58:55
 • طول برنامه:10 دقیقه

قصه ما مثل شد - قسمت ۲۴

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:07:58:55
 • پایان برنامه: 08:01:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

انیمیشن - آقای خط

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:01:35
 • پایان برنامه: 08:02:05
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:02:05
 • پایان برنامه: 08:05:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه - داستان های قند پهلو - مسابقه واقعی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:05:18
 • پایان برنامه: 08:26:16
 • طول برنامه:20 دقیقه

انیمیشن -پینوگیو قسمت ۱۲

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:26:16
 • پایان برنامه: 08:26:32
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:08:26:32
 • پایان برنامه: 09:45:49
 • طول برنامه:1 ساعت و 19 دقیقه

سینمایی زبل ها

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:09:45:49
 • پایان برنامه: 10:00:39
 • طول برنامه:14 دقیقه

انیمیشن - ماجراهای کوشا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:00:39
 • پایان برنامه: 10:00:55
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:00:55
 • پایان برنامه: 10:23:34
 • طول برنامه:22 دقیقه

انیمیشن -ای کیو سان قسمت ۶

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:23:34
 • پایان برنامه: 10:27:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه - داستان های قند پهلو - باورم کن

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:27:38
 • پایان برنامه: 10:30:18
 • طول برنامه:2 دقیقه

انیمیشن - آقای خط

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:30:18
 • پایان برنامه: 10:30:48
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:30:48
 • پایان برنامه: 10:54:17
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال با خانمان_ قسمت ۳۷

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:54:17
 • پایان برنامه: 10:56:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ با هم باشیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:56:34
 • پایان برنامه: 10:56:50
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:10:56:50
 • پایان برنامه: 11:00:03
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه - داستان های قند پهلو - مسابقه واقعی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:00:03
 • پایان برنامه: 11:21:01
 • طول برنامه:20 دقیقه

انیمیشن -پینوگیو قسمت ۱۲

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:21:01
 • پایان برنامه: 11:21:17
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:21:17
 • پایان برنامه: 11:37:21
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن - ماجراهای کوشا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:11:37:21
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

انیمیشن -ای کیو سان قسمت ۶

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:00:30
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:12:00:30
 • پایان برنامه: 13:27:02
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

سینمایی من شگفت انگیز

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:27:02
 • پایان برنامه: 13:27:18
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:27:18
 • پایان برنامه: 13:31:22
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه - داستان های قند پهلو - باورم کن

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:31:22
 • پایان برنامه: 13:52:48
 • طول برنامه:21 دقیقه

انیمیشن -پینوگیو قسمت ۱۱

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:52:48
 • پایان برنامه: 13:53:04
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:13:53:04
 • پایان برنامه: 14:21:13
 • طول برنامه:28 دقیقه

انیمیشن - ای کیو سان قسمت ۵

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:21:13
 • پایان برنامه: 14:21:29
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:21:29
 • پایان برنامه: 14:36:34
 • طول برنامه:15 دقیقه

انیمیشن - ماجراهای کوشا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:36:34
 • پایان برنامه: 14:47:24
 • طول برنامه:10 دقیقه

سریال قصه ما مثل شد - قسمت ۲۳

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:47:24
 • پایان برنامه: 14:49:41
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ با هم باشیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:49:41
 • پایان برنامه: 14:52:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

انیمیشن - آقای خط

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:52:27
 • پایان برنامه: 14:52:43
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:14:52:43
 • پایان برنامه: 15:14:09
 • طول برنامه:21 دقیقه

انیمیشن -پینوگیو قسمت ۱۱

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:14:09
 • پایان برنامه: 15:14:39
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:15:14:39
 • پایان برنامه: 16:23:28
 • طول برنامه:1 ساعت و 8 دقیقه

سینمایی فاجعه گستون لف

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:23:28
 • پایان برنامه: 16:23:44
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:23:44
 • پایان برنامه: 16:26:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

انیمیشن - آقای خط

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:26:30
 • پایان برنامه: 16:29:43
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه - داستان های قند پهلو - مسابقه واقعی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:29:43
 • پایان برنامه: 16:30:13
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:30:13
 • پایان برنامه: 16:52:31
 • طول برنامه:22 دقیقه

سریال با خانمان _ قسمت ۳۶

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:52:31
 • پایان برنامه: 16:54:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ با هم باشیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:16:54:48
 • پایان برنامه: 17:22:57
 • طول برنامه:28 دقیقه

انیمیشن - ای کیو سان قسمت ۵

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:22:57
 • پایان برنامه: 17:23:13
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:23:13
 • پایان برنامه: 17:38:18
 • طول برنامه:15 دقیقه

انیمیشن - ماجراهای کوشا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:38:18
 • پایان برنامه: 17:38:34
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:17:38:34
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

انیمیشن -پینوگیو قسمت ۱۱

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:00:30
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:18:00:30
 • پایان برنامه: 19:06:26
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

سینمایی سفر به قصر ژو

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:06:26
 • پایان برنامه: 19:10:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه - داستان های قند پهلو - باورم کن

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:10:30
 • پایان برنامه: 19:25:20
 • طول برنامه:14 دقیقه

انیمیشن - ماجراهای کوشا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:25:20
 • پایان برنامه: 19:47:59
 • طول برنامه:22 دقیقه

انیمیشن -ای کیو سان قسمت ۶

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:47:59
 • پایان برنامه: 19:48:15
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:48:15
 • پایان برنامه: 19:58:55
 • طول برنامه:10 دقیقه

قصه ما مثل شد - قسمت ۲۴

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:19:58:55
 • پایان برنامه: 20:01:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

انیمیشن - آقای خط

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:01:35
 • پایان برنامه: 20:02:05
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:02:05
 • پایان برنامه: 20:05:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه - داستان های قند پهلو - مسابقه واقعی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:05:18
 • پایان برنامه: 20:26:16
 • طول برنامه:20 دقیقه

انیمیشن -پینوگیو قسمت ۱۲

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:26:16
 • پایان برنامه: 20:26:32
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:20:26:32
 • پایان برنامه: 21:45:49
 • طول برنامه:1 ساعت و 19 دقیقه

سینمایی زبل ها

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:21:45:49
 • پایان برنامه: 22:00:39
 • طول برنامه:14 دقیقه

انیمیشن - ماجراهای کوشا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:22:00:39
 • پایان برنامه: 22:00:55
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:22:00:55
 • پایان برنامه: 22:23:34
 • طول برنامه:22 دقیقه

انیمیشن -ای کیو سان قسمت ۶

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:22:23:34
 • پایان برنامه: 22:27:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه - داستان های قند پهلو - باورم کن

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:22:27:38
 • پایان برنامه: 22:30:18
 • طول برنامه:2 دقیقه

انیمیشن - آقای خط

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:22:30:18
 • پایان برنامه: 22:30:48
 • طول برنامه:

اعلام قبل

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:22:30:48
 • پایان برنامه: 22:54:17
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال با خانمان_ قسمت ۳۷

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:22:54:17
 • پایان برنامه: 22:56:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ با هم باشیم

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:22:56:34
 • پایان برنامه: 22:56:50
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:22:56:50
 • پایان برنامه: 23:00:03
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه - داستان های قند پهلو - مسابقه واقعی

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:23:00:03
 • پایان برنامه: 23:21:01
 • طول برنامه:20 دقیقه

انیمیشن -پینوگیو قسمت ۱۲

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:23:21:01
 • پایان برنامه: 23:21:17
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:23:21:17
 • پایان برنامه: 23:37:20
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن - ماجراهای کوشا

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -

 • شروع برنامه:23:37:20
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:22 دقیقه

انیمیشن -ای کیو سان قسمت ۶

لینک نصب نرم افزار تلویزیون تعاملی شیما : https://shimaiptv.ir/shimaott -