جدول پخش

شبکه چهار
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:00:26
 • طول برنامه:

آرم تايم سريال سربداران

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:00:00:26
 • پایان برنامه: 00:52:56
 • طول برنامه:52 دقیقه

سربداران

[موضوع] گذري از بيگانه ستيزي اسلامي انقلابي تاريخ ايران [تهيه کننده] محمد علي نجفي [کارگردان] محمد علي نجفي

 • شروع برنامه:00:52:56
 • پایان برنامه: 00:53:22
 • طول برنامه:

اعلام بر نامه (1)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:00:53:22
 • پایان برنامه: 00:53:48
 • طول برنامه:

آرم تايم يادگيري آسان-بازپخش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:00:53:48
 • پایان برنامه: 01:22:46
 • طول برنامه:28 دقیقه

يادگيري آسان -بازپخش

[موضوع] کنکور [تهيه کننده] عبدالرحماني [مجري] فاقد نام [ميهمان] امير دانش زاده

 • شروع برنامه:01:22:46
 • پایان برنامه: 01:22:58
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:22:58
 • پایان برنامه: 01:27:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش1)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:27:40
 • پایان برنامه: 01:28:06
 • طول برنامه:

آرم تايم فيلم سينمايي دايره سرخ

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:01:28:06
 • پایان برنامه: 02:26:22
 • طول برنامه:58 دقیقه

فيلم دايره سرخ

[خلاصه برنامه] کوري يک دزد است که قرار است از زندان آزاد شود. يکي از ماموران زندان به او پيشنهاد دزدي جواهر مي دهد. در ادامه روز آزاد شدن کوري يک قاتل به نام ريگو که توسط ماموري در حال انتقال به زندان است فرار مي کند. کوري به همراه قاتل فراري و يک تيراند

 • شروع برنامه:02:26:22
 • پایان برنامه: 02:27:16
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني (بخش2)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:27:16
 • پایان برنامه: 03:23:51
 • طول برنامه:56 دقیقه

فيلم دايره سرخ

[خلاصه برنامه] کوري يک دزد است که قرار است از زندان آزاد شود. يکي از ماموران زندان به او پيشنهاد دزدي جواهر مي دهد. در ادامه روز آزاد شدن کوري يک قاتل به نام ريگو که توسط ماموري در حال انتقال به زندان است فرار مي کند. کوري به همراه قاتل فراري و يک تيراند

 • شروع برنامه:03:23:51
 • پایان برنامه: 03:23:54
 • طول برنامه:

آرم استيشن عادي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:23:54
 • پایان برنامه: 03:24:20
 • طول برنامه:

آرم تايم قرار

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:24:20
 • پایان برنامه: 04:03:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

قرار بخش اول ظهر دوشنبه

[موضوع] اهميت تاريخ [مجري] بختياري [ميهمان] حجت الاسلام سليماني

 • شروع برنامه:04:03:00
 • پایان برنامه: 04:27:34
 • طول برنامه:24 دقیقه

قرار بخش دوم بامداد سه شنبه

[موضوع] اذانگاهي [مجري] يافتيان [ميهمان] حجت الاسلام سيد رضا موسوي

 • شروع برنامه:04:27:34
 • پایان برنامه: 04:27:49
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:27:49
 • پایان برنامه: 04:29:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر کنگره ملي شعر فاطمي

[خلاصه برنامه] مهلت ارسال آثار نهم تيرماه

 • شروع برنامه:04:29:11
 • پایان برنامه: 04:31:29
 • طول برنامه:2 دقیقه

تشييع و خاکسپاري 150 شهيد گمنام دفاع مقدس

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:31:29
 • پایان برنامه: 04:32:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

معجزه شفافيت

[موضوع] مجوزهاي کسب و کار در سنگاپور

 • شروع برنامه:04:32:51
 • پایان برنامه: 04:33:17
 • طول برنامه:

اعلام بر نامه (2)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:33:17
 • پایان برنامه: 04:38:36
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس جامع برنامه هاي شبکه 4

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:38:36
 • پایان برنامه: 04:40:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سربداران- عمومي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:40:23
 • پایان برنامه: 04:41:18
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني (بخش3 )

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:41:18
 • پایان برنامه: 04:41:44
 • طول برنامه:

آرم تايم سخنراني تد

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:41:44
 • پایان برنامه: 04:54:30
 • طول برنامه:12 دقیقه

سخنراني هاي تد-سري 4

[موضوع] معماران و طراحان آفريقايي [تهيه کننده] طارمي

 • شروع برنامه:04:54:30
 • پایان برنامه: 04:54:56
 • طول برنامه:

اعلام بر نامه (3)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:54:56
 • پایان برنامه: 04:57:26
 • طول برنامه:2 دقیقه

تيزر فيلمهاي سينمائي جشنواره تابستان 98

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:57:26
 • پایان برنامه: 04:57:52
 • طول برنامه:

آرم تايم مسابقه4.3.2.1

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:57:52
 • پایان برنامه: 05:58:11
 • طول برنامه:1 ساعت

مسابقه 4.3.2.1

[موضوع] مسابقه 4.3.2.1 [تهيه کننده] حسين مروي [مجري] مولانيا [ميهمان] شهره لرستاني ، مسعود آب پرور، محمد شهبا

 • شروع برنامه:05:58:11
 • پایان برنامه: 05:58:33
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:58:33
 • پایان برنامه: 05:59:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

تشييع و خاکسپاري 150 شهيد گمنام دفاع مقدس

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:05:59:46
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

آرم شبکه

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوري اسلامي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:05
 • پایان برنامه: 06:11:14
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعاي عهد

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:11:14
 • پایان برنامه: 06:11:29
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:11:29
 • پایان برنامه: 06:12:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر کنگره ملي شعر فاطمي

[خلاصه برنامه] مهلت ارسال آثار نهم تيرماه

 • شروع برنامه:06:12:51
 • پایان برنامه: 06:13:17
 • طول برنامه:

اعلام بر نامه (4)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:13:17
 • پایان برنامه: 06:15:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

از کجا شروع کنم

[موضوع] پرورش انار

 • شروع برنامه:06:15:28
 • پایان برنامه: 06:15:40
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:15:40
 • پایان برنامه: 06:16:18
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني (بخش4 )

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:16:18
 • پایان برنامه: 06:16:44
 • طول برنامه:

آرم تايم قصه شب

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:16:44
 • پایان برنامه: 06:31:46
 • طول برنامه:15 دقیقه

قصه شب

[موضوع] داستان [تهيه کننده] احسان ملکي [کارگردان] احسان ملکي [مجري] فرهاد آئيش

 • شروع برنامه:06:31:46
 • پایان برنامه: 06:32:12
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:32:12
 • پایان برنامه: 06:32:38
 • طول برنامه:

اعلام بر نامه (5)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:32:38
 • پایان برنامه: 06:37:57
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس جامع برنامه هاي شبکه 4

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:37:57
 • پایان برنامه: 06:39:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مسابقه 1.2.3.4

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:39:27
 • پایان برنامه: 06:41:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فيلم هاي تابستاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:41:26
 • پایان برنامه: 06:43:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سربداران- عمومي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:43:13
 • پایان برنامه: 06:55:07
 • طول برنامه:11 دقیقه

ياد ياران

[موضوع] خاطرات امام خميني (ره) [ميهمان] خانم منظر خير حبيب الهي - آيت الله حيدر علي جلالي خميني

 • شروع برنامه:06:55:07
 • پایان برنامه: 06:55:22
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:55:22
 • پایان برنامه: 06:55:48
 • طول برنامه:

اعلام بر نامه (6)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:55:48
 • پایان برنامه: 07:00:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس جامع روزانه- سه شنبه

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:00:48
 • پایان برنامه: 07:01:00
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:01:00
 • پایان برنامه: 07:02:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش5 )

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:02:27
 • پایان برنامه: 07:02:53
 • طول برنامه:

آرم تايم چهار سوي علم

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:02:53
 • پایان برنامه: 07:35:07
 • طول برنامه:32 دقیقه

چهارسوي علم-سري 9

[موضوع] آزمايشگران

 • شروع برنامه:07:35:07
 • پایان برنامه: 07:35:17
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:35:17
 • پایان برنامه: 07:37:26
 • طول برنامه:2 دقیقه

دولت و توليد

[موضوع] دولت و توليد

 • شروع برنامه:07:37:26
 • پایان برنامه: 07:46:18
 • طول برنامه:8 دقیقه

دلنوازان-هنر سنتي1

[مجري] ژاله صادقيان

 • شروع برنامه:07:46:18
 • پایان برنامه: 07:46:44
 • طول برنامه:

اعلام بر نامه (7)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:46:44
 • پایان برنامه: 07:51:44
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس جامع روزانه- سه شنبه

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:51:44
 • پایان برنامه: 07:53:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس چهار سوي علم (عمومي)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:53:16
 • پایان برنامه: 07:53:28
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:53:28
 • پایان برنامه: 07:58:47
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش6 )

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:58:47
 • پایان برنامه: 07:59:13
 • طول برنامه:

آرم تايم مصير

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:59:13
 • پایان برنامه: 08:54:15
 • طول برنامه:55 دقیقه

مصير

[موضوع] عدالت از ديدگاه شهيد بهشتي [تهيه کننده] ياسر صانعي [کارگردان] ياسر صانعي [مجري] عطا بيگدلي [ميهمان] دکتر فرشاد مومني

 • شروع برنامه:08:54:15
 • پایان برنامه: 08:55:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

تشييع و خاکسپاري 150 شهيد گمنام دفاع مقدس

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:55:28
 • پایان برنامه: 08:55:43
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:55:43
 • پایان برنامه: 08:58:06
 • طول برنامه:2 دقیقه

از کجا شروع کنم

[موضوع] کاشت گل نسترن

 • شروع برنامه:08:58:06
 • پایان برنامه: 08:59:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مسابقه 1.2.3.4

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:59:36
 • پایان برنامه: 09:00:02
 • طول برنامه:

آرم تايم مکعب

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:00:02
 • پایان برنامه: 09:13:48
 • طول برنامه:13 دقیقه

مکعب-سري سوم

[موضوع] فيل ها [تهيه کننده] طارمي

 • شروع برنامه:09:13:48
 • پایان برنامه: 09:14:14
 • طول برنامه:

اعلام بر نامه (8)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:14:14
 • پایان برنامه: 09:16:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

ازنگاه دوربين- نمايشگاه عکس سال مطبوعات ايران

[موضوع] نمايشگاه عکس سال مطبوعات ايران

 • شروع برنامه:09:16:07
 • پایان برنامه: 09:21:07
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس جامع روزانه- سه شنبه

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:21:07
 • پایان برنامه: 09:22:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس خيلي دور خيلي نزديک-بزودي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:22:29
 • پایان برنامه: 09:22:41
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:22:41
 • پایان برنامه: 09:25:52
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش7 )

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:25:52
 • پایان برنامه: 09:26:18
 • طول برنامه:

آرم تايم مستند مرواريد سياه

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:26:18
 • پایان برنامه: 09:43:27
 • طول برنامه:17 دقیقه

مرواريد سياه

[موضوع] ماهي [تهيه کننده] کوروش اسماعيلي

 • شروع برنامه:09:43:27
 • پایان برنامه: 09:45:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

از نگاه دروبين- نمايشگاه اتاق تاريک

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:45:20
 • پایان برنامه: 09:45:46
 • طول برنامه:

اعلام بر نامه (9)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:45:46
 • پایان برنامه: 09:46:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس قسه شب-قسمت چهارم

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:46:50
 • پایان برنامه: 09:48:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس خيلي دور خيلي نزديک-بزودي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:48:12
 • پایان برنامه: 09:49:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

انونس مصير عمومي

[موضوع] آنونس

 • شروع برنامه:09:49:41
 • پایان برنامه: 09:51:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سربداران- عمومي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:51:28
 • پایان برنامه: 09:51:54
 • طول برنامه:

آرم تايم درس گفتار

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:51:54
 • پایان برنامه: 10:23:48
 • طول برنامه:31 دقیقه

درس گفتار

[موضوع] سير انديشه تجدد [تهيه کننده] سيد شهاب لاجوردي [کارگردان] سيد احمد حسيني [ميهمان] استاد مهدي مشکي استاد يار موسسه آموزشي)

 • شروع برنامه:10:23:48
 • پایان برنامه: 10:24:03
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:10:24:03
 • پایان برنامه: 10:24:29
 • طول برنامه:

اعلام بر نامه (10)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:10:24:29
 • پایان برنامه: 10:24:41
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:10:24:41
 • پایان برنامه: 10:26:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش8 )

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:10:26:50
 • پایان برنامه: 10:27:16
 • طول برنامه:

آرم تايم فيلم سينمايي بازگشت به آينده

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:10:27:16
 • پایان برنامه: 10:33:18
 • طول برنامه:6 دقیقه

معرفي سينمايي بازگشت به آينده

[موضوع] معرفي سينمايي بازگشت به آينده

 • شروع برنامه:10:33:18
 • پایان برنامه: 11:08:33
 • طول برنامه:35 دقیقه

فيلم سينمايي بازگشت به آينده

[موضوع] تخيلي [تهيه کننده] نيل کانتون [کارگردان] رابرت خمکيس

 • شروع برنامه:11:08:33
 • پایان برنامه: 11:08:45
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:08:45
 • پایان برنامه: 11:09:23
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني (بخش9 )

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:09:23
 • پایان برنامه: 11:51:48
 • طول برنامه:42 دقیقه

فيلم سينمايي بازگشت به آينده

[موضوع] تخيلي [تهيه کننده] نيل کانتون [کارگردان] رابرت خمکيس

 • شروع برنامه:11:51:48
 • پایان برنامه: 11:51:53
 • طول برنامه:

آرم استيشن عادي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:51:53
 • پایان برنامه: 11:53:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

انونس مصير عمومي

[موضوع] آنونس

 • شروع برنامه:11:53:22
 • پایان برنامه: 11:55:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فيلم هاي تابستاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:55:21
 • پایان برنامه: 11:57:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سربداران- عمومي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:57:08
 • پایان برنامه: 11:57:20
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:57:20
 • پایان برنامه: 12:00:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش10)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:00:09
 • پایان برنامه: 12:00:35
 • طول برنامه:

آرم تايم روح الغزل

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:00:35
 • پایان برنامه: 12:28:37
 • طول برنامه:28 دقیقه

روح الغزل

[موضوع] اشعار حضرت امام (ره) [تهيه کننده] فريد سعادتمند [کارگردان] محمد رضا حاجي غلامي [ميهمان] حجت الاسلام زکريا اخلاقي

 • شروع برنامه:12:28:37
 • پایان برنامه: 12:29:03
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:29:03
 • پایان برنامه: 12:29:29
 • طول برنامه:

آرم تايم قرار

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:29:29
 • پایان برنامه: 13:07:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

قرار بخش اول ظهر سه شنبه

[موضوع] سعي و تلاش از ديدگاه قران [مجري] يافتيان [ميهمان] حجت الاسلام حميد وحيدي

 • شروع برنامه:13:07:00
 • پایان برنامه: 13:29:14
 • طول برنامه:22 دقیقه

قرار بخش دوم ظهر سه شنبه

[موضوع] اذانگاهي [مجري] يافتيان [ميهمان] حجت الاسلام سيد رضا موسوي

 • شروع برنامه:13:29:14
 • پایان برنامه: 13:29:29
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:29:29
 • پایان برنامه: 13:30:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

معجزه شفافيت

[موضوع] مجوزهاي کسب و کار در سنگاپور

 • شروع برنامه:13:30:51
 • پایان برنامه: 13:31:17
 • طول برنامه:

اعلام بر نامه (11)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:31:17
 • پایان برنامه: 13:35:32
 • طول برنامه:4 دقیقه

آنونس جامع روزسه شنبه

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:35:32
 • پایان برنامه: 13:35:44
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:35:44
 • پایان برنامه: 13:37:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش11)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:37:40
 • پایان برنامه: 13:38:06
 • طول برنامه:

آرم تايم فوتون

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:38:06
 • پایان برنامه: 13:49:28
 • طول برنامه:11 دقیقه

فوتون

[موضوع] همايش بين المللي دانشگاهي فرانسه زبان [تهيه کننده] حسين رضا قرباني [مجري] محمد طالبي [ميهمان] دکتر محمود نيلي احمدآبادي- دکتر عباس زارعي هنزکي- دکتر هوره سبورن

 • شروع برنامه:13:49:28
 • پایان برنامه: 13:49:54
 • طول برنامه:

اعلام بر نامه (12)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:49:54
 • پایان برنامه: 13:51:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس چهار سوي علم (عمومي)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:51:26
 • پایان برنامه: 13:52:24
 • طول برنامه:

آنونس درس گفتار - قسمت چهارم

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:52:24
 • پایان برنامه: 13:52:36
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:52:36
 • پایان برنامه: 13:58:27
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش12)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:58:27
 • پایان برنامه: 13:58:53
 • طول برنامه:

آرم تايم مسابقه4.3.2.1

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:58:53
 • پایان برنامه: 14:59:12
 • طول برنامه:1 ساعت

مسابقه 4.3.2.1

[موضوع] مسابقه 4.3.2.1 [تهيه کننده] حسين مروي [مجري] مولانيا [ميهمان] شهره لرستاني ، مسعود آب پرور، محمد شهبا

 • شروع برنامه:14:59:12
 • پایان برنامه: 15:00:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس قسه شب-قسمت چهارم

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:00:16
 • پایان برنامه: 15:00:28
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:00:28
 • پایان برنامه: 15:03:39
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش13)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:03:39
 • پایان برنامه: 15:04:05
 • طول برنامه:

آرم تايم چهار سوي علم

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:04:05
 • پایان برنامه: 15:56:34
 • طول برنامه:52 دقیقه

چهارسوي علم(سري 9)

[موضوع] ايتو مايورانا

 • شروع برنامه:15:56:34
 • پایان برنامه: 15:57:00
 • طول برنامه:

اعلام بر نامه (13)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:57:00
 • پایان برنامه: 15:59:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

از کجا شروع کنم

[موضوع] کاشت گل نسترن

 • شروع برنامه:15:59:23
 • پایان برنامه: 15:59:49
 • طول برنامه:

آرم تايم درس گفتار

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:59:49
 • پایان برنامه: 16:32:41
 • طول برنامه:32 دقیقه

درس گفتار

[موضوع] تاريخ تفکر انساني [تهيه کننده] شهاب لاجوردي [ميهمان] مهدي مشکي عضو هيئت علمي و استاديار موسسه پژوهشي امام خميني(ره)

 • شروع برنامه:16:32:41
 • پایان برنامه: 16:33:07
 • طول برنامه:

اعلام بر نامه (14)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:33:07
 • پایان برنامه: 16:38:26
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس جامع برنامه هاي شبکه 4

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:38:26
 • پایان برنامه: 16:40:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سربداران- عمومي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:40:13
 • پایان برنامه: 16:40:25
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:40:25
 • پایان برنامه: 16:44:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش14)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:44:42
 • پایان برنامه: 16:45:08
 • طول برنامه:

آرم تايم يادگيري آسان-زنده

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:45:08
 • پایان برنامه: 17:14:38
 • طول برنامه:29 دقیقه

يادگيري آسان زنده

[زنده] [موضوع] آشنايي با کنکور و روش تست زني [تهيه کننده] محمد جواد عبدارحماني [مجري] محمد مهدي مروي [ميهمان] امير مسعودي ، اميرحسين شاهاني ، امير دانش زاده ، عارف ربيعيان

 • شروع برنامه:17:14:38
 • پایان برنامه: 17:15:04
 • طول برنامه:

اعلام بر نامه (15)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:15:04
 • پایان برنامه: 17:17:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فيلم هاي تابستاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:17:03
 • پایان برنامه: 17:17:15
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:17:15
 • پایان برنامه: 17:21:21
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش15)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:21:21
 • پایان برنامه: 17:21:47
 • طول برنامه:

آرم تايم مستند شبان شاه جهان

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:21:47
 • پایان برنامه: 17:37:10
 • طول برنامه:15 دقیقه

شبان شاه جهان

[موضوع] معرفي حسين نامدار [تهيه کننده] سيد ابراهيم مسبوق [کارگردان] حميد ظريفيان [ميهمان] حسين نامدار

 • شروع برنامه:17:37:10
 • پایان برنامه: 17:37:22
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:37:22
 • پایان برنامه: 17:40:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش16)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:40:59
 • پایان برنامه: 17:41:25
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:41:25
 • پایان برنامه: 17:53:09
 • طول برنامه:11 دقیقه

ياد ياران

[موضوع] خاطرات امام خميني (ره) [ميهمان] آقاي محمد هاشمي رفسنجاني

 • شروع برنامه:17:53:09
 • پایان برنامه: 17:53:31
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:53:31
 • پایان برنامه: 17:53:57
 • طول برنامه:

اعلام بر نامه (16)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:53:57
 • پایان برنامه: 17:56:49
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس جامع سه شنبه

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:56:49
 • پایان برنامه: 17:57:01
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:57:01
 • پایان برنامه: 18:00:12
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش17)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:00:12
 • پایان برنامه: 18:00:38
 • طول برنامه:

آرم تايم سريال سربداران

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:00:38
 • پایان برنامه: 18:53:08
 • طول برنامه:52 دقیقه

سربداران

[موضوع] گذري از بيگانه ستيزي اسلامي انقلابي تاريخ ايران [تهيه کننده] محمد علي نجفي [کارگردان] محمد علي نجفي

 • شروع برنامه:18:53:08
 • پایان برنامه: 18:53:23
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:53:23
 • پایان برنامه: 18:53:49
 • طول برنامه:

اعلام بر نامه (17)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:53:49
 • پایان برنامه: 18:56:41
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس جامع سه شنبه

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:56:41
 • پایان برنامه: 18:58:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس خيلي دور خيلي نزديک-بزودي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:58:03
 • پایان برنامه: 18:58:15
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:58:15
 • پایان برنامه: 19:00:33
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش18)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:00:33
 • پایان برنامه: 19:00:59
 • طول برنامه:

آرم تايم مصير

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:00:59
 • پایان برنامه: 19:56:01
 • طول برنامه:55 دقیقه

مصير

[موضوع] عدالت از ديدگاه شهيد بهشتي [تهيه کننده] ياسر صانعي [کارگردان] ياسر صانعي [مجري] عطا بيگدلي [ميهمان] دکتر فرشاد مومني

 • شروع برنامه:19:56:01
 • پایان برنامه: 19:56:13
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:56:13
 • پایان برنامه: 19:58:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش19)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:58:09
 • پایان برنامه: 19:59:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

انونس مصير عمومي

[موضوع] آنونس

 • شروع برنامه:19:59:38
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

آرم خبر

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:25:01
 • طول برنامه:25 دقیقه

اخبار

[موضوع] اخبار علمي فرهنگي و هنري

 • شروع برنامه:20:25:01
 • پایان برنامه: 20:25:27
 • طول برنامه:

اعلام بر نامه (18)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:25:27
 • پایان برنامه: 20:27:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس فيلم هاي تابستاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:27:26
 • پایان برنامه: 20:28:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مسابقه 1.2.3.4

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:28:56
 • پایان برنامه: 20:30:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس چهار سوي علم (عمومي)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:30:28
 • پایان برنامه: 20:35:47
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس جامع برنامه هاي شبکه 4

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:35:47
 • پایان برنامه: 20:36:02
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:36:02
 • پایان برنامه: 20:40:01
 • طول برنامه:3 دقیقه

ستايش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:40:01
 • پایان برنامه: 20:40:16
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:40:16
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن اذانگاهي(3)-نحل-صياد

[موضوع] شيوه دعوت پيامبراکرم(ص) به سوي خداوند وصبر پيشه کردن

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 20:49:11
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران باصداي محمدحسين سبزعلي

[موضوع] اذان

 • شروع برنامه:20:49:11
 • پایان برنامه: 20:57:30
 • طول برنامه:8 دقیقه

نمازجماعت مغرب -حجت الاسلام والمسلمين راشديزدي-حرم

[موضوع] نماز مغرب

 • شروع برنامه:20:57:30
 • پایان برنامه: 20:58:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامتي امام زمان

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:58:57
 • پایان برنامه: 20:59:19
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:59:19
 • پایان برنامه: 20:59:45
 • طول برنامه:

اعلام بر نامه (19)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:59:45
 • پایان برنامه: 20:59:57
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:59:57
 • پایان برنامه: 21:02:06
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش20)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:21:02:06
 • پایان برنامه: 21:02:32
 • طول برنامه:

آرم تايم مسابقه4.3.2.1

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:21:02:32
 • پایان برنامه: 22:02:21
 • طول برنامه:59 دقیقه

مسابقه 4.3.2.1

[موضوع] رقابت 4 شرکت کننده در حوزه هنرهاي نمايشي [تهيه کننده] حسين مروي [کارگردان] مهدي مروي [مجري] جواد مولانيا [ميهمان] آقايان دکتر شهرام خرازي ها(منتقد)-محمدشهبا(استاد دانشگاه)- صادق کرميار(رمان نويس)

 • شروع برنامه:22:02:21
 • پایان برنامه: 22:02:47
 • طول برنامه:

اعلام بر نامه (20)

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:02:47
 • پایان برنامه: 22:02:59
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:02:59
 • پایان برنامه: 22:06:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش21 )

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:06:10
 • پایان برنامه: 22:06:36
 • طول برنامه:

آرم تايم جاسوسي در حيات وحش

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:06:36
 • پایان برنامه: 22:32:15
 • طول برنامه:25 دقیقه

جاسوسي در حيات وحش

[موضوع] حيوانات [تهيه کننده] جان داونر

 • شروع برنامه:22:32:15
 • پایان برنامه: 22:32:41
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:32:41
 • پایان برنامه: 22:33:07
 • طول برنامه:

آرم تايم قصه شب

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:33:07
 • پایان برنامه: 22:56:14
 • طول برنامه:23 دقیقه

قصه شب

[موضوع] کتابخواني [تهيه کننده] احسان ملکي [کارگردان] احسان ملکي [مجري] مهرداد ضيايي

 • شروع برنامه:22:56:14
 • پایان برنامه: 22:56:26
 • طول برنامه:

آرم استيشن پيام بازرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:56:26
 • پایان برنامه: 23:00:09
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني (بخش22 )

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:23:00:09
 • پایان برنامه: 23:00:35
 • طول برنامه:

آرم تايم مصير

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:23:00:35
 • پایان برنامه: 23:54:19
 • طول برنامه:53 دقیقه

مصير

[موضوع] شهيد بهشتي و مسئله زنان در خانواده [تهيه کننده] سيدمحمدياسر صانعي [کارگردان] سيدمحمدياسر صانعي [مجري] عطاا... بيگدلي [ميهمان] دکتر صديقه قاسمي- پژوهشگر حوزه زنان

 • شروع برنامه:23:54:19
 • پایان برنامه: 23:54:41
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:23:54:41
 • پایان برنامه: 23:57:04
 • طول برنامه:2 دقیقه

تشييع و خاکسپاري 150 شهيد گمنام دفاع مقدس

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:23:57:04
 • پایان برنامه: 23:58:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس خيلي دور خيلي نزديک-بزودي

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:23:58:26
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سينمائي به رنگ ارغوان

شبکه چهار شبکه دانايي و خرد ورزي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004