جدول پخش

شبکه خبر
 • شروع برنامه:00:00:19
 • پایان برنامه: 00:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر نیمه شب

خبر نیمه شب

 • شروع برنامه:00:15:19
 • پایان برنامه: 00:28:28
 • طول برنامه:13 دقیقه

English News

English News

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

گفتگوی 18:30

تکرار گفتگوی 18:30

 • شروع برنامه:00:55:00
 • پایان برنامه: 00:59:03
 • طول برنامه:4 دقیقه

قلم دوربین

قلم دوربین

 • شروع برنامه:01:00:20
 • پایان برنامه: 01:04:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

خبر 1

خبر 1

 • شروع برنامه:01:05:00
 • پایان برنامه: 01:28:43
 • طول برنامه:23 دقیقه

تاریخ شفاهی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 01:55:37
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند راه

رادیو دارو

 • شروع برنامه:01:55:37
 • پایان برنامه: 01:59:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

قلم دوربین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:20
 • پایان برنامه: 02:04:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

خبر 2

خبر 2

 • شروع برنامه:02:05:00
 • پایان برنامه: 02:28:26
 • طول برنامه:23 دقیقه

مه شکن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 02:34:52
 • طول برنامه:4 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:02:35:00
 • پایان برنامه: 02:53:36
 • طول برنامه:18 دقیقه

بر بنیان دانش

بر بنیان دانش

 • شروع برنامه:02:54:06
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

ضربه جهانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:20
 • پایان برنامه: 03:04:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

خبر 3

خبر 3

 • شروع برنامه:03:05:00
 • پایان برنامه: 03:30:25
 • طول برنامه:25 دقیقه

نبض دانشجو

نبض دانشجو

 • شروع برنامه:03:30:25
 • پایان برنامه: 04:01:13
 • طول برنامه:30 دقیقه

شهربرگ

عدالت آموزشی

 • شروع برنامه:04:03:00
 • پایان برنامه: 04:05:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:05:38
 • پایان برنامه: 04:21:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سیمرغ

ادبیات - قسمت دوم

 • شروع برنامه:04:25:00
 • پایان برنامه: 04:29:03
 • طول برنامه:4 دقیقه

قلم دوربین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:34:52
 • طول برنامه:4 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 04:58:43
 • طول برنامه:23 دقیقه

تاریخ شفاهی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:20
 • پایان برنامه: 05:04:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

خبر 5

خبر 5

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:30:37
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند راه

رادیو دارو

 • شروع برنامه:05:35:00
 • پایان برنامه: 05:58:26
 • طول برنامه:23 دقیقه

مه شکن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:58:57
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

سرود جمهوری اسلامی ایران

 • شروع برنامه:06:00:20
 • پایان برنامه: 06:09:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 6

خبر 6

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:27:05
 • طول برنامه:12 دقیقه

علمی - پزشکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:20
 • پایان برنامه: 06:39:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 06:51:55
 • طول برنامه:11 دقیقه

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات

 • شروع برنامه:06:55:00
 • پایان برنامه: 06:59:05
 • طول برنامه:4 دقیقه

قلم دوربین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:05
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:20
 • پایان برنامه: 07:14:28
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر 7

خبر 7

 • شروع برنامه:07:14:50
 • پایان برنامه: 07:29:22
 • طول برنامه:14 دقیقه

بهتر می شود

طلای کثیف - قسمت دوم

 • شروع برنامه:07:29:22
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:19
 • پایان برنامه: 07:32:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر کوتاه

خبر کوتاه

 • شروع برنامه:07:33:20
 • پایان برنامه: 07:39:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:07:40:00
 • پایان برنامه: 07:52:12
 • طول برنامه:12 دقیقه

از سراسر ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:55:00
 • پایان برنامه: 07:59:03
 • طول برنامه:4 دقیقه

قلم دوربین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:59:18
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:20
 • پایان برنامه: 08:13:08
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر 8

خبر 8

 • شروع برنامه:08:13:30
 • پایان برنامه: 08:19:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

از بچه ها آموختن

غبطه خوردن

 • شروع برنامه:08:19:23
 • پایان برنامه: 08:20:00
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:20:15
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:33:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

خبر کوتاه

خبر کوتاه

 • شروع برنامه:08:33:00
 • پایان برنامه: 08:49:45
 • طول برنامه:16 دقیقه

روی خط خبر

ادامه روی خط خبر

 • شروع برنامه:08:50:00
 • پایان برنامه: 08:54:03
 • طول برنامه:4 دقیقه

قلم دوربین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:09
 • پایان برنامه: 08:59:50
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:11
 • پایان برنامه: 09:33:12
 • طول برنامه:33 دقیقه

خبر 9

خبر 9

 • شروع برنامه:09:33:33
 • پایان برنامه: 09:58:37
 • طول برنامه:25 دقیقه

گفتگوی اجتماعی

جزئیات طرح کنترل آلودگی هوای پایتخت

 • شروع برنامه:09:59:19
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:20
 • پایان برنامه: 10:11:06
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر 10

خبر 10

 • شروع برنامه:10:11:28
 • پایان برنامه: 10:23:30
 • طول برنامه:12 دقیقه

حسرت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:23:43
 • پایان برنامه: 10:26:52
 • طول برنامه:3 دقیقه

شنیده ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:27:17
 • پایان برنامه: 10:29:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

کارشناس هواشناسی

کارشناس هواشناسی / زنده

 • شروع برنامه:10:30:20
 • پایان برنامه: 10:39:37
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:10:45:15
 • پایان برنامه: 10:56:23
 • طول برنامه:11 دقیقه

روی خط خبر

روی خط خبر / زنده

 • شروع برنامه:10:59:19
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:20
 • پایان برنامه: 11:12:24
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر 11

خبر 11

 • شروع برنامه:11:14:43
 • پایان برنامه: 11:26:30
 • طول برنامه:11 دقیقه

اسرار حیات وحش ایران

گاندو - قسمت اول

 • شروع برنامه:11:26:43
 • پایان برنامه: 11:29:52
 • طول برنامه:3 دقیقه

شنیده ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:17
 • پایان برنامه: 11:41:34
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر اقتصادی

خبر اقتصادی

 • شروع برنامه:11:45:15
 • پایان برنامه: 11:56:45
 • طول برنامه:11 دقیقه

روی خط خبر / زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:59:05
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:19
 • پایان برنامه: 12:02:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر 12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:05:38
 • پایان برنامه: 12:26:21
 • طول برنامه:20 دقیقه

سرزمین من

لوازم خانگی

 • شروع برنامه:12:30:03
 • پایان برنامه: 12:37:16
 • طول برنامه:7 دقیقه

حرف مردم

خمام

 • شروع برنامه:12:39:03
 • پایان برنامه: 12:43:06
 • طول برنامه:4 دقیقه

قلم دوربین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:43:06
 • پایان برنامه: 12:44:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:44:58
 • پایان برنامه: 12:56:07
 • طول برنامه:11 دقیقه

چمران

شهید چمران

 • شروع برنامه:13:00:11
 • پایان برنامه: 13:07:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

خبر 13

خبر 13

 • شروع برنامه:13:07:00
 • پایان برنامه: 13:09:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:09:38
 • پایان برنامه: 13:52:42
 • طول برنامه:43 دقیقه

خبر 13

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:56:53
 • پایان برنامه: 13:58:53
 • طول برنامه:2 دقیقه

تمسخر ترامپ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:23
 • پایان برنامه: 14:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند راه

رادیو دارو

 • شروع برنامه:14:25:13
 • پایان برنامه: 14:28:22
 • طول برنامه:3 دقیقه

شنیده ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:29:22
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:20
 • پایان برنامه: 14:46:40
 • طول برنامه:16 دقیقه

مجله ورزشی

مجله ورزشی

 • شروع برنامه:14:49:07
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

از بچه ها آموختن

غبطه خوردن

 • شروع برنامه:14:55:17
 • پایان برنامه: 14:57:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

کارشناس هواشناسی

کارشناس هواشناسی / زنده

 • شروع برنامه:15:00:20
 • پایان برنامه: 15:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 15

خبر 15

 • شروع برنامه:15:10:25
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

هواشناسی کشاورزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:29:15
 • طول برنامه:14 دقیقه

شهید بهشتی

شهید بهشتی

 • شروع برنامه:15:30:17
 • پایان برنامه: 15:41:32
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر اقتصادی

خبر اقتصادی

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 15:56:47
 • طول برنامه:11 دقیقه

اسرار حیات وحش ایران

گاندو - قسمت اول

 • شروع برنامه:15:59:02
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:20
 • پایان برنامه: 16:19:38
 • طول برنامه:19 دقیقه

خبر 16

خبر 16

 • شروع برنامه:16:20:00
 • پایان برنامه: 16:29:15
 • طول برنامه:9 دقیقه

پذیرایی ساده

شله ماهی هرمزگان

 • شروع برنامه:16:32:00
 • پایان برنامه: 16:55:26
 • طول برنامه:23 دقیقه

مه شکن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:18
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تمسخر ترامپ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:09
 • پایان برنامه: 17:22:51
 • طول برنامه:22 دقیقه

خبرنگاران جوان

خبرنگاران جوان

 • شروع برنامه:17:25:13
 • پایان برنامه: 17:28:19
 • طول برنامه:3 دقیقه

شنیده ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:29:11
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:36:02
 • پایان برنامه: 17:52:13
 • طول برنامه:16 دقیقه

سیمرغ

سینما

 • شروع برنامه:17:53:27
 • پایان برنامه: 17:54:06
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:54:06
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

ضربه جهانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:13
 • پایان برنامه: 18:11:47
 • طول برنامه:11 دقیقه

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات / زنده

 • شروع برنامه:18:12:13
 • پایان برنامه: 18:15:22
 • طول برنامه:3 دقیقه

شنیده ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:30
 • پایان برنامه: 18:29:13
 • طول برنامه:13 دقیقه

از سراسر ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:22
 • پایان برنامه: 18:54:38
 • طول برنامه:24 دقیقه

گفتگوی 18:30

گفتگوی 18:30 / زنده

 • شروع برنامه:18:55:00
 • پایان برنامه: 18:59:11
 • طول برنامه:4 دقیقه

قلم دوربین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:11
 • پایان برنامه: 18:59:50
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:11
 • پایان برنامه: 19:34:39
 • طول برنامه:34 دقیقه

خبر 19

خبر 19

 • شروع برنامه:19:34:39
 • پایان برنامه: 19:39:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر حوزه

خبر حوزه

 • شروع برنامه:19:40:00
 • پایان برنامه: 19:53:35
 • طول برنامه:13 دقیقه

بدون تعارف

جراح مغز و اعصاب

 • شروع برنامه:19:53:35
 • پایان برنامه: 19:54:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:59
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

بیانات رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:18
 • پایان برنامه: 20:31:42
 • طول برنامه:31 دقیقه

خبر 20

خبر 20

 • شروع برنامه:20:32:00
 • پایان برنامه: 20:32:42
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:32:42
 • پایان برنامه: 20:44:21
 • طول برنامه:11 دقیقه

اسرار حیات وحش ایران

گاندو - قسمت دوم

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 20:47:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:47:38
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر گیلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:20
 • پایان برنامه: 21:11:38
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر 21

خبر 21

 • شروع برنامه:21:12:00
 • پایان برنامه: 21:13:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:13:15
 • پایان برنامه: 21:13:53
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:15:18
 • پایان برنامه: 21:26:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

روی خط خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:20
 • پایان برنامه: 21:43:53
 • طول برنامه:13 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:21:44:13
 • پایان برنامه: 21:57:19
 • طول برنامه:13 دقیقه

مهلت رو به پایان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:57:57
 • پایان برنامه: 21:59:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:59:18
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:20
 • پایان برنامه: 22:09:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

خبر 22

خبر 22

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 22:14:07
 • طول برنامه:4 دقیقه

قلم دوربین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:15:22
 • پایان برنامه: 22:56:38
 • طول برنامه:41 دقیقه

تیتر امشب

تیتر امشب / زنده

 • شروع برنامه:22:57:59
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

بیانات رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:20
 • پایان برنامه: 23:27:38
 • طول برنامه:27 دقیقه

خبر 23

خبر 23

 • شروع برنامه:23:29:45
 • پایان برنامه: 23:30:22
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:22
 • پایان برنامه: 23:46:33
 • طول برنامه:16 دقیقه

سیمرغ

سینما

 • شروع برنامه:23:47:17
 • پایان برنامه: 23:51:52
 • طول برنامه:4 دقیقه

هواشناسی کشاورزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:51:52
 • پایان برنامه: 23:55:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

قلم دوربین

توضیحات برنامه درج نشده است.