جدول پخش

شبکه آموزش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:00:13
 • طول برنامه:

ما می توانیم

مدت:8دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:تامین برنامه/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:00:00:13
 • پایان برنامه: 00:17:31
 • طول برنامه:17 دقیقه

روزگاری ایران - قسمت63

مدت:17دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:مهارت ها/موضوع:تاریخی/

 • شروع برنامه:00:17:31
 • پایان برنامه: 00:20:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

قالب : میان برنامه /پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:00:20:03
 • پایان برنامه: 00:20:54
 • طول برنامه:

میان برنامه

شماره تماس : 27867000 / پیامک : 300007 / سایت:www.tv7.ir/ شبکه آموزش شبکه فرصتهای برابر آموزشی /

 • شروع برنامه:00:20:54
 • پایان برنامه: 00:50:45
 • طول برنامه:29 دقیقه

تهرانگرد - قسمت85

مدت:30دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/ رده سنی: عام/گروه:تامین برنامه/ موضوع: تاریخی-گردشگری/

 • شروع برنامه:00:50:45
 • پایان برنامه: 01:08:35
 • طول برنامه:17 دقیقه

فرزندان ایران زمین

قالب:ترکیبی/ نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: جوان/ گروه: تامین برنامه/ موضوع : فرهنگی/

 • شروع برنامه:01:08:35
 • پایان برنامه: 01:09:33
 • طول برنامه:

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:01:09:33
 • پایان برنامه: 01:10:15
 • طول برنامه:

آگهی

قالب : میان برنامه /پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:01:10:15
 • پایان برنامه: 01:45:59
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند هفت

مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/

 • شروع برنامه:01:45:59
 • پایان برنامه: 01:47:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

شب خوش/

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:01:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

سرود جمهوری اسلامی ایران/

 • شروع برنامه:07:01:01
 • پایان برنامه: 07:05:18
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:07:05:18
 • پایان برنامه: 07:33:28
 • طول برنامه:28 دقیقه

هفت رنگ - قسمت103

مدت:31دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:تامین برنامه/موضوع:سرگرمی/

 • شروع برنامه:07:33:28
 • پایان برنامه: 07:40:16
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:07:40:16
 • پایان برنامه: 07:57:33
 • طول برنامه:17 دقیقه

روزگاری ایران - قسمت63

مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:مهارت ها/موضوع:تاریخی/

 • شروع برنامه:07:57:33
 • پایان برنامه: 08:00:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:08:00:03
 • پایان برنامه: 08:01:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا -ع

مدت:2دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:مذهبی/

 • شروع برنامه:08:01:16
 • پایان برنامه: 08:09:35
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:08:09:35
 • پایان برنامه: 08:10:16
 • طول برنامه:

آگهی

قالب : میان برنامه /پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:08:10:16
 • پایان برنامه: 08:33:41
 • طول برنامه:23 دقیقه

من می تونم - قسمت2

مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: جوانان/گروه:آموزش عمومی/موضوع:اقتصادی/

 • شروع برنامه:08:33:41
 • پایان برنامه: 08:38:17
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:08:38:17
 • پایان برنامه: 08:46:22
 • طول برنامه:8 دقیقه

خلاقیت با رنگ

مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:عام/گروه:آموزش عمومی/موضوع:خلاقیت/

 • شروع برنامه:08:46:22
 • پایان برنامه: 08:59:39
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:08:59:39
 • پایان برنامه: 09:00:21
 • طول برنامه:

آگهی

قالب : میان برنامه /پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:09:00:21
 • پایان برنامه: 10:24:44
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

صبحی دیگر - زنده

قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارت/ موضوع:خانواده/

 • شروع برنامه:10:24:44
 • پایان برنامه: 10:28:03
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:10:28:03
 • پایان برنامه: 10:28:44
 • طول برنامه:

آگهی

قالب : میان برنامه /پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:10:28:44
 • پایان برنامه: 10:51:31
 • طول برنامه:22 دقیقه

آخ جون کارتون - قسمت4

مدت:20دقیقه/قالب:پویانمایی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:کودک/

 • شروع برنامه:10:51:31
 • پایان برنامه: 10:57:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:10:57:18
 • پایان برنامه: 10:58:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

قالب : میان برنامه /پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:10:58:31
 • پایان برنامه: 11:41:32
 • طول برنامه:43 دقیقه

یک سنگ عجیب- قسمت1

مدت:45دقیقه/قالب:مستند/ نوع آموزش:تخصصی/رده سنی: عام/ گروه: تامین برنامه/ موضوع : نجوم/

 • شروع برنامه:11:41:32
 • پایان برنامه: 11:55:57
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:11:55:57
 • پایان برنامه: 11:56:51
 • طول برنامه:

آگهی

قالب : میان برنامه /پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:11:56:51
 • پایان برنامه: 12:29:50
 • طول برنامه:32 دقیقه

کارآفرینان - قسمت7

مدت:27دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع : اقتصادی/

 • شروع برنامه:12:29:50
 • پایان برنامه: 12:31:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:12:31:16
 • پایان برنامه: 12:40:02
 • طول برنامه:8 دقیقه

پیام مهارت

مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:تامین برنامه/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:12:40:02
 • پایان برنامه: 12:41:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:12:41:49
 • پایان برنامه: 12:48:55
 • طول برنامه:7 دقیقه

پل های تاریخی ایران

مدت:7دقیقه/قالب:مستند/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:تاریخی/

 • شروع برنامه:12:48:55
 • پایان برنامه: 12:52:16
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:12:52:16
 • پایان برنامه: 13:00:25
 • طول برنامه:8 دقیقه

سخنرانی

مدت:8دقیقه/قالب:سخنرانی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/ موضوع:معارفی/

 • شروع برنامه:13:00:25
 • پایان برنامه: 13:07:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

مدت:9دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:13:07:00
 • پایان برنامه: 13:12:11
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

مدت:5دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:13:12:11
 • پایان برنامه: 13:20:08
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر

مدت:8دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:13:20:08
 • پایان برنامه: 13:20:42
 • طول برنامه:

کلام امیر

مدت:4دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:13:20:42
 • پایان برنامه: 13:27:55
 • طول برنامه:7 دقیقه

افلاکیان

مدت:7دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/ گروه:پخش/موضوع : معارفی/

 • شروع برنامه:13:27:55
 • پایان برنامه: 13:29:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:13:29:19
 • پایان برنامه: 13:30:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

قالب : میان برنامه /پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:13:30:21
 • پایان برنامه: 14:10:51
 • طول برنامه:40 دقیقه

دکتر سلام - زنده

مدت:45دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع : پزشکی/

 • شروع برنامه:14:10:51
 • پایان برنامه: 14:19:12
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:14:19:12
 • پایان برنامه: 14:20:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

قالب : میان برنامه /پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:14:20:15
 • پایان برنامه: 14:43:03
 • طول برنامه:22 دقیقه

آخ جون کارتون - قسمت4

مدت:23دقیقه/قالب:پویانمایی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:کودک/گروه:تأمین برنامه/موضوع:کودک/

 • شروع برنامه:14:43:03
 • پایان برنامه: 14:59:19
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:14:59:19
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:

آگهی

قالب : میان برنامه /پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:46:07
 • طول برنامه:46 دقیقه

یقه هفت

مدت:45دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع:اجتماعی/

 • شروع برنامه:15:46:07
 • پایان برنامه: 15:59:29
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:15:59:29
 • پایان برنامه: 16:00:10
 • طول برنامه:

آگهی

قالب : میان برنامه /پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:16:00:10
 • پایان برنامه: 16:25:37
 • طول برنامه:25 دقیقه

من می توانم - قسمت3

مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: جوانان/گروه:آموزش عمومی/موضوع:اقتصادی/

 • شروع برنامه:16:25:37
 • پایان برنامه: 16:29:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:16:29:00
 • پایان برنامه: 16:37:10
 • طول برنامه:8 دقیقه

دوربین هفت

مدت:7دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:16:37:10
 • پایان برنامه: 16:37:35
 • طول برنامه:

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:16:37:35
 • پایان برنامه: 16:54:10
 • طول برنامه:16 دقیقه

روزگاری ایران - قسمت64

مدت:18دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:مهارت ها/موضوع:تاریخی/

 • شروع برنامه:16:54:10
 • پایان برنامه: 16:59:19
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:16:59:19
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:

آگهی

قالب : میان برنامه /پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:23:17
 • طول برنامه:23 دقیقه

دنیای صنعت - قسمت3

مدت:20دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/

 • شروع برنامه:17:23:17
 • پایان برنامه: 17:30:50
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:17:30:50
 • پایان برنامه: 17:45:47
 • طول برنامه:14 دقیقه

فرزندان ایران زمین - قسمت2

مدت:15دقیقه/قالب:ترکیبی/ نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: جوان/ گروه: تامین برنامه/ موضوع : فرهنگی/

 • شروع برنامه:17:45:47
 • پایان برنامه: 17:51:27
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:17:51:27
 • پایان برنامه: 17:59:19
 • طول برنامه:7 دقیقه

هنر از آغاز

مدت:7دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: عام/گروه:پخش/موضوع:فرهنگی/

 • شروع برنامه:17:59:19
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:

آگهی

قالب : میان برنامه /پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

مسیر برتر - زنده

مدت:35دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:رسمی/ رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/ موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:18:35:00
 • پایان برنامه: 18:35:24
 • طول برنامه:

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:18:35:24
 • پایان برنامه: 18:43:52
 • طول برنامه:8 دقیقه

خلاقیت با رنگ

مدت:8دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی:عام/گروه:آموزش عمومی/موضوع:خلاقیت/

 • شروع برنامه:18:43:52
 • پایان برنامه: 18:45:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:18:45:20
 • پایان برنامه: 19:20:04
 • طول برنامه:34 دقیقه

کارنامه بیست - قسمت75

مدت:35دقیقه/قالب:آموزشی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/ گروه:آموزش رسمی/موضوع:تدریس/

 • شروع برنامه:19:20:04
 • پایان برنامه: 19:29:06
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:19:29:06
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:

آگهی

قالب : میان برنامه /پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

فرصت برابر - زنده

مدت:45دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:جوان/گروه:آموزش رسمی/موضوع:تربیتی آموزشی/

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:19:55
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:20:19:55
 • پایان برنامه: 20:30:06
 • طول برنامه:10 دقیقه

پیام مهارت

مدت:10دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:تامین برنامه/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:20:30:06
 • پایان برنامه: 20:31:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:20:31:20
 • پایان برنامه: 20:34:28
 • طول برنامه:3 دقیقه

سخنان مقام معظم رهبري

مدت:3دقیقه/قالب:سخنرانی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/ موضوع:معارفی/

 • شروع برنامه:20:34:28
 • پایان برنامه: 20:35:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

امر به معروف

مدت:8دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:20:35:30
 • پایان برنامه: 20:44:36
 • طول برنامه:9 دقیقه

قرآن

مدت:8دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:20:44:36
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:

حی علی الصلوه

اذانگاهی/

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 20:49:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب

مدت:4دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:20:49:48
 • پایان برنامه: 20:52:26
 • طول برنامه:2 دقیقه

نجوای دل

مدت:4دقیقه/قالب:اذانگاهی/رده سنی:عام/نوع آموزش:تخصصی/گروه:پخش/موضوع:معارف اسلامی /

 • شروع برنامه:20:52:26
 • پایان برنامه: 20:59:29
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:20:59:29
 • پایان برنامه: 21:00:10
 • طول برنامه:

آگهی

قالب : میان برنامه /پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:21:00:10
 • پایان برنامه: 21:45:10
 • طول برنامه:45 دقیقه

یقه هفت - زنده

مدت:45دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:آموزش عمومی/موضوع:اجتماعی/

 • شروع برنامه:21:45:10
 • پایان برنامه: 21:46:08
 • طول برنامه:

آگهی

قالب : میان برنامه /پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:21:46:08
 • پایان برنامه: 21:48:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:21:48:40
 • پایان برنامه: 21:55:40
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین هفت

مدت:7دقیقه/قالب:مستندگزارشی/ نوع آموزش:عمومی/رده سنی : عام/گروه : پخش/ موضوع : اجتماعی/

 • شروع برنامه:21:55:40
 • پایان برنامه: 21:59:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:21:59:48
 • پایان برنامه: 22:00:40
 • طول برنامه:

آگهی

قالب : میان برنامه /پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:22:00:40
 • پایان برنامه: 22:46:47
 • طول برنامه:46 دقیقه

موتور جستجو - زنده

مدت:45دقیقه/قالب: آموزش مهارت/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:مهارت/موضوع:علم و فناوری/

 • شروع برنامه:22:46:47
 • پایان برنامه: 22:59:19
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:22:59:19
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:

آگهی

قالب : میان برنامه /پیام بازرگانی/

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:45:41
 • طول برنامه:45 دقیقه

سرمایه جاودانی - قسمت2

مدت:45دقیقه/قالب:مسابقه/ نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: عام/ گروه: آموزش رسمی/ موضوع : ادبی/

 • شروع برنامه:23:45:41
 • پایان برنامه: 23:50:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /

 • شروع برنامه:23:50:40
 • پایان برنامه: 23:58:59
 • طول برنامه:8 دقیقه

ما می توانیم

مدت:8دقیقه/قالب:ترکیبی/رده سنی:عام/نوع آموزش:عمومی/گروه:تامین برنامه/موضوع:مهارت/

 • شروع برنامه:23:58:59
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

قالب : میان برنامه /