جدول پخش

شبکه شما
 • شروع برنامه:00:09:52
 • پایان برنامه: 00:10:03
 • طول برنامه:

آرم استيشن آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:00:10:03
 • پایان برنامه: 00:14:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:00:14:45
 • پایان برنامه: 00:15:13
 • طول برنامه:

آرم تايم

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:00:15:13
 • پایان برنامه: 00:37:17
 • طول برنامه:22 دقیقه

مجموعه نون خ (15)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:37:17
 • پایان برنامه: 00:41:37
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:00:41:37
 • پایان برنامه: 00:57:39
 • طول برنامه:16 دقیقه

ادامه مجموعه نون خ (15)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:57:39
 • پایان برنامه: 00:59:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جامع ماه مبارک رمضان

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:00:59:32
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:

آرم تايم

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:26:05
 • طول برنامه:26 دقیقه

شرح پريشاني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:26:05
 • پایان برنامه: 01:26:15
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:01:26:15
 • پایان برنامه: 01:28:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

خانه تاريخي معظم الملک شهرستان چادگان

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:01:28:16
 • پایان برنامه: 01:29:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس همسنگار

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:01:29:32
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:

آرم تايم

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 01:52:54
 • طول برنامه:22 دقیقه

رمضان در اصفهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:52:54
 • پایان برنامه: 01:53:03
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:01:53:03
 • پایان برنامه: 01:59:32
 • طول برنامه:6 دقیقه

وقت سفر

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:01:59:32
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:

آرم تايم

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:14:10
 • طول برنامه:14 دقیقه

30 شب 30 فضيلت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:14:10
 • پایان برنامه: 02:14:37
 • طول برنامه:

وله ماه ضيافت الهي

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:14:37
 • پایان برنامه: 02:15:05
 • طول برنامه:

آرم تايم

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:15:05
 • پایان برنامه: 02:41:14
 • طول برنامه:26 دقیقه

سفيران هدايت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:41:14
 • پایان برنامه: 02:41:25
 • طول برنامه:

آرم استيشن آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:41:25
 • پایان برنامه: 02:44:52
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:44:52
 • پایان برنامه: 02:45:20
 • طول برنامه:

آرم تايم

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:45:20
 • پایان برنامه: 03:00:13
 • طول برنامه:14 دقیقه

داستاني چشمان انتظار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:13
 • پایان برنامه: 03:03:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:03:03:40
 • پایان برنامه: 03:16:45
 • طول برنامه:13 دقیقه

ادامه داستاني چشمان انتظار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:16:45
 • پایان برنامه: 03:19:29
 • طول برنامه:2 دقیقه

پارس آباد اردبيل

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:03:19:29
 • پایان برنامه: 03:20:00
 • طول برنامه:

آرم تايم

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:03:20:00
 • پایان برنامه: 04:08:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

نسيم رحمت (زنده) - ويژه برنامه سحرگاهي

[زنده]

 • شروع برنامه:04:08:00
 • پایان برنامه: 04:08:33
 • طول برنامه:

وله شهر رمضان

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:08:33
 • پایان برنامه: 04:13:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:13:46
 • پایان برنامه: 04:14:00
 • طول برنامه:

تيک تاک

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:14:00
 • پایان برنامه: 04:18:32
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان / استاد رضائيان

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:18:32
 • پایان برنامه: 04:20:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي روز شانزدهم ماه رمضان

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:20:08
 • پایان برنامه: 04:20:35
 • طول برنامه:

وله ماه ضيافت الهي

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:20:35
 • پایان برنامه: 04:54:25
 • طول برنامه:33 دقیقه

ادامه نسيم رحمت (زنده) - ويژه برنامه سحرگاهي

[زنده]

 • شروع برنامه:04:54:25
 • پایان برنامه: 04:54:42
 • طول برنامه:

وله با ما همراه باشيد

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:54:42
 • پایان برنامه: 04:59:43
 • طول برنامه:5 دقیقه

بوم ايران

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:59:43
 • پایان برنامه: 05:00:11
 • طول برنامه:

آرم تايم

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:05:00:11
 • پایان برنامه: 05:53:22
 • طول برنامه:53 دقیقه

جمع خواني قرآن کريم (16)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:53:22
 • پایان برنامه: 05:53:49
 • طول برنامه:

وله ماه ضيافت الهي

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:05:53:49
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

وقت سفر

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:59
 • طول برنامه:

سرود جمهوري اسلامي ايران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:59
 • پایان برنامه: 06:01:10
 • طول برنامه:

آرم استيشن آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:01:10
 • پایان برنامه: 06:04:37
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:04:37
 • پایان برنامه: 06:05:05
 • طول برنامه:

آرم تايم

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:05:05
 • پایان برنامه: 06:13:56
 • طول برنامه:8 دقیقه

ورزش صبحگاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:13:56
 • پایان برنامه: 06:14:06
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:14:06
 • پایان برنامه: 06:19:06
 • طول برنامه:5 دقیقه

همدان نامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:19:06
 • پایان برنامه: 06:21:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

عشاير چمن دولت آباد چادگان

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:21:40
 • پایان برنامه: 06:21:51
 • طول برنامه:

آرم استيشن آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:21:51
 • پایان برنامه: 06:25:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:25:18
 • پایان برنامه: 06:25:46
 • طول برنامه:

آرم تايم

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:25:46
 • پایان برنامه: 06:54:20
 • طول برنامه:28 دقیقه

عقل سرخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:54:20
 • پایان برنامه: 06:54:31
 • طول برنامه:

آرم استيشن آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:54:31
 • پایان برنامه: 06:59:31
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:59:31
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:

آرم تايم

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:45:06
 • طول برنامه:45 دقیقه

صبحانه (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:07:45:06
 • پایان برنامه: 07:45:58
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:45:58
 • پایان برنامه: 07:47:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

کليپ خراسان جنوبي

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:47:20
 • پایان برنامه: 07:52:32
 • طول برنامه:5 دقیقه

جاذبه هاي اروميه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:52:32
 • پایان برنامه: 07:57:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

کليپ جنوبي

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:57:30
 • پایان برنامه: 07:59:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرعين

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:59:32
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:

آرم تايم

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:53:11
 • طول برنامه:53 دقیقه

جمع خواني قرآن کريم (16)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:53:11
 • پایان برنامه: 08:55:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

آبشار پونه زار شهرستان فريدونشهر

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:55:02
 • پایان برنامه: 08:55:13
 • طول برنامه:

آرم استيشن آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:55:13
 • پایان برنامه: 08:59:32
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:59:32
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:

آرم تايم

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:43:27
 • طول برنامه:43 دقیقه

پزشک شما (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:09:43:27
 • پایان برنامه: 09:45:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جامع ماه مبارک رمضان

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:09:45:20
 • پایان برنامه: 09:51:24
 • طول برنامه:6 دقیقه

بوم ايران

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:09:51:24
 • پایان برنامه: 09:54:56
 • طول برنامه:3 دقیقه

کليپ فارس

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:09:54:56
 • پایان برنامه: 09:55:07
 • طول برنامه:

آرم استيشن آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:09:55:07
 • پایان برنامه: 09:59:32
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:09:59:32
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

آرم تايم

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:13:19
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

کاشانه مهر (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:13:19
 • پایان برنامه: 11:14:11
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:11:14:11
 • پایان برنامه: 11:16:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

بزرگان ايران

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:11:16:13
 • پایان برنامه: 11:17:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس همسنگار

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:11:17:29
 • پایان برنامه: 11:24:27
 • طول برنامه:6 دقیقه

سکانس برتر

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:11:24:27
 • پایان برنامه: 11:24:38
 • طول برنامه:

آرم استيشن آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:11:24:38
 • پایان برنامه: 11:29:32
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:11:29:32
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:

آرم تايم

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ترانه باران (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:25:30
 • طول برنامه:20 دقیقه

ادامه ترانه باران (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:25:30
 • پایان برنامه: 12:25:41
 • طول برنامه:

آرم استيشن آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:25:41
 • پایان برنامه: 12:29:32
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:29:32
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:

آرم تايم

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:53:10
 • طول برنامه:23 دقیقه

به افق بهشت (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:12:53:10
 • پایان برنامه: 12:55:14
 • طول برنامه:2 دقیقه

گام دوم

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:55:14
 • پایان برنامه: 12:55:47
 • طول برنامه:

وله شهر رمضان

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:55:47
 • پایان برنامه: 13:00:39
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:00:39
 • پایان برنامه: 13:01:00
 • طول برنامه:

حي علي الصلوه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:01:00
 • پایان برنامه: 13:05:44
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر / استاد طنطاوي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:05:44
 • پایان برنامه: 13:09:37
 • طول برنامه:3 دقیقه

دعاي يا علي و يا عظيم

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:09:37
 • پایان برنامه: 13:09:54
 • طول برنامه:

وله با ما همراه باشيد

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:09:54
 • پایان برنامه: 13:10:44
 • طول برنامه:

تيزر موزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:10:44
 • پایان برنامه: 13:10:55
 • طول برنامه:

آرم استيشن آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:10:55
 • پایان برنامه: 13:15:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:15:20
 • پایان برنامه: 13:15:48
 • طول برنامه:

آرم تايم

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:15:48
 • پایان برنامه: 13:54:19
 • طول برنامه:38 دقیقه

روي خط (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:13:54:19
 • پایان برنامه: 13:54:29
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:54:29
 • پایان برنامه: 13:55:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

شهرستان بردسير

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:55:30
 • پایان برنامه: 13:55:41
 • طول برنامه:

آرم استيشن آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:55:41
 • پایان برنامه: 13:59:32
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:59:32
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:

آرم تايم

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:22:04
 • طول برنامه:22 دقیقه

مجموعه نون خ (15)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:22:04
 • پایان برنامه: 14:26:23
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:26:23
 • پایان برنامه: 14:42:25
 • طول برنامه:16 دقیقه

ادامه مجموعه نون خ (15)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:42:25
 • پایان برنامه: 14:43:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس همسنگار

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:43:41
 • پایان برنامه: 14:48:06
 • طول برنامه:4 دقیقه

فوت کوزه گري

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:48:06
 • پایان برنامه: 14:49:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

آسياب آبي شهرستان خوانسار

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:49:45
 • پایان برنامه: 14:57:43
 • طول برنامه:7 دقیقه

ايران شهر

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:57:43
 • پایان برنامه: 14:59:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جامع ماه مبارک رمضان

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:59:36
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:

آرم تايم

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:53:11
 • طول برنامه:53 دقیقه

جمع خواني قرآن کريم (16)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:53:11
 • پایان برنامه: 15:55:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ سفره مهرباني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:15:55:02
 • پایان برنامه: 15:55:52
 • طول برنامه:

تيزر موزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:15:55:52
 • پایان برنامه: 15:56:03
 • طول برنامه:

آرم استيشن آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:15:56:03
 • پایان برنامه: 15:59:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:15:59:30
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:

آرم تايم

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

يه جور ديگه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:19:36
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:16:19:36
 • پایان برنامه: 16:32:30
 • طول برنامه:12 دقیقه

ادامه يه جور ديگه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:32:30
 • پایان برنامه: 16:34:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

بزرگان ايران

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:16:34:32
 • پایان برنامه: 16:35:00
 • طول برنامه:

آرم تايم

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:16:35:00
 • پایان برنامه: 16:54:40
 • طول برنامه:19 دقیقه

تا خرمشهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:54:40
 • پایان برنامه: 16:54:51
 • طول برنامه:

آرم استيشن آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:16:54:51
 • پایان برنامه: 16:59:51
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:16:59:51
 • پایان برنامه: 17:00:18
 • طول برنامه:

آرم تايم

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:00:18
 • پایان برنامه: 17:22:39
 • طول برنامه:22 دقیقه

مجموعه مسافران (36)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:22:39
 • پایان برنامه: 17:27:04
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:27:04
 • پایان برنامه: 17:40:45
 • طول برنامه:13 دقیقه

ادامه مجموعه مسافران (36)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:40:45
 • پایان برنامه: 17:42:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس همسنگار

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:42:01
 • پایان برنامه: 17:48:28
 • طول برنامه:6 دقیقه

ايران شهر

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:48:28
 • پایان برنامه: 17:49:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

اينجا کجاست

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:49:29
 • پایان برنامه: 17:51:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جامع ماه مبارک رمضان

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:51:22
 • پایان برنامه: 17:54:24
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ مهمان خدا

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:54:24
 • پایان برنامه: 17:54:35
 • طول برنامه:

آرم استيشن آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:54:35
 • پایان برنامه: 17:59:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:59:35
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:

آرم تايم

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ترانه باران (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:34:19
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:18:34:19
 • پایان برنامه: 18:54:19
 • طول برنامه:20 دقیقه

ادامه ترانه باران (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:18:54:19
 • پایان برنامه: 18:54:30
 • طول برنامه:

آرم استيشن آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:18:54:30
 • پایان برنامه: 18:59:32
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:18:59:32
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:

آرم تايم

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:49:20
 • طول برنامه:49 دقیقه

يک شهر ضيافت (زنده) - ويژه برنامه افطار

[زنده]

 • شروع برنامه:19:49:20
 • پایان برنامه: 19:49:47
 • طول برنامه:

وله ماه ضيافت الهي

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:19:49:47
 • پایان برنامه: 20:24:10
 • طول برنامه:34 دقیقه

درس هايي از قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:10
 • پایان برنامه: 20:27:46
 • طول برنامه:3 دقیقه

اسماء الحسني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:27:46
 • پایان برنامه: 20:28:00
 • طول برنامه:

تيک تاک

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:28:00
 • پایان برنامه: 20:32:47
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان / استاد رفيعي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:32:47
 • پایان برنامه: 20:33:34
 • طول برنامه:

دعاي اللهم لک صمنا

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:33:34
 • پایان برنامه: 20:37:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

دعاي يا علي و يا عظيم

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:37:27
 • پایان برنامه: 20:41:43
 • طول برنامه:4 دقیقه

سخنراني ويژه ماه مبارک رمضان

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:41:43
 • پایان برنامه: 20:42:10
 • طول برنامه:

وله ماه ضيافت الهي

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:42:10
 • پایان برنامه: 20:44:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس جامع ماه مبارک رمضان

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:44:03
 • پایان برنامه: 20:50:08
 • طول برنامه:6 دقیقه

آيين رمضان

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:50:08
 • پایان برنامه: 20:55:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

سکانس برتر

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:55:21
 • پایان برنامه: 20:55:32
 • طول برنامه:

آرم استيشن آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:55:32
 • پایان برنامه: 20:59:29
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:59:29
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:

آرم تايم

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:34:51
 • طول برنامه:34 دقیقه

مسابقه شکرخند (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:21:34:51
 • پایان برنامه: 21:36:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

اينجا کجاست

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:36:12
 • پایان برنامه: 21:39:32
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسيقي تصوير بهاري

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:39:32
 • پایان برنامه: 21:40:00
 • طول برنامه:

آرم تايم

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:40:00
 • پایان برنامه: 22:12:12
 • طول برنامه:32 دقیقه

آواي ارس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:12:12
 • پایان برنامه: 22:14:37
 • طول برنامه:2 دقیقه

سيري در ايران

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:22:14:37
 • پایان برنامه: 22:21:08
 • طول برنامه:6 دقیقه

طبيعت رشته کوه دنا

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:22:21:08
 • پایان برنامه: 22:25:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

جاذبه هاي استان زنجان

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:22:25:30
 • پایان برنامه: 22:25:41
 • طول برنامه:

آرم استيشن آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:22:25:41
 • پایان برنامه: 22:29:32
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:22:29:32
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:

آرم تايم

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

جشن طاهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:04:19
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:23:04:19
 • پایان برنامه: 23:29:57
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه جشن طاهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:57
 • پایان برنامه: 23:30:08
 • طول برنامه:

آرم استيشن آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:23:30:08
 • پایان برنامه: 23:35:08
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:23:35:08
 • پایان برنامه: 23:35:36
 • طول برنامه:

آرم تايم

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:23:35:36
 • پایان برنامه: 23:52:04
 • طول برنامه:16 دقیقه

ايرانگرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:52:04
 • پایان برنامه: 23:57:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:23:57:04
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

ادامه ایرانگرد

توضیحات برنامه درج نشده است.