جدول پخش

شبکه شما
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:56
 • طول برنامه:30 دقیقه

جنگلهای بارانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:56
 • پایان برنامه: 00:31:24
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:00:31:24
 • پایان برنامه: 01:17:56
 • طول برنامه:46 دقیقه

فيلم تلويزيوني سفري براي صفر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:17:56
 • پایان برنامه: 02:06:43
 • طول برنامه:48 دقیقه

ادامه فيلم تلويزيوني سفري براي صفر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:06:43
 • پایان برنامه: 02:07:03
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:07:03
 • پایان برنامه: 02:08:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده خوشا شيراز

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:08:10
 • پایان برنامه: 02:09:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده جشنواره تابستاني شبکه شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:09:32
 • پایان برنامه: 02:10:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:10:00
 • پایان برنامه: 02:42:01
 • طول برنامه:32 دقیقه

آواي دل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:42:01
 • پایان برنامه: 02:42:46
 • طول برنامه:

پيش پرده زير آسمان تالش

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:42:46
 • پایان برنامه: 02:43:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده روي خط

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:43:57
 • پایان برنامه: 02:44:32
 • طول برنامه:

برنامک قلعه والي

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:44:32
 • پایان برنامه: 02:45:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:02:45:00
 • پایان برنامه: 03:07:31
 • طول برنامه:22 دقیقه

پرنده چوبي من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:07:31
 • پایان برنامه: 03:15:29
 • طول برنامه:7 دقیقه

کليپ زنجان

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:03:15:29
 • پایان برنامه: 03:15:57
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:03:15:57
 • پایان برنامه: 03:55:39
 • طول برنامه:39 دقیقه

مجموعه رشيد حرفه اي (10)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:55:39
 • پایان برنامه: 03:57:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده جشنواره تابستاني شبکه شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:03:57:01
 • پایان برنامه: 03:57:46
 • طول برنامه:

پيش پرده زير آسمان تالش

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:03:57:46
 • پایان برنامه: 04:03:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

مستند کوتاه يزد

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:03:28
 • پایان برنامه: 04:13:06
 • طول برنامه:9 دقیقه

ايران شهر

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:13:06
 • پایان برنامه: 04:14:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده در قلب کومش

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:14:14
 • پایان برنامه: 04:15:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده قصه رود

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:15:17
 • پایان برنامه: 04:16:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

نشان شبکه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:16:17
 • پایان برنامه: 04:18:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

نور هدايت

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:18:43
 • پایان برنامه: 04:19:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:19:56
 • پایان برنامه: 04:23:33
 • طول برنامه:3 دقیقه

تلاوت قرآن

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:23:33
 • پایان برنامه: 04:24:00
 • طول برنامه:

اسماء الحسني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:24:00
 • پایان برنامه: 04:28:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح / مرحوم مؤذن زاده اردبيلي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:28:48
 • پایان برنامه: 04:30:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعاي فرج

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:30:57
 • پایان برنامه: 04:31:25
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:04:31:25
 • پایان برنامه: 05:14:44
 • طول برنامه:43 دقیقه

سخنراني اخلاقي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:14:44
 • پایان برنامه: 05:17:44
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ خداي مهربان

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:05:17:44
 • پایان برنامه: 05:18:13
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:05:18:13
 • پایان برنامه: 05:52:35
 • طول برنامه:34 دقیقه

نسيم آبادي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:52:35
 • پایان برنامه: 05:53:20
 • طول برنامه:

پيش پرده زير آسمان تالش

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:05:53:20
 • پایان برنامه: 05:59:50
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ آسمو

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:05:59:50
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:59
 • طول برنامه:

سرود جمهوري اسلامي ايران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:59
 • پایان برنامه: 06:01:27
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:01:27
 • پایان برنامه: 06:11:17
 • طول برنامه:9 دقیقه

ناشتا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:17
 • پایان برنامه: 06:12:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده صبحانه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:12:33
 • پایان برنامه: 06:13:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده پزشک شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:13:41
 • پایان برنامه: 06:14:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده کاشانه مهر

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:14:49
 • پایان برنامه: 06:16:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده اينجا ايران

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:16:40
 • پایان برنامه: 06:20:46
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ باغچه محلي قديم آباد

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:20:46
 • پایان برنامه: 06:21:31
 • طول برنامه:

پيش پرده زير آسمان تالش

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:21:31
 • پایان برنامه: 06:22:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده در قلب کومش

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:22:39
 • پایان برنامه: 06:27:35
 • طول برنامه:4 دقیقه

قاصد بهار

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:27:35
 • پایان برنامه: 06:28:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده قصه رود

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:28:38
 • پایان برنامه: 06:29:32
 • طول برنامه:

پيش پرده زنبورها هرگز نمي خوابند

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:29:32
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:51:22
 • طول برنامه:21 دقیقه

گيو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:51:22
 • پایان برنامه: 06:52:07
 • طول برنامه:

پيش پرده زير آسمان تالش

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:52:07
 • پایان برنامه: 06:53:01
 • طول برنامه:

پيش پرده زنبورها هرگز نمي خوابند

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:53:01
 • پایان برنامه: 06:57:15
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ ايران

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:57:15
 • پایان برنامه: 06:58:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده پزشک شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:58:23
 • پایان برنامه: 06:59:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده کاشانه مهر

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:06:59:31
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:45:08
 • طول برنامه:45 دقیقه

صبحانه (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:07:45:08
 • پایان برنامه: 07:46:00
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:46:00
 • پایان برنامه: 07:46:45
 • طول برنامه:

پيش پرده زير آسمان تالش

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:46:45
 • پایان برنامه: 07:48:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده اينجا ايران

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:48:36
 • پایان برنامه: 07:49:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده قصه رود

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:49:39
 • پایان برنامه: 07:57:12
 • طول برنامه:7 دقیقه

وقت سفر

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:57:12
 • پایان برنامه: 07:58:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده خوشا شيراز

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:58:19
 • پایان برنامه: 07:59:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده ترانه باران

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:07:59:32
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:23:16
 • طول برنامه:23 دقیقه

اهل آبادي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:23:16
 • پایان برنامه: 08:24:01
 • طول برنامه:

پيش پرده زير آسمان تالش

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:24:01
 • پایان برنامه: 08:25:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده در قلب کومش

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:25:09
 • پایان برنامه: 08:28:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

برداشت خربزه شهرآباد

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:28:55
 • پایان برنامه: 08:30:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده صبحانه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:30:11
 • پایان برنامه: 08:31:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده پزشک شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:31:19
 • پایان برنامه: 08:32:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده کاشانه مهر

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:32:33
 • پایان برنامه: 08:37:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

جاذبه هاي اروميه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:37:45
 • پایان برنامه: 08:38:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده قصه رود

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:38:48
 • پایان برنامه: 08:39:42
 • طول برنامه:

پيش پرده زنبورها هرگز نمي خوابند

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:39:42
 • پایان برنامه: 08:40:10
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:40:10
 • پایان برنامه: 08:51:47
 • طول برنامه:11 دقیقه

دستهاي زرين

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:51:47
 • پایان برنامه: 08:52:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده خوشا شيراز

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:52:54
 • پایان برنامه: 08:54:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي تلويزيوني حوزه هنري

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:54:10
 • پایان برنامه: 08:59:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

بوم ايران

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:08:59:33
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:44:44
 • طول برنامه:44 دقیقه

پزشک شما (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:09:44:44
 • پایان برنامه: 09:45:36
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:09:45:36
 • پایان برنامه: 09:49:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ چهارمحال و بختياري

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:09:49:51
 • پایان برنامه: 09:51:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده صبحانه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:09:51:07
 • پایان برنامه: 09:52:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده خوشا شيراز

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:09:52:14
 • پایان برنامه: 09:53:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده ترانه باران

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:09:53:27
 • پایان برنامه: 09:57:05
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ توي چشات نوشته

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:09:57:05
 • پایان برنامه: 09:58:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده روي خط

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:09:58:16
 • پایان برنامه: 09:59:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي تلويزيوني حوزه هنري

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:09:59:32
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:14:44
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

کاشانه مهر (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:11:14:44
 • پایان برنامه: 11:14:54
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:11:14:54
 • پایان برنامه: 11:16:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده خوشا شيراز

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:11:16:01
 • پایان برنامه: 11:16:46
 • طول برنامه:

پيش پرده زير آسمان تالش

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:11:16:46
 • پایان برنامه: 11:17:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده در قلب کومش

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:11:17:54
 • پایان برنامه: 11:18:05
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:11:18:05
 • پایان برنامه: 11:19:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:11:19:32
 • پایان برنامه: 11:20:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:11:20:00
 • پایان برنامه: 12:15:08
 • طول برنامه:55 دقیقه

ترانه باران (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:08
 • پایان برنامه: 12:15:18
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:15:18
 • پایان برنامه: 12:16:12
 • طول برنامه:

پيش پرده زنبورها هرگز نمي خوابند

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:16:12
 • پایان برنامه: 12:16:57
 • طول برنامه:

پيش پرده زير آسمان تالش

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:16:57
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده قصه رود

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:23:16
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ شوق تو

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:23:16
 • پایان برنامه: 12:24:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي تلويزيوني حوزه هنري

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:24:32
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:25:00
 • پایان برنامه: 12:58:20
 • طول برنامه:33 دقیقه

به افق بهشت (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:12:58:20
 • پایان برنامه: 12:58:32
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:12:58:32
 • پایان برنامه: 13:04:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

حريم عشق

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:04:22
 • پایان برنامه: 13:05:19
 • طول برنامه:

صلوات

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:05:19
 • پایان برنامه: 13:10:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:10:20
 • پایان برنامه: 13:11:00
 • طول برنامه:

حي علي الصلوه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:11:00
 • پایان برنامه: 13:14:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان ظهر / کريم منصوري

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:14:30
 • پایان برنامه: 13:16:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعاي فرج

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:16:39
 • پایان برنامه: 13:17:32
 • طول برنامه:

وصيت نامه علما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:17:32
 • پایان برنامه: 13:18:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

مناجات

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:18:33
 • پایان برنامه: 13:19:01
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:19:01
 • پایان برنامه: 13:55:07
 • طول برنامه:36 دقیقه

روي خط (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:13:55:07
 • پایان برنامه: 13:55:59
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:55:59
 • پایان برنامه: 13:56:54
 • طول برنامه:

پيش پرده 1+5

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:56:54
 • پایان برنامه: 13:58:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي تلويزيوني حوزه هنري

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:58:10
 • پایان برنامه: 13:59:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده جشنواره تابستاني شبکه شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:13:59:32
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:35:44
 • طول برنامه:35 دقیقه

مجموعه هيچ کاره (9)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:35:44
 • پایان برنامه: 14:36:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

ايران من

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:36:44
 • پایان برنامه: 14:37:29
 • طول برنامه:

پيش پرده زير آسمان تالش

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:37:29
 • پایان برنامه: 14:38:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده در قلب کومش

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:38:37
 • پایان برنامه: 14:42:17
 • طول برنامه:3 دقیقه

مردم بالادست

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:42:17
 • پایان برنامه: 14:43:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده خوشا شيراز

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:43:24
 • پایان برنامه: 14:44:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده ترانه باران

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:44:37
 • پایان برنامه: 14:51:12
 • طول برنامه:6 دقیقه

ايران شهر

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:51:12
 • پایان برنامه: 14:52:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده پزشک شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:52:20
 • پایان برنامه: 14:53:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده کاشانه مهر

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:53:28
 • پایان برنامه: 14:55:52
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ خوشه چين

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:55:52
 • پایان برنامه: 14:57:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده روي خط

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:57:03
 • پایان برنامه: 14:57:58
 • طول برنامه:

پيش پرده 1+5

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:57:58
 • پایان برنامه: 14:58:09
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:58:09
 • پایان برنامه: 14:59:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:14:59:36
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مسابقه شکرخند (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:20:00
 • پایان برنامه: 15:20:48
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:15:20:48
 • پایان برنامه: 15:35:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

ادامه مسابقه شکرخند (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:35:00
 • پایان برنامه: 15:36:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده خوشا شيراز

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:15:36:07
 • پایان برنامه: 15:37:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده ترانه باران

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:15:37:20
 • پایان برنامه: 15:41:36
 • طول برنامه:4 دقیقه

کليپ خراسان رضوي

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:15:41:36
 • پایان برنامه: 15:42:21
 • طول برنامه:

پيش پرده زير آسمان تالش

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:15:42:21
 • پایان برنامه: 15:43:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده در قلب کومش

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:15:43:29
 • پایان برنامه: 15:44:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده قصه رود

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:15:44:32
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:10:20
 • طول برنامه:25 دقیقه

يه جور ديگه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:10:20
 • پایان برنامه: 16:11:14
 • طول برنامه:

پيش پرده زنبورها هرگز نمي خوابند

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:16:11:14
 • پایان برنامه: 16:12:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده قصه رود

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:16:12:17
 • پایان برنامه: 16:13:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده خوشا شيراز

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:16:13:24
 • پایان برنامه: 16:14:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده کاشانه مهر

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:16:14:32
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اينجا ايران (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 16:46:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:16:46:27
 • پایان برنامه: 17:10:25
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه اينجا ايران (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:10:25
 • پایان برنامه: 17:11:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي تلويزيوني حوزه هنري

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:11:41
 • پایان برنامه: 17:12:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده ترانه باران

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:12:54
 • پایان برنامه: 17:13:05
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:13:05
 • پایان برنامه: 17:14:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:14:32
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:55:20
 • طول برنامه:40 دقیقه

مسابقه دشت بلوط

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:55:20
 • پایان برنامه: 17:55:29
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:55:29
 • پایان برنامه: 17:56:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده روي خط

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:56:40
 • پایان برنامه: 17:57:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده ترانه باران

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:57:53
 • پایان برنامه: 17:58:38
 • طول برنامه:

پيش پرده زير آسمان تالش

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:58:38
 • پایان برنامه: 17:59:32
 • طول برنامه:

پيش پرده زنبورها هرگز نمي خوابند

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:17:59:32
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:44:14
 • طول برنامه:44 دقیقه

جنگلهاي باراني

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:44:14
 • پایان برنامه: 18:44:39
 • طول برنامه:

آرم استيشن

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:18:44:39
 • پایان برنامه: 18:45:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده قصه رود

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:18:45:42
 • پایان برنامه: 18:46:36
 • طول برنامه:

پيش پرده زنبورها هرگز نمي خوابند

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:18:46:36
 • پایان برنامه: 18:51:02
 • طول برنامه:4 دقیقه

ايران شهر

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:18:51:02
 • پایان برنامه: 18:54:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

بوم ايران

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:18:54:55
 • پایان برنامه: 18:56:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده صبحانه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:18:56:11
 • پایان برنامه: 18:57:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده پزشک شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:18:57:19
 • پایان برنامه: 18:58:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده کاشانه مهر

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:18:58:27
 • پایان برنامه: 18:58:38
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:18:58:38
 • پایان برنامه: 18:59:32
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:18:59:32
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:55:15
 • طول برنامه:55 دقیقه

ترانه باران (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:19:55:15
 • پایان برنامه: 19:55:25
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:19:55:25
 • پایان برنامه: 19:56:20
 • طول برنامه:

پيش پرده 1+5

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:19:56:20
 • پایان برنامه: 19:57:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده روي خط

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:19:57:31
 • پایان برنامه: 19:58:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده خوشا شيراز

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:19:58:38
 • پایان برنامه: 19:59:06
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:19:59:06
 • پایان برنامه: 20:32:14
 • طول برنامه:33 دقیقه

زير آسمان تالش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:32:14
 • پایان برنامه: 20:32:26
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:32:26
 • پایان برنامه: 20:33:09
 • طول برنامه:

صلوات

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:33:09
 • پایان برنامه: 20:36:46
 • طول برنامه:3 دقیقه

تلاوت قرآن

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:36:46
 • پایان برنامه: 20:37:00
 • طول برنامه:

اسماء الحسني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:37:00
 • پایان برنامه: 20:41:54
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان / مرحوم غفاري

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:41:54
 • پایان برنامه: 20:44:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعاي فرج

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:44:03
 • پایان برنامه: 20:45:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

وصيت نامه علما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:45:16
 • پایان برنامه: 20:46:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

مناجات

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:46:17
 • پایان برنامه: 20:46:29
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:46:29
 • پایان برنامه: 20:47:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

ايران من

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:47:29
 • پایان برنامه: 20:48:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده قصه رود

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:48:32
 • پایان برنامه: 20:49:26
 • طول برنامه:

پيش پرده زنبورها هرگز نمي خوابند

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:49:26
 • پایان برنامه: 20:55:28
 • طول برنامه:6 دقیقه

قاصد بهار

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:55:28
 • پایان برنامه: 20:56:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده روي خط

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:56:39
 • پایان برنامه: 20:56:50
 • طول برنامه:

نشان آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:56:50
 • پایان برنامه: 20:59:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:20:59:32
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:35:34
 • طول برنامه:35 دقیقه

شکرخند (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:21:35:34
 • پایان برنامه: 21:36:26
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:36:26
 • پایان برنامه: 21:37:21
 • طول برنامه:

پيش پرده 1+5

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:37:21
 • پایان برنامه: 21:43:54
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ کردستان

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:43:54
 • پایان برنامه: 21:45:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده صبحانه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:45:10
 • پایان برنامه: 21:46:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده پزشک شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:46:18
 • پایان برنامه: 21:47:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده کاشانه مهر

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:47:26
 • پایان برنامه: 21:54:52
 • طول برنامه:7 دقیقه

چشمه ساران قومس

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:54:52
 • پایان برنامه: 21:55:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده خوشا شيراز

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:55:59
 • پایان برنامه: 21:57:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده روي خط

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:57:10
 • پایان برنامه: 21:58:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده ترانه باران

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:58:23
 • پایان برنامه: 21:59:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

عمارت سيفي شهرستان گلپايگان

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:21:59:32
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:55:46
 • طول برنامه:55 دقیقه

اينجا ايران (زنده)

[زنده]

 • شروع برنامه:22:55:46
 • پایان برنامه: 22:56:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده در قلب کومش

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:22:56:54
 • پایان برنامه: 22:59:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ طعنه ناشنيده

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:22:59:32
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:22:02
 • طول برنامه:22 دقیقه

مجموعه هيچ کاره (10)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:22:02
 • پایان برنامه: 23:22:56
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:23:22:56
 • پایان برنامه: 23:42:18
 • طول برنامه:19 دقیقه

ادامه مجموعه هيچ کاره (10)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:42:18
 • پایان برنامه: 23:43:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده جشنواره تابستاني شبکه شما

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:23:43:40
 • پایان برنامه: 23:44:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده قصه رود

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:23:44:43
 • پایان برنامه: 23:45:12
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبكه شما ، شبكه مردم ايران ارسال نظرات ، پيشنهادات و انتقادات: @ShomaIRIB

 • شروع برنامه:23:45:12
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

در قلب کومش

توضیحات برنامه درج نشده است.