جدول پخش

شبکه نمایش
 • شروع برنامه:00:33:22
 • پایان برنامه: 00:34:17
 • طول برنامه:

برنامک معرفي شبکه

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:34:17
 • پایان برنامه: 00:45:19
 • طول برنامه:11 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:45:19
 • پایان برنامه: 00:45:26
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:45:26
 • پایان برنامه: 00:55:06
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:55:06
 • پایان برنامه: 02:01:41
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

سينمايي 24 چشم

[محصول] ژاپن [کارگردان] کيسو که [بازيگران] چيشو ريو [خلاصه برنامه] زني جوان به عنوان معلم به روستايي دور افتاده مي‌رود. جنگ آغاز مي‌شود و يکي يکي شاگردانش را از او مي‌گيرد. عزيزانش و همه‌ي آن‌هايي که دوستشان دارد يکي يکي مي‌روند و در پايان جز ويرانه‌اي از

 • شروع برنامه:02:01:41
 • پایان برنامه: 02:06:23
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:06:23
 • پایان برنامه: 03:13:01
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

سينمايي 24 چشم

[محصول] ژاپن [کارگردان] کيسو که [بازيگران] چيشو ريو [خلاصه برنامه] زني جوان به عنوان معلم به روستايي دور افتاده مي‌رود. جنگ آغاز مي‌شود و يکي يکي شاگردانش را از او مي‌گيرد. عزيزانش و همه‌ي آن‌هايي که دوستشان دارد يکي يکي مي‌روند و در پايان جز ويرانه‌اي از

 • شروع برنامه:03:13:01
 • پایان برنامه: 03:13:08
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:03:13:08
 • پایان برنامه: 03:18:43
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:03:18:43
 • پایان برنامه: 04:01:58
 • طول برنامه:43 دقیقه

سينمايي خانواده آشپز (تکرار)

[محصول] آلمان [کارگردان] تيناون ترابن [بازيگران] اسمودو [خلاصه برنامه] پتي دختر بزرگ خانواده به همراه مادر و دو خواهر کوچکتر بوفه قديمي پدربزرگ را اداره مي کنند او که در سر روياي بهترين آشپز بودن را مي پروراند زياد مايل به کار کردن در بوفه مادر نيست به هم

 • شروع برنامه:04:01:58
 • پایان برنامه: 04:02:08
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:02:08
 • پایان برنامه: 04:03:00
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:03:00
 • پایان برنامه: 04:08:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:08:00
 • پایان برنامه: 04:08:10
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:08:10
 • پایان برنامه: 04:10:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:10:57
 • پایان برنامه: 04:45:30
 • طول برنامه:34 دقیقه

سينمايي خانواده آشپز (تکرار)

[محصول] آلمان [کارگردان] تيناون ترابن [بازيگران] اسمودو [خلاصه برنامه] پتي دختر بزرگ خانواده به همراه مادر و دو خواهر کوچکتر بوفه قديمي پدربزرگ را اداره مي کنند او که در سر روياي بهترين آشپز بودن را مي پروراند زياد مايل به کار کردن در بوفه مادر نيست به هم

 • شروع برنامه:04:45:30
 • پایان برنامه: 04:45:37
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:45:37
 • پایان برنامه: 04:46:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:46:37
 • پایان برنامه: 05:30:45
 • طول برنامه:44 دقیقه

سينمايي طعمه (تکرار)

[محصول] ايران [کارگردان] فرامرز صديقي [بازيگران] هادي اسلامي-جمشيد هاشم پور [خلاصه برنامه] عضاي يک گروه قاچاق مواد مخدر، مردي به نام غلام را يک روز پس از آزادي اش از زندان به قتل مي‌رسانند.

 • شروع برنامه:05:30:45
 • پایان برنامه: 05:31:39
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:05:31:39
 • پایان برنامه: 06:15:45
 • طول برنامه:44 دقیقه

سينمايي طعمه (تکرار)

[محصول] ايران [کارگردان] فرامرز صديقي [بازيگران] هادي اسلامي-جمشيد هاشم پور [خلاصه برنامه] عضاي يک گروه قاچاق مواد مخدر، مردي به نام غلام را يک روز پس از آزادي اش از زندان به قتل مي‌رسانند.

 • شروع برنامه:06:15:45
 • پایان برنامه: 06:15:52
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:06:15:52
 • پایان برنامه: 06:16:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:06:16:52
 • پایان برنامه: 06:30:08
 • طول برنامه:13 دقیقه

پيش نمايش-بچه راننده

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:06:30:08
 • پایان برنامه: 07:14:16
 • طول برنامه:44 دقیقه

سينمايي بچه راننده (تکرار)

[محصول] آمريکا [کارگردان] ادگارورايگت [بازيگران] کوين اسپيسي-جان هام [خلاصه برنامه] يک پسر جوان پس از اينکه مجبور مي شود به همکاري با يک گروه تبهکاري تن دهد، متوجه مي شود که قرار نيست اين فقط يک نقشه سرقت باشد

 • شروع برنامه:07:14:16
 • پایان برنامه: 07:15:11
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:07:15:11
 • پایان برنامه: 08:01:39
 • طول برنامه:46 دقیقه

سينمايي بچه راننده (تکرار)

[محصول] آمريکا [کارگردان] ادگارورايگت [بازيگران] کوين اسپيسي-جان هام [خلاصه برنامه] يک پسر جوان پس از اينکه مجبور مي شود به همکاري با يک گروه تبهکاري تن دهد، متوجه مي شود که قرار نيست اين فقط يک نقشه سرقت باشد

 • شروع برنامه:08:01:39
 • پایان برنامه: 08:01:46
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:08:01:46
 • پایان برنامه: 08:05:16
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:08:05:16
 • پایان برنامه: 08:53:56
 • طول برنامه:48 دقیقه

سينمايي بازگشت به ويچ مانتين (تکرار)

[محصول] آمريکا [کارگردان] جان هيوز [بازيگران] کيم ريچاردز-ايک آيزمن [خلاصه برنامه] استان فيلم با بازي بتي ديويس، کريستوفر لي و کيم ريچارد از اين قرار است که: تونين و تيا خواهر و برادري هستند که به وسيله بشقاب پرنده از سياره اي ديگر براي گردش به زمين مي آي

 • شروع برنامه:08:53:56
 • پایان برنامه: 08:55:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:08:55:24
 • پایان برنامه: 09:36:25
 • طول برنامه:41 دقیقه

سينمايي بازگشت به ويچ مانتين (تکرار)

[محصول] آمريکا [کارگردان] جان هيوز [بازيگران] کيم ريچاردز-ايک آيزمن [خلاصه برنامه] استان فيلم با بازي بتي ديويس، کريستوفر لي و کيم ريچارد از اين قرار است که: تونين و تيا خواهر و برادري هستند که به وسيله بشقاب پرنده از سياره اي ديگر براي گردش به زمين مي آي

 • شروع برنامه:09:36:25
 • پایان برنامه: 09:36:32
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:09:36:32
 • پایان برنامه: 09:38:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:09:38:21
 • پایان برنامه: 10:17:04
 • طول برنامه:38 دقیقه

سينمايي خانواده آشپز (تکرار)

[محصول] آلمان [کارگردان] تيناون ترابن [بازيگران] اسمودو [خلاصه برنامه] پتي دختر بزرگ خانواده به همراه مادر و دو خواهر کوچکتر بوفه قديمي پدربزرگ را اداره مي کنند او که در سر روياي بهترين آشپز بودن را مي پروراند زياد مايل به کار کردن در بوفه مادر نيست به هم

 • شروع برنامه:10:17:04
 • پایان برنامه: 10:19:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:10:19:13
 • پایان برنامه: 10:58:18
 • طول برنامه:39 دقیقه

سينمايي خانواده آشپز (تکرار)

[محصول] آلمان [کارگردان] تيناون ترابن [بازيگران] اسمودو [خلاصه برنامه] پتي دختر بزرگ خانواده به همراه مادر و دو خواهر کوچکتر بوفه قديمي پدربزرگ را اداره مي کنند او که در سر روياي بهترين آشپز بودن را مي پروراند زياد مايل به کار کردن در بوفه مادر نيست به هم

 • شروع برنامه:10:58:18
 • پایان برنامه: 10:58:43
 • طول برنامه:

برنامک اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:10:58:43
 • پایان برنامه: 11:01:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي تلويزيوني رونق توليد

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:11:01:02
 • پایان برنامه: 11:01:09
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:11:01:09
 • پایان برنامه: 11:07:56
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:11:07:56
 • پایان برنامه: 11:52:04
 • طول برنامه:44 دقیقه

سينمايي طعمه (تکرار)

[محصول] ايران [کارگردان] فرامرز صديقي [بازيگران] هادي اسلامي-جمشيد هاشم پور [خلاصه برنامه] عضاي يک گروه قاچاق مواد مخدر، مردي به نام غلام را يک روز پس از آزادي اش از زندان به قتل مي‌رسانند.

 • شروع برنامه:11:52:04
 • پایان برنامه: 11:54:49
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:11:54:49
 • پایان برنامه: 12:38:55
 • طول برنامه:44 دقیقه

سينمايي طعمه (تکرار)

[محصول] ايران [کارگردان] فرامرز صديقي [بازيگران] هادي اسلامي-جمشيد هاشم پور [خلاصه برنامه] عضاي يک گروه قاچاق مواد مخدر، مردي به نام غلام را يک روز پس از آزادي اش از زندان به قتل مي‌رسانند.

 • شروع برنامه:12:38:55
 • پایان برنامه: 12:39:20
 • طول برنامه:

برنامک اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:12:39:20
 • پایان برنامه: 12:41:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش پرده مرور آثار مجيد انتظامي (سه شنبه)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:12:41:00
 • پایان برنامه: 12:41:55
 • طول برنامه:

برنامک معرفي شبکه

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:12:41:55
 • پایان برنامه: 13:02:31
 • طول برنامه:20 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:02:31
 • پایان برنامه: 13:02:49
 • طول برنامه:

برنامک فرفره

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:02:49
 • پایان برنامه: 13:05:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي تلويزيوني رونق توليد

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:05:10
 • پایان برنامه: 13:05:20
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:05:20
 • پایان برنامه: 13:05:38
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:05:38
 • پایان برنامه: 13:07:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:07:00
 • پایان برنامه: 13:11:23
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:11:23
 • پایان برنامه: 13:11:33
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:11:33
 • پایان برنامه: 13:11:40
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:11:40
 • پایان برنامه: 13:17:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:17:02
 • پایان برنامه: 14:01:26
 • طول برنامه:44 دقیقه

فيلم دريا دلان

[محصول] ايران [کارگردان] اميرحسين عنايتي [بازيگران] رضا رويگري-پرستو صالحي [خلاصه برنامه] دريادلان انتظار مادر شهيدي را که سال هاست در جستجوي فرزند خود است روايت مي کند و دراين ميان نقبي هم به شهداي غواص کربلاي 4 و شهداي مدافع حرم مي زند

 • شروع برنامه:14:01:26
 • پایان برنامه: 14:04:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:04:01
 • پایان برنامه: 14:52:46
 • طول برنامه:48 دقیقه

فيلم دريا دلان

[محصول] ايران [کارگردان] اميرحسين عنايتي [بازيگران] رضا رويگري-پرستو صالحي [خلاصه برنامه] دريادلان انتظار مادر شهيدي را که سال هاست در جستجوي فرزند خود است روايت مي کند و دراين ميان نقبي هم به شهداي غواص کربلاي 4 و شهداي مدافع حرم مي زند

 • شروع برنامه:14:52:46
 • پایان برنامه: 14:52:53
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:52:53
 • پایان برنامه: 14:59:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:59:30
 • پایان برنامه: 15:48:10
 • طول برنامه:48 دقیقه

سينمايي بازگشت به ويچ مانتين (تکرار)

[محصول] آمريکا [کارگردان] جان هيوز [بازيگران] کيم ريچاردز-ايک آيزمن [خلاصه برنامه] استان فيلم با بازي بتي ديويس، کريستوفر لي و کيم ريچارد از اين قرار است که: تونين و تيا خواهر و برادري هستند که به وسيله بشقاب پرنده از سياره اي ديگر براي گردش به زمين مي آي

 • شروع برنامه:15:48:10
 • پایان برنامه: 15:51:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:15:51:08
 • پایان برنامه: 16:32:09
 • طول برنامه:41 دقیقه

سينمايي بازگشت به ويچ مانتين (تکرار)

[محصول] آمريکا [کارگردان] جان هيوز [بازيگران] کيم ريچاردز-ايک آيزمن [خلاصه برنامه] استان فيلم با بازي بتي ديويس، کريستوفر لي و کيم ريچارد از اين قرار است که: تونين و تيا خواهر و برادري هستند که به وسيله بشقاب پرنده از سياره اي ديگر براي گردش به زمين مي آي

 • شروع برنامه:16:32:09
 • پایان برنامه: 16:32:34
 • طول برنامه:

برنامک اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:32:34
 • پایان برنامه: 16:40:24
 • طول برنامه:7 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:40:24
 • پایان برنامه: 16:40:31
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:40:31
 • پایان برنامه: 16:46:45
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:46:45
 • پایان برنامه: 17:00:01
 • طول برنامه:13 دقیقه

پيش نمايش-بچه راننده

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:17:00:01
 • پایان برنامه: 17:44:09
 • طول برنامه:44 دقیقه

سينمايي بچه راننده (تکرار)

[محصول] آمريکا [کارگردان] ادگارورايگت [بازيگران] کوين اسپيسي-جان هام [خلاصه برنامه] يک پسر جوان پس از اينکه مجبور مي شود به همکاري با يک گروه تبهکاري تن دهد، متوجه مي شود که قرار نيست اين فقط يک نقشه سرقت باشد

 • شروع برنامه:17:44:09
 • پایان برنامه: 17:47:09
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:17:47:09
 • پایان برنامه: 18:33:37
 • طول برنامه:46 دقیقه

سينمايي بچه راننده (تکرار)

[محصول] آمريکا [کارگردان] ادگارورايگت [بازيگران] کوين اسپيسي-جان هام [خلاصه برنامه] يک پسر جوان پس از اينکه مجبور مي شود به همکاري با يک گروه تبهکاري تن دهد، متوجه مي شود که قرار نيست اين فقط يک نقشه سرقت باشد

 • شروع برنامه:18:33:37
 • پایان برنامه: 18:34:02
 • طول برنامه:

برنامک اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:18:34:02
 • پایان برنامه: 18:53:07
 • طول برنامه:19 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:18:53:07
 • پایان برنامه: 18:53:14
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:18:53:14
 • پایان برنامه: 19:00:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:19:00:10
 • پایان برنامه: 19:37:29
 • طول برنامه:37 دقیقه

سينمايي بل

[محصول] انگلستان [کارگردان] اما آسانت [بازيگران] گوگو امبتا-را - متيو گود [خلاصه برنامه] اين فيلم براساس داستان واقعي دايدو اليزات بِلِ ساخته شده و داستان دختري اشراف زاده را روايت ميکند که از رابطه اي نامشروع حاصل شده و در ادامه بخاطر رنگ پوستش دچار مشکل

 • شروع برنامه:19:37:29
 • پایان برنامه: 19:39:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:19:39:38
 • پایان برنامه: 20:20:02
 • طول برنامه:40 دقیقه

سينمايي بل

[محصول] انگلستان [کارگردان] اما آسانت [بازيگران] گوگو امبتا-را - متيو گود [خلاصه برنامه] اين فيلم براساس داستان واقعي دايدو اليزات بِلِ ساخته شده و داستان دختري اشراف زاده را روايت ميکند که از رابطه اي نامشروع حاصل شده و در ادامه بخاطر رنگ پوستش دچار مشکل

 • شروع برنامه:20:20:02
 • پایان برنامه: 20:20:27
 • طول برنامه:

برنامک اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:20:27
 • پایان برنامه: 20:33:49
 • طول برنامه:13 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:33:49
 • پایان برنامه: 20:34:44
 • طول برنامه:

برنامک معرفي شبکه

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:34:44
 • پایان برنامه: 20:43:32
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماي نزديک

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:43:32
 • پایان برنامه: 20:43:42
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:43:42
 • پایان برنامه: 20:44:27
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:44:27
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 20:48:56
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:48:56
 • پایان برنامه: 20:49:06
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:49:06
 • پایان برنامه: 20:51:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

جادوي سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:51:15
 • پایان برنامه: 20:51:22
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:51:22
 • پایان برنامه: 20:58:51
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:58:51
 • پایان برنامه: 21:51:53
 • طول برنامه:53 دقیقه

سينمايي بوي پيراهن يوسف

[محصول] ايران [کارگردان] ابراهيم حاتمي کيا [بازيگران] نيکي کريمي-علي نصيريان [خلاصه برنامه] دايي غفور پيرمرد تاکسيراني است که علي رغم اعتقاد همه خانواده اش باور دارد که پسرش يوسف در جنگ شهيد نشده است و زنده است روزي در فرودگاه مسافري به نام شيرين را که از

 • شروع برنامه:21:51:53
 • پایان برنامه: 21:55:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:21:55:40
 • پایان برنامه: 22:36:15
 • طول برنامه:40 دقیقه

سينمايي بوي پيراهن يوسف

[محصول] ايران [کارگردان] ابراهيم حاتمي کيا [بازيگران] نيکي کريمي-علي نصيريان [خلاصه برنامه] دايي غفور پيرمرد تاکسيراني است که علي رغم اعتقاد همه خانواده اش باور دارد که پسرش يوسف در جنگ شهيد نشده است و زنده است روزي در فرودگاه مسافري به نام شيرين را که از

 • شروع برنامه:22:36:15
 • پایان برنامه: 22:36:22
 • طول برنامه:

برنامک بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:36:22
 • پایان برنامه: 22:46:18
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:46:18
 • پایان برنامه: 23:00:35
 • طول برنامه:14 دقیقه

پيش نمايش-مکزيکي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:23:00:35
 • پایان برنامه: 23:35:44
 • طول برنامه:35 دقیقه

سينمايي مکزيکي

[محصول] آمريکا [کارگردان] جور وربينسکي [بازيگران] برد پيت [خلاصه برنامه] جري بعلتي ناخواسته در کارهاي محوله اش اشتباهي به بارآورده است. او براي بدست آوردن يک تپانچه مکزيکي بلاجبار راهي مکزيک مي شود . او بايد به شهر سن ميگوئل برود و آقاي برود را نيز همراه

 • شروع برنامه:23:35:44
 • پایان برنامه: 23:38:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:23:38:43
 • پایان برنامه: 23:59:33
 • طول برنامه:20 دقیقه

سينمايي مکزيکي

[محصول] آمريکا [کارگردان] جور وربينسکي [بازيگران] برد پيت [خلاصه برنامه] جري بعلتي ناخواسته در کارهاي محوله اش اشتباهي به بارآورده است. او براي بدست آوردن يک تپانچه مکزيکي بلاجبار راهي مکزيک مي شود . او بايد به شهر سن ميگوئل برود و آقاي برود را نيز همراه