جدول پخش

شبکه نمایش
 • شروع برنامه:00:36:15
 • پایان برنامه: 00:36:40
 • طول برنامه:

وله اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:36:40
 • پایان برنامه: 00:51:11
 • طول برنامه:14 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:51:11
 • پایان برنامه: 00:51:18
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:00:51:18
 • پایان برنامه: 01:00:48
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/01(قبل1)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:01:00:48
 • پایان برنامه: 01:44:03
 • طول برنامه:43 دقیقه

سينمايي زماني که دزد بودم

[محصول] فرانسه [کارگردان] رالف نلسون [بازيگران] آلن دلون-جک پالانس [خلاصه برنامه] ادي پداک جواني است که با داشتن زن و فرزند از پيدا کردن کار عاجز مانده است و عاقبت تحت فشار برادرش تسليم مي شود که در سرقت يک ميليون دلار پلاتين شرکت کند اما پس از سرقت شريک

 • شروع برنامه:01:44:03
 • پایان برنامه: 01:47:42
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/01(بين1)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:01:47:42
 • پایان برنامه: 02:24:04
 • طول برنامه:36 دقیقه

سينمايي زماني که دزد بودم

[محصول] فرانسه [کارگردان] رالف نلسون [بازيگران] آلن دلون-جک پالانس [خلاصه برنامه] ادي پداک جواني است که با داشتن زن و فرزند از پيدا کردن کار عاجز مانده است و عاقبت تحت فشار برادرش تسليم مي شود که در سرقت يک ميليون دلار پلاتين شرکت کند اما پس از سرقت شريک

 • شروع برنامه:02:24:04
 • پایان برنامه: 02:24:29
 • طول برنامه:

وله اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:24:29
 • پایان برنامه: 02:43:34
 • طول برنامه:19 دقیقه

موسيقي فيلم (پسر کاراته باز)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:43:34
 • پایان برنامه: 02:43:54
 • طول برنامه:

وله پدر خوانده

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:43:54
 • پایان برنامه: 02:52:21
 • طول برنامه:8 دقیقه

جادوي سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:52:21
 • پایان برنامه: 02:52:28
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:52:28
 • پایان برنامه: 03:01:05
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/01(قبل3)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:03:01:05
 • پایان برنامه: 04:12:34
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

سينمايي مردان کوهستان-تکرار

[محصول] کانادا [کارگردان] کمرون لابين [بازيگران] جيس کرافورد [خلاصه برنامه] داستان اين فيلم درباره دو برادر به نامهاي توف و کوپر است. توف براي خوش گذشتن به برادرش، از او دعوت مي کند که چند روزي به کلبه جنگلي در بالاي کوه بروند، جايي که پدرشان معمولاً در آ

 • شروع برنامه:04:12:34
 • پایان برنامه: 04:12:58
 • طول برنامه:

وله رمضان

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:12:58
 • پایان برنامه: 04:13:08
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:13:08
 • پایان برنامه: 04:14:00
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:14:00
 • پایان برنامه: 04:19:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:19:00
 • پایان برنامه: 04:19:10
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:19:10
 • پایان برنامه: 04:19:34
 • طول برنامه:

وله رمضان

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:19:34
 • پایان برنامه: 04:23:06
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/01(بين3)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:23:06
 • پایان برنامه: 04:30:13
 • طول برنامه:7 دقیقه

سينمايي مردان کوهستان-تکرار

[محصول] کانادا [کارگردان] کمرون لابين [بازيگران] جيس کرافورد [خلاصه برنامه] داستان اين فيلم درباره دو برادر به نامهاي توف و کوپر است. توف براي خوش گذشتن به برادرش، از او دعوت مي کند که چند روزي به کلبه جنگلي در بالاي کوه بروند، جايي که پدرشان معمولاً در آ

 • شروع برنامه:04:30:13
 • پایان برنامه: 04:30:20
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:30:20
 • پایان برنامه: 04:31:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/01(قبل4:30)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:31:20
 • پایان برنامه: 04:36:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

مرور آثار اصغر شاهوردي-فيلم صورتي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:36:23
 • پایان برنامه: 05:13:04
 • طول برنامه:36 دقیقه

سينمايي صورتي-تکرار

[محصول] ايران [کارگردان] فريدون جيراني [بازيگران] رامبد جوان-ميترا حجار [خلاصه برنامه] سحر ماهان، موسيقي دان، و شهرام شب آويز، كارگردان تئاتر، پس از چند سال زندگي مشترك تصميم به طلاق مي گيرند و مي خواهند پسرشان اميرحسين متوجه قضيه نشود. قرار مي شود اميرحس

 • شروع برنامه:05:13:04
 • پایان برنامه: 05:13:58
 • طول برنامه:

آگهي بازرگاني1398/03/01(بين4:50)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:05:13:58
 • پایان برنامه: 06:07:06
 • طول برنامه:53 دقیقه

سينمايي صورتي-تکرار

[محصول] ايران [کارگردان] فريدون جيراني [بازيگران] رامبد جوان-ميترا حجار [خلاصه برنامه] سحر ماهان، موسيقي دان، و شهرام شب آويز، كارگردان تئاتر، پس از چند سال زندگي مشترك تصميم به طلاق مي گيرند و مي خواهند پسرشان اميرحسين متوجه قضيه نشود. قرار مي شود اميرحس

 • شروع برنامه:06:07:06
 • پایان برنامه: 06:07:13
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:06:07:13
 • پایان برنامه: 06:11:58
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/01(قبل6)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:06:11:58
 • پایان برنامه: 06:50:57
 • طول برنامه:38 دقیقه

سينمايي تمهيدات فوق العاده-تکرار

[محصول] آمريکا [کارگردان] تام وگان [بازيگران] هريسون فورد-برندن فريزر [خلاصه برنامه] فرزندان جان و ايلين کرولي از بيماري ارثي بسيار نادري رنج مي برند و در حاليکه ديگر هيچ اميدي نيست، جان محققي را ميابد که تمامي جامعه محققين و دانشمندان وي را به دليل روش ه

 • شروع برنامه:06:50:57
 • پایان برنامه: 06:53:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/01(بين6)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:06:53:39
 • پایان برنامه: 07:45:14
 • طول برنامه:51 دقیقه

سينمايي تمهيدات فوق العاده-تکرار

[محصول] آمريکا [کارگردان] تام وگان [بازيگران] هريسون فورد-برندن فريزر [خلاصه برنامه] فرزندان جان و ايلين کرولي از بيماري ارثي بسيار نادري رنج مي برند و در حاليکه ديگر هيچ اميدي نيست، جان محققي را ميابد که تمامي جامعه محققين و دانشمندان وي را به دليل روش ه

 • شروع برنامه:07:45:14
 • پایان برنامه: 07:45:39
 • طول برنامه:

وله اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:07:45:39
 • پایان برنامه: 07:45:57
 • طول برنامه:

وله سجاده - رمضان

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:07:45:57
 • پایان برنامه: 07:46:15
 • طول برنامه:

وله فرفره

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:07:46:15
 • پایان برنامه: 07:47:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مرور آثار اصغر شاهوردي (چهارشنبه)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:07:47:42
 • پایان برنامه: 07:52:43
 • طول برنامه:5 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:07:52:43
 • پایان برنامه: 07:52:50
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:07:52:50
 • پایان برنامه: 07:57:04
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/01(قبل8)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:07:57:04
 • پایان برنامه: 08:27:35
 • طول برنامه:30 دقیقه

سينمايي دام-تکرار

[محصول] انگلستان [کارگردان] سيدني هايرز [بازيگران] ريتا توشينگان-اليور ريد [خلاصه برنامه] ژونا مردي است شکارچي که به تنهايي در دل جنگل زندگي ميکند در پايان فصل شکار به شهر آمده و دختري به نام ايو را که خدمتکار شک خانه بزرگ است را در ازاي پوستهايي که براي

 • شروع برنامه:08:27:35
 • پایان برنامه: 08:31:47
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/01(بين8)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:08:31:47
 • پایان برنامه: 09:18:48
 • طول برنامه:47 دقیقه

سينمايي دام-تکرار

[محصول] انگلستان [کارگردان] سيدني هايرز [بازيگران] ريتا توشينگان-اليور ريد [خلاصه برنامه] ژونا مردي است شکارچي که به تنهايي در دل جنگل زندگي ميکند در پايان فصل شکار به شهر آمده و دختري به نام ايو را که خدمتکار شک خانه بزرگ است را در ازاي پوستهايي که براي

 • شروع برنامه:09:18:48
 • پایان برنامه: 09:18:55
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:09:18:55
 • پایان برنامه: 09:26:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/01(قبل9:30)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:09:26:00
 • پایان برنامه: 10:06:30
 • طول برنامه:40 دقیقه

سينمايي مردان کوهستان-تکرار

[محصول] کانادا [کارگردان] کمرون لابين [بازيگران] جيس کرافورد [خلاصه برنامه] داستان اين فيلم درباره دو برادر به نامهاي توف و کوپر است. توف براي خوش گذشتن به برادرش، از او دعوت مي کند که چند روزي به کلبه جنگلي در بالاي کوه بروند، جايي که پدرشان معمولاً در آ

 • شروع برنامه:10:06:30
 • پایان برنامه: 10:09:57
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/01(بين9:50)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:10:09:57
 • پایان برنامه: 10:48:03
 • طول برنامه:38 دقیقه

سينمايي مردان کوهستان-تکرار

[محصول] کانادا [کارگردان] کمرون لابين [بازيگران] جيس کرافورد [خلاصه برنامه] داستان اين فيلم درباره دو برادر به نامهاي توف و کوپر است. توف براي خوش گذشتن به برادرش، از او دعوت مي کند که چند روزي به کلبه جنگلي در بالاي کوه بروند، جايي که پدرشان معمولاً در آ

 • شروع برنامه:10:48:03
 • پایان برنامه: 10:48:10
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:10:48:10
 • پایان برنامه: 10:56:55
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/01(قبل11)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:10:56:55
 • پایان برنامه: 11:01:58
 • طول برنامه:5 دقیقه

مرور آثار اصغر شاهوردي-فيلم صورتي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:11:01:58
 • پایان برنامه: 11:38:39
 • طول برنامه:36 دقیقه

سينمايي صورتي-تکرار

[محصول] ايران [کارگردان] فريدون جيراني [بازيگران] رامبد جوان-ميترا حجار [خلاصه برنامه] سحر ماهان، موسيقي دان، و شهرام شب آويز، كارگردان تئاتر، پس از چند سال زندگي مشترك تصميم به طلاق مي گيرند و مي خواهند پسرشان اميرحسين متوجه قضيه نشود. قرار مي شود اميرحس

 • شروع برنامه:11:38:39
 • پایان برنامه: 11:42:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/01(بين11)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:11:42:50
 • پایان برنامه: 12:35:58
 • طول برنامه:53 دقیقه

سينمايي صورتي-تکرار

[محصول] ايران [کارگردان] فريدون جيراني [بازيگران] رامبد جوان-ميترا حجار [خلاصه برنامه] سحر ماهان، موسيقي دان، و شهرام شب آويز، كارگردان تئاتر، پس از چند سال زندگي مشترك تصميم به طلاق مي گيرند و مي خواهند پسرشان اميرحسين متوجه قضيه نشود. قرار مي شود اميرحس

 • شروع برنامه:12:35:58
 • پایان برنامه: 12:36:23
 • طول برنامه:

وله اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:12:36:23
 • پایان برنامه: 12:58:33
 • طول برنامه:22 دقیقه

چهل سال چهل فيلم (خيلي دور خيلي نزديک)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:58:33
 • پایان برنامه: 12:58:57
 • طول برنامه:

وله رمضان

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:12:58:57
 • پایان برنامه: 12:59:07
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:12:59:07
 • پایان برنامه: 12:59:38
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:12:59:38
 • پایان برنامه: 13:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:01:00
 • پایان برنامه: 13:05:23
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:05:23
 • پایان برنامه: 13:05:33
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:05:33
 • پایان برنامه: 13:14:54
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/01(قبل13)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:14:54
 • پایان برنامه: 14:02:27
 • طول برنامه:47 دقیقه

فيلم تا افطار چيزي نمانده

[محصول] ايران [کارگردان] مهران رجبي [بازيگران] مهران رجبي [خلاصه برنامه] ساعت که از 12 گذشت يه روز جديد بود... يه روزي مثل روزاي ديگه... روز... روشني... اما کي مي‌دونست امروز مي‌تونه مثل روزهاي ديگه نباشه

 • شروع برنامه:14:02:27
 • پایان برنامه: 14:07:11
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/01(بين13)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:07:11
 • پایان برنامه: 14:49:50
 • طول برنامه:42 دقیقه

فيلم تا افطار چيزي نمانده

[محصول] ايران [کارگردان] مهران رجبي [بازيگران] مهران رجبي [خلاصه برنامه] ساعت که از 12 گذشت يه روز جديد بود... يه روزي مثل روزاي ديگه... روز... روشني... اما کي مي‌دونست امروز مي‌تونه مثل روزهاي ديگه نباشه

 • شروع برنامه:14:49:50
 • پایان برنامه: 14:50:15
 • طول برنامه:

وله اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:50:15
 • پایان برنامه: 14:50:39
 • طول برنامه:

وله رمضان

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:50:39
 • پایان برنامه: 14:50:46
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:50:46
 • پایان برنامه: 14:58:24
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/01(قبل15)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:58:24
 • پایان برنامه: 15:28:55
 • طول برنامه:30 دقیقه

سينمايي دام-تکرار

[محصول] انگلستان [کارگردان] سيدني هايرز [بازيگران] ريتا توشينگان-اليور ريد [خلاصه برنامه] ژونا مردي است شکارچي که به تنهايي در دل جنگل زندگي ميکند در پايان فصل شکار به شهر آمده و دختري به نام ايو را که خدمتکار شک خانه بزرگ است را در ازاي پوستهايي که براي

 • شروع برنامه:15:28:55
 • پایان برنامه: 15:32:21
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/01(بين15)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:15:32:21
 • پایان برنامه: 16:19:22
 • طول برنامه:47 دقیقه

سينمايي دام-تکرار

[محصول] انگلستان [کارگردان] سيدني هايرز [بازيگران] ريتا توشينگان-اليور ريد [خلاصه برنامه] ژونا مردي است شکارچي که به تنهايي در دل جنگل زندگي ميکند در پايان فصل شکار به شهر آمده و دختري به نام ايو را که خدمتکار شک خانه بزرگ است را در ازاي پوستهايي که براي

 • شروع برنامه:16:19:22
 • پایان برنامه: 16:19:47
 • طول برنامه:

وله اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:19:47
 • پایان برنامه: 16:21:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مرور آثار اصغر شاهوردي (چهارشنبه)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:21:14
 • پایان برنامه: 16:41:50
 • طول برنامه:20 دقیقه

موسيقي فيلم (شمشير اژدها)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:41:50
 • پایان برنامه: 16:43:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مرور آثار اصغر شاهوردي (چهارشنبه)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:43:17
 • پایان برنامه: 16:51:28
 • طول برنامه:8 دقیقه

جادوي سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:51:28
 • پایان برنامه: 16:52:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس مرور آثار اصغر شاهوردي (چهارشنبه)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:52:55
 • پایان برنامه: 16:53:02
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:53:02
 • پایان برنامه: 17:00:26
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/01(قبل17)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:17:00:26
 • پایان برنامه: 17:39:25
 • طول برنامه:38 دقیقه

سينمايي تمهيدات فوق العاده-تکرار

[محصول] آمريکا [کارگردان] تام وگان [بازيگران] هريسون فورد-برندن فريزر [خلاصه برنامه] فرزندان جان و ايلين کرولي از بيماري ارثي بسيار نادري رنج مي برند و در حاليکه ديگر هيچ اميدي نيست، جان محققي را ميابد که تمامي جامعه محققين و دانشمندان وي را به دليل روش ه

 • شروع برنامه:17:39:25
 • پایان برنامه: 17:43:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/01(بين17)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:17:43:41
 • پایان برنامه: 18:35:16
 • طول برنامه:51 دقیقه

سينمايي تمهيدات فوق العاده-تکرار

[محصول] آمريکا [کارگردان] تام وگان [بازيگران] هريسون فورد-برندن فريزر [خلاصه برنامه] فرزندان جان و ايلين کرولي از بيماري ارثي بسيار نادري رنج مي برند و در حاليکه ديگر هيچ اميدي نيست، جان محققي را ميابد که تمامي جامعه محققين و دانشمندان وي را به دليل روش ه

 • شروع برنامه:18:35:16
 • پایان برنامه: 18:35:41
 • طول برنامه:

وله اعلام راه هاي ارتباطي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:18:35:41
 • پایان برنامه: 18:57:51
 • طول برنامه:22 دقیقه

چهل سال چهل فيلم (خيلي دور خيلي نزديک)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:57:51
 • پایان برنامه: 18:57:58
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:18:57:58
 • پایان برنامه: 19:05:38
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/01(قبل19)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:19:05:38
 • پایان برنامه: 20:26:53
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

سينمايي آخرين مسابقه

[محصول] آلمان [کارگردان] کيليان ردهوف [بازيگران] ديتر هالرووردن-هينکه ماکاتاخ [خلاصه برنامه] پل قهرمان سابق دوي ماراتن المپيک حالا در دوران سالمندي به همراه همسرش توسط دخترش به خانه سالمندان سپرده مي شود اما زندگي روزمره و افسرده در خانه سالمندان او را به

 • شروع برنامه:20:26:53
 • پایان برنامه: 20:27:17
 • طول برنامه:

وله رمضان

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:27:17
 • پایان برنامه: 20:27:27
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:27:27
 • پایان برنامه: 20:28:00
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:28:00
 • پایان برنامه: 20:31:56
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان گاهي

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:31:56
 • پایان برنامه: 20:32:06
 • طول برنامه:

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:32:06
 • پایان برنامه: 20:32:30
 • طول برنامه:

وله رمضان

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:32:30
 • پایان برنامه: 20:42:55
 • طول برنامه:10 دقیقه

سينمايي آخرين مسابقه

[محصول] آلمان [کارگردان] کيليان ردهوف [بازيگران] ديتر هالرووردن-هينکه ماکاتاخ [خلاصه برنامه] پل قهرمان سابق دوي ماراتن المپيک حالا در دوران سالمندي به همراه همسرش توسط دخترش به خانه سالمندان سپرده مي شود اما زندگي روزمره و افسرده در خانه سالمندان او را به

 • شروع برنامه:20:42:55
 • پایان برنامه: 20:43:13
 • طول برنامه:

وله فرفره

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:43:13
 • پایان برنامه: 20:47:33
 • طول برنامه:4 دقیقه

مرور آثار اصغر شاهوردي-پري

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:47:33
 • پایان برنامه: 21:41:39
 • طول برنامه:54 دقیقه

سينمايي پري

[محصول] ايران [کارگردان] داريوش مهرجويي [بازيگران] نيکي کريمي [خلاصه برنامه] پري دانشجوي ممتاز ادبيات و تئاتر كه از همه مزاياي زندگي يك دختر جوان برخوردار است با خواندن كتاب سبز كوچكي دچار تحولات فكري و حسي مي شود

 • شروع برنامه:21:41:39
 • پایان برنامه: 21:45:36
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/01(بين21)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:21:45:36
 • پایان برنامه: 22:40:14
 • طول برنامه:54 دقیقه

سينمايي پري

[محصول] ايران [کارگردان] داريوش مهرجويي [بازيگران] نيکي کريمي [خلاصه برنامه] پري دانشجوي ممتاز ادبيات و تئاتر كه از همه مزاياي زندگي يك دختر جوان برخوردار است با خواندن كتاب سبز كوچكي دچار تحولات فكري و حسي مي شود

 • شروع برنامه:22:40:14
 • پایان برنامه: 22:40:21
 • طول برنامه:

وله بازرگاني

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:40:21
 • پایان برنامه: 22:47:45
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/01(قبل23)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:47:45
 • پایان برنامه: 23:00:11
 • طول برنامه:12 دقیقه

پيش نمايش-گمشده

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:23:00:11
 • پایان برنامه: 23:42:10
 • طول برنامه:41 دقیقه

سينمايي گمشده

[محصول] آمريکا [کارگردان] هيتور داليا [بازيگران] دانيل سانجاتا [خلاصه برنامه] جيل دختر جواني است که با خواهرش زندگي مي کند او شب ها تا صبح در يک رستوران کار مي کند...

 • شروع برنامه:23:42:10
 • پایان برنامه: 23:46:53
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهي بازرگاني1398/03/01(بين23)

شبکه نمايش شبکه فيلم ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:23:46:53
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:13 دقیقه

سینمایی گمشده

[محصول] آمريکا [کارگردان] هيتور داليا [بازيگران] دانيل سانجاتا [خلاصه برنامه] جيل دختر جواني است که با خواهرش زندگي مي کند او شب ها تا صبح در يک رستوران کار مي کند...