جدول پخش

شبکه سلامت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:44:22
 • طول برنامه:44 دقیقه

مجموعه تلویزیونی «بخش قلب»

[قالب] نمایشی [رده سنی] همه سنین [مدت] 44 دقیقه

 • شروع برنامه:00:44:22
 • پایان برنامه: 00:45:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه تصویری

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:00:45:42
 • پایان برنامه: 00:48:04
 • طول برنامه:2 دقیقه

سیب در قاب

[قالب] گرافیکی [رده سنی] همه سنین [مدت] 3 دقیقه

 • شروع برنامه:00:48:04
 • پایان برنامه: 00:48:32
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:00:48:32
 • پایان برنامه: 00:48:52
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:00:48:52
 • پایان برنامه: 01:03:32
 • طول برنامه:14 دقیقه

دارو تک

[قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 15 دقیقه

 • شروع برنامه:01:03:32
 • پایان برنامه: 01:04:12
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:01:04:12
 • پایان برنامه: 01:04:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:01:04:40
 • پایان برنامه: 01:05:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:01:05:00
 • پایان برنامه: 01:21:25
 • طول برنامه:16 دقیقه

بازی‌های ذهن

[قالب] مستند [رده سنی] همه سنین [مدت] 16 دقیقه

 • شروع برنامه:01:21:25
 • پایان برنامه: 01:22:00
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:01:22:00
 • پایان برنامه: 01:29:12
 • طول برنامه:7 دقیقه

دبیرستان

[قالب] گزارشی [رده سنی] همه سنین [مدت] 7 دقیقه

 • شروع برنامه:01:29:12
 • پایان برنامه: 01:29:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:01:29:40
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:24:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

ضربان

[قالب] ترکیبی [رده سنی] بزرگسال [مدت] 54 دقیقه [موضوع] در این برنامه با دکتر محمدرضا وفا

 • شروع برنامه:02:24:00
 • پایان برنامه: 02:28:17
 • طول برنامه:4 دقیقه

دریا کجاست؟

[قالب] نماهنگ [مدت] 4 دقیقه

 • شروع برنامه:02:28:17
 • پایان برنامه: 02:29:13
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:02:29:13
 • پایان برنامه: 02:29:41
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:02:29:41
 • پایان برنامه: 02:30:01
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:02:30:01
 • پایان برنامه: 03:22:44
 • طول برنامه:52 دقیقه

مستند «بیماری‌های همه‌گیر»

[قالب] مستند [رده سنی] همه سنین [مدت] 53 دقیقه

 • شروع برنامه:03:22:44
 • پایان برنامه: 03:28:16
 • طول برنامه:5 دقیقه

درس‌های تد

[قالب] انیمیشن [رده سنی] همه سنین [مدت] 6 دقیقه

 • شروع برنامه:03:28:16
 • پایان برنامه: 03:28:49
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:03:28:49
 • پایان برنامه: 03:29:17
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:03:29:17
 • پایان برنامه: 03:29:37
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:03:29:37
 • پایان برنامه: 03:43:02
 • طول برنامه:13 دقیقه

ایران

[قالب] مستند گزارشی [رده سنی] همه سنین [مدت] 14 دقیقه [موضوع] جاذبه‌های گردشگری ایران‌زمین [خلاصه] این

 • شروع برنامه:03:43:02
 • پایان برنامه: 03:47:14
 • طول برنامه:4 دقیقه

اندیشه وطن

[قالب] گنماهنگ [مدت] 4 دقیقه

 • شروع برنامه:03:47:14
 • پایان برنامه: 03:47:39
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:03:47:39
 • پایان برنامه: 03:48:38
 • طول برنامه:

تصاویر زیبای آبشار

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:03:48:38
 • پایان برنامه: 03:54:38
 • طول برنامه:6 دقیقه

بیشتر بدانیم

[قالب] آموزشی [رده سنی] همه سنین [مدت] 6 دقیقه

 • شروع برنامه:03:54:38
 • پایان برنامه: 03:54:50
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:03:54:50
 • پایان برنامه: 03:58:42
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیامبر رحمت

خداسخن می‌گوید، کلمات خدا بی‌شمار است، حرف‌های خدا را نمی‌توان شنید،

 • شروع برنامه:03:58:42
 • پایان برنامه: 04:03:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت آیات شریف قرآن کریم

[موضوع] تلاوت آیاتی از سوره مبارکه شوری [قاری] استاد قاسم رضیعی

 • شروع برنامه:04:03:00
 • پایان برنامه: 04:07:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

[هنگام اذان صبح به افق تهران] 04:03 [مؤذن] زنده‌یاد رحیم مؤذن‌زاده اردبیلی

 • شروع برنامه:04:07:13
 • پایان برنامه: 04:09:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

صحیفه سجادیه

صحیفه سجادیه کتابی حاوی ۵۴ مناجات و دعا از امام سجاد(علیه‌السّلام)است.

 • شروع برنامه:04:09:20
 • پایان برنامه: 04:12:04
 • طول برنامه:2 دقیقه

ملکوت

[قالب] نماهنگ [مدت] 3 دقیقه

 • شروع برنامه:04:12:04
 • پایان برنامه: 04:12:28
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:12:28
 • پایان برنامه: 04:17:58
 • طول برنامه:5 دقیقه

معرفی برنامه‌های شبکه سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:17:58
 • پایان برنامه: 04:19:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

سلامت یک اولویت است

[قالب] گرافیکی [رده سنی] همه سنین [مدت] 1 دقیقه

 • شروع برنامه:04:19:12
 • پایان برنامه: 04:19:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:19:40
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 04:32:59
 • طول برنامه:12 دقیقه

با هم تا بهشت

[قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 13 دقیقه

 • شروع برنامه:04:32:59
 • پایان برنامه: 04:46:43
 • طول برنامه:13 دقیقه

پیش نمایش برنامه سین شو

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:46:43
 • پایان برنامه: 04:47:12
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:47:12
 • پایان برنامه: 04:48:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

دانستنی‌های سلامت

[قالب] گرافیکی [رده سنی] همه سنین [مدت] 2 دقیقه

 • شروع برنامه:04:48:53
 • پایان برنامه: 04:54:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

ماجراجویان

[قالب] مستند ورزشی [رده سنی] همه سنین [مدت] 5 دقیقه

 • شروع برنامه:04:54:12
 • پایان برنامه: 04:54:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:54:40
 • پایان برنامه: 04:55:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:55:00
 • پایان برنامه: 05:09:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

ره آورد

[قالب] گزارشی [رده سنی] همه سنین [مدت] 15 دقیقه [موضوع] افتتاح شهرک صنعتی و

 • شروع برنامه:05:09:59
 • پایان برنامه: 05:10:38
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:10:38
 • پایان برنامه: 05:14:08
 • طول برنامه:3 دقیقه

تندرستیم

[قالب] گرافیکی [رده سنی] همه سنین [مدت] 3 دقیقه

 • شروع برنامه:05:14:08
 • پایان برنامه: 05:14:36
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:14:36
 • پایان برنامه: 05:14:56
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:14:56
 • پایان برنامه: 05:42:02
 • طول برنامه:27 دقیقه

پرندگان شمال شرق

[قالب] مستند [رده سنی] همه سنین [مدت] 27 دقیقه

 • شروع برنامه:05:42:02
 • پایان برنامه: 05:42:52
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:42:52
 • پایان برنامه: 05:43:20
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:43:20
 • پایان برنامه: 05:43:40
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:43:40
 • پایان برنامه: 05:58:20
 • طول برنامه:14 دقیقه

دارو تک

[قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 15 دقیقه

 • شروع برنامه:05:58:20
 • پایان برنامه: 05:59:08
 • طول برنامه:

سیب در قاب

[قالب] گرافیکی [رده سنی] همه سنین [مدت] 1 دقیقه

 • شروع برنامه:05:59:08
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

شبکه سلامت رسانه امروز تصویر فردا

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:59
 • طول برنامه:

سرود جمهوری اسلامی ایران

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:00:59
 • پایان برنامه: 06:05:04
 • طول برنامه:4 دقیقه

خون غزل

[قالب] نماهنگ [مدت] 4 دقیقه

 • شروع برنامه:06:05:04
 • پایان برنامه: 06:06:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه تصویری

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:06:24
 • پایان برنامه: 06:07:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

آب و هوا

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:07:35
 • پایان برنامه: 06:08:23
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:08:23
 • پایان برنامه: 06:08:51
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:08:51
 • پایان برنامه: 06:09:45
 • طول برنامه:

پیام‌های بازرگانی

هیچ‌وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود، مقایسه نکنید!

 • شروع برنامه:06:09:45
 • پایان برنامه: 06:10:05
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:10:05
 • پایان برنامه: 06:35:11
 • طول برنامه:25 دقیقه

کاوش

[قالب] مستند [رده سنی] همه سنین [مدت] 25 دقیقه

 • شروع برنامه:06:35:11
 • پایان برنامه: 06:39:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

سیب در قاب

[قالب] گرافیکی [رده سنی] همه سنین [مدت] 5 دقیقه

 • شروع برنامه:06:39:59
 • پایان برنامه: 06:40:27
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:40:27
 • پایان برنامه: 06:40:47
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:40:47
 • پایان برنامه: 06:49:09
 • طول برنامه:8 دقیقه

ورزش شروعی دوباره

[قالب] آموزشی [رده سنی] همه سنین [مدت] 9 دقیقه

 • شروع برنامه:06:49:09
 • پایان برنامه: 06:56:34
 • طول برنامه:7 دقیقه

سکانس سلامت

[موضوع] این میان‌برنامه، گوشه‌هایی از فیلم «امروز» ساخته رضا میرکریمی با بازی پرویز پرستویی،

 • شروع برنامه:06:56:34
 • پایان برنامه: 06:57:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

پنجره رو به سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:57:41
 • پایان برنامه: 07:03:11
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیش نمایش معرفی شبکه سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:07:03:11
 • پایان برنامه: 07:03:39
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:07:03:39
 • پایان برنامه: 07:04:34
 • طول برنامه:

پیام‌های بازرگانی

هیچ‌وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود، مقایسه نکنید!

 • شروع برنامه:07:04:34
 • پایان برنامه: 07:04:54
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:07:04:54
 • پایان برنامه: 07:49:16
 • طول برنامه:44 دقیقه

مجموعه تلویزیونی «بخش قلب»

[قالب] گرافیکی [رده سنی] همه سنین [مدت] 44 دقیقه

 • شروع برنامه:07:49:16
 • پایان برنامه: 07:55:27
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماوا

[قالب] نماهنگ [مدت] 6 دقیقه

 • شروع برنامه:07:55:27
 • پایان برنامه: 07:56:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

آب و هوا

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:07:56:38
 • پایان برنامه: 07:56:56
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:07:56:56
 • پایان برنامه: 07:58:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش نمایش دارو تک

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:07:58:46
 • پایان برنامه: 07:59:14
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:07:59:14
 • پایان برنامه: 07:59:55
 • طول برنامه:

پیام‌های بازرگانی

هیچ‌وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود، مقایسه نکنید!

 • شروع برنامه:07:59:55
 • پایان برنامه: 08:01:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:08:01:10
 • پایان برنامه: 08:01:30
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:08:01:30
 • پایان برنامه: 08:55:28
 • طول برنامه:53 دقیقه

ضربان

[قالب] ترکیبی [رده سنی] بزرگسال [مدت] 54 دقیقه [موضوع] در این برنامه با دکتر محمدرضا وفا

 • شروع برنامه:08:55:28
 • پایان برنامه: 08:59:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

مغزت را بشناس

[قالب] آموزشی [رده سنی] همه سنین [مدت] 4 دقیقه

 • شروع برنامه:08:59:10
 • پایان برنامه: 08:59:38
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:08:59:38
 • پایان برنامه: 08:59:58
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:08:59:58
 • پایان برنامه: 09:27:11
 • طول برنامه:27 دقیقه

سر حال

[قالب] نمایشی [رده سنی] همه سنین [مدت] 27 دقیقه [موضوع] بی بار کتابی نوشته با

 • شروع برنامه:09:27:11
 • پایان برنامه: 09:29:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:09:29:19
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:

پیام‌های بازرگانی

هیچ‌وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود، مقایسه نکنید!

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:44:03
 • طول برنامه:14 دقیقه

پخت نان

[قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 14 دقیقه

 • شروع برنامه:09:44:03
 • پایان برنامه: 09:44:31
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:09:44:31
 • پایان برنامه: 09:44:51
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:09:44:51
 • پایان برنامه: 09:52:52
 • طول برنامه:8 دقیقه

ایران

[قالب] مستند گزارشی [رده سنی] همه سنین [مدت] 8 دقیقه [موضوع] جاذبه‌های

 • شروع برنامه:09:52:52
 • پایان برنامه: 09:58:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

فصل شکوفایی

[قالب] نماهنگ [مدت] 6 دقیقه

 • شروع برنامه:09:58:30
 • پایان برنامه: 09:58:58
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:09:58:58
 • پایان برنامه: 09:59:52
 • طول برنامه:

پیام‌های بازرگانی

هیچ‌وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود، مقایسه نکنید!

 • شروع برنامه:09:59:52
 • پایان برنامه: 10:00:12
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:10:00:12
 • پایان برنامه: 10:50:55
 • طول برنامه:50 دقیقه

مادر، کودک، تندرستی

[قالب] ترکیبی [رده سنی] بزرگسال [مدت] 51 دقیقه [موضوع] در این برنامه با حضور

 • شروع برنامه:10:50:55
 • پایان برنامه: 10:57:59
 • طول برنامه:7 دقیقه

همین امروز

[زنده] [قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 7 دقیقه [موضوع] مجله سلامت [خلاصه] معرفی جدیدترین برنامه‌های شبکه

 • شروع برنامه:10:57:59
 • پایان برنامه: 10:58:27
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:10:58:27
 • پایان برنامه: 10:59:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام‌های بازرگانی

هیچ‌وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود، مقایسه نکنید!

 • شروع برنامه:10:59:40
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:16:25
 • طول برنامه:16 دقیقه

بازی‌های ذهن

[قالب] مستند [رده سنی] همه سنین [مدت] 16 دقیقه

 • شروع برنامه:11:16:25
 • پایان برنامه: 11:19:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

سلامت یک اولویت است

[قالب] گرافیکی [رده سنی] همه سنین [مدت] 3 دقیقه

 • شروع برنامه:11:19:08
 • پایان برنامه: 11:20:04
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:20:04
 • پایان برنامه: 11:24:31
 • طول برنامه:4 دقیقه

چله بهار

[قالب] نماهنگ [مدت] 4 دقیقه

 • شروع برنامه:11:24:31
 • پایان برنامه: 11:25:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

آب و هوا

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:25:42
 • پایان برنامه: 11:26:08
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:26:08
 • پایان برنامه: 11:26:34
 • طول برنامه:

پیش نمایش مجموعه بخش قلب

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:26:34
 • پایان برنامه: 11:27:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش نمایش آسمان خالی نیست

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:27:50
 • پایان برنامه: 11:29:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش نمایش برنامه حال خوب

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:29:12
 • پایان برنامه: 11:29:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:29:40
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:42:59
 • طول برنامه:12 دقیقه

با هم تا بهشت

[قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 13 دقیقه

 • شروع برنامه:11:42:59
 • پایان برنامه: 11:43:39
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:43:39
 • پایان برنامه: 11:46:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

سفر نرو

[قالب] نماهنگ [مدت] 3 دقیقه

 • شروع برنامه:11:46:32
 • پایان برنامه: 11:57:16
 • طول برنامه:10 دقیقه

همین امروز

[زنده] [قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 11 دقیقه [موضوع] مجله سلامت [خلاصه] معرفی جدیدترین برنامه‌های شبکه

 • شروع برنامه:11:57:16
 • پایان برنامه: 11:57:44
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:57:44
 • پایان برنامه: 11:59:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام‌های بازرگانی

هیچ‌وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود، مقایسه نکنید!

 • شروع برنامه:11:59:40
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:26:47
 • طول برنامه:26 دقیقه

با کارون از زردکوه تا اروند؛ گنج و رنج

[قالب] مستند [رده سنی] همه سنین [مدت] 27 دقیقه

 • شروع برنامه:12:26:47
 • پایان برنامه: 12:27:15
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:12:27:15
 • پایان برنامه: 12:27:35
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:12:27:35
 • پایان برنامه: 12:42:15
 • طول برنامه:14 دقیقه

دارو تک

[قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 15 دقیقه

 • شروع برنامه:12:42:15
 • پایان برنامه: 12:44:37
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

[موضوع] پرورش گل نسترن

 • شروع برنامه:12:44:37
 • پایان برنامه: 12:45:02
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:12:45:02
 • پایان برنامه: 12:55:16
 • طول برنامه:10 دقیقه

همین امروز

[زنده] [قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 10 دقیقه [موضوع] مجله سلامت [خلاصه] معرفی جدیدترین برنامه‌های شبکه

 • شروع برنامه:12:55:16
 • پایان برنامه: 13:00:27
 • طول برنامه:5 دقیقه

شهدای گمنام

[قالب] نماهنگ [مدت] 5 دقیقه

 • شروع برنامه:13:00:27
 • پایان برنامه: 13:01:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

برکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:01:39
 • پایان برنامه: 13:07:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت آیات شریف قرآن کریم

[موضوع] تلاوت آیاتی از سوره مبارکه عنکبوت [قاری] استاد حسین کرمی

 • شروع برنامه:13:07:00
 • پایان برنامه: 13:10:33
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

[هنگام اذان ظهر به وقت تهران] 13:07 [مؤذن] استاد کریم منصوری

 • شروع برنامه:13:10:33
 • پایان برنامه: 13:11:01
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:11:01
 • پایان برنامه: 13:11:42
 • طول برنامه:

پیام‌های بازرگانی

هیچ‌وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود، مقایسه نکنید!

 • شروع برنامه:13:11:42
 • پایان برنامه: 13:12:02
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:12:02
 • پایان برنامه: 13:24:33
 • طول برنامه:12 دقیقه

همایش‌های «تد»

[قالب] سخنرانی [رده سنی] همه سنین [مدت] 12 دقیقه

 • شروع برنامه:13:24:33
 • پایان برنامه: 13:25:01
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:25:01
 • پایان برنامه: 13:25:21
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:25:21
 • پایان برنامه: 13:48:17
 • طول برنامه:22 دقیقه

سین شو

[قالب] نمایشی [رده سنی] همه سنین [مدت] 23 دقیقه

 • شروع برنامه:13:48:17
 • پایان برنامه: 13:58:05
 • طول برنامه:9 دقیقه

همین امروز

[زنده] [قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 10 دقیقه [موضوع] مجله سلامت [خلاصه] معرفی جدیدترین برنامه‌های شبکه

 • شروع برنامه:13:58:05
 • پایان برنامه: 13:58:33
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:58:33
 • پایان برنامه: 13:59:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام‌های بازرگانی

هیچ‌وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود، مقایسه نکنید!

 • شروع برنامه:13:59:40
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:53:30
 • طول برنامه:53 دقیقه

حال خوب

[قالب] ترکیبی [رده سنی] بزرگسال [مدت] 53 دقیقه [موضوع] در این برنامه با حضور دکتر امیر شعبانی

 • شروع برنامه:14:53:30
 • پایان برنامه: 14:58:09
 • طول برنامه:4 دقیقه

سکانس سلامت

[قالب] نمایشی [رده سنی] همه سنین [مدت] 5 دقیقه [موضوع] این میان‌برنامه، گوشه‌هایی از

 • شروع برنامه:14:58:09
 • پایان برنامه: 14:58:24
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:14:58:24
 • پایان برنامه: 14:58:52
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:14:58:52
 • پایان برنامه: 14:59:44
 • طول برنامه:

پیام‌های بازرگانی

هیچ‌وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود، مقایسه نکنید!

 • شروع برنامه:14:59:44
 • پایان برنامه: 15:00:04
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:15:00:04
 • پایان برنامه: 15:52:47
 • طول برنامه:52 دقیقه

مستند بیماری‌های همه‌گیر

[قالب] مستند [رده سنی] همه سنین [مدت] 53 دقیقه

 • شروع برنامه:15:52:47
 • پایان برنامه: 15:58:31
 • طول برنامه:5 دقیقه

همین امروز

[زنده] [قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 6 دقیقه [موضوع] مجله سلامت [خلاصه] معرفی جدیدترین برنامه‌های شبکه

 • شروع برنامه:15:58:31
 • پایان برنامه: 15:58:59
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:15:58:59
 • پایان برنامه: 15:59:40
 • طول برنامه:

پیام‌های بازرگانی

هیچ‌وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود، مقایسه نکنید!

 • شروع برنامه:15:59:40
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:55:21
 • طول برنامه:55 دقیقه

ضربان

[قالب]گفتگو-اطلاع رسانی[مدت]54 دقیقه[تهیه کننده]علیرضا سلطانی[گروه

 • شروع برنامه:16:55:21
 • پایان برنامه: 16:58:37
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسيقي تصوير بوسيدن روي ماه

[قالب]نماهنگ[مدت]4 دقیقه

 • شروع برنامه:16:58:37
 • پایان برنامه: 16:59:00
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:16:59:00
 • پایان برنامه: 17:00:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفي برنامه‌هاي شبکه سلامت

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:17:00:12
 • پایان برنامه: 17:12:10
 • طول برنامه:11 دقیقه

پخت نان

[قالب]آموزشی[مدت]12 دقیقه

 • شروع برنامه:17:12:10
 • پایان برنامه: 17:12:28
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:17:12:28
 • پایان برنامه: 17:13:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

شاخه سلامت

[موضوع] طرز تهيه خورشت کدو حلوايي

 • شروع برنامه:17:13:49
 • پایان برنامه: 17:14:12
 • طول برنامه:

خواص ميوه

[موضوع] خواص زيتون

 • شروع برنامه:17:14:12
 • پایان برنامه: 17:14:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:17:14:40
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:26:33
 • طول برنامه:11 دقیقه

راز درون

[قالب]آموزشی[مدت]12 دقیقه

 • شروع برنامه:17:26:33
 • پایان برنامه: 17:27:07
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:17:27:07
 • پایان برنامه: 17:29:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

تندرستيم

[موضوع] حرکات کششي براي بدن

 • شروع برنامه:17:29:58
 • پایان برنامه: 17:32:12
 • طول برنامه:2 دقیقه

پيش نمايش برنامه ضربان

برنامه ضربان هر روز ساعت 16 و تکرار آن روز بعد ساعت 8 صبح

 • شروع برنامه:17:32:12
 • پایان برنامه: 17:33:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيش نمايش برنامه حال خوب

برنامه حال خوب هر روز ساعت 21:00 و تکرار آن روز بعد ساعت 14

 • شروع برنامه:17:33:34
 • پایان برنامه: 17:34:02
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:17:34:02
 • پایان برنامه: 17:34:43
 • طول برنامه:

پيام هاي بازرگاني

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006001

 • شروع برنامه:17:34:43
 • پایان برنامه: 17:35:03
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:17:35:03
 • پایان برنامه: 17:47:31
 • طول برنامه:12 دقیقه

با هم تا بهشت

[قالب]آموزشی[مدت]13 دقیقه

 • شروع برنامه:17:47:31
 • پایان برنامه: 17:58:09
 • طول برنامه:10 دقیقه

همین امشب

[زنده][قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 10 دقیقه [موضوع] مجله سلامت [خلاصه] معرفی جدیدترین برنامه‌های شبکه

 • شروع برنامه:17:58:09
 • پایان برنامه: 17:58:37
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:17:58:37
 • پایان برنامه: 17:59:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيام هاي بازرگاني

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006000

 • شروع برنامه:17:59:40
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:24:09
 • طول برنامه:24 دقیقه

مادر، کودک، تندرستي (منتخب)

[قالب]ترکیبی[مدت]25 دقیقه

 • شروع برنامه:18:24:09
 • پایان برنامه: 18:24:21
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:18:24:21
 • پایان برنامه: 18:24:49
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:18:24:49
 • پایان برنامه: 18:25:09
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:18:25:09
 • پایان برنامه: 18:43:12
 • طول برنامه:18 دقیقه

بازي‌هاي ذهن

[قالب]آموزشی[مدت]18 دقیقه

 • شروع برنامه:18:43:12
 • پایان برنامه: 18:46:32
 • طول برنامه:3 دقیقه

مضرات بازي هاي رايانه اي

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:18:46:32
 • پایان برنامه: 18:46:44
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:18:46:44
 • پایان برنامه: 18:56:44
 • طول برنامه:10 دقیقه

همین امشب

[زنده][قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 10 دقیقه [موضوع] مجله سلامت [خلاصه] معرفی جدیدترین برنامه‌های شبکه

 • شروع برنامه:18:56:44
 • پایان برنامه: 18:58:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:18:58:34
 • پایان برنامه: 18:59:02
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:18:59:02
 • پایان برنامه: 18:59:43
 • طول برنامه:

پيام هاي بازرگاني

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006002

 • شروع برنامه:18:59:43
 • پایان برنامه: 19:00:03
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:19:00:03
 • پایان برنامه: 19:27:47
 • طول برنامه:27 دقیقه

آسمان خالي نيست

[قالب]آموزشی[مدت]28 دقیقه[تهیه کننده]علیرضا حیدری

 • شروع برنامه:19:27:47
 • پایان برنامه: 19:28:15
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:19:28:15
 • پایان برنامه: 19:28:35
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:19:28:35
 • پایان برنامه: 19:42:05
 • طول برنامه:13 دقیقه

دارو تک

[قالب]آموزشی[مدت]14 دقیقه

 • شروع برنامه:19:42:05
 • پایان برنامه: 19:43:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفي برنامه هاي شبکه سلامت

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:19:43:17
 • پایان برنامه: 19:54:11
 • طول برنامه:10 دقیقه

پیش نمایش برنامه مادر کودک تندرستي

برنامه مادر کودک تندرستی هر روز ساعت 10 و تکرار ساعت 18

 • شروع برنامه:19:54:11
 • پایان برنامه: 20:04:21
 • طول برنامه:10 دقیقه

همین امشب

[زنده][قالب] ترکیبی [رده سنی] همه سنین [مدت] 10 دقیقه [موضوع] مجله سلامت [خلاصه] معرفی جدیدترین برنامه‌های شبکه

 • شروع برنامه:20:04:21
 • پایان برنامه: 20:04:49
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:20:04:49
 • پایان برنامه: 20:05:30
 • طول برنامه:

پيام هاي بازرگاني

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006003

 • شروع برنامه:20:05:30
 • پایان برنامه: 20:05:50
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:20:05:50
 • پایان برنامه: 20:28:53
 • طول برنامه:23 دقیقه

ايران

[قالب]مستند[مدت]24 دقیقه[موضوع]بررسی جاذبه های فرهنگی و گردشگری شهرهای مختلف ایران

 • شروع برنامه:20:28:53
 • پایان برنامه: 20:30:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

به زيست

[موضوع] راهکارهاي موفقيت در زندگي

 • شروع برنامه:20:30:17
 • پایان برنامه: 20:30:35
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:20:30:35
 • پایان برنامه: 20:32:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:20:32:56
 • پایان برنامه: 20:37:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

« چشم به راه »

[قالب]نماهنگ[مدت]5 دقیقه[با صدای]صادق آهنگران

 • شروع برنامه:20:37:59
 • پایان برنامه: 20:40:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

خط عاشقي

[موضوع] خاطراتي از شهيد حاج احمدکاظمي

 • شروع برنامه:20:40:36
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت آيات شريف قرآن کريم

[موضوع] تلاوت آياتي از سوره مبارک انسان با صدای قاري شهيد منا ، حسن دانش

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 20:48:53
 • طول برنامه:3 دقیقه

هنگام اذان مغرب به افق تهران

هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:45

 • شروع برنامه:20:48:53
 • پایان برنامه: 20:53:21
 • طول برنامه:4 دقیقه

« تب هجران »

[قالب]نماهنگ[مدت]5 دقیقه[با صدای]صابر خراسانی

 • شروع برنامه:20:53:21
 • پایان برنامه: 20:54:01
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:20:54:01
 • پایان برنامه: 20:56:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

ميان برنامه آموزش دخانيات

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:20:56:09
 • پایان برنامه: 20:57:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيامدهاي ترک سيگار

[موضوع] پيامدهاي ترک سيگار

 • شروع برنامه:20:57:39
 • پایان برنامه: 20:58:07
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:20:58:07
 • پایان برنامه: 20:59:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيام هاي بازرگاني

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006005

 • شروع برنامه:20:59:41
 • پایان برنامه: 21:00:01
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:21:00:01
 • پایان برنامه: 21:54:01
 • طول برنامه:54 دقیقه

حال خوب (زنده)

[قالب]ترکیبی[مدت]55 دقیقه[تهیه کننده و مجری ]میلاد اسلام زاده[گروه برنامه ساز]طرح و برنامه

 • شروع برنامه:21:54:01
 • پایان برنامه: 21:55:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

آب و هوا

دمای آب و هوای مراکز استان ها در تاریخ 98-04-04

 • شروع برنامه:21:55:12
 • پایان برنامه: 21:56:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفي برنامه‌هاي شبکه سلامت

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:21:56:24
 • پایان برنامه: 21:58:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

ميان برنامه آموزشي خانواده

[موضوع] خانواده و نقش آن در سلامت روان انسان

 • شروع برنامه:21:58:34
 • پایان برنامه: 21:59:02
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:21:59:02
 • پایان برنامه: 21:59:43
 • طول برنامه:

پيام هاي بازرگاني

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006004

 • شروع برنامه:21:59:43
 • پایان برنامه: 22:00:03
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سايت ، www.salamattv.ir ، رايانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستي 3817-19359 ، پيامک 30006006

 • شروع برنامه:22:00:03
 • پایان برنامه: 22:58:36
 • طول برنامه:58 دقیقه

مستند اختلال طبیعی

[قالب]مستند[مدت]56 دقیقه [موضوع] جیکوب ناسل(جوان معلولی)که تصمیم

 • شروع برنامه:22:58:36
 • پایان برنامه: 22:59:04
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:22:59:04
 • پایان برنامه: 22:59:45
 • طول برنامه:

پیام های بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006007

 • شروع برنامه:22:59:45
 • پایان برنامه: 23:00:05
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:00:05
 • پایان برنامه: 23:22:36
 • طول برنامه:22 دقیقه

سر حال

[قالب]نمایشی - عروسکی[مدت]23 دقیقه

 • شروع برنامه:23:22:36
 • پایان برنامه: 23:23:05
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:23:05
 • پایان برنامه: 23:24:04
 • طول برنامه:

جنگل رمز حیات

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:24:04
 • پایان برنامه: 23:25:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

آب و هوا

دمای آب و هوای مراکز استان ها در تاریخ 04-04-98

 • شروع برنامه:23:25:15
 • پایان برنامه: 23:26:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه فشار خون

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:26:18
 • پایان برنامه: 23:29:17
 • طول برنامه:2 دقیقه

دلایل بروز استرس

[موضوع] دلایل بروز استرس و راه ای درمان

 • شروع برنامه:23:29:17
 • پایان برنامه: 23:29:45
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:29:45
 • پایان برنامه: 23:30:05
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:30:05
 • پایان برنامه: 23:55:50
 • طول برنامه:25 دقیقه

کاوش

[قالب]مستند[مدت]26 دقیقه

 • شروع برنامه:23:55:50
 • پایان برنامه: 23:59:12
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسیقی تصویر هوای تو

[قالب]نماهنگ[مدت]4 دقیقه

 • شروع برنامه:23:59:12
 • پایان برنامه: 23:59:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:59:40
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:

نشان برنامه

[موضوع] مجموعه تلوزیونی بخش قلب