جدول پخش

شبکه سلامت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:45:02
 • طول برنامه:45 دقیقه

مجموعه تلویزیونی «روزگار قریب»

[قالب] نمایشی [مدت] 45 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:00:45:02
 • پایان برنامه: 00:46:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه تصویری

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:00:46:22
 • پایان برنامه: 00:47:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:00:47:22
 • پایان برنامه: 00:48:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصاویر زیبا از میراث ماندگار

[قالب] موسیقی تصویر [مدت] 1 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:00:48:33
 • پایان برنامه: 00:49:01
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:00:49:01
 • پایان برنامه: 00:49:21
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:00:49:21
 • پایان برنامه: 01:03:49
 • طول برنامه:14 دقیقه

دارو تک

[قالب] ترکیبی [مدت] 14 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] عوارض داروهای

 • شروع برنامه:01:03:49
 • پایان برنامه: 01:04:07
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:01:04:07
 • پایان برنامه: 01:04:35
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:01:04:35
 • پایان برنامه: 01:04:55
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:01:04:55
 • پایان برنامه: 01:21:20
 • طول برنامه:16 دقیقه

بازی های ذهن

[قالب] مستند [مدت] 16 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:01:21:20
 • پایان برنامه: 01:26:44
 • طول برنامه:5 دقیقه

سیب در قاب

[قالب] آموزشی [مدت] 5 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:01:26:44
 • پایان برنامه: 01:28:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:01:28:15
 • پایان برنامه: 01:29:05
 • طول برنامه:

شبکه سلامت رسانه امروز تصویر فردا

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:01:29:05
 • پایان برنامه: 01:29:33
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:01:29:33
 • پایان برنامه: 01:29:53
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:01:29:53
 • پایان برنامه: 02:24:23
 • طول برنامه:54 دقیقه

ضربان

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006009

 • شروع برنامه:02:24:23
 • پایان برنامه: 02:27:24
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسیقی تصویر «آخر قصه»

[قالب] موسیقی تصویر [مدت] 3 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:02:27:24
 • پایان برنامه: 02:29:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه‌های شبکه سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:02:29:05
 • پایان برنامه: 02:29:33
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:02:29:33
 • پایان برنامه: 02:29:53
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:02:29:53
 • پایان برنامه: 03:23:26
 • طول برنامه:53 دقیقه

مستند «زیبایی آناتومی»

[قالب] مستند [مدت] 54 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:03:23:26
 • پایان برنامه: 03:24:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

سلامت یک اولویت است

[قالب] آموزشی [مدت] 2 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:03:24:43
 • پایان برنامه: 03:25:17
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:03:25:17
 • پایان برنامه: 03:28:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ ماه مبارک رمضان

[قالب] موسیقی تصویر [مدت] 3 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:03:28:10
 • پایان برنامه: 03:29:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:03:29:10
 • پایان برنامه: 03:29:38
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:03:29:38
 • پایان برنامه: 03:29:58
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:03:29:58
 • پایان برنامه: 03:37:22
 • طول برنامه:7 دقیقه

ایران

[قالب] مستند [مدت] 7 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:03:37:22
 • پایان برنامه: 03:39:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

دانستنی های سلامت

[قالب] آموزشی [مدت] 2 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:03:39:03
 • پایان برنامه: 03:39:31
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:03:39:31
 • پایان برنامه: 03:39:51
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:03:39:51
 • پایان برنامه: 04:04:29
 • طول برنامه:24 دقیقه

برگی از دفتر وجود

[قالب] مستند [مدت] 25 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:04:04:29
 • پایان برنامه: 04:04:56
 • طول برنامه:

مثبت نگری

[قالب] آموزشی [مدت] 1 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:04:04:56
 • پایان برنامه: 04:05:29
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:05:29
 • پایان برنامه: 04:07:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

ماه مبارک رمضان

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:07:11
 • پایان برنامه: 04:09:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ ماه مبارک رمضان

[قالب] موسیقی تصویر [مدت] 3 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:04:09:42
 • پایان برنامه: 04:14:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت آیات شریف قرآن کریم

[سوره] شوری - [قاری] استاد قاسم رضیعی

 • شروع برنامه:04:14:00
 • پایان برنامه: 04:18:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

موذن : مرحوم موذن زاده اردبیلی

 • شروع برنامه:04:18:13
 • پایان برنامه: 04:19:05
 • طول برنامه:

دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:19:05
 • پایان برنامه: 04:22:04
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای یا علی یا عظیم

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:22:04
 • پایان برنامه: 04:22:23
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:22:23
 • پایان برنامه: 04:37:23
 • طول برنامه:15 دقیقه

ترتیل‌ خوانی قرآن کریم

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006007

 • شروع برنامه:04:37:23
 • پایان برنامه: 04:37:42
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:37:42
 • پایان برنامه: 04:40:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسیقی تصویر «فقط دعا کن»

[قالب] موسیقی تصویر [مدت] 3 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:04:40:13
 • پایان برنامه: 04:40:38
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:40:38
 • پایان برنامه: 04:47:12
 • طول برنامه:6 دقیقه

ازبچه ها آموختن

[قالب] آموزشی [مدت] 7 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:04:47:12
 • پایان برنامه: 04:48:08
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:48:08
 • پایان برنامه: 04:50:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

دانستنی های سلامت

[قالب] آموزشی [مدت] 2 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:04:50:25
 • پایان برنامه: 04:53:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

تندرستیم

[قالب] آموزشی [مدت] 3 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:04:53:40
 • پایان برنامه: 04:54:13
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:54:13
 • پایان برنامه: 04:54:41
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:54:41
 • پایان برنامه: 04:55:01
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:04:55:01
 • پایان برنامه: 05:05:31
 • طول برنامه:10 دقیقه

راز درون

[قالب] آموزشی [مدت] 10 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:05:05:31
 • پایان برنامه: 05:06:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

آب و هوا

[موضوع] پیش بینی وضعیت آب و هوای مراکز استان ها

 • شروع برنامه:05:06:42
 • پایان برنامه: 05:14:26
 • طول برنامه:7 دقیقه

تصاویر زیبا از اسب ها

[قالب] موسیقی تصویر [مدت] 8 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:05:14:26
 • پایان برنامه: 05:14:54
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:14:54
 • پایان برنامه: 05:15:14
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:15:14
 • پایان برنامه: 05:39:07
 • طول برنامه:23 دقیقه

پرواز پلیکان‌های سفید

[قالب] مستند [مدت] 24 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:05:39:07
 • پایان برنامه: 05:40:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه‌های شبکه سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:40:48
 • پایان برنامه: 05:41:16
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:41:16
 • پایان برنامه: 05:41:36
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:41:36
 • پایان برنامه: 05:56:04
 • طول برنامه:14 دقیقه

دارو تک

[قالب] ترکیبی [مدت] 14 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] عوارض داروهای

 • شروع برنامه:05:56:04
 • پایان برنامه: 05:56:39
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:56:39
 • پایان برنامه: 05:59:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

ورزش همگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:05:59:08
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

شبکه سلامت رسانه امروز تصویر فردا

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006007

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:59
 • طول برنامه:

سرود جمهوری اسلامی ایران

[قالب] موسیقی تصویر [مدت] 1 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:06:00:59
 • پایان برنامه: 06:01:18
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:01:18
 • پایان برنامه: 06:02:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه تصویری

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:02:38
 • پایان برنامه: 06:04:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

ماه مبارک رمضان

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:04:10
 • پایان برنامه: 06:04:38
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:04:38
 • پایان برنامه: 06:09:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

هیچ وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید.

 • شروع برنامه:06:09:40
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:35:10
 • طول برنامه:25 دقیقه

کاوش

[قالب] مستند [مدت] 25 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:06:35:10
 • پایان برنامه: 06:39:52
 • طول برنامه:4 دقیقه

تصاویر زیبا از دریا

[قالب] موسیقی تصویر [مدت] 5 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:06:39:52
 • پایان برنامه: 06:40:20
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:40:20
 • پایان برنامه: 06:40:40
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:40:40
 • پایان برنامه: 06:49:48
 • طول برنامه:9 دقیقه

ورزش شروعی دوباره

[قالب] آموزشی [مدت] 10 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:06:49:48
 • پایان برنامه: 06:53:17
 • طول برنامه:3 دقیقه

تندرستیم

[قالب] آموزشی [مدت] 3 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:06:53:17
 • پایان برنامه: 06:54:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

پنجره رو به سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:54:24
 • پایان برنامه: 06:56:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه‌های شبکه سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:56:05
 • پایان برنامه: 06:58:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش نمایش «ضربان»

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:58:04
 • پایان برنامه: 06:59:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش نمایش «سین شو»

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:06:59:47
 • پایان برنامه: 07:00:15
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:07:00:15
 • پایان برنامه: 07:04:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

هیچ وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید.

 • شروع برنامه:07:04:59
 • پایان برنامه: 07:05:19
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:07:05:19
 • پایان برنامه: 07:50:21
 • طول برنامه:45 دقیقه

مجموعه تلویزیونی «روزگار قریب»

[قالب] نمایشی [مدت] 45 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:07:50:21
 • پایان برنامه: 07:50:48
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:07:50:48
 • پایان برنامه: 07:51:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:07:51:48
 • پایان برنامه: 07:52:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

آب و هوا

[موضوع] پیش بینی وضعیت آب و هوای مراکز استان ها

 • شروع برنامه:07:52:59
 • پایان برنامه: 07:54:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

سلامت یک اولویت است

[قالب] آموزشی [مدت] 2 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:07:54:55
 • پایان برنامه: 07:55:23
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:07:55:23
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

هیچ وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (علیه السلام)

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006008

 • شروع برنامه:08:01:15
 • پایان برنامه: 08:01:35
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:08:01:35
 • پایان برنامه: 08:55:35
 • طول برنامه:54 دقیقه

ضربان

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006010

 • شروع برنامه:08:55:35
 • پایان برنامه: 08:55:50
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:08:55:50
 • پایان برنامه: 08:59:12
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسیقی تصویر «هوای تو»

[قالب] موسیقی تصویر [مدت] 3 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:08:59:12
 • پایان برنامه: 08:59:27
 • طول برنامه:

این گونه رفتار کنیم

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:08:59:27
 • پایان برنامه: 08:59:55
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:08:59:55
 • پایان برنامه: 09:00:15
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:09:00:15
 • پایان برنامه: 09:24:53
 • طول برنامه:24 دقیقه

برگی از دفتر وجود

[قالب] مستند [مدت] 25 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:09:24:53
 • پایان برنامه: 09:25:20
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:09:25:20
 • پایان برنامه: 09:29:33
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

هیچ وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید.

 • شروع برنامه:09:29:33
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:43:48
 • طول برنامه:13 دقیقه

پخت نان

[قالب] آموزشی [مدت] 14 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:09:43:48
 • پایان برنامه: 09:45:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

ماه مبارک رمضان

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006007

 • شروع برنامه:09:45:29
 • پایان برنامه: 09:46:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:09:46:29
 • پایان برنامه: 09:47:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

آب و هوا

[موضوع] پیش بینی وضعیت آب و هوای مراکز استان ها

 • شروع برنامه:09:47:40
 • پایان برنامه: 09:47:52
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:09:47:52
 • پایان برنامه: 09:55:01
 • طول برنامه:7 دقیقه

سیب در قاب

[قالب] آموزشی [مدت] 7 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:09:55:01
 • پایان برنامه: 09:55:29
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:09:55:29
 • پایان برنامه: 09:59:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

هیچ وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید.

 • شروع برنامه:09:59:40
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:46:51
 • طول برنامه:46 دقیقه

مادر، کودک، تندرستی

[قالب] ترکیبی [مدت] 47 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:10:46:51
 • پایان برنامه: 10:54:59
 • طول برنامه:8 دقیقه

همین امرو

[قالب] ترکیبی [مدت] 8 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] مجله سلامت

 • شروع برنامه:10:54:59
 • پایان برنامه: 10:55:27
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:10:55:27
 • پایان برنامه: 10:59:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

هیچ وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید.

 • شروع برنامه:10:59:40
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:16:25
 • طول برنامه:16 دقیقه

بازی های ذهن

[قالب] مستند [مدت] 16 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:11:16:25
 • پایان برنامه: 11:19:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

مغزت را بشناس

[قالب] آموزشی [مدت] 3 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:11:19:08
 • پایان برنامه: 11:19:23
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:19:23
 • پایان برنامه: 11:24:15
 • طول برنامه:4 دقیقه

مثبت انرژی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:24:15
 • پایان برنامه: 11:25:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

آب و هوا

[موضوع] پیش بینی وضعیت آب و هوای مراکز استان ها

 • شروع برنامه:11:25:26
 • پایان برنامه: 11:25:41
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:25:41
 • پایان برنامه: 11:26:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:26:41
 • پایان برنامه: 11:28:44
 • طول برنامه:2 دقیقه

ماه مبارک رمضان

[قالب] آموزشی [مدت] 2 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:11:28:44
 • پایان برنامه: 11:29:12
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:29:12
 • پایان برنامه: 11:29:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:29:40
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:40:16
 • طول برنامه:10 دقیقه

با هم تا بهشت

[قالب] ترکیبی [مدت] 10 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:11:40:16
 • پایان برنامه: 11:40:32
 • طول برنامه:

رنگین کمانی از برنامه ها

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:40:32
 • پایان برنامه: 11:44:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ ماه مبارک رمضان

[قالب] موسیقی تصویر [مدت] 4 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:11:44:59
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

همین امرو

[قالب] ترکیبی [مدت] 10 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] مجله سلامت

 • شروع برنامه:11:55:00
 • پایان برنامه: 11:55:28
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:11:55:28
 • پایان برنامه: 12:00:05
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

هیچ وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید.

 • شروع برنامه:12:00:05
 • پایان برنامه: 12:00:25
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:12:00:25
 • پایان برنامه: 12:28:02
 • طول برنامه:27 دقیقه

دیدار در مراکان

[قالب] مستند [مدت] 28 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:12:28:02
 • پایان برنامه: 12:29:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصاویر زیبا از میراث ماندگار

[قالب] موسیقی تصویر [مدت] 1 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:12:29:13
 • پایان برنامه: 12:29:41
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:12:29:41
 • پایان برنامه: 12:30:01
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:12:30:01
 • پایان برنامه: 12:39:29
 • طول برنامه:9 دقیقه

همایش‌های «تد»

[قالب] آموزشی [مدت] 10 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:12:39:29
 • پایان برنامه: 12:39:44
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:12:39:44
 • پایان برنامه: 12:40:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:12:40:44
 • پایان برنامه: 12:42:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

سلامت یک اولویت است

[قالب] آموزشی [مدت] 2 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:12:42:57
 • پایان برنامه: 12:43:09
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:12:43:09
 • پایان برنامه: 12:45:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش نمایش «ضربان»

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:12:45:08
 • پایان برنامه: 12:54:20
 • طول برنامه:9 دقیقه

همین امرو

[قالب] ترکیبی [مدت] 9 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] مجله سلامت

 • شروع برنامه:12:54:20
 • پایان برنامه: 12:56:44
 • طول برنامه:2 دقیقه

خط عاشقی

[موضوع] تکریم و بزرگداشت یاد و خاطره شهید غلامرضا فروتن

 • شروع برنامه:12:56:44
 • پایان برنامه: 12:57:20
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:12:57:20
 • پایان برنامه: 13:01:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تلاوت آیات شریف قرآن کریم

[موضوع] تلاوت سوره مبارکه انبیا - [قاری] استاد قصری زاده

 • شروع برنامه:13:01:00
 • پایان برنامه: 13:04:33
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

موذن : استاد کریم منصوری

 • شروع برنامه:13:04:33
 • پایان برنامه: 13:05:01
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:05:01
 • پایان برنامه: 13:09:14
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

هیچ وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید.

 • شروع برنامه:13:09:14
 • پایان برنامه: 13:09:34
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:09:34
 • پایان برنامه: 13:24:02
 • طول برنامه:14 دقیقه

دارو تک

[قالب] ترکیبی [مدت] 14 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] عوارض داروهای

 • شروع برنامه:13:24:02
 • پایان برنامه: 13:24:30
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:24:30
 • پایان برنامه: 13:24:50
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:24:50
 • پایان برنامه: 13:52:08
 • طول برنامه:27 دقیقه

آسمان خالی نیست

[قالب] ترکیبی [مدت] 27 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:13:52:08
 • پایان برنامه: 13:55:08
 • طول برنامه:3 دقیقه

همین امرو

[قالب] ترکیبی [مدت] 3 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] مجله سلامت

 • شروع برنامه:13:55:08
 • پایان برنامه: 13:55:36
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:13:55:36
 • پایان برنامه: 14:00:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

هیچ وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید.

 • شروع برنامه:14:00:13
 • پایان برنامه: 14:00:33
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:14:00:33
 • پایان برنامه: 14:53:27
 • طول برنامه:52 دقیقه

حال خوب

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006005

 • شروع برنامه:14:53:27
 • پایان برنامه: 14:53:55
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:14:53:55
 • پایان برنامه: 14:58:08
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

هیچ وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید.

 • شروع برنامه:14:58:08
 • پایان برنامه: 14:58:28
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:14:58:28
 • پایان برنامه: 15:52:01
 • طول برنامه:53 دقیقه

مستند «زیبایی آناتومی»

[قالب] مستند [مدت] 54 دقیقه [رده سنی] همه سنین

 • شروع برنامه:15:52:01
 • پایان برنامه: 15:55:01
 • طول برنامه:3 دقیقه

همین امرو

[قالب] ترکیبی [مدت] 3 دقیقه [رده سنی] همه سنین [موضوع] مجله سلامت

 • شروع برنامه:15:55:01
 • پایان برنامه: 15:55:29
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:15:55:29
 • پایان برنامه: 15:59:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

هیچ وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنید.

 • شروع برنامه:15:59:40
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:54:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

ضربان (زنده)

[قالب] ترکیبی [مدت] 54 دقیقه

 • شروع برنامه:16:54:00
 • پایان برنامه: 16:55:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه تصویری

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:16:55:20
 • پایان برنامه: 16:59:37
 • طول برنامه:4 دقیقه

دریا کجاست؟

[قالب] نماهنگ [مدت] 4 دقیقه

 • شروع برنامه:16:59:37
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:

خواص میوه ها

[موضوع] خواص زنجبیل

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:11:12
 • طول برنامه:11 دقیقه

پخت نان

[موضوع] تهیه و پخت نان کدو حلوایی

 • شروع برنامه:17:11:12
 • پایان برنامه: 17:12:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

روزی رسان خداست

[موضوع] بهترین روزی دهندگان خداست

 • شروع برنامه:17:12:53
 • پایان برنامه: 17:13:38
 • طول برنامه:

اوقات شرعی

[موضوع] اوقات شرعی بخش سوم چهارشنبه 98/03/01

 • شروع برنامه:17:13:38
 • پایان برنامه: 17:14:12
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:17:14:12
 • پایان برنامه: 17:14:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:17:14:40
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:27:53
 • طول برنامه:12 دقیقه

ره آورد

[قالب] گزارشی [مدت] 13 دقیقه [موضوع] این برنامه در مورد برگزاری

 • شروع برنامه:17:27:53
 • پایان برنامه: 17:28:21
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:17:28:21
 • پایان برنامه: 17:32:34
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام های بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:17:32:34
 • پایان برنامه: 17:32:54
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:17:32:54
 • پایان برنامه: 17:45:07
 • طول برنامه:12 دقیقه

با هم تا بهشت

[قالب] ترکیبی [مدت] 12 دقیقه

 • شروع برنامه:17:45:07
 • پایان برنامه: 17:54:35
 • طول برنامه:9 دقیقه

همین امشب

[قالب] ترکیبی [مدت] 9 دقیقه

 • شروع برنامه:17:54:35
 • پایان برنامه: 17:55:03
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:17:55:03
 • پایان برنامه: 17:59:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام های بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:17:59:40
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:22:29
 • طول برنامه:22 دقیقه

مادر، کودک، تندرستی (منتخب)

[قالب] ترکیبی [مدت] 22دقیقه

 • شروع برنامه:18:22:29
 • پایان برنامه: 18:23:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیر می شویم

[موضوع] سالمندی و عواملی که باید به آن ها اهمیت

 • شروع برنامه:18:23:29
 • پایان برنامه: 18:24:12
 • طول برنامه:

گردونه پنج توصیه

[موضوع] پنج توصیه درباره موفقیت

 • شروع برنامه:18:24:12
 • پایان برنامه: 18:24:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:18:24:40
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:18:25:00
 • پایان برنامه: 18:43:03
 • طول برنامه:18 دقیقه

بازیهای ذهن

[قالب] مستند [مدت] 18 دقیقه

 • شروع برنامه:18:43:03
 • پایان برنامه: 18:44:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

بیشتر بدانیم بهتر زندگی کنیم

[موضوع] هشداربه نوجوانان درباب استفاده از فضای مجازی

 • شروع برنامه:18:44:43
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:

رنگین کمانی از برنامه ها

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

همین امشب

[قالب] ترکیبی [مدت] 10 دقیقه

 • شروع برنامه:18:55:00
 • پایان برنامه: 18:55:19
 • طول برنامه:

نشان شبکه ماه مبارک رمضان

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:18:55:19
 • پایان برنامه: 18:56:04
 • طول برنامه:

اوقات شرعی

[موضوع] اوقات شرعی بخش سوم چهارشنبه 98/03/01

 • شروع برنامه:18:56:04
 • پایان برنامه: 18:58:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه ماه مبارک رمضان

[موضوع] آداب حفظ سلامت در ماه مبارک رمضان

 • شروع برنامه:18:58:07
 • پایان برنامه: 18:58:27
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:18:58:27
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

به زیست

[موضوع] سالمندان

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:00:28
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:19:00:28
 • پایان برنامه: 19:04:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام های بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:19:04:41
 • پایان برنامه: 19:05:01
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:19:05:01
 • پایان برنامه: 19:22:34
 • طول برنامه:17 دقیقه

سین شو

[قالب] نمایشی [مدت] 17 دقیقه

 • شروع برنامه:19:22:34
 • پایان برنامه: 19:23:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

پنجره رو به سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:19:23:41
 • پایان برنامه: 19:29:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

تهران زیبا

[موضوع] تصاویری از عمارت ارباب هرمز

 • شروع برنامه:19:29:59
 • پایان برنامه: 19:30:39
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:19:30:39
 • پایان برنامه: 19:34:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

سیب در قاب

[موضوع] چرخه جذب نشاسته های مقاوم

 • شروع برنامه:19:34:45
 • پایان برنامه: 19:35:13
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:19:35:13
 • پایان برنامه: 19:35:33
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:19:35:33
 • پایان برنامه: 19:42:57
 • طول برنامه:7 دقیقه

ایران (کوتاه‌مدت)

[قالب] مستند [مدت] 7 دقیقه

 • شروع برنامه:19:42:57
 • پایان برنامه: 19:43:24
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:19:43:24
 • پایان برنامه: 19:44:09
 • طول برنامه:

اوقات شرعی

[موضوع] اوقات شرعی بخش سوم چهارشنبه 98/03/01

 • شروع برنامه:19:44:09
 • پایان برنامه: 19:44:24
 • طول برنامه:

این گونه رفتار کنیم

[موضوع] کتاب خوانی

 • شروع برنامه:19:44:24
 • پایان برنامه: 19:44:52
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:19:44:52
 • پایان برنامه: 19:45:12
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:19:45:12
 • پایان برنامه: 20:28:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

همین امشب مهتاب (زنده)

[قالب] ترکیبی [مدت] 43 دقیقه

 • شروع برنامه:20:28:00
 • پایان برنامه: 20:31:53
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

[اذان مغرب به افق تهران 29:28]

 • شروع برنامه:20:31:53
 • پایان برنامه: 20:32:12
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:20:32:12
 • پایان برنامه: 20:32:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:20:32:40
 • پایان برنامه: 20:37:07
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام های بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:20:37:07
 • پایان برنامه: 20:37:27
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:20:37:27
 • پایان برنامه: 20:54:59
 • طول برنامه:17 دقیقه

دارو تک

[قالب] ترکیبی [مدت] 17 دقیقه

 • شروع برنامه:20:54:59
 • پایان برنامه: 20:55:27
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:20:55:27
 • پایان برنامه: 20:59:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام های بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:20:59:40
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:54:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

حال خوب (زنده)

[قالب] ترکیبی [مدت] 54 دقیقه

 • شروع برنامه:21:54:00
 • پایان برنامه: 21:54:15
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:21:54:15
 • پایان برنامه: 21:54:43
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:21:54:43
 • پایان برنامه: 21:58:54
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام های بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:21:58:54
 • پایان برنامه: 21:59:14
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:21:59:14
 • پایان برنامه: 22:49:14
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند زیبایی آناتومی

[قالب] مستند [مدت] 50 دقیقه

 • شروع برنامه:22:49:14
 • پایان برنامه: 22:49:33
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:22:49:33
 • پایان برنامه: 22:55:37
 • طول برنامه:6 دقیقه

زمین به رنگ آسمان

[قالب] نماهنگ [مدت] 6 دقیقه

 • شروع برنامه:22:55:37
 • پایان برنامه: 22:55:52
 • طول برنامه:

نشان شبکه ماه مبارک رمضان

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:22:55:52
 • پایان برنامه: 22:56:20
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:22:56:20
 • پایان برنامه: 23:00:33
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام های بازرگانی

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:00:33
 • پایان برنامه: 23:00:53
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:00:53
 • پایان برنامه: 23:21:54
 • طول برنامه:21 دقیقه

سر حال

[قالب] نمایشی [مدت] 21 دقیقه

 • شروع برنامه:23:21:54
 • پایان برنامه: 23:26:06
 • طول برنامه:4 دقیقه

اندیشه وطن

[قالب] نماهنگ [مدت] 4 دقیقه

 • شروع برنامه:23:26:06
 • پایان برنامه: 23:26:21
 • طول برنامه:

نشان شبکه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:26:21
 • پایان برنامه: 23:27:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

[موضوع] اوقات شرعی بخش اول چهارشنبه 98/03/01

 • شروع برنامه:23:27:21
 • پایان برنامه: 23:28:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه ماه مبارک رمضان

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:28:52
 • پایان برنامه: 23:29:12
 • طول برنامه:

خواص میوه

[موضوع] خواص سیب

 • شروع برنامه:23:29:12
 • پایان برنامه: 23:29:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:29:40
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:52:46
 • طول برنامه:22 دقیقه

برگی از دفتر وجود

[قالب] ترکیبی [مدت] 23 دقیقه

 • شروع برنامه:23:52:46
 • پایان برنامه: 23:55:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ ماه مبارک رمضان

[خواننده] رضا صادقی

 • شروع برنامه:23:55:34
 • پایان برنامه: 23:57:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه‌های شبکه سلامت

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:57:15
 • پایان برنامه: 23:58:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیش نمایش برنامه سین شو

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:58:58
 • پایان برنامه: 23:59:12
 • طول برنامه:

این گونه رفتار کنیم

[موضوع] کتاب خوانی

 • شروع برنامه:23:59:12
 • پایان برنامه: 23:59:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006

 • شروع برنامه:23:59:40
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:

نشان برنامه

شبکه سلامت ، سایت ، www.salamattv.ir ، رایانامه salamattv@irib.ir ، تلفن 27861900 ، صندوق پستی 3817-19359 ، پیامک 30006006