جدول پخش

راديو قرآن
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

محفل نور

ویژه ماه مبارك رمضان

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تلاوت مرحوم استاد محمود خلیل حصری

تلاوت ترتیل یك جزء- سوره های یوسف آیات 53-آخر، رعد و ابراهیم

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ترجمان وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:20:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

لحظه های ناب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 15 دقیقه

در خلوت حضور(زنده)

ویژه برنامه زنده سحرهای ماه مبارك رمضان از رادیو قرآن

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

تلاوت ترتیل یك جزء از شهر آران و بیدگل(زنده)

سوره های یوسف آیات 53-آخر، رعد و ابراهیم

 • شروع برنامه:05:55:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

تلاوت ترتیل سوره یاسین

 • شروع برنامه:06:20:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نسیم رحمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت آقای سعید پرویزی

سوره محمد (ص) آیات 7-19

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره كهف آیات 56-82

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بوستان معرفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر سراسری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:10:00
 • پایان برنامه: 08:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:15:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تلاوت استاد سعید مسلم

سوره های مجادله آیات 11-آخر و نازعات آیات 26-41

 • شروع برنامه:08:55:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای صالح اطهری فرد

سوره تغابن

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

قرآن و زندگی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد عبدالعزیز علی فرج

سوره های بقره آیات 183-187 و بلد آیات 1-18

 • شروع برنامه:10:20:00
 • پایان برنامه: 10:40:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره هود آیات 41-49

 • شروع برنامه:10:40:00
 • پایان برنامه: 10:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تفسیر نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مسیر روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ترجمان وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:35:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

تلاوت ترتیل استاد محمد صدیق منشاوی

سوره های یوسف آیات 53-آخر، رعد و ابراهیم

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 13:20:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تسبیح آفتاب

اذان ظهر به افق تهران: 13:01 موذن: استاد امام جمعه

 • شروع برنامه:13:20:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

ترتیل سوره نباء

 • شروع برنامه:13:25:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آیه ها و آینه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سمت خدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:15:00
 • پایان برنامه: 14:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:20:00
 • پایان برنامه: 14:35:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی

سوره لقمان آیات 1-15

 • شروع برنامه:14:35:00
 • پایان برنامه: 14:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:40:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شرح ناب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:55:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های لقمان آیات 1-27، رحمن آیات 1-23، حاقه آیات 1-9 و شرح

 • شروع برنامه:15:55:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

عارفان بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

ترتیل سوره های یوسف آیات 53-آخر، رعد و ابراهیم

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 45 دقیقه

شیرین نامه

ویژه برنامه افطار رادیو قرآن(زنده)

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

دعای افتتاح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

كارگاه ترجمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:50:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 5 دقیقه

صهبا(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:55:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.