جدول پخش

راديو قرآن
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تلاوت استاد احمد محمد عامر

از ابتدای سوره نباء تا آخر قرآن كریم

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

اكسیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد معمر زین العابدین

سوره توبه آیات 28-39

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تلاوت آقای حمید شاكرنژاد

سوره های توبه آیات 128-آخر و یونس آیات 1-10

 • شروع برنامه:03:35:00
 • پایان برنامه: 04:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

قرار وصل

اذان صبح: 04:24 موذن: استاد طنطاوی

 • شروع برنامه:04:40:00
 • پایان برنامه: 04:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور- ترجمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:50:00
 • پایان برنامه: 05:15:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

سوره هود آیات 6-34

 • شروع برنامه:05:15:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره شعراء آیات 1-110

 • شروع برنامه:05:55:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

تلاوت ترتیل سوره یاسین

 • شروع برنامه:06:20:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

نسیم رحمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

زیارت حضرت رسول(ص)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

تسنیم

برنامه صبحگاهی رادیو قرآن(زنده)

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر سراسری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:10:00
 • پایان برنامه: 08:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:15:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره اسراء آیات 23-39

 • شروع برنامه:08:55:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تفسیر نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت آقای بختیاری

سوره شمس

 • شروع برنامه:09:10:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

قرآن و زندگی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره اسراء آیات 50-71

 • شروع برنامه:10:25:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 10:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای حسین فردی

سوره یس آیات 60-آخر

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شكوه آیات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:55:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت- پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ترجمان وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:35:00
 • پایان برنامه: 11:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

حقوق شهروندی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:40:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حدیث بندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:55:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

ترتیل سوره های كهف آیات 75-آخر و مریم

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت- پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 12:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفحه نور- مفاهیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:50:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

آرام جان(زنده)

كرسی تلاوت اذانگاهی

 • شروع برنامه:13:25:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

تلاوت ترتیل سوره نباء

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 30 دقیقه

پخش زنده مرحله فینال قرائت و اختتامیه چهل و دومین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 20:25:00
 • طول برنامه:4 ساعت و 10 دقیقه

پخش زنده مرحله فینال قرائت و اختتامیه چهل و دومین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان

اذان مغرب: 20:37 موذن: استاد غلوش

 • شروع برنامه:20:55:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

تلاوت من(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت استاد پرهیزكار

تلاوت ترتیل سوره واقعه

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

سروش هدایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حفظ نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 23:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره مریم آیات 1-36

 • شروع برنامه:23:55:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.