جدول پخش

رادیو تلاوت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:07:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:07:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره بقره آیات 189-202

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 00:33:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:33:00
 • پایان برنامه: 01:02:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت قاری ارجمند محمود شحات انور

سوره های بقره آیات 26-32، بلد و شمس آیات 1-9

 • شروع برنامه:01:02:00
 • پایان برنامه: 01:05:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:05:00
 • پایان برنامه: 01:42:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

تلاوت استاد احمد نعینع

سوره مریم (س) آیات 1-36

 • شروع برنامه:01:42:00
 • پایان برنامه: 01:44:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:44:00
 • پایان برنامه: 01:55:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت استاد هاشم روغنی

سوره زخرف آیات 68-89

 • شروع برنامه:01:55:00
 • پایان برنامه: 01:57:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:57:00
 • پایان برنامه: 02:26:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره طه آیات 98-135

 • شروع برنامه:02:26:00
 • پایان برنامه: 02:29:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:29:00
 • پایان برنامه: 02:42:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت استاد حسن رضائیان

سوره بقره آیات 130-141

 • شروع برنامه:02:42:00
 • پایان برنامه: 02:44:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:44:00
 • پایان برنامه: 02:52:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت استاد محمد بدر حسین

سوره بقره آیات 94-98

 • شروع برنامه:02:52:00
 • پایان برنامه: 02:55:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:55:00
 • پایان برنامه: 03:25:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره رعد آیات 1-16

 • شروع برنامه:03:25:00
 • پایان برنامه: 03:27:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:27:00
 • پایان برنامه: 03:42:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای حسین كرمی

سوره های بقره آیات 274-281، حمد و بقره آیات 1-5

 • شروع برنامه:03:42:00
 • پایان برنامه: 03:45:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:45:00
 • پایان برنامه: 03:52:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت استاد حلمی جمل

سوره محمد (ص) آیات 11-15

 • شروع برنامه:03:52:00
 • پایان برنامه: 03:54:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:54:00
 • پایان برنامه: 04:13:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت آقای سید مهدی تاج زاده

سوره واقعه آیات 1-26

 • شروع برنامه:04:13:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره ابراهیم آیات 12-48

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:03:00
 • پایان برنامه: 05:33:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره فصلت آیات 30-46

 • شروع برنامه:05:33:00
 • پایان برنامه: 05:35:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:35:00
 • پایان برنامه: 05:54:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره های عبس آیات 24-42، بلد و كوثر

 • شروع برنامه:05:54:00
 • پایان برنامه: 06:06:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:00
 • پایان برنامه: 06:40:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های ابراهیم (ع) آیات 23-آخر و قدر

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 06:43:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:43:00
 • پایان برنامه: 06:55:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

تلاوت آقای محمدجواد كاشفی

سوره های بقره آیات 284-آخر و آل عمران آیات 1-6

 • شروع برنامه:06:55:00
 • پایان برنامه: 06:58:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:00
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره یوسف (ع) آیات 1-31

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 07:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:31:00
 • پایان برنامه: 08:06:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره های نساء آیات 69-74، حاقه آیات 1-12 و نازعات آیات 26-41

 • شروع برنامه:08:06:00
 • پایان برنامه: 08:10:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:10:00
 • پایان برنامه: 08:40:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره بقره آیات 252-261

 • شروع برنامه:08:40:00
 • پایان برنامه: 08:41:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:41:00
 • پایان برنامه: 08:48:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت آقای محمدرضا ستوده نیا

سوره ملك آیات 1-14

 • شروع برنامه:08:48:00
 • پایان برنامه: 08:51:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:51:00
 • پایان برنامه: 09:33:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

تلاوت استاد عبدالمنعم طوخی

سوره هود آیات 36-49

 • شروع برنامه:09:33:00
 • پایان برنامه: 09:35:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:35:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت آقای امین پویا

سوره آل عمران آیات 31-41

 • شروع برنامه:09:55:00
 • پایان برنامه: 09:57:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:57:00
 • پایان برنامه: 10:22:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد محمد طنطاوی

سوره های آل عمران آیات 169-179 و قدر

 • شروع برنامه:10:22:00
 • پایان برنامه: 10:24:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:24:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

تلاوت استاد محمد عكاشه

سوره حجر آیات 1-64

 • شروع برنامه:10:55:00
 • پایان برنامه: 10:57:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:57:00
 • پایان برنامه: 11:10:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت آقای منصور قصری زاده

سوره بقره آیات 183-188

 • شروع برنامه:11:10:00
 • پایان برنامه: 11:13:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:13:00
 • پایان برنامه: 11:40:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره آل عمران آیات 171-189

 • شروع برنامه:11:40:00
 • پایان برنامه: 11:41:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:41:00
 • پایان برنامه: 11:57:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت استاد محمد عباسی

سوره انعام آیات 91-105

 • شروع برنامه:11:57:00
 • پایان برنامه: 12:03:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:03:00
 • پایان برنامه: 12:20:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت آقای حسین كرمی

سوره بقره آیات 161-172

 • شروع برنامه:12:20:00
 • پایان برنامه: 12:21:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:21:00
 • پایان برنامه: 12:52:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره های نبا آیات 31-آخر، نازعات آیات 26-آخر و انفطار

 • شروع برنامه:12:52:00
 • پایان برنامه: 12:55:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:55:00
 • پایان برنامه: 13:17:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

تلاوت آقای رحیم خاكی

سوره روم آیات 1-16

 • شروع برنامه:13:17:00
 • پایان برنامه: 14:16:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های تحریم، حاقه و طارق آیات 1-4

 • شروع برنامه:14:16:00
 • پایان برنامه: 14:20:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:20:00
 • پایان برنامه: 14:40:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره نساء آیات 58-73

 • شروع برنامه:14:40:00
 • پایان برنامه: 14:42:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:42:00
 • پایان برنامه: 15:10:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد ابوالعینین شیعشع

سوره های رعد آیات 1-10 و علق آیات 1-5

 • شروع برنامه:15:10:00
 • پایان برنامه: 15:12:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:12:00
 • پایان برنامه: 15:26:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاوت آقای صالح اطهری فرد

سوره های بقره آیات 124-129 و ضحی

 • شروع برنامه:15:26:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 16:01:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره های لقمان آیات 26-آخر و سجده آیات 1-16

 • شروع برنامه:16:01:00
 • پایان برنامه: 16:05:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:05:00
 • پایان برنامه: 16:36:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره انعام آیات 141-153

 • شروع برنامه:16:36:00
 • پایان برنامه: 16:37:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:37:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت آقای مسعود سیاح گرجی

سوره معارج

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 16:51:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:51:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد محمود رمضان

سوره یوسف (ع) آیات 1-27

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:22:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:22:00
 • پایان برنامه: 17:58:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

تلاوت استاد طه الفشنی

سوره حج آیات 23-41

 • شروع برنامه:17:58:00
 • پایان برنامه: 18:10:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:10:00
 • پایان برنامه: 18:26:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت آقای جعفر فردی

سوره ابراهیم (ع) آیات 23-34

 • شروع برنامه:18:26:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:56:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره اعراف آیات 117-140

 • شروع برنامه:18:56:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت استاد محمد مشمول

سوره انبیاء آیات 101-107

 • شروع برنامه:19:10:00
 • پایان برنامه: 19:12:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:12:00
 • پایان برنامه: 19:40:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره انعام آیات 151-159

 • شروع برنامه:19:40:00
 • پایان برنامه: 19:42:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:42:00
 • پایان برنامه: 19:56:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاوت استاد قاسم رضیعی

سوره بقره آیات 124-134

 • شروع برنامه:19:56:00
 • پایان برنامه: 19:58:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:00
 • پایان برنامه: 20:26:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره انعام آیات 59-73

 • شروع برنامه:20:26:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی

سوره توبه آیات 38-48

 • شروع برنامه:20:55:00
 • پایان برنامه: 21:25:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد احمد نعینع

سوره اسراء آیات 1-15

 • شروع برنامه:21:25:00
 • پایان برنامه: 21:27:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:27:00
 • پایان برنامه: 21:51:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره ابراهیم (ع) آیات 31-41

 • شروع برنامه:21:51:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:55:00
 • پایان برنامه: 22:02:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت استاد حمید هروی

سوره آل عمران آیات 171-180

 • شروع برنامه:22:02:00
 • پایان برنامه: 22:06:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:06:00
 • پایان برنامه: 22:36:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره انفال آیات 20-41

 • شروع برنامه:22:36:00
 • پایان برنامه: 22:38:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:38:00
 • پایان برنامه: 23:06:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

سوره بقره آیات 60-86

 • شروع برنامه:23:06:00
 • پایان برنامه: 23:09:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:09:00
 • پایان برنامه: 23:33:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت استاد محمد صیفی

سوره انعام آیات 13-43

 • شروع برنامه:23:33:00
 • پایان برنامه: 23:36:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:36:00
 • پایان برنامه: 23:58:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

تلاوت استاد عبدالحق قاضی

سوره كهف آیات 13-28

 • شروع برنامه:23:58:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.