جدول پخش

رادیو تلاوت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:06:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:06:00
 • پایان برنامه: 00:31:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره روم آیات 1-37

 • شروع برنامه:00:31:00
 • پایان برنامه: 00:36:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:36:00
 • پایان برنامه: 01:05:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد فتحی قندیل

سوره لقمان آیات 1-34

 • شروع برنامه:01:05:00
 • پایان برنامه: 01:08:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:08:00
 • پایان برنامه: 01:41:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

تلاوت استاد احمد نعینع

سوره های غافر آیات 7-17، ضحی آیات 1-11، شرح آیات 1-8 و كوثر

 • شروع برنامه:01:41:00
 • پایان برنامه: 01:44:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:44:00
 • پایان برنامه: 01:55:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت آقای جواد پناهی

سوره شعرا آیات 10-33

 • شروع برنامه:01:55:00
 • پایان برنامه: 01:58:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:58:00
 • پایان برنامه: 02:33:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره های نجم آیات 31-62 و قمر آیات 1-12

 • شروع برنامه:02:33:00
 • پایان برنامه: 02:35:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:35:00
 • پایان برنامه: 02:51:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت آقای امین پویا

سوره آل عمران آیات 31-41

 • شروع برنامه:02:51:00
 • پایان برنامه: 02:54:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:54:00
 • پایان برنامه: 03:23:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره غافر آیات 41-78

 • شروع برنامه:03:23:00
 • پایان برنامه: 03:26:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:26:00
 • پایان برنامه: 04:06:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره حج آیات 1-36

 • شروع برنامه:04:06:00
 • پایان برنامه: 04:09:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:09:00
 • پایان برنامه: 04:33:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت آقای عباس هاشمی

سوره های آل عمران آیات 53-64 و ماعون

 • شروع برنامه:04:33:00
 • پایان برنامه: 04:50:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت آقای حمید شاكرنژاد

سوره بقره آیات 189-199

 • شروع برنامه:04:50:00
 • پایان برنامه: 04:52:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:52:00
 • پایان برنامه: 05:25:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره روم آیات 1-28

 • شروع برنامه:05:25:00
 • پایان برنامه: 05:28:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:28:00
 • پایان برنامه: 05:53:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد علی حجاج سویسی

سوره های ق آیات 31-45، انفطار و علق آیات 1-14

 • شروع برنامه:05:53:00
 • پایان برنامه: 06:08:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:08:00
 • پایان برنامه: 06:36:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره نحل آیات 90-114

 • شروع برنامه:06:36:00
 • پایان برنامه: 06:39:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:39:00
 • پایان برنامه: 07:25:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

تلاوت استاد عبدالمنعم طوخی

سوره های تحریم، انفطار و علق آیات 1-5

 • شروع برنامه:07:25:00
 • پایان برنامه: 07:27:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:27:00
 • پایان برنامه: 08:01:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره های ابراهیم (ع) آیات 31-41، بلد و شمس آیات 1-9

 • شروع برنامه:08:01:00
 • پایان برنامه: 08:05:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:05:00
 • پایان برنامه: 08:26:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

تلاوت استاد ابوالعینین شیعشع

سوره قصص آیات 1-19

 • شروع برنامه:08:26:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:02:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره های احزاب آیات 23-27، نصر، حمد و بقره آیات 1-2

 • شروع برنامه:09:02:00
 • پایان برنامه: 09:06:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:06:00
 • پایان برنامه: 09:19:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت آقای صالح اطهری فرد

سوره های فاطر آیات 27-37 و كافرون

 • شروع برنامه:09:19:00
 • پایان برنامه: 09:21:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:21:00
 • پایان برنامه: 10:22:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره كهف آیات 27-99

 • شروع برنامه:10:22:00
 • پایان برنامه: 10:25:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:25:00
 • پایان برنامه: 10:51:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد طه الفشنی

سوره ابراهیم (ع) آیات 27-آخر

 • شروع برنامه:10:51:00
 • پایان برنامه: 10:54:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:54:00
 • پایان برنامه: 11:10:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت استاد محمد عباسی

سوره هود (ع) آیات 50-68

 • شروع برنامه:11:10:00
 • پایان برنامه: 11:12:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:12:00
 • پایان برنامه: 11:40:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های حجرات آیات 13-آخر، بلد، شمس، شرح، تین و علق آیات 1-5

 • شروع برنامه:11:40:00
 • پایان برنامه: 11:42:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:42:00
 • پایان برنامه: 11:57:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای رحیم خاكی

سوره های فصلت آیات 30-35 و عادیات

 • شروع برنامه:11:57:00
 • پایان برنامه: 12:06:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:06:00
 • پایان برنامه: 12:20:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاوت آقای جعفر فردی

سوره های نور آیات 35-38، قدر، زلزال و كوثر

 • شروع برنامه:12:20:00
 • پایان برنامه: 12:23:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:23:00
 • پایان برنامه: 12:51:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره یوسف (ع) آیات 1-29

 • شروع برنامه:12:51:00
 • پایان برنامه: 12:54:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:54:00
 • پایان برنامه: 13:20:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت آقای حسین كرمی

سوره بقره آیات 189-199

 • شروع برنامه:13:20:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های بقره آیات 255-260، نباء و كوثر

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 13:52:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:52:00
 • پایان برنامه: 14:12:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی

سوره های فصلت آیات 30-35 و بلد

 • شروع برنامه:14:12:00
 • پایان برنامه: 14:14:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:14:00
 • پایان برنامه: 14:40:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره مریم (س) آیات 16-62

 • شروع برنامه:14:40:00
 • پایان برنامه: 14:43:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:43:00
 • پایان برنامه: 15:10:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

سوره مائده آیات 6-26

 • شروع برنامه:15:10:00
 • پایان برنامه: 15:12:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:12:00
 • پایان برنامه: 16:07:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره های احزاب آیات 69-آخر، قیامه، فجر آیات 15-آخر و بلد آیات 1-18

 • شروع برنامه:16:07:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:10:00
 • پایان برنامه: 16:20:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت آقای مسعود نیكدستی

سوره قیامه آیات 1-21

 • شروع برنامه:16:20:00
 • پایان برنامه: 16:21:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:21:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره فصلت آیات 30-49

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 16:52:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:52:00
 • پایان برنامه: 17:13:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

تلاوت آقای حسین رستمی

سوره آل عمران آیات 52-64

 • شروع برنامه:17:13:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:59:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره های فرقان آیات 56-آخر و شعرا آیات 1-21

 • شروع برنامه:17:59:00
 • پایان برنامه: 18:12:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:12:00
 • پایان برنامه: 18:35:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت استاد قاسم رضیعی

سوره های بقره آیات 284-آخر و آل عمران آیات 1-9

 • شروع برنامه:18:35:00
 • پایان برنامه: 18:37:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:37:00
 • پایان برنامه: 19:10:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره های حشر آیات 18-آخر، فجر و علق آیات 1-8

 • شروع برنامه:19:10:00
 • پایان برنامه: 19:12:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:12:00
 • پایان برنامه: 19:25:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت آقای سید مهدی تاج زاده

سوره حدید آیات 16-25

 • شروع برنامه:19:25:00
 • پایان برنامه: 19:27:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:27:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره اسراء آیات 70-92

 • شروع برنامه:19:55:00
 • پایان برنامه: 19:57:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:00
 • پایان برنامه: 20:06:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت آقای منصور قصری زاده

سوره هود (ع) آیات 7-16

 • شروع برنامه:20:06:00
 • پایان برنامه: 20:09:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:09:00
 • پایان برنامه: 20:46:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

تلاوت قاری ارجمند انور شحات انور

سوره های انبیاء آیات 83-94 و كوثر

 • شروع برنامه:20:46:00
 • پایان برنامه: 21:13:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی

سوره فاطر آیات 1-23

 • شروع برنامه:21:13:00
 • پایان برنامه: 21:16:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:16:00
 • پایان برنامه: 21:40:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت آقای محمدجواد كاشفی

سوره های آل عمران آیات 133-139 و بقره آیات 1-5

 • شروع برنامه:21:40:00
 • پایان برنامه: 21:42:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:42:00
 • پایان برنامه: 22:10:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره های قمر آیات 49-آخر، رحمن آیات 1-30، بلد و قدر

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 22:13:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:13:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره یوسف (ع) آیات 1-29

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:01:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره فتح آیات 1-14

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:21:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:00
 • پایان برنامه: 23:58:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره های واقعه آیات 1-40 و 75-آخر و حدید آیات 1-5

 • شروع برنامه:23:58:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.