جدول پخش

اصفهان
 • شروع برنامه:00:00:01
 • پایان برنامه: 00:16:05
 • طول برنامه:16 دقیقه

ادامه مجموعه خانواده جدید2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:16:05
 • پایان برنامه: 00:16:34
 • طول برنامه:

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:16:34
 • پایان برنامه: 00:57:24
 • طول برنامه:40 دقیقه

مجموعه ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:57:24
 • پایان برنامه: 01:02:53
 • طول برنامه:5 دقیقه

تماشا پنج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:02:53
 • پایان برنامه: 02:24:08
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

تماشاخانه-مرگ سپید-تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:24:08
 • پایان برنامه: 02:28:24
 • طول برنامه:4 دقیقه

توتیای صفاهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:28:24
 • پایان برنامه: 03:00:41
 • طول برنامه:32 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:41
 • پایان برنامه: 03:09:32
 • طول برنامه:8 دقیقه

یک لحظه آرامش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:09:32
 • پایان برنامه: 04:04:20
 • طول برنامه:54 دقیقه

ترتیل جزء 20قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:04:20
 • پایان برنامه: 04:10:16
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام آوران وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:10:16
 • پایان برنامه: 04:11:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:11:16
 • پایان برنامه: 04:16:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:16:20
 • پایان برنامه: 04:17:00
 • طول برنامه:

ذکر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:17:00
 • پایان برنامه: 04:22:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح و نیایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:22:50
 • پایان برنامه: 04:31:10
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز جماعت صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:31:10
 • پایان برنامه: 05:09:38
 • طول برنامه:38 دقیقه

حدیث سرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:09:38
 • پایان برنامه: 05:09:59
 • طول برنامه:

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:09:59
 • پایان برنامه: 05:51:42
 • طول برنامه:41 دقیقه

مستند بر فراز کوههای آلپ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:51:42
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

سایه روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:16:21
 • طول برنامه:16 دقیقه

آرم قرآن + دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:16:21
 • پایان برنامه: 06:49:03
 • طول برنامه:32 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:49:03
 • پایان برنامه: 06:51:18
 • طول برنامه:2 دقیقه

میراث کهن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:51:18
 • پایان برنامه: 07:03:18
 • طول برنامه:12 دقیقه

مهارت های زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:03:18
 • پایان برنامه: 07:03:49
 • طول برنامه:

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:03:49
 • پایان برنامه: 07:39:02
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند عصارخانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:39:02
 • پایان برنامه: 07:47:35
 • طول برنامه:8 دقیقه

موشن گرافیک دستان سر آشپز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:47:35
 • پایان برنامه: 07:48:05
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:48:05
 • پایان برنامه: 08:30:18
 • طول برنامه:42 دقیقه

مجموعه در حاشیه -تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:18
 • پایان برنامه: 08:31:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:31:53
 • پایان برنامه: 08:32:23
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:32:23
 • پایان برنامه: 09:27:55
 • طول برنامه:55 دقیقه

سیب -بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:27:55
 • پایان برنامه: 09:29:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:29:30
 • پایان برنامه: 09:49:37
 • طول برنامه:20 دقیقه

قاصدک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:49:37
 • پایان برنامه: 09:57:55
 • طول برنامه:8 دقیقه

افراشته از خشت-کوتاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:57:55
 • پایان برنامه: 09:59:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:30
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

زیر یک سقف -زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:55:00
 • پایان برنامه: 11:00:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

اصفهان امروز1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:39
 • پایان برنامه: 11:01:09
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:01:09
 • پایان برنامه: 11:39:29
 • طول برنامه:38 دقیقه

مجموعه خانواده جدید-تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:39:29
 • پایان برنامه: 11:41:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:41:04
 • پایان برنامه: 11:43:06
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس هفتگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:43:06
 • پایان برنامه: 11:58:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

خنده بازار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:58:00
 • پایان برنامه: 12:00:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک راه نو-اعتیاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:56
 • پایان برنامه: 12:06:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:06:02
 • پایان برنامه: 12:30:28
 • طول برنامه:24 دقیقه

شرح صحیفه سجادیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:28
 • پایان برنامه: 12:32:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس هفتگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:32:30
 • پایان برنامه: 12:33:26
 • طول برنامه:

تیزر باشگاه خبرنگاران جوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:33:26
 • پایان برنامه: 12:38:24
 • طول برنامه:4 دقیقه

نقش خانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:38:24
 • پایان برنامه: 12:39:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:39:59
 • پایان برنامه: 12:41:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:41:29
 • پایان برنامه: 12:56:24
 • طول برنامه:14 دقیقه

حدیث شریف کساء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:56:24
 • پایان برنامه: 12:57:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:57:30
 • پایان برنامه: 13:04:40
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:04:40
 • پایان برنامه: 13:06:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ذکر روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:06:00
 • پایان برنامه: 13:11:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر و نیایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:11:05
 • پایان برنامه: 13:18:26
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:18:26
 • پایان برنامه: 13:24:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

دعای روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:24:18
 • پایان برنامه: 13:25:08
 • طول برنامه:

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:25:08
 • پایان برنامه: 13:26:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:26:43
 • پایان برنامه: 13:27:29
 • طول برنامه:

اعلام برنامه 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:27:29
 • پایان برنامه: 13:58:43
 • طول برنامه:31 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:58:43
 • پایان برنامه: 13:59:39
 • طول برنامه:

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:39
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:22:22
 • طول برنامه:22 دقیقه

رنگین کمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:22:22
 • پایان برنامه: 14:22:44
 • طول برنامه:

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:22:44
 • پایان برنامه: 15:53:35
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

تماشاخانه-قهرمان لیانگ شن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:53:35
 • پایان برنامه: 15:55:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:10
 • پایان برنامه: 15:59:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

حدیث و ساعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:04
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:04
 • پایان برنامه: 16:16:00
 • طول برنامه:

تیزر باشگاه خبرنگاران جوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:16:00
 • پایان برنامه: 16:16:50
 • طول برنامه:

کپشن1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:16:50
 • پایان برنامه: 16:22:50
 • طول برنامه:6 دقیقه

اصفهان امروز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:22:50
 • پایان برنامه: 16:30:06
 • طول برنامه:7 دقیقه

تماشا پنج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:06
 • پایان برنامه: 16:31:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:31:43
 • پایان برنامه: 16:58:25
 • طول برنامه:26 دقیقه

گلچین سیب-بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:25
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

گفتگوی هفته زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 17:45:30
 • طول برنامه:

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:45:30
 • پایان برنامه: 17:50:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:39
 • پایان برنامه: 18:00:59
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف آخر-کوتاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:59
 • پایان برنامه: 18:01:29
 • طول برنامه:

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:01:29
 • پایان برنامه: 18:56:29
 • طول برنامه:55 دقیقه

گلچین زنده رود-بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:56:29
 • پایان برنامه: 18:58:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:58:04
 • پایان برنامه: 19:01:12
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:01:12
 • پایان برنامه: 19:45:15
 • طول برنامه:44 دقیقه

مجموعه در حاشیه-8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:45:15
 • پایان برنامه: 19:51:28
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:51:28
 • پایان برنامه: 19:53:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی10

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:03
 • پایان برنامه: 19:56:25
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:56:25
 • پایان برنامه: 19:59:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

حدیث و ساعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:21:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:29
 • پایان برنامه: 20:27:29
 • طول برنامه:6 دقیقه

اصفهان امروز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:27:29
 • پایان برنامه: 20:29:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:04
 • پایان برنامه: 20:30:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:04
 • پایان برنامه: 20:34:02
 • طول برنامه:3 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:34:02
 • پایان برنامه: 20:35:00
 • طول برنامه:

کلیپ مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:35:00
 • پایان برنامه: 20:41:15
 • طول برنامه:6 دقیقه

اذان مغرب و نیایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:41:15
 • پایان برنامه: 20:49:55
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:49:55
 • پایان برنامه: 20:50:45
 • طول برنامه:

آرم شبکه شب گرافیک جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:50:45
 • پایان برنامه: 21:21:45
 • طول برنامه:31 دقیقه

بوستان فرهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:21:45
 • پایان برنامه: 21:22:15
 • طول برنامه:

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:22:15
 • پایان برنامه: 21:28:28
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:28:28
 • پایان برنامه: 21:30:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:03
 • پایان برنامه: 21:35:03
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:03
 • پایان برنامه: 22:14:26
 • طول برنامه:39 دقیقه

مجموعه ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:14:26
 • پایان برنامه: 22:29:26
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:29:26
 • پایان برنامه: 22:31:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی13

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:31:01
 • پایان برنامه: 22:51:01
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند گنجینه های شهر من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:51:01
 • پایان برنامه: 22:55:09
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:09
 • پایان برنامه: 22:56:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی14

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:56:44
 • پایان برنامه: 22:59:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

حدیث و ساعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:16:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:16:23
 • پایان برنامه: 23:22:23
 • طول برنامه:6 دقیقه

اصفهان امروز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:22:23
 • پایان برنامه: 23:32:43
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف آخر-کوتاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:32:43
 • پایان برنامه: 23:34:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی15

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:34:18
 • پایان برنامه: 23:35:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:35:23
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:24 دقیقه

مجموعه خانواده جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.