جدول پخش

آذربایجان شرقی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

موج فوتبال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

سریال هفت سنگ ق 11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:55:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی دیدی می تازد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شرح پریشانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال تاپیلمیش ق 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:05:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ترنم صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

اذانگاهی صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:06:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت آیاتی از قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:00
 • پایان برنامه: 06:16:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:16:00
 • پایان برنامه: 06:46:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:46:00
 • پایان برنامه: 07:36:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خنده بازار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:36:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تماشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سحرلر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

ائل سازی ائل سوزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:35:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

دانستنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

تکرار سریال تاپیلمیش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

کارتون پت و مت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:55:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 13:05:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال هفت سنگ ق 12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:05:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذانگاهی ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:45:00
 • پایان برنامه: 14:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گام دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:15:00
 • پایان برنامه: 14:53:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

کندیمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:53:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

کارنامه صد و آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

بچه های دیروز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:40:00
 • پایان برنامه: 15:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:50:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

سینمایی پوتین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

آنونس و مشارکتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سهند آوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:25:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند ارسباران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:38:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

کارنامه صد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:38:00
 • پایان برنامه: 19:57:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

میان برنامه و تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:40:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اذانگاهی مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:40:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

مشارکتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 20:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:50:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت

گئجه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:50:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

مشارکتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:55:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

سریال تاپلمیش ق 21

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر آذری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

تراز

توضیحات برنامه درج نشده است.