جدول پخش

فارس
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:35:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

سینمایی عبور از غبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:35:00
 • پایان برنامه: 01:36:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی ناخدا خورشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:36:00
 • پایان برنامه: 01:44:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

دریچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:44:00
 • پایان برنامه: 01:48:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:48:00
 • پایان برنامه: 03:17:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

مهر و ماه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:17:00
 • پایان برنامه: 03:19:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سحر تا ملکوت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:19:00
 • پایان برنامه: 03:25:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

سبک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:25:00
 • پایان برنامه: 03:26:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جزء خوانی قرآن کریم _ حرم حضرت شاهچراغ (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:26:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تواشیح اسماء الحسنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 05:08:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 38 دقیقه

سحر تا ملکوت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:08:00
 • پایان برنامه: 05:59:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

ترتیل قرآن کریم _ جزء سیزدهم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:59:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ذکر روز یکشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:04:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ دیار فرهیخته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:00
 • پایان برنامه: 06:07:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:07:00
 • پایان برنامه: 06:43:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

مستند مراجع و فقها _ روایت صنوبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:43:00
 • پایان برنامه: 06:45:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود ماه ماه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 07:13:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:13:00
 • پایان برنامه: 07:14:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر اعطای مدرک به قاریان و مدرسان قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:14:00
 • پایان برنامه: 07:17:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:17:00
 • پایان برنامه: 07:51:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

مستند اهل ایمان _ ویژه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:51:00
 • پایان برنامه: 07:53:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سحر تا ملکوت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:53:00
 • پایان برنامه: 08:20:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

گلچین صبح پارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:20:00
 • پایان برنامه: 08:21:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر ماه مبارک رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:21:00
 • پایان برنامه: 08:36:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مستند از لاک جیغ تا خدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:36:00
 • پایان برنامه: 08:37:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جزء خوانی قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:37:00
 • پایان برنامه: 08:48:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

چشمه معرفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:48:00
 • پایان برنامه: 08:51:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:51:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

مستند اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:55:00
 • پایان برنامه: 08:59:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

صد ترفند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:00
 • پایان برنامه: 09:42:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال در حاشیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:42:00
 • پایان برنامه: 09:46:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:46:00
 • پایان برنامه: 09:49:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

صدای شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:49:00
 • پایان برنامه: 09:56:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

دریچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:56:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:20:00
 • پایان برنامه: 11:21:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر و موزیک _ حرم حضرت شاهچراغ (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:21:00
 • پایان برنامه: 12:31:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

ترتیل جزء خوانی قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:31:00
 • پایان برنامه: 12:32:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:32:00
 • پایان برنامه: 12:34:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:34:00
 • پایان برنامه: 12:41:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

رمضان با شهداء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:41:00
 • پایان برنامه: 12:49:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

صلای صلات _ مرحوم آیت الله مجتهدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:49:00
 • پایان برنامه: 12:51:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

حدیث ماه مبارک رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:51:00
 • پایان برنامه: 12:56:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم سوره انشراح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:56:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

نماز جماعت ظهر _ حرم مطهر شاهچراغ (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:10:00
 • پایان برنامه: 13:13:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

دعای یا علی یا عظیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:13:00
 • پایان برنامه: 13:14:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله ماه مبارک رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:14:00
 • پایان برنامه: 13:38:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:38:00
 • پایان برنامه: 13:40:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو ترتیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:40:00
 • پایان برنامه: 13:42:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:42:00
 • پایان برنامه: 13:48:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:48:00
 • پایان برنامه: 15:36:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 48 دقیقه

سینمایی عبور از غبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:36:00
 • پایان برنامه: 15:37:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی ناخدا خورشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:37:00
 • پایان برنامه: 16:03:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

برای مهمانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:03:00
 • پایان برنامه: 16:06:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود شهر یاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:06:00
 • پایان برنامه: 16:37:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

حرف آخر _ کارنامه 100

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:37:00
 • پایان برنامه: 16:38:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

عکسواره مهر و ماه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:38:00
 • پایان برنامه: 16:41:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:41:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

حدیث یار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جزء خوانی قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:01:00
 • پایان برنامه: 17:39:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:39:00
 • پایان برنامه: 17:40:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:40:00
 • پایان برنامه: 17:42:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر پویش بزرگ کتاب خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:42:00
 • پایان برنامه: 18:24:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال در حاشیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:24:00
 • پایان برنامه: 18:26:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر ماه مبارک رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:26:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:58:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 28 دقیقه

مهر و ماه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:00
 • پایان برنامه: 19:59:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ربنا _ ماه مبارک رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:06:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم _ سوره احزاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:06:00
 • پایان برنامه: 20:11:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:11:00
 • پایان برنامه: 20:19:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:19:00
 • پایان برنامه: 20:24:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

فرازهایی از دعای مجیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:00
 • پایان برنامه: 20:25:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله ویژه ماه مبارک رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:00
 • پایان برنامه: 20:26:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

عکسواره مهر و ماه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:26:00
 • پایان برنامه: 20:28:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک _ حافظنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:28:00
 • پایان برنامه: 20:31:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:31:00
 • پایان برنامه: 20:39:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

کارنامه 100

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:39:00
 • پایان برنامه: 20:42:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:42:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

سخنان مقام معظم رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:05:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 21:06:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سومین جشنواره ی مستند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:06:00
 • پایان برنامه: 21:08:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:08:00
 • پایان برنامه: 22:05:00
 • طول برنامه:57 دقیقه

جشن رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:05:00
 • پایان برنامه: 22:07:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر پویش بزرگ کتاب خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:07:00
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

کارنامه 100

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:15:00
 • پایان برنامه: 22:19:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:19:00
 • پایان برنامه: 23:04:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

مستند مسابقه خانه ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:04:00
 • پایان برنامه: 23:05:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر روابط عمومی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:08:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

گلستانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:08:00
 • پایان برنامه: 23:12:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:12:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:32:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو ترتیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:32:00
 • پایان برنامه: 23:36:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:36:00
 • پایان برنامه: 23:42:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:42:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:17 دقیقه

فیلم سینمایی ناخدا خورشید

توضیحات برنامه درج نشده است.