جدول پخش

کرمانشاه
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:32:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 32 دقیقه

سینمایی سیاره سرخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:32:00
 • پایان برنامه: 01:34:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:34:00
 • پایان برنامه: 01:35:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:35:00
 • پایان برنامه: 02:24:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

سریال دردسرهای عظیم ق14

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:24:00
 • پایان برنامه: 02:25:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:25:00
 • پایان برنامه: 02:27:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

ارم هوایی بیستون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:27:00
 • پایان برنامه: 03:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 28 دقیقه

سینمایی بدون توقف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:55:00
 • پایان برنامه: 03:56:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:56:00
 • پایان برنامه: 04:04:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

هنر ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:04:00
 • پایان برنامه: 04:05:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:05:00
 • پایان برنامه: 04:19:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

حدیث شریف کسا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:19:00
 • پایان برنامه: 04:22:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

سبک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:22:00
 • پایان برنامه: 04:27:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قران کریم و دعا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:27:00
 • پایان برنامه: 04:44:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

اذان و نماز جماعت صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:44:00
 • پایان برنامه: 04:47:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

ذکر- دعا -صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:47:00
 • پایان برنامه: 04:49:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

ارم امام زادگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:49:00
 • پایان برنامه: 04:52:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:52:00
 • پایان برنامه: 05:45:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

مستند سیاره زمین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:45:00
 • پایان برنامه: 05:47:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:47:00
 • پایان برنامه: 05:48:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:48:00
 • پایان برنامه: 05:58:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میراثی از سناباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:58:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اسلاید-سرود ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:00
 • پایان برنامه: 06:05:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:07:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

ارم هوایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:07:00
 • پایان برنامه: 06:32:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند ساخت لوازم خانگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:32:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 07:29:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

گلچین صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:29:00
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 08:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سلام کرمانشاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:20:00
 • پایان برنامه: 08:23:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

هزار نقش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:23:00
 • پایان برنامه: 09:12:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

مسابقه خانه ما ق 9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:12:00
 • پایان برنامه: 09:14:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:14:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

صدای شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:01:00
 • پایان برنامه: 10:04:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اوج هیجان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:04:00
 • پایان برنامه: 10:24:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

برکه پرماجرا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:24:00
 • پایان برنامه: 10:26:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

ارم هوایی نجیوران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:26:00
 • پایان برنامه: 10:31:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:31:00
 • پایان برنامه: 10:39:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

رنگارنگ زاگرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:39:00
 • پایان برنامه: 11:24:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال دردسرهای عظیم ق 14

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:24:00
 • پایان برنامه: 11:26:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:26:00
 • پایان برنامه: 12:16:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

تکرار شبانه(هه ساره ی شه و)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:16:00
 • پایان برنامه: 12:21:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:21:00
 • پایان برنامه: 12:23:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:23:00
 • پایان برنامه: 13:13:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خاو خیزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:13:00
 • پایان برنامه: 13:14:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:14:00
 • پایان برنامه: 13:18:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

با شهدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:18:00
 • پایان برنامه: 13:20:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

ادعیه نماز ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:20:00
 • پایان برنامه: 13:43:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

ویژه اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:43:00
 • پایان برنامه: 13:46:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

ذکر روز-زیارت روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:46:00
 • پایان برنامه: 13:48:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

سبک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:48:00
 • پایان برنامه: 13:49:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم بیستون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:49:00
 • پایان برنامه: 14:10:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

موش کوهستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:10:00
 • پایان برنامه: 14:12:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سریال ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:12:00
 • پایان برنامه: 15:32:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سینمایی روشنایی حقیقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:32:00
 • پایان برنامه: 15:33:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سریال ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:33:00
 • پایان برنامه: 15:34:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم طاق بستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:34:00
 • پایان برنامه: 15:59:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تکرار در شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میراثی از سناباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:10:00
 • پایان برنامه: 16:16:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

شجره طیبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:16:00
 • پایان برنامه: 16:17:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم هوایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:17:00
 • پایان برنامه: 16:24:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

مشارکتی نیمکت ق42

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:24:00
 • پایان برنامه: 16:25:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:25:00
 • پایان برنامه: 16:29:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

یک حدیث

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر زاگرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 16:57:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:57:00
 • پایان برنامه: 16:58:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم انتخاب برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:00
 • پایان برنامه: 17:28:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

کارنامه صد (حرف آخر) ق52

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:28:00
 • پایان برنامه: 17:29:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم موزه پوشاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:29:00
 • پایان برنامه: 18:19:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

تکرار خاوخیزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:19:00
 • پایان برنامه: 18:20:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:20:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

یه جور دیگه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 18:46:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:46:00
 • پایان برنامه: 19:07:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

رویش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:07:00
 • پایان برنامه: 19:13:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

مشارکتی کارنامه صد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:13:00
 • پایان برنامه: 19:14:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:14:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم روستای هجیج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:17:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سریال ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:17:00
 • پایان برنامه: 19:18:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:18:00
 • پایان برنامه: 19:26:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

افلاکیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:26:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر زاگرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 19:56:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

مشارکتی حرف آخر (کارنامه صد)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:56:00
 • پایان برنامه: 19:59:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:00
 • پایان برنامه: 20:46:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال مشارکتی ناخونک ق 8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:46:00
 • پایان برنامه: 20:47:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:47:00
 • پایان برنامه: 20:51:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

سبک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:51:00
 • پایان برنامه: 20:54:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

با شهدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:54:00
 • پایان برنامه: 20:58:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

دعا وتلاوت قران کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:00
 • پایان برنامه: 21:14:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

اذان و نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:14:00
 • پایان برنامه: 21:17:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:17:00
 • پایان برنامه: 22:04:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال دردسرهای عظیم 15

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:04:00
 • پایان برنامه: 22:07:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:07:00
 • پایان برنامه: 22:57:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

هه ساره شو(شبانه)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:57:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بارزرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر زاگرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:21:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:00
 • پایان برنامه: 23:25:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:25:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:34 دقیقه

اوای دل

توضیحات برنامه درج نشده است.