جدول پخش

گلستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سریال نون خ قسمت 16

سریال نون خ قسمت 16

 • شروع برنامه:00:01:00
 • پایان برنامه: 00:05:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

چلچراغ –اوقات شرعی استان(شب)

چلچراغ –اوقات شرعی استان(شب)

 • شروع برنامه:00:05:20
 • پایان برنامه: 00:10:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود گمشده – اکبریان

سرود گمشده – اکبریان

 • شروع برنامه:00:10:00
 • پایان برنامه: 01:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

سینمایی مسیر زمان - فرانسه

سینمایی مسیر زمان - فرانسه

 • شروع برنامه:01:45:00
 • پایان برنامه: 01:50:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بینندگان

تصاویر ارسالی بینندگان

 • شروع برنامه:01:50:30
 • پایان برنامه: 03:05:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

بازپخش شب های هیرکان

بازپخش شب های هیرکان

 • شروع برنامه:03:05:30
 • پایان برنامه: 03:09:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

چلچراغ –اوقات شرعی استان(شب)

چلچراغ –اوقات شرعی استان(شب)

 • شروع برنامه:03:09:50
 • پایان برنامه: 03:34:50
 • طول برنامه:25 دقیقه

بازپخش لحظه ملکوتی

بازپخش لحظه ملکوتی

 • شروع برنامه:03:34:50
 • پایان برنامه: 03:37:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله معرفی شهدای استان - تیر

وله معرفی شهدای استان - تیر

 • شروع برنامه:03:37:00
 • پایان برنامه: 03:43:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن-سوره الرحمن آیات 1 تا 27-استاد حسین منص

تلاوت قرآن-سوره الرحمن آیات 1 تا 27-استاد حسین منصور

 • شروع برنامه:03:43:00
 • پایان برنامه: 03:44:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تواشیح ذکر روز دوشنبه

تواشیح ذکر روز دوشنبه

 • شروع برنامه:03:44:00
 • پایان برنامه: 03:48:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح – موذن شریف – تصاویر منظومه شمسی

اذان صبح – موذن شریف – تصاویر منظومه شمسی

 • شروع برنامه:03:48:20
 • پایان برنامه: 03:57:50
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماز صبح مقام معظم رهبری

نماز صبح مقام معظم رهبری

 • شروع برنامه:03:57:50
 • پایان برنامه: 03:59:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج امام زمام عج –تصاویر جمکران

دعای فرج امام زمام عج –تصاویر جمکران

 • شروع برنامه:03:59:00
 • پایان برنامه: 04:05:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

دعای روز دوشنبه

دعای روز دوشنبه

 • شروع برنامه:04:05:00
 • پایان برنامه: 04:07:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسیقی تصویر آبشار سنگی ساری

موسیقی تصویر آبشار سنگی ساری

 • شروع برنامه:04:07:00
 • پایان برنامه: 05:17:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

بازپخش ورزش گلستان

بازپخش ورزش گلستان

 • شروع برنامه:05:17:00
 • پایان برنامه: 05:19:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سریال نون خ

تیزر سریال نون خ

 • شروع برنامه:05:19:00
 • پایان برنامه: 05:59:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

بازپخش مجموعه طنز ناخونک ق 8

بازپخش مجموعه طنز ناخونک ق 8

 • شروع برنامه:05:59:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

موسیقی و تصویر

موسیقی و تصویر

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

سرود جمهوری اسلامی ایران

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:06:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن-سوره نحل آیات 120 تا آخر

تلاوت قرآن-سوره نحل آیات 120 تا آخر

 • شروع برنامه:06:06:10
 • پایان برنامه: 06:20:10
 • طول برنامه:14 دقیقه

دعای صباح

دعای صباح

 • شروع برنامه:06:20:10
 • پایان برنامه: 06:22:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله معرفی شهدای استان - تیر

وله معرفی شهدای استان - تیر

 • شروع برنامه:06:22:20
 • پایان برنامه: 06:26:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

چلچراغ –اوقات شرعی استان(صبح)

چلچراغ –اوقات شرعی استان(صبح)

 • شروع برنامه:06:26:40
 • پایان برنامه: 06:53:40
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند با کارون – کشاورزی در پایین دست کارون

مستند با کارون – کشاورزی در پایین دست کارون

 • شروع برنامه:06:53:40
 • پایان برنامه: 06:55:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

تیزر راز شکوفایی

 • شروع برنامه:06:55:00
 • پایان برنامه: 07:58:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

طنزپیشگان – چیچو و فرانکو- دونخاله اسکی باز

طنزپیشگان – چیچو و فرانکو- دونخاله اسکی باز

 • شروع برنامه:07:58:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

تیزر راز شکوفایی

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:32:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

سریال نون خ قسمت 16

سریال نون خ قسمت 16

 • شروع برنامه:08:32:00
 • پایان برنامه: 08:33:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باشگاه خبرنگاران

تیزر باشگاه خبرنگاران

 • شروع برنامه:08:33:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

گلستان نگارستان ایران- کردکوی

گلستان نگارستان ایران- کردکوی

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 08:47:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر مجموعه طنز ناخونک

تیزر مجموعه طنز ناخونک

 • شروع برنامه:08:47:00
 • پایان برنامه: 08:54:20
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین مخفی

دوربین مخفی

 • شروع برنامه:08:54:20
 • پایان برنامه: 08:57:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

تیزر راز شکوفایی

 • شروع برنامه:08:57:20
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک تغذیه و تندرستی- چاقی کودکان

موشن گرافیک تغذیه و تندرستی- چاقی کودکان

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

پزشک شما - زنده

پزشک شما - زنده

 • شروع برنامه:09:50:00
 • پایان برنامه: 09:51:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

موسیقی تصویر برداشت گندم – گلستان

موسیقی تصویر برداشت گندم – گلستان

 • شروع برنامه:09:51:00
 • پایان برنامه: 09:57:20
 • طول برنامه:6 دقیقه

معرفی استانها- خراسان شمالی

معرفی استانها- خراسان شمالی

 • شروع برنامه:09:57:20
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

تیزر راز شکوفایی

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

خانه محبت - زنده

خانه محبت - زنده

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:02:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

تیزر راز شکوفایی

 • شروع برنامه:11:02:30
 • پایان برنامه: 11:12:20
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه بارانه

میان برنامه بارانه

 • شروع برنامه:11:12:20
 • پایان برنامه: 11:13:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باشگاه خبرنگاران

تیزر باشگاه خبرنگاران

 • شروع برنامه:11:13:20
 • پایان برنامه: 11:42:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند کوله گرد (تولیدی)

مستند کوله گرد (تولیدی)

 • شروع برنامه:11:42:00
 • پایان برنامه: 12:14:10
 • طول برنامه:32 دقیقه

قاب فیروزه – چهارچرخ ( ایرانی-طنز )

قاب فیروزه – چهارچرخ ( ایرانی-طنز )

 • شروع برنامه:12:14:10
 • پایان برنامه: 12:16:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

تیزر راز شکوفایی

 • شروع برنامه:12:16:10
 • پایان برنامه: 12:20:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

چلچراغ –اوقات شرعی استان(صبح)

چلچراغ –اوقات شرعی استان(صبح)

 • شروع برنامه:12:20:30
 • پایان برنامه: 12:45:30
 • طول برنامه:25 دقیقه

لحظه ملکوتی

لحظه ملکوتی

 • شروع برنامه:12:45:30
 • پایان برنامه: 12:47:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله معرفی شهدای استان - تیر

وله معرفی شهدای استان - تیر

 • شروع برنامه:12:47:40
 • پایان برنامه: 12:54:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن-سوره شوری آیات 47 تا آخر-استاد امام جمع

تلاوت قرآن-سوره شوری آیات 47 تا آخر-استاد امام جمعه

 • شروع برنامه:12:54:00
 • پایان برنامه: 12:55:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تواشیح ذکر روز دوشنبه

تواشیح ذکر روز دوشنبه

 • شروع برنامه:12:55:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر – موذن رضائیان –تصاویر گرافیکی و حدیث

اذان ظهر – موذن رضائیان –تصاویر گرافیکی و حدیث

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:07:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز ظهر آیت الله نور مفیدی

نماز ظهر آیت الله نور مفیدی

 • شروع برنامه:13:07:10
 • پایان برنامه: 13:08:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج امام زمام عج – تصاویر گرافیکی گل

دعای فرج امام زمام عج – تصاویر گرافیکی گل

 • شروع برنامه:13:08:40
 • پایان برنامه: 13:13:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

دعای روز دوشنبه (جدید)

دعای روز دوشنبه (جدید)

 • شروع برنامه:13:13:40
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

تیزر راز شکوفایی

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:21:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت - مشارکتی

نیمکت - مشارکتی

 • شروع برنامه:13:21:00
 • پایان برنامه: 13:21:30
 • طول برنامه:

تیزر تصاویر ارسالی

تیزر تصاویر ارسالی

 • شروع برنامه:13:21:30
 • پایان برنامه: 14:56:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

سینمایی مسیر زمان - فرانسه

سینمایی مسیر زمان - فرانسه

 • شروع برنامه:14:56:30
 • پایان برنامه: 14:58:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سینمایی شرایط عینی

تیزر سینمایی شرایط عینی

 • شروع برنامه:14:58:30
 • پایان برنامه: 15:00:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

تیزر راز شکوفایی

 • شروع برنامه:15:00:20
 • پایان برنامه: 15:32:20
 • طول برنامه:32 دقیقه

سریال نون خ قسمت 16

سریال نون خ قسمت 16

 • شروع برنامه:15:32:20
 • پایان برنامه: 15:34:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر مجموعه طنز ناخونک

تیزر مجموعه طنز ناخونک

 • شروع برنامه:15:34:20
 • پایان برنامه: 15:44:10
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه بارانه

میان برنامه بارانه

 • شروع برنامه:15:44:10
 • پایان برنامه: 15:49:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اقلیم- کهکیلویه و بویراحمد- مارین

اقلیم- کهکیلویه و بویراحمد- مارین

 • شروع برنامه:15:49:00
 • پایان برنامه: 15:58:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

حرف آخر (6 دقیقه ای)- مشارکتی

حرف آخر (6 دقیقه ای)- مشارکتی

 • شروع برنامه:15:58:00
 • پایان برنامه: 15:59:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:15:59:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر ساعت

تصویر ساعت

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استان

خبر استان

 • شروع برنامه:16:10:00
 • پایان برنامه: 16:12:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

تیزر راز شکوفایی

 • شروع برنامه:16:12:00
 • پایان برنامه: 16:53:40
 • طول برنامه:41 دقیقه

تن تن کارتون-ق 13

تن تن کارتون-ق 13

 • شروع برنامه:16:53:40
 • پایان برنامه: 16:59:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود گلستان من - نورمحمدی

سرود گلستان من - نورمحمدی

 • شروع برنامه:16:59:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر ساعت

تصویر ساعت

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استان - ترکمنی

خبر استان - ترکمنی

 • شروع برنامه:17:10:00
 • پایان برنامه: 17:12:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

تیزر راز شکوفایی

 • شروع برنامه:17:12:00
 • پایان برنامه: 17:44:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

حرف آخر (30 دقیقه ای)- مشارکتی

حرف آخر (30 دقیقه ای)- مشارکتی

 • شروع برنامه:17:44:00
 • پایان برنامه: 17:46:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسیقی تصویر برداشت هلو –روستای کرنگ کفتر

موسیقی تصویر برداشت هلو –روستای کرنگ کفتر

 • شروع برنامه:17:46:40
 • پایان برنامه: 17:52:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بینندگان

تصاویر ارسالی بینندگان

 • شروع برنامه:17:52:10
 • پایان برنامه: 17:57:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

معرفی استانها- ایلام

معرفی استانها- ایلام

 • شروع برنامه:17:57:10
 • پایان برنامه: 17:58:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

تیزر راز شکوفایی

 • شروع برنامه:17:58:30
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

مجموعه طنز ناخونک ق 9

مجموعه طنز ناخونک ق 9

 • شروع برنامه:18:40:00
 • پایان برنامه: 18:41:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی بین

پیام بازرگانی بین

 • شروع برنامه:18:41:00
 • پایان برنامه: 18:51:40
 • طول برنامه:10 دقیقه

دیدنیهای ورزشی -حرکات دیدنی با دوچرخه

دیدنیهای ورزشی -حرکات دیدنی با دوچرخه

 • شروع برنامه:18:51:40
 • پایان برنامه: 18:58:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

سرود ای کاروان – فلاحتی

سرود ای کاروان – فلاحتی

 • شروع برنامه:18:58:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

تیزر راز شکوفایی

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

آبادی - تولیدی

آبادی - تولیدی

 • شروع برنامه:19:25:00
 • پایان برنامه: 19:27:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سریال نون خ

تیزر سریال نون خ

 • شروع برنامه:19:27:00
 • پایان برنامه: 19:53:30
 • طول برنامه:26 دقیقه

قاب فیروزه – یک پلیس و نصفی (خارجی)

قاب فیروزه – یک پلیس و نصفی (خارجی)

 • شروع برنامه:19:53:30
 • پایان برنامه: 19:59:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:19:59:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر ساعت

تصویر ساعت

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر استان

خبر استان

 • شروع برنامه:20:17:00
 • پایان برنامه: 20:18:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

تیزر راز شکوفایی

 • شروع برنامه:20:18:30
 • پایان برنامه: 20:19:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه احسان و نیکوکاری –رازنگهداری برای حفظ

میان برنامه احسان و نیکوکاری –رازنگهداری برای حفظ آبروی دیگران

 • شروع برنامه:20:19:40
 • پایان برنامه: 20:27:30
 • طول برنامه:7 دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ترابی

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ترابی

 • شروع برنامه:20:27:30
 • پایان برنامه: 20:29:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله معرفی شهدای استان - تیر

وله معرفی شهدای استان - تیر

 • شروع برنامه:20:29:40
 • پایان برنامه: 20:36:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن-سوره ص آیات 1 تا 14-استاد لطفی نیا

تلاوت قرآن-سوره ص آیات 1 تا 14-استاد لطفی نیا

 • شروع برنامه:20:36:00
 • پایان برنامه: 20:37:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تواشیح ذکر روز دوشنبه

تواشیح ذکر روز دوشنبه

 • شروع برنامه:20:37:00
 • پایان برنامه: 20:40:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب - موذن منصوری – تصاویر گرافیکی گل و حدیث

اذان مغرب - موذن موذن زاده اردبیلی – تصاویر خانه خدا

 • شروع برنامه:20:40:50
 • پایان برنامه: 20:46:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز مغرب آیت الله علوی گرگانی

نماز مغرب مقام معظم رهبری(نوجوانان)

 • شروع برنامه:20:46:00
 • پایان برنامه: 20:46:20
 • طول برنامه:

آرم شبکه

آرم شبکه

 • شروع برنامه:20:46:20
 • پایان برنامه: 20:55:50
 • طول برنامه:9 دقیقه

کشاورزی و توسعه- مشارکتی

کشاورزی و توسعه- مشارکتی

 • شروع برنامه:20:55:50
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

شب های هیرکان - زنده

شب های هیرکان - زنده

 • شروع برنامه:22:15:00
 • پایان برنامه: 22:16:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

تیزر راز شکوفایی

 • شروع برنامه:22:16:40
 • پایان برنامه: 22:22:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت - مشارکتی

نیمکت - مشارکتی

 • شروع برنامه:22:22:40
 • پایان برنامه: 22:24:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سینمایی مسیر زمان

تیزر سینمایی مسیر زمان

 • شروع برنامه:22:24:40
 • پایان برنامه: 22:51:10
 • طول برنامه:26 دقیقه

قاب فیروزه – عموجان (ایرانی - طنز)

قاب فیروزه – عموجان (ایرانی - طنز)

 • شروع برنامه:22:51:10
 • پایان برنامه: 22:52:00
 • طول برنامه:

تیزر باشگاه خبرنگاران

تیزر باشگاه خبرنگاران

 • شروع برنامه:22:52:00
 • پایان برنامه: 22:57:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:22:57:40
 • پایان برنامه: 22:59:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

 • شروع برنامه:22:59:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر ساعت

تصویر ساعت

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر استان

خبر استان

 • شروع برنامه:23:17:00
 • پایان برنامه: 23:19:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

تیزر راز شکوفایی

 • شروع برنامه:23:19:00
 • پایان برنامه: 23:28:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

حرف آخر (6 دقیقه ای)- مشارکتی

حرف آخر (6 دقیقه ای)- مشارکتی

 • شروع برنامه:23:28:00
 • پایان برنامه: 23:29:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:23:29:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:30 دقیقه

سریال نون خ قسمت 17

سریال نون خ قسمت 17