جدول پخش

گیلان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:13:57
 • طول برنامه:13 دقیقه

سریال درحاشیه قسمت 11

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:13:57
 • پایان برنامه: 00:15:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک کسب و کار

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:15:33
 • پایان برنامه: 00:21:50
 • طول برنامه:6 دقیقه

ديار من گيلان - مرواربافي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:21:50
 • پایان برنامه: 00:31:08
 • طول برنامه:9 دقیقه

دلنوازان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:31:09
 • پایان برنامه: 00:31:54
 • طول برنامه:

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:31:55
 • پایان برنامه: 01:52:54
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سینمایی کمیسر متهم میکند

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:01:52:54
 • پایان برنامه: 01:54:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک کسب و کار

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:01:54:30
 • پایان برنامه: 01:56:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:01:56:16
 • پایان برنامه: 02:15:20
 • طول برنامه:19 دقیقه

بارانه

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:02:15:20
 • پایان برنامه: 02:15:56
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:02:15:57
 • پایان برنامه: 03:10:08
 • طول برنامه:54 دقیقه

مستند ايرانگرد قسمت 15

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:10:09
 • پایان برنامه: 03:14:36
 • طول برنامه:4 دقیقه

ديار من گيلان - اشکورات

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:14:36
 • پایان برنامه: 03:15:12
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:15:13
 • پایان برنامه: 03:46:06
 • طول برنامه:30 دقیقه

دل افروزان قسمت 22

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:46:06
 • پایان برنامه: 03:53:35
 • طول برنامه:7 دقیقه

سرزمين سبز

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:53:36
 • پایان برنامه: 03:54:12
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:54:12
 • پایان برنامه: 03:56:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

زلال انديشه - تقويت روح خودباوري

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:56:55
 • پایان برنامه: 04:00:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن - سوره آل عمران

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:01:00
 • پایان برنامه: 04:05:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:05:30
 • پایان برنامه: 04:15:43
 • طول برنامه:10 دقیقه

نماز صبح رهبر معظم انقلاب

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:15:43
 • پایان برنامه: 04:17:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامتی امام زمان عج

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:17:22
 • پایان برنامه: 05:21:07
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

ترتيل قرآن جز 19

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:21:08
 • پایان برنامه: 05:21:53
 • طول برنامه:

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:21:53
 • پایان برنامه: 05:50:26
 • طول برنامه:28 دقیقه

حديث سرو - آيت الله انصاري

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:50:26
 • پایان برنامه: 05:57:59
 • طول برنامه:7 دقیقه

موسيقي تصوير - درس سحر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:58:00
 • پایان برنامه: 05:59:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:59:20
 • پایان برنامه: 06:00:05
 • طول برنامه:

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:00:06
 • پایان برنامه: 06:01:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود ملي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:01:07
 • پایان برنامه: 06:48:26
 • طول برنامه:47 دقیقه

روزنه - جنگ غول پيکران قطبي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:48:26
 • پایان برنامه: 06:49:02
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:49:03
 • پایان برنامه: 06:49:48
 • طول برنامه:

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:49:49
 • پایان برنامه: 06:51:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک کسب و کار

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:51:24
 • پایان برنامه: 06:55:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

تصاوير هوايي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:55:42
 • پایان برنامه: 08:16:42
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

سینمایی کمیسر متهم میکند

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:08:16:42
 • پایان برنامه: 08:18:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک کسب و کار

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:08:18:17
 • پایان برنامه: 09:12:28
 • طول برنامه:54 دقیقه

مستند ايرانگرد قسمت 15

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:12:29
 • پایان برنامه: 09:14:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک کسب و کار

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:14:04
 • پایان برنامه: 09:26:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

مستر بين

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:26:01
 • پایان برنامه: 09:30:52
 • طول برنامه:4 دقیقه

زيباييهاي گيلان - ماسال

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:30:53
 • پایان برنامه: 09:31:38
 • طول برنامه:

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:31:38
 • پایان برنامه: 10:32:10
 • طول برنامه:1 ساعت

انیمیشن شنل قرمزی

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:32:10
 • پایان برنامه: 10:33:09
 • طول برنامه:

تيزز

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:33:10
 • پایان برنامه: 10:34:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک کسب و کار

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:34:45
 • پایان برنامه: 10:46:31
 • طول برنامه:11 دقیقه

بارانه

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:46:31
 • پایان برنامه: 10:54:34
 • طول برنامه:8 دقیقه

اقليم - رشت

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:54:34
 • پایان برنامه: 10:56:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک کسب و کار

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:56:10
 • پایان برنامه: 10:57:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

اخبار يک دقيقه اي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:57:10
 • پایان برنامه: 10:59:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:59:48
 • پایان برنامه: 12:00:29
 • طول برنامه:1 ساعت

خانه مهر-زنده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:00:29
 • پایان برنامه: 12:02:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک کسب و کار

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:02:05
 • پایان برنامه: 12:03:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:03:42
 • پایان برنامه: 12:26:41
 • طول برنامه:22 دقیقه

سریال خانه پدري قسمت 35

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:26:41
 • پایان برنامه: 12:27:40
 • طول برنامه:

تيزز

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:27:41
 • پایان برنامه: 12:30:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافيک تغذيه و سلامت

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:30:32
 • پایان برنامه: 12:31:08
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:31:09
 • پایان برنامه: 12:51:27
 • طول برنامه:20 دقیقه

لوجنک-بازپخش

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:51:27
 • پایان برنامه: 12:52:12
 • طول برنامه:

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:52:13
 • پایان برنامه: 12:53:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک کسب و کار

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:53:48
 • پایان برنامه: 12:54:24
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:54:25
 • پایان برنامه: 13:02:09
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماهنگ آنسوي آيينه

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:02:10
 • پایان برنامه: 13:07:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

زلال انديشه - ياد خدا

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:07:01
 • پایان برنامه: 13:13:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن - سوره حجر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:14:00
 • پایان برنامه: 13:18:25
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر - امامزاده ابراهيم

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:18:25
 • پایان برنامه: 13:24:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز ظهر آيت اله فلاحتي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:24:41
 • پایان برنامه: 13:26:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامتي امام زمان عجل اله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:26:31
 • پایان برنامه: 13:27:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:27:52
 • پایان برنامه: 13:29:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک کسب و کار

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:29:28
 • پایان برنامه: 14:24:21
 • طول برنامه:54 دقیقه

الاتی تی - بازپخش

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:14:24:21
 • پایان برنامه: 14:25:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک کسب و کار

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:14:25:57
 • پایان برنامه: 14:46:44
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند مطبخ - شيريني

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:14:46:44
 • پایان برنامه: 14:48:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:14:48:02
 • پایان برنامه: 16:09:01
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سینمایی کمیسر متهم میکند

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:16:09:01
 • پایان برنامه: 16:10:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک کسب و کار

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:16:10:37
 • پایان برنامه: 16:43:05
 • طول برنامه:32 دقیقه

حرف آخر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:16:43:05
 • پایان برنامه: 17:39:30
 • طول برنامه:56 دقیقه

جنگل دوستي قسمت 34

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:39:30
 • پایان برنامه: 17:41:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک کسب و کار

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:41:05
 • پایان برنامه: 17:51:12
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف آخر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:51:13
 • پایان برنامه: 18:51:14
 • طول برنامه:1 ساعت

خانه مهر-بازپخش

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:51:14
 • پایان برنامه: 18:52:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک کسب و کار

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:52:50
 • پایان برنامه: 19:39:49
 • طول برنامه:46 دقیقه

طنز پيشگان - جري لوئيس

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:39:49
 • پایان برنامه: 19:41:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:41:19
 • پایان برنامه: 19:41:55
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:41:55
 • پایان برنامه: 19:52:02
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف آخر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:52:03
 • پایان برنامه: 19:53:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک کسب و کار

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:53:38
 • پایان برنامه: 19:58:06
 • طول برنامه:4 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:58:06
 • پایان برنامه: 19:58:18
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:58:19
 • پایان برنامه: 19:59:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا(ع)

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:59:57
 • پایان برنامه: 20:21:31
 • طول برنامه:21 دقیقه

اخبار گیلان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:21:31
 • پایان برنامه: 20:22:16
 • طول برنامه:

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:22:17
 • پایان برنامه: 20:28:29
 • طول برنامه:6 دقیقه

نيمکت قسمت 43

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:28:29
 • پایان برنامه: 20:29:05
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:29:06
 • پایان برنامه: 20:47:27
 • طول برنامه:18 دقیقه

روزنه قسمت 23

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:47:27
 • پایان برنامه: 20:48:01
 • طول برنامه:

تیزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:48:01
 • پایان برنامه: 20:49:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک کسب و کار

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:49:36
 • پایان برنامه: 20:50:12
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:50:13
 • پایان برنامه: 20:53:06
 • طول برنامه:2 دقیقه

زلال انديشه - استواري در هدف

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:53:06
 • پایان برنامه: 20:57:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن - سوره شوري

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:58:00
 • پایان برنامه: 21:02:47
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:02:47
 • پایان برنامه: 21:08:54
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز مغرب آيت اله رودباري

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:08:54
 • پایان برنامه: 21:10:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامتي امام زمان عجل اله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:10:45
 • پایان برنامه: 21:12:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک کسب و کار

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:12:21
 • پایان برنامه: 21:21:13
 • طول برنامه:8 دقیقه

هنر ايراني

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:21:13
 • پایان برنامه: 21:21:58
 • طول برنامه:

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:21:59
 • پایان برنامه: 21:27:52
 • طول برنامه:5 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:27:52
 • پایان برنامه: 22:27:19
 • طول برنامه:59 دقیقه

الاتی تی- زنده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:27:19
 • پایان برنامه: 22:31:29
 • طول برنامه:4 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:31:29
 • پایان برنامه: 22:56:50
 • طول برنامه:25 دقیقه

سريال خانه پدري قسمت 36

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:56:51
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار شبانگاهی

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:16:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک کسب و کار

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:16:35
 • پایان برنامه: 23:17:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

هواشناسی

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:17:35
 • پایان برنامه: 23:23:47
 • طول برنامه:6 دقیقه

نيمکت قسمت 43

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:23:47
 • پایان برنامه: 23:25:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:25:14
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:34 دقیقه

سریال درحاشیه قسمت 12

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162