جدول پخش

گیلان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:00:30
 • طول برنامه:

وله شبکه باران شبکه فرهنگ و طبيعت

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:00:30
 • پایان برنامه: 00:24:05
 • طول برنامه:23 دقیقه

مجموعه مستند داستان غذاها قسمت 6

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:24:05
 • پایان برنامه: 00:24:41
 • طول برنامه:

وله شبکه باران شبکه فرهنگ و طبيعت

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:24:42
 • پایان برنامه: 02:01:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 37 دقیقه

سینمایی ایستاده در غبار

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:02:01:59
 • پایان برنامه: 02:02:35
 • طول برنامه:

وله شبکه باران شبکه فرهنگ و طبيعت

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:02:02:36
 • پایان برنامه: 02:41:09
 • طول برنامه:38 دقیقه

هيرکان

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:02:41:09
 • پایان برنامه: 02:41:45
 • طول برنامه:

وله شبکه باران شبکه فرهنگ و طبيعت

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:02:41:46
 • پایان برنامه: 03:04:42
 • طول برنامه:22 دقیقه

سریال نام نداره قسمت 57

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:04:42
 • پایان برنامه: 03:05:18
 • طول برنامه:

وله شبکه باران شبکه فرهنگ و طبيعت

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:05:19
 • پایان برنامه: 03:22:21
 • طول برنامه:17 دقیقه

دل افروزان قسمت 18

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:22:22
 • پایان برنامه: 03:22:58
 • طول برنامه:

وله شبکه باران شبکه فرهنگ و طبيعت

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:22:59
 • پایان برنامه: 03:25:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

جان کلام - حجت الاسلام احمدي اصفهاني

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:25:59
 • پایان برنامه: 04:43:41
 • طول برنامه:1 ساعت و 17 دقیقه

ترتيل قرآن آران و بيدگل جزء 16

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:43:42
 • پایان برنامه: 04:44:18
 • طول برنامه:

وله شبکه باران شبکه فرهنگ و طبيعت

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:44:19
 • پایان برنامه: 04:48:16
 • طول برنامه:3 دقیقه

زلال انديشه - کار خير

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:48:17
 • پایان برنامه: 04:55:59
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن - سوره غافر

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:56:00
 • پایان برنامه: 05:01:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:01:18
 • پایان برنامه: 05:11:31
 • طول برنامه:10 دقیقه

نماز صبح رهبر معظم انقلاب

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:11:32
 • پایان برنامه: 05:17:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

صلوات شعبانيه

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:17:36
 • پایان برنامه: 05:18:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر همدلي

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:18:37
 • پایان برنامه: 05:48:56
 • طول برنامه:30 دقیقه

بوستان سخن - حجت الاسلام انصاريان

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:48:57
 • پایان برنامه: 05:59:14
 • طول برنامه:10 دقیقه

سرزمين سبز - ماسوله

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:59:15
 • پایان برنامه: 06:00:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر امدادرساني به سيل زدگان

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:00:48
 • پایان برنامه: 06:01:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوري اسلامي ايران

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:01:53
 • پایان برنامه: 06:49:02
 • طول برنامه:47 دقیقه

مستند روزنه -ابرپلها - چين

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:49:02
 • پایان برنامه: 06:49:38
 • طول برنامه:

وله شبکه باران شبکه فرهنگ و طبيعت

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:49:39
 • پایان برنامه: 07:04:29
 • طول برنامه:14 دقیقه

انيميشن کوشا قسمت 13

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:07:04:30
 • پایان برنامه: 07:06:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر امدادرساني به سيل زدگان

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:07:06:03
 • پایان برنامه: 08:43:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 37 دقیقه

سینمایی ایستاده در غبار

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:08:43:20
 • پایان برنامه: 08:43:56
 • طول برنامه:

وله شبکه باران شبکه فرهنگ و طبيعت

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:08:43:57
 • پایان برنامه: 09:05:36
 • طول برنامه:21 دقیقه

دانستني ها

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:05:37
 • پایان برنامه: 09:06:13
 • طول برنامه:

وله شبکه باران شبکه فرهنگ و طبيعت

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:06:14
 • پایان برنامه: 09:11:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

چهل برگ

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:11:00
 • پایان برنامه: 10:02:58
 • طول برنامه:51 دقیقه

جنگل دوستی قسمت 7

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:02:58
 • پایان برنامه: 10:03:34
 • طول برنامه:

وله شبکه باران شبکه فرهنگ و طبيعت

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:03:35
 • پایان برنامه: 10:05:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيام

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:05:07
 • پایان برنامه: 10:43:38
 • طول برنامه:38 دقیقه

سریال مرز خوشبختی قسمت 14

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:43:38
 • پایان برنامه: 10:44:14
 • طول برنامه:

وله شبکه باران شبکه فرهنگ و طبيعت

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:44:15
 • پایان برنامه: 10:51:25
 • طول برنامه:7 دقیقه

دیار من گیلان - تالاب کیاشهر

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:51:25
 • پایان برنامه: 10:55:22
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود گيلکي-بهاراوخان-رضاپور

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:55:22
 • پایان برنامه: 10:56:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

هواشناسی

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:56:22
 • پایان برنامه: 10:56:58
 • طول برنامه:

وله شبکه باران شبکه فرهنگ و طبيعت

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:56:59
 • پایان برنامه: 10:59:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

پيام

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:59:36
 • پایان برنامه: 11:59:43
 • طول برنامه:1 ساعت

خانه مهر-زنده

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:11:59:43
 • پایان برنامه: 12:01:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر همدلي سيل زدگان

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:01:15
 • پایان برنامه: 12:59:18
 • طول برنامه:58 دقیقه

الاتی تی قسمت 7-بازپخش

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:59:29
 • پایان برنامه: 13:00:28
 • طول برنامه:

هواشناسی

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:00:28
 • پایان برنامه: 13:01:04
 • طول برنامه:

وله شبکه باران شبکه فرهنگ و طبيعت

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:01:05
 • پایان برنامه: 13:03:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن تقلا - ویژه تحریم سپاه پاسداران

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:03:01
 • پایان برنامه: 13:09:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن - سوره حجر

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:10:00
 • پایان برنامه: 13:14:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:14:42
 • پایان برنامه: 13:21:12
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز ظهر آيت الله رودباري

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:21:13
 • پایان برنامه: 13:27:17
 • طول برنامه:6 دقیقه

صلوات شعبانيه

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:27:17
 • پایان برنامه: 13:30:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

مرز عبادت از احمد پورمهر

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:30:30
 • پایان برنامه: 13:50:45
 • طول برنامه:20 دقیقه

بازپخش لوجنک

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:50:45
 • پایان برنامه: 13:51:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

اخبار يک دقيقه اي

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:51:45
 • پایان برنامه: 13:52:21
 • طول برنامه:

وله شبکه باران شبکه فرهنگ و طبيعت

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:52:22
 • پایان برنامه: 13:53:02
 • طول برنامه:

پیام

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:53:02
 • پایان برنامه: 15:30:41
 • طول برنامه:1 ساعت و 37 دقیقه

سینمایی ایستاده در غبار

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:15:30:41
 • پایان برنامه: 15:31:40
 • طول برنامه:

هواشناسی

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:15:31:40
 • پایان برنامه: 15:56:39
 • طول برنامه:24 دقیقه

کاوش قسمت 6

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:15:56:39
 • پایان برنامه: 15:57:15
 • طول برنامه:

وله شبکه باران شبکه فرهنگ و طبيعت

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:15:57:16
 • پایان برنامه: 16:02:02
 • طول برنامه:4 دقیقه

چهل برگ

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:16:02:02
 • پایان برنامه: 16:54:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

جنگل دوستي قسمت 7

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:16:54:01
 • پایان برنامه: 16:54:37
 • طول برنامه:

وله شبکه باران شبکه فرهنگ و طبيعت

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:16:54:38
 • پایان برنامه: 17:02:38
 • طول برنامه:8 دقیقه

نيمکت قسمت 20

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:02:38
 • پایان برنامه: 17:03:37
 • طول برنامه:

هواشناسی

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:03:37
 • پایان برنامه: 18:03:02
 • طول برنامه:59 دقیقه

خانه مهر-بازپخش

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:03:02
 • پایان برنامه: 18:04:01
 • طول برنامه:

هواشناسی

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:04:01
 • پایان برنامه: 18:05:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر باشگاه خبرنگاران جوان

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:05:07
 • پایان برنامه: 18:35:45
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف آخر

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:35:46
 • پایان برنامه: 18:36:22
 • طول برنامه:

وله شبکه باران شبکه فرهنگ و طبيعت

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:36:23
 • پایان برنامه: 18:44:11
 • طول برنامه:7 دقیقه

نيمکت قسمت 19

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:44:11
 • پایان برنامه: 18:44:47
 • طول برنامه:

وله شبکه باران شبکه فرهنگ و طبيعت

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:44:48
 • پایان برنامه: 18:46:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيام

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:46:19
 • پایان برنامه: 19:08:11
 • طول برنامه:21 دقیقه

سریال نام نداره قسمت 57

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:08:11
 • پایان برنامه: 19:08:47
 • طول برنامه:

وله شبکه باران شبکه فرهنگ و طبيعت

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:08:48
 • پایان برنامه: 19:16:48
 • طول برنامه:8 دقیقه

کارنامه 100

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:16:48
 • پایان برنامه: 19:17:24
 • طول برنامه:

وله شبکه باران شبکه فرهنگ و طبيعت

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:17:25
 • پایان برنامه: 19:46:55
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند هيرکان - مشاغل کهن

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:46:55
 • پایان برنامه: 19:47:31
 • طول برنامه:

وله شبکه باران شبکه فرهنگ و طبيعت

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:47:32
 • پایان برنامه: 19:55:32
 • طول برنامه:8 دقیقه

نيمکت قسمت 20

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:55:32
 • پایان برنامه: 19:56:08
 • طول برنامه:

وله شبکه باران شبکه فرهنگ و طبيعت

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:56:09
 • پایان برنامه: 19:57:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيام

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:57:42
 • پایان برنامه: 19:58:18
 • طول برنامه:

وله شبکه باران شبکه فرهنگ و طبيعت

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:58:19
 • پایان برنامه: 19:59:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا(ع)

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:59:57
 • پایان برنامه: 20:12:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

اخبار گیلان

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:12:00
 • پایان برنامه: 20:16:25
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:16:25
 • پایان برنامه: 20:24:49
 • طول برنامه:8 دقیقه

اخبار گیلان

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:24:49
 • پایان برنامه: 20:26:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن تقلا - ویژه تحریم سپاه پاسداران

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:26:45
 • پایان برنامه: 20:27:21
 • طول برنامه:

وله شبکه باران شبکه فرهنگ و طبيعت

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:27:22
 • پایان برنامه: 20:35:22
 • طول برنامه:8 دقیقه

کارنامه 100

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:35:22
 • پایان برنامه: 20:35:58
 • طول برنامه:

وله شبکه باران شبکه فرهنگ و طبيعت

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:35:59
 • پایان برنامه: 20:56:46
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند مطبخ - شيريني

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:56:46
 • پایان برنامه: 20:58:53
 • طول برنامه:2 دقیقه

تيزر پويش کتابخواني - عيد فطر

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:58:54
 • پایان برنامه: 20:59:30
 • طول برنامه:

وله شبکه باران شبکه فرهنگ و طبيعت

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:59:31
 • پایان برنامه: 21:24:39
 • طول برنامه:25 دقیقه

روزنه قسمت 8

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:24:39
 • پایان برنامه: 21:26:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر امدادرساني به سيل زدگان

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:26:13
 • پایان برنامه: 21:26:49
 • طول برنامه:

وله شبکه باران شبکه فرهنگ و طبيعت

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:26:50
 • پایان برنامه: 21:29:41
 • طول برنامه:2 دقیقه

پيام

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:29:41
 • پایان برنامه: 21:30:10
 • طول برنامه:

اعلام الاتي تي

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:30:10
 • پایان برنامه: 22:28:47
 • طول برنامه:58 دقیقه

الاتی تی- زنده

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:28:48
 • پایان برنامه: 22:29:24
 • طول برنامه:

وله شبکه باران شبکه فرهنگ و طبيعت

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:29:24
 • پایان برنامه: 22:33:34
 • طول برنامه:4 دقیقه

پيام

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:33:35
 • پایان برنامه: 22:34:00
 • طول برنامه:

سريال نام نداره بعدي

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:34:01
 • پایان برنامه: 22:56:40
 • طول برنامه:22 دقیقه

سريال نام نداره قسمت 58

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:56:40
 • پایان برنامه: 23:00:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

پيام

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:00:27
 • پایان برنامه: 23:15:27
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار شبانگاهی

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:15:27
 • پایان برنامه: 23:16:03
 • طول برنامه:

وله شبکه باران شبکه فرهنگ و طبيعت

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:16:04
 • پایان برنامه: 23:20:56
 • طول برنامه:4 دقیقه

موسيقي تصوير باران

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:20:57
 • پایان برنامه: 23:22:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

پيام

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:22:58
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال مرز خوشبختی قسمت آخر

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162