جدول پخش

خوزستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:14:32
 • طول برنامه:14 دقیقه

سریال /در حاشیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:14:32
 • پایان برنامه: 00:17:57
 • طول برنامه:3 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:17:57
 • پایان برنامه: 00:18:18
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:18:18
 • پایان برنامه: 00:48:40
 • طول برنامه:30 دقیقه

(تکرار) آوای کارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:48:40
 • پایان برنامه: 00:49:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:49:57
 • پایان برنامه: 00:59:39
 • طول برنامه:9 دقیقه

ازخدا برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:59:39
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 02:33:33
 • طول برنامه:1 ساعت و 33 دقیقه

فیلم سینمایی *کیمیا*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:33:33
 • پایان برنامه: 02:36:58
 • طول برنامه:3 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:36:58
 • پایان برنامه: 02:38:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

میانبرنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:38:33
 • پایان برنامه: 03:18:53
 • طول برنامه:40 دقیقه

مستندلنج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:18:53
 • پایان برنامه: 03:22:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:22:38
 • پایان برنامه: 03:23:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:23:40
 • پایان برنامه: 03:24:01
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:24:01
 • پایان برنامه: 04:03:25
 • طول برنامه:39 دقیقه

(تکرار) سریال /در حاشیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:03:25
 • پایان برنامه: 04:04:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:04:27
 • پایان برنامه: 04:29:27
 • طول برنامه:25 دقیقه

مناجات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:29:27
 • پایان برنامه: 04:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 04:46:23
 • طول برنامه:11 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:46:23
 • پایان برنامه: 04:47:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:47:44
 • پایان برنامه: 04:52:21
 • طول برنامه:4 دقیقه

دعای روز سه شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:52:21
 • پایان برنامه: 05:07:47
 • طول برنامه:15 دقیقه

ترنم صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:07:47
 • پایان برنامه: 05:08:08
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:08:08
 • پایان برنامه: 06:06:16
 • طول برنامه:58 دقیقه

(تکرار) گلخونه/خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:16
 • پایان برنامه: 06:07:00
 • طول برنامه:

موزیک تصویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:07:00
 • پایان برنامه: 06:08:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:08:00
 • پایان برنامه: 06:09:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:09:00
 • پایان برنامه: 06:09:21
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:09:21
 • پایان برنامه: 06:53:37
 • طول برنامه:44 دقیقه

(تکرار) سریال /فراری از قصر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:53:37
 • پایان برنامه: 06:54:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:54:54
 • پایان برنامه: 06:56:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

میانبرنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:56:29
 • پایان برنامه: 06:56:50
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:56:50
 • پایان برنامه: 07:52:58
 • طول برنامه:56 دقیقه

(تکرار) مراحب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:52:58
 • پایان برنامه: 07:54:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

میانبرنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:54:33
 • پایان برنامه: 08:48:51
 • طول برنامه:54 دقیقه

مستند/گذرگاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:48:51
 • پایان برنامه: 08:49:12
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:49:12
 • پایان برنامه: 09:28:36
 • طول برنامه:39 دقیقه

(تکرار) سریال /در حاشیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:28:36
 • پایان برنامه: 09:29:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:29:36
 • پایان برنامه: 09:31:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:31:23
 • پایان برنامه: 09:31:44
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:31:44
 • پایان برنامه: 10:19:05
 • طول برنامه:47 دقیقه

بادبادک ها/کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:19:05
 • پایان برنامه: 10:26:40
 • طول برنامه:7 دقیقه

بسته نشاط جوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:26:40
 • پایان برنامه: 10:28:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

میانبرنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:28:15
 • پایان برنامه: 10:29:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:29:39
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:23:05
 • طول برنامه:53 دقیقه

(تکرار) شبهای کارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:23:05
 • پایان برنامه: 11:24:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

علوم پزشکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:24:56
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:32:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:32:20
 • پایان برنامه: 11:39:55
 • طول برنامه:7 دقیقه

بسته نشاط جوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:39:55
 • پایان برنامه: 11:41:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

میانبرنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:41:30
 • پایان برنامه: 12:06:08
 • طول برنامه:24 دقیقه

مستند پناهگاه/بیابانها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:06:08
 • پایان برنامه: 12:06:29
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:06:29
 • پایان برنامه: 13:04:37
 • طول برنامه:58 دقیقه

(تکرار) گلخونه/خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:04:37
 • پایان برنامه: 13:09:25
 • طول برنامه:4 دقیقه

جاذبه های گردشگری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:09:25
 • پایان برنامه: 13:11:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میانبرنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:11:00
 • پایان برنامه: 13:12:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

میانبرنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:30
 • پایان برنامه: 13:18:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:18:00
 • پایان برنامه: 13:22:46
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:22:46
 • پایان برنامه: 13:30:30
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:30
 • پایان برنامه: 13:33:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:33:09
 • پایان برنامه: 13:39:22
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:39:22
 • پایان برنامه: 13:40:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:40:22
 • پایان برنامه: 13:40:43
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:40:43
 • پایان برنامه: 14:23:31
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال /فراری از قصر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:23:31
 • پایان برنامه: 14:25:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

میانبرنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:25:06
 • پایان برنامه: 14:26:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:26:30
 • پایان برنامه: 14:58:56
 • طول برنامه:32 دقیقه

(تکرار) حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:58:56
 • پایان برنامه: 15:00:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

میانبرنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:31
 • پایان برنامه: 15:04:29
 • طول برنامه:3 دقیقه

جاذبه های گردشگری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:04:29
 • پایان برنامه: 15:12:04
 • طول برنامه:7 دقیقه

بسته نشاط جوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:12:04
 • پایان برنامه: 15:13:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:13:04
 • پایان برنامه: 15:13:25
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:13:25
 • پایان برنامه: 16:46:58
 • طول برنامه:1 ساعت و 33 دقیقه

(تکرار) فیلم سینمایی *کیمیا*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:46:58
 • پایان برنامه: 16:57:07
 • طول برنامه:10 دقیقه

(تکرار) حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:57:07
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:26:18
 • طول برنامه:6 دقیقه

علوم پزشکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:26:18
 • پایان برنامه: 17:32:31
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:32:31
 • پایان برنامه: 17:32:52
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:32:52
 • پایان برنامه: 18:20:13
 • طول برنامه:47 دقیقه

(تکرار) بادبادک ها/کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:20:13
 • پایان برنامه: 18:21:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:21:37
 • پایان برنامه: 18:29:23
 • طول برنامه:7 دقیقه

نورالولایه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:29:23
 • پایان برنامه: 18:29:45
 • طول برنامه:

علوم پزشکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:29:45
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:

ساعت خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار/عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 18:55:09
 • طول برنامه:10 دقیقه

(تکرار) حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:55:09
 • پایان برنامه: 18:56:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

میانبرنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:56:44
 • پایان برنامه: 18:57:05
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:57:05
 • پایان برنامه: 19:47:43
 • طول برنامه:50 دقیقه

مراحب/عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:47:43
 • پایان برنامه: 19:55:18
 • طول برنامه:7 دقیقه

بسته نشاط جوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:18
 • پایان برنامه: 19:57:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:51
 • پایان برنامه: 20:36:29
 • طول برنامه:38 دقیقه

ویژه برنامه بسیج اساتید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:36:29
 • پایان برنامه: 20:38:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

میانبرنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:38:04
 • پایان برنامه: 20:43:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:43:00
 • پایان برنامه: 20:47:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:47:59
 • پایان برنامه: 20:53:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:53:48
 • پایان برنامه: 20:55:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:26
 • پایان برنامه: 21:01:26
 • طول برنامه:6 دقیقه

رایحه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:01:26
 • پایان برنامه: 21:03:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

میانبرنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:03:01
 • پایان برنامه: 21:18:12
 • طول برنامه:15 دقیقه

ازتوحرکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:18:12
 • پایان برنامه: 21:19:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

میانبرنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:19:47
 • پایان برنامه: 21:20:08
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:20:08
 • پایان برنامه: 21:52:15
 • طول برنامه:32 دقیقه

دوربین دانشجویی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:52:15
 • پایان برنامه: 21:53:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

میانبرنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:53:50
 • پایان برنامه: 21:57:01
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:57:01
 • پایان برنامه: 21:57:22
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:57:22
 • پایان برنامه: 22:52:14
 • طول برنامه:54 دقیقه

شبهای کارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:52:14
 • پایان برنامه: 22:53:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

میانبرنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:53:49
 • پایان برنامه: 22:57:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:57:50
 • پایان برنامه: 22:59:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:06
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:

تلاوت یک آیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:21:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:35
 • پایان برنامه: 23:24:47
 • طول برنامه:3 دقیقه

معرفی شهرستانها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:24:47
 • پایان برنامه: 23:26:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

میانبرنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:26:22
 • پایان برنامه: 23:29:39
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:39
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

سریال /در حاشیه

توضیحات برنامه درج نشده است.