جدول پخش

خوزستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:49:15
 • طول برنامه:49 دقیقه

سریال /در حاشیه2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:49:15
 • پایان برنامه: 00:52:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:52:40
 • پایان برنامه: 00:59:15
 • طول برنامه:6 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:59:15
 • پایان برنامه: 00:59:39
 • طول برنامه:

موشن گرافیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:59:39
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 03:03:55
 • طول برنامه:2 ساعت و 3 دقیقه

فیلم سینمایی * تسخیر کوهستان*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:03:55
 • پایان برنامه: 03:07:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:07:20
 • پایان برنامه: 03:07:41
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:07:41
 • پایان برنامه: 03:37:29
 • طول برنامه:29 دقیقه

(تکرار) بی تعارف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:37:29
 • پایان برنامه: 03:37:50
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:37:50
 • پایان برنامه: 04:22:18
 • طول برنامه:44 دقیقه

(تکرار) سریال /در حاشیه16

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:22:18
 • پایان برنامه: 04:23:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

زنده باد زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:23:22
 • پایان برنامه: 04:48:22
 • طول برنامه:25 دقیقه

مناجات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:48:22
 • پایان برنامه: 04:53:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:53:00
 • پایان برنامه: 05:03:37
 • طول برنامه:10 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:03:37
 • پایان برنامه: 05:05:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:05:15
 • پایان برنامه: 05:11:25
 • طول برنامه:6 دقیقه

دعای روز دوشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:11:25
 • پایان برنامه: 05:50:33
 • طول برنامه:39 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:50:33
 • پایان برنامه: 05:57:41
 • طول برنامه:7 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:57:41
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

موزیک تصویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:02:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:00
 • پایان برنامه: 06:02:21
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:21
 • پایان برنامه: 06:57:53
 • طول برنامه:55 دقیقه

(تکرار) بیت الهناء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:57:53
 • پایان برنامه: 06:58:14
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:14
 • پایان برنامه: 07:52:04
 • طول برنامه:53 دقیقه

(تکرار) سریال /سرنوشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:52:04
 • پایان برنامه: 07:57:01
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:57:01
 • پایان برنامه: 08:42:45
 • طول برنامه:45 دقیقه

مستند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:42:45
 • پایان برنامه: 08:43:06
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:43:06
 • پایان برنامه: 09:27:34
 • طول برنامه:44 دقیقه

(تکرار) سریال /در حاشیه16

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:27:34
 • پایان برنامه: 09:28:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:28:34
 • پایان برنامه: 09:30:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:54
 • پایان برنامه: 09:31:15
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:31:15
 • پایان برنامه: 10:29:19
 • طول برنامه:58 دقیقه

رنگین کمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:29:19
 • پایان برنامه: 10:31:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید/سری2/(4)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:31:09
 • پایان برنامه: 10:32:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه/3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:32:09
 • پایان برنامه: 10:32:30
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:32:30
 • پایان برنامه: 11:28:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

(تکرار) شبهای کارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:28:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میانبرنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:32:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبرورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:32:20
 • پایان برنامه: 11:34:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید/سری2/(5)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:34:32
 • پایان برنامه: 12:11:34
 • طول برنامه:37 دقیقه

مستند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:11:34
 • پایان برنامه: 12:13:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید/سری2/(9)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:13:24
 • پایان برنامه: 12:18:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس فیلم های سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:18:28
 • پایان برنامه: 12:19:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:19:28
 • پایان برنامه: 12:19:49
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:19:49
 • پایان برنامه: 13:15:21
 • طول برنامه:55 دقیقه

(تکرار) بیت الهناء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:15:21
 • پایان برنامه: 13:16:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

میانبرنامه میدانم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:16:51
 • پایان برنامه: 13:21:56
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:21:56
 • پایان برنامه: 13:22:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:22:00
 • پایان برنامه: 13:27:08
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:27:08
 • پایان برنامه: 13:34:52
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:34:52
 • پایان برنامه: 13:36:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:36:42
 • پایان برنامه: 13:37:03
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:37:03
 • پایان برنامه: 14:35:09
 • طول برنامه:58 دقیقه

سریال /سرنوشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:35:09
 • پایان برنامه: 14:42:46
 • طول برنامه:7 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:42:46
 • پایان برنامه: 15:12:56
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:12:56
 • پایان برنامه: 15:14:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:14:39
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 16:53:50
 • طول برنامه:1 ساعت و 38 دقیقه

(تکرار) فیلم سینمایی * تسخیر کوهستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:53:50
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:47:19
 • طول برنامه:27 دقیقه

(ادامه) فیلم سینمایی تسخیر کوهستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:47:19
 • پایان برنامه: 17:57:11
 • طول برنامه:9 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:57:11
 • پایان برنامه: 18:17:36
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند تنگ عقیلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:17:36
 • پایان برنامه: 18:21:32
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق تولیدسری2/(11)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:21:32
 • پایان برنامه: 18:29:47
 • طول برنامه:8 دقیقه

نورالولایه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:29:47
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:

ساعت خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار /عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 18:54:52
 • طول برنامه:9 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:54:52
 • پایان برنامه: 18:55:13
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:55:13
 • پایان برنامه: 19:50:37
 • طول برنامه:55 دقیقه

مراحب/عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:37
 • پایان برنامه: 19:56:37
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:56:37
 • پایان برنامه: 20:25:27
 • طول برنامه:28 دقیقه

بی تعارف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:27
 • پایان برنامه: 20:31:27
 • طول برنامه:6 دقیقه

رایحه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:31:27
 • پایان برنامه: 20:37:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن/فاطر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:37:00
 • پایان برنامه: 20:41:43
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:41:43
 • پایان برنامه: 20:47:41
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:47:41
 • پایان برنامه: 20:50:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:50:20
 • پایان برنامه: 20:53:45
 • طول برنامه:3 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:53:45
 • پایان برنامه: 21:06:58
 • طول برنامه:13 دقیقه

با نمایندگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:06:58
 • پایان برنامه: 21:12:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس فیلم های سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:12:02
 • پایان برنامه: 21:12:23
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:12:23
 • پایان برنامه: 21:45:59
 • طول برنامه:33 دقیقه

سریال ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:45:59
 • پایان برنامه: 21:46:55
 • طول برنامه:

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:46:55
 • پایان برنامه: 21:54:22
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:54:22
 • پایان برنامه: 21:54:43
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:54:43
 • پایان برنامه: 22:49:38
 • طول برنامه:54 دقیقه

شبهای کارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:49:38
 • پایان برنامه: 22:57:24
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:57:24
 • پایان برنامه: 22:58:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:40
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تلاوت یک آیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:22:17
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولیدسری2/(3)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:22:17
 • پایان برنامه: 23:29:39
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:39
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

سریال /در حاشیه

توضیحات برنامه درج نشده است.