جدول پخش

خوزستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:06:50
 • طول برنامه:6 دقیقه

سریال /پشت کنکوری ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:06:50
 • پایان برنامه: 00:10:15
 • طول برنامه:3 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:10:15
 • پایان برنامه: 00:54:37
 • طول برنامه:44 دقیقه

آفتاب شوشتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:54:37
 • پایان برنامه: 00:59:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

موسیقی تصویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:59:39
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 02:17:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 17 دقیقه

فیلم سینمایی *هنوز نرسیدیم*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:17:59
 • پایان برنامه: 02:21:24
 • طول برنامه:3 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:21:24
 • پایان برنامه: 03:02:09
 • طول برنامه:40 دقیقه

بسته تولیدی شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:02:09
 • پایان برنامه: 03:06:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

(تکرار) افلاکیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:06:00
 • پایان برنامه: 03:31:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مناجات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:31:00
 • پایان برنامه: 04:46:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

ویژه برنامه سحرخیزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:46:00
 • پایان برنامه: 05:02:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

اذان صبح به افق اهواز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:02:00
 • پایان برنامه: 05:23:59
 • طول برنامه:21 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:23:59
 • پایان برنامه: 05:26:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:26:07
 • پایان برنامه: 05:54:02
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:54:02
 • پایان برنامه: 05:56:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:56:02
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

موزیک تصویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:02:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:00
 • پایان برنامه: 06:02:21
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:21
 • پایان برنامه: 06:48:08
 • طول برنامه:45 دقیقه

(تکرار) سریال حامض حلو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:48:08
 • پایان برنامه: 06:48:57
 • طول برنامه:

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:48:57
 • پایان برنامه: 06:49:18
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:49:18
 • پایان برنامه: 07:48:48
 • طول برنامه:59 دقیقه

(تکرار) روشنی های شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:48:48
 • پایان برنامه: 07:50:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جمع خوانی قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:50:25
 • پایان برنامه: 07:56:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

موسیقی تصویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:56:21
 • پایان برنامه: 07:56:42
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:56:42
 • پایان برنامه: 08:28:08
 • طول برنامه:31 دقیقه

(تکرار) سریال /پشت کنکوری ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:28:08
 • پایان برنامه: 08:29:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:29:37
 • پایان برنامه: 08:29:58
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:29:58
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

صبح زرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 09:28:40
 • طول برنامه:13 دقیقه

ازتو حرکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:28:40
 • پایان برنامه: 09:29:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:29:40
 • پایان برنامه: 09:30:01
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:01
 • پایان برنامه: 10:15:01
 • طول برنامه:45 دقیقه

بادبادک ها/کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:15:01
 • پایان برنامه: 10:20:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:20:09
 • پایان برنامه: 10:29:02
 • طول برنامه:8 دقیقه

ازخدا برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:29:02
 • پایان برنامه: 10:30:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:02
 • پایان برنامه: 10:30:23
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:23
 • پایان برنامه: 11:25:47
 • طول برنامه:55 دقیقه

گلخونه/خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:25:47
 • پایان برنامه: 11:28:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:28:07
 • پایان برنامه: 11:28:28
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:28:28
 • پایان برنامه: 11:55:28
 • طول برنامه:27 دقیقه

(تکرار) بی تعارف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:55:28
 • پایان برنامه: 12:19:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تفسیر موضوعی قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:19:00
 • پایان برنامه: 12:19:21
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:19:21
 • پایان برنامه: 13:05:08
 • طول برنامه:45 دقیقه

(تکرار) سریال حامض حلو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:05:08
 • پایان برنامه: 13:06:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

میانبرنامه کمیته امداد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:06:08
 • پایان برنامه: 13:12:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:00
 • پایان برنامه: 13:16:33
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:16:33
 • پایان برنامه: 13:24:21
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:24:21
 • پایان برنامه: 13:25:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای روز 13 ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:25:23
 • پایان برنامه: 13:27:53
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای یا علی و یا عظیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:27:53
 • پایان برنامه: 13:34:06
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:34:06
 • پایان برنامه: 13:35:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:35:06
 • پایان برنامه: 13:35:27
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:35:27
 • پایان برنامه: 14:24:06
 • طول برنامه:48 دقیقه

(تکرار) بیت الهناء/عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:24:06
 • پایان برنامه: 14:25:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:25:18
 • پایان برنامه: 14:35:44
 • طول برنامه:10 دقیقه

سبل السلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:35:44
 • پایان برنامه: 14:36:29
 • طول برنامه:

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:36:29
 • پایان برنامه: 15:10:33
 • طول برنامه:34 دقیقه

(تکرار) حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:10:33
 • پایان برنامه: 15:13:39
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:13:39
 • پایان برنامه: 15:14:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:14:39
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 16:32:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 17 دقیقه

(تکرار) فیلم سینمایی *هنوز نرسیدیم*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:32:59
 • پایان برنامه: 16:34:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر روشنی های شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:34:04
 • پایان برنامه: 16:42:50
 • طول برنامه:8 دقیقه

(تکرار) حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:42:50
 • پایان برنامه: 16:47:58
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس فیلم های سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:47:58
 • پایان برنامه: 16:58:43
 • طول برنامه:10 دقیقه

میانبرنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:43
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:26:13
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:26:13
 • پایان برنامه: 17:26:34
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:26:34
 • پایان برنامه: 18:48:21
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

جمع خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:48:21
 • پایان برنامه: 18:49:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:49:49
 • پایان برنامه: 18:50:00
 • طول برنامه:

ساعت خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:00
 • پایان برنامه: 19:05:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار/عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:05:00
 • پایان برنامه: 19:13:46
 • طول برنامه:8 دقیقه

(تکرار) حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:13:46
 • پایان برنامه: 19:16:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:16:55
 • پایان برنامه: 19:17:16
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:17:16
 • پایان برنامه: 20:12:30
 • طول برنامه:55 دقیقه

روشنی های شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:12:30
 • پایان برنامه: 20:17:06
 • طول برنامه:4 دقیقه

قرآن / سوره زلزال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:17:06
 • پایان برنامه: 20:20:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

تواشیح اسماء الحسنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:41
 • پایان برنامه: 20:26:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناجات ربنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:26:00
 • پایان برنامه: 20:29:51
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:51
 • پایان برنامه: 20:34:49
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:34:49
 • پایان برنامه: 20:36:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای ادخل ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:36:51
 • پایان برنامه: 20:42:51
 • طول برنامه:6 دقیقه

رایحه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:42:51
 • پایان برنامه: 20:44:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:44:19
 • پایان برنامه: 20:44:40
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:44:40
 • پایان برنامه: 21:31:40
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال حامض

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:31:40
 • پایان برنامه: 21:54:04
 • طول برنامه:22 دقیقه

ارتباط با نمایشگاه قران وعترت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:54:04
 • پایان برنامه: 22:25:35
 • طول برنامه:31 دقیقه

برنامه آموزشی خرداد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:25:35
 • پایان برنامه: 22:27:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:27:03
 • پایان برنامه: 22:27:24
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:27:24
 • پایان برنامه: 22:54:24
 • طول برنامه:27 دقیقه

نخوه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:54:24
 • پایان برنامه: 22:57:34
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:57:34
 • پایان برنامه: 22:58:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:50
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تلاوت یک آیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:44:14
 • طول برنامه:44 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:44:14
 • پایان برنامه: 23:49:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:49:39
 • پایان برنامه: 23:50:00
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:50:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

سریال /پشت کنکوری ها

توضیحات برنامه درج نشده است.