جدول پخش

همدان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 02:04:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 4 دقیقه

سینمایی معجزه سیب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:04:00
 • پایان برنامه: 02:35:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند در آینه سنگ - طلا و نقره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:35:00
 • پایان برنامه: 02:41:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه آفاق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:41:00
 • پایان برنامه: 04:31:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 50 دقیقه

ویژه اذان صبح به افق همدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:31:00
 • پایان برنامه: 04:41:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:41:00
 • پایان برنامه: 04:59:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

دیدنی های استان

کاروانسرای فرسفج

 • شروع برنامه:04:59:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر بنیاد قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:02:00
 • پایان برنامه: 05:07:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:07:00
 • پایان برنامه: 05:08:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر بنیاد قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:08:00
 • پایان برنامه: 05:57:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

سریال افسانه سامبونگ

قسمت 17

 • شروع برنامه:05:57:00
 • پایان برنامه: 05:58:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سریال ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:58:00
 • پایان برنامه: 05:59:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر برنامه جوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:59:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:31:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند آینه سنگ - طلا و نقره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:31:00
 • پایان برنامه: 06:33:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر خانه و زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:33:00
 • پایان برنامه: 06:34:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر نمازهای جمعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:34:00
 • پایان برنامه: 06:55:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

مادستان

تالاب شیرین سو

 • شروع برنامه:06:55:00
 • پایان برنامه: 06:59:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

صبح عالی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:05:00
 • پایان برنامه: 08:07:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسیقی تصویر

ملایر

 • شروع برنامه:08:07:00
 • پایان برنامه: 08:08:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر گام پنجم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:08:00
 • پایان برنامه: 08:10:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

راز شکوفایی - کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:10:00
 • پایان برنامه: 08:58:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

مسابقه فرمانده

سری دوم قسمت 7

 • شروع برنامه:08:58:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

راز شکوفایی - کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 10:07:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

سینمای کودک گربه کلاه به سر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:07:00
 • پایان برنامه: 10:09:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

راز شکوفایی - کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:09:00
 • پایان برنامه: 10:29:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

انیمیشن کیخان

قسمت 7

 • شروع برنامه:10:29:00
 • پایان برنامه: 10:31:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

راز شکوفایی - کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:31:00
 • پایان برنامه: 10:32:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر برنامه جوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:32:00
 • پایان برنامه: 10:54:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

دانستنیها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:54:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر نمازهای جمعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:55:00
 • پایان برنامه: 12:58:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 3 دقیقه

سینمایی معجزه سیب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:58:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

راز شکوفایی - کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:32:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

ویژه اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:32:00
 • پایان برنامه: 13:33:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:33:00
 • پایان برنامه: 14:02:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تکرار نماز جمعه شهرستانها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:02:00
 • پایان برنامه: 14:05:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تکرار اکسایا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 14:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:50:00
 • پایان برنامه: 14:59:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

اقلیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:59:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گام پنجم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:32:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:32:00
 • پایان برنامه: 16:20:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال سام بونگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:20:00
 • پایان برنامه: 16:22:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:22:00
 • پایان برنامه: 16:28:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:28:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 16:56:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:56:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:48:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

اقیانوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:48:00
 • پایان برنامه: 17:49:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:49:00
 • پایان برنامه: 17:59:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف اخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:00
 • پایان برنامه: 18:49:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

اینجا بن بست نیست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:49:00
 • پایان برنامه: 18:59:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

ایرانشهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:26:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

عصر ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:26:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار استان + گفتگوی خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:32:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

حرف اخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:32:00
 • پایان برنامه: 20:33:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:33:00
 • پایان برنامه: 20:38:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:38:00
 • پایان برنامه: 21:09:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

ویژه اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:09:00
 • پایان برنامه: 21:26:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

دیدنیهای استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:26:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:50:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف اخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:01:00
 • پایان برنامه: 22:05:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:05:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

شبهای هکمتانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:19:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:19:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:40 دقیقه

نگارستان

توضیحات برنامه درج نشده است.