جدول پخش

همدان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:21:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

همدان توسعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:21:00
 • پایان برنامه: 00:24:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی قبل از سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:24:00
 • پایان برنامه: 01:53:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

سینمایی خورشید

ایرانی

 • شروع برنامه:01:53:00
 • پایان برنامه: 02:41:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

مستند ارس درخت زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:41:00
 • پایان برنامه: 02:42:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:42:00
 • پایان برنامه: 03:25:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

بسته شب بهار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:25:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:33:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

ماه عاشقی

ویژه سحر زنده

 • شروع برنامه:04:33:00
 • پایان برنامه: 05:51:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 18 دقیقه

ویژه اذان صبح به افق همدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:51:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:03:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود ملی جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:00
 • پایان برنامه: 06:51:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

مستند ارس درخت زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:51:00
 • پایان برنامه: 06:53:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

مسابقه قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:53:00
 • پایان برنامه: 06:54:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جمع خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:54:00
 • پایان برنامه: 06:55:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

حدیث رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:55:00
 • پایان برنامه: 06:57:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو ترتیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:57:00
 • پایان برنامه: 06:59:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر چشم ماه روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:48:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال سر دلبران

قسمت 12

 • شروع برنامه:07:48:00
 • پایان برنامه: 07:50:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر محفل انس با قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:50:00
 • پایان برنامه: 08:21:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

سخنرانی مذهبی

پناهیان 8

 • شروع برنامه:08:21:00
 • پایان برنامه: 08:23:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

مسابقه قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:23:00
 • پایان برنامه: 08:25:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو ترتیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:25:00
 • پایان برنامه: 08:27:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سخنرانی آیت الله شعبانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:27:00
 • پایان برنامه: 08:29:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر چشم ماه روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:29:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند برای مهمانی

قسمت 7

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 10:02:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

سینمای کودک سندباد

قسمت 12

 • شروع برنامه:10:02:00
 • پایان برنامه: 10:05:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

سفره سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 10:06:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر ماه باران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:06:00
 • پایان برنامه: 10:08:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

مسابقه قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:08:00
 • پایان برنامه: 10:35:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند یک چکه ماه

قسمت 10

 • شروع برنامه:10:35:00
 • پایان برنامه: 10:36:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر ضیافت الهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:36:00
 • پایان برنامه: 10:38:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

مسابقه قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:38:00
 • پایان برنامه: 11:28:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

اینجا بن بست نیست

بازپخش

 • شروع برنامه:11:28:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

مسابقه قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی خورشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:28:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

ویژه اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:28:00
 • پایان برنامه: 14:02:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

نماز جمعه شهرستانها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:02:00
 • پایان برنامه: 14:52:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

تکرار همدان توسعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:52:00
 • پایان برنامه: 14:54:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

سوال مسابقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:54:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گام پنجم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف اخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:21:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

رو به پاکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:21:00
 • پایان برنامه: 16:23:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

سوال مسابقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:23:00
 • پایان برنامه: 16:29:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

حرف اخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 16:58:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانه و زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 18:59:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

جمع خوانی قران کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:18:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:18:00
 • پایان برنامه: 20:18:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ویژه برنامه افطار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:18:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

ویژه اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:25:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال دلبران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:25:00
 • پایان برنامه: 21:26:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:26:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:50:00
 • پایان برنامه: 21:58:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:58:00
 • پایان برنامه: 22:02:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:02:00
 • پایان برنامه: 23:02:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ماه باران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:02:00
 • پایان برنامه: 23:05:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:11:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

حرف اخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:11:00
 • پایان برنامه: 23:44:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

عترت عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:44:00
 • پایان برنامه: 23:56:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:56:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.