جدول پخش

قزوین
 • شروع برنامه:00:23:37
 • پایان برنامه: 00:26:37
 • طول برنامه:3 دقیقه

معرفی برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:26:37
 • پایان برنامه: 01:13:41
 • طول برنامه:47 دقیقه

مستند"روزنه"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:13:41
 • پایان برنامه: 01:15:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:15:24
 • پایان برنامه: 01:16:09
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:16:09
 • پایان برنامه: 02:00:02
 • طول برنامه:43 دقیقه

مجموعه"در حاشیه2"-بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:02
 • پایان برنامه: 02:00:54
 • طول برنامه:

آنونس مجموعه ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:54
 • پایان برنامه: 02:01:39
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:01:39
 • پایان برنامه: 02:40:39
 • طول برنامه:39 دقیقه

مستند"من یک چوپانم"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:40:39
 • پایان برنامه: 02:41:29
 • طول برنامه:

وله اماکن تاریخی قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:41:29
 • پایان برنامه: 02:42:14
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:42:14
 • پایان برنامه: 03:03:26
 • طول برنامه:21 دقیقه

شرح پریشانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:03:26
 • پایان برنامه: 03:04:04
 • طول برنامه:

وله فرش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:04:04
 • پایان برنامه: 03:04:49
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:04:49
 • پایان برنامه: 03:51:32
 • طول برنامه:46 دقیقه

مستند"ابر عنکبوت ها"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:51:32
 • پایان برنامه: 03:52:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

احسان و نیکوکاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:52:36
 • پایان برنامه: 03:54:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:54:19
 • پایان برنامه: 03:56:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

نشانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:56:04
 • پایان برنامه: 03:57:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

حدیث اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:57:08
 • پایان برنامه: 04:04:51
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:04:51
 • پایان برنامه: 04:05:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:05:00
 • پایان برنامه: 04:09:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:09:45
 • پایان برنامه: 04:16:14
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:16:14
 • پایان برنامه: 04:18:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:18:24
 • پایان برنامه: 04:20:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:20:07
 • پایان برنامه: 04:20:52
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:20:52
 • پایان برنامه: 05:21:52
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

جزءخوانی قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:21:52
 • پایان برنامه: 05:22:30
 • طول برنامه:

وله فرش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:22:30
 • پایان برنامه: 05:23:15
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:23:15
 • پایان برنامه: 05:33:12
 • طول برنامه:9 دقیقه

شگفتیها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:33:12
 • پایان برنامه: 05:34:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

احسان و نیکوکاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:34:19
 • پایان برنامه: 06:06:19
 • طول برنامه:32 دقیقه

تاآسمان(تکرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:19
 • پایان برنامه: 06:08:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

صبح وامید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:08:25
 • پایان برنامه: 06:10:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:10:08
 • پایان برنامه: 06:10:53
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:10:53
 • پایان برنامه: 06:59:32
 • طول برنامه:48 دقیقه

مستند "آبی بی کران"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:32
 • پایان برنامه: 07:01:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک قاتل خاموش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:01:06
 • پایان برنامه: 07:01:51
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:01:51
 • پایان برنامه: 07:52:41
 • طول برنامه:50 دقیقه

فرزند ایران زمین(فاز)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:52:41
 • پایان برنامه: 07:54:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

رازشکوفایی(شعارسال)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:54:16
 • پایان برنامه: 07:55:01
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:55:01
 • پایان برنامه: 08:38:54
 • طول برنامه:43 دقیقه

مجموعه"در حاشیه2"-بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:38:54
 • پایان برنامه: 08:39:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزربرنامه نقطه سر خط

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:39:54
 • پایان برنامه: 08:41:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

رازشکوفایی(شعارسال)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:41:29
 • پایان برنامه: 09:56:29
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

صبح و زندگی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:56:29
 • پایان برنامه: 09:58:29
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس جشنواره سینمایی های تابستان 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:58:29
 • پایان برنامه: 09:59:07
 • طول برنامه:

وله فرش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:07
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

ساعت خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 10:20:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

بعدازخبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:20:00
 • پایان برنامه: 10:21:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

رازشکوفایی(شعارسال)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:21:35
 • پایان برنامه: 10:22:29
 • طول برنامه:

گام دوم انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:22:29
 • پایان برنامه: 10:39:29
 • طول برنامه:17 دقیقه

برنامه162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:39:29
 • پایان برنامه: 10:41:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

رازشکوفایی(شعارسال)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:41:04
 • پایان برنامه: 11:12:19
 • طول برنامه:31 دقیقه

پسته خندان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:12:19
 • پایان برنامه: 11:18:51
 • طول برنامه:6 دقیقه

باقلوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:18:51
 • پایان برنامه: 11:51:51
 • طول برنامه:33 دقیقه

نبض(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:51:51
 • پایان برنامه: 11:53:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

رازشکوفایی(شعارسال)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:53:26
 • پایان برنامه: 12:25:47
 • طول برنامه:32 دقیقه

نقطه سر خط

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:25:47
 • پایان برنامه: 12:27:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس جشنواره سینمایی های تابستان 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:27:47
 • پایان برنامه: 12:59:47
 • طول برنامه:32 دقیقه

تاآسمان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:59:47
 • پایان برنامه: 13:01:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک کلام رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:01:33
 • پایان برنامه: 13:03:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

نشانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:03:18
 • پایان برنامه: 13:04:13
 • طول برنامه:

حدیث اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:04:13
 • پایان برنامه: 13:11:44
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:11:44
 • پایان برنامه: 13:12:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:00
 • پایان برنامه: 13:16:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهربه افق قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:16:45
 • پایان برنامه: 13:23:19
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:23:19
 • پایان برنامه: 13:27:35
 • طول برنامه:4 دقیقه

دعای روز سه شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:27:35
 • پایان برنامه: 13:29:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی ادامه برنامه ها1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:29:25
 • پایان برنامه: 13:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

رازشکوفایی(شعارسال)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:31:00
 • پایان برنامه: 13:32:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی قبل ازتامینی13:30

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:32:40
 • پایان برنامه: 14:32:26
 • طول برنامه:59 دقیقه

سینمایی " الماس آبی "

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:32:26
 • پایان برنامه: 14:34:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

رازشکوفایی(شعارسال)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:34:01
 • پایان برنامه: 14:35:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک قاتل خاموش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:35:35
 • پایان برنامه: 15:20:35
 • طول برنامه:45 دقیقه

شبخند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:20:35
 • پایان برنامه: 15:23:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس جشنواره سینمایی های تابستان 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:23:05
 • پایان برنامه: 15:26:45
 • طول برنامه:3 دقیقه

حرکت برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:26:45
 • پایان برنامه: 15:40:35
 • طول برنامه:13 دقیقه

مشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:40:35
 • پایان برنامه: 15:42:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

رازشکوفایی(شعارسال)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:42:10
 • پایان برنامه: 15:45:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی قبل ازسریال 16

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:45:35
 • پایان برنامه: 16:29:43
 • طول برنامه:44 دقیقه

مجموعه"در حاشیه2"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:43
 • پایان برنامه: 16:32:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس جشنواره سینمایی های تابستان 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:32:13
 • پایان برنامه: 16:33:05
 • طول برنامه:

آنونس مجموعه ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:33:05
 • پایان برنامه: 16:50:05
 • طول برنامه:17 دقیقه

برنامه162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:05
 • پایان برنامه: 16:51:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

رازشکوفایی(شعارسال)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:51:40
 • پایان برنامه: 17:01:50
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:01:50
 • پایان برنامه: 17:22:54
 • طول برنامه:21 دقیقه

فوتبالیست ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:22:54
 • پایان برنامه: 17:23:34
 • طول برنامه:

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:23:34
 • پایان برنامه: 17:36:26
 • طول برنامه:12 دقیقه

حکایات سعدی شیرین تر از قند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:36:26
 • پایان برنامه: 17:37:06
 • طول برنامه:

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:37:06
 • پایان برنامه: 17:51:02
 • طول برنامه:13 دقیقه

ماجراهای کوشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:51:02
 • پایان برنامه: 17:51:42
 • طول برنامه:

وله پایان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:51:42
 • پایان برنامه: 17:53:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک قاتل خاموش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:53:16
 • پایان برنامه: 18:25:49
 • طول برنامه:32 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:25:49
 • پایان برنامه: 18:27:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

رازشکوفایی(شعارسال)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:27:24
 • پایان برنامه: 18:28:16
 • طول برنامه:

آنونس مجموعه ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:28:16
 • پایان برنامه: 18:29:01
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:29:01
 • پایان برنامه: 19:09:19
 • طول برنامه:40 دقیقه

ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:09:19
 • پایان برنامه: 19:11:49
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس جشنواره سینمایی های تابستان 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:11:49
 • پایان برنامه: 19:28:49
 • طول برنامه:17 دقیقه

انعکاس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:28:49
 • پایان برنامه: 19:30:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

رازشکوفایی(شعارسال)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:24
 • پایان برنامه: 19:36:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:36:36
 • پایان برنامه: 19:53:36
 • طول برنامه:17 دقیقه

برنامه162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:36
 • پایان برنامه: 19:55:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی ادامه برنامه ها2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:26
 • پایان برنامه: 19:59:46
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بارزگانی قبل ازخبر20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:46
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

ساعت خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:20:54
 • طول برنامه:

گام دوم انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:54
 • پایان برنامه: 20:22:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

رازشکوفایی(شعارسال)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:22:29
 • پایان برنامه: 20:52:29
 • طول برنامه:30 دقیقه

گفتگوی ویژه خبری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:52:29
 • پایان برنامه: 20:53:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:53:00
 • پایان برنامه: 20:55:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذان مغرب به افق قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:51
 • پایان برنامه: 21:10:51
 • طول برنامه:15 دقیقه

ادامه گفتگوی ویژه خبری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:10:51
 • پایان برنامه: 21:12:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

رازشکوفایی(شعارسال)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:12:26
 • پایان برنامه: 21:22:36
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:22:36
 • پایان برنامه: 21:25:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی قبل برنامه محلی 21

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:25:38
 • پایان برنامه: 22:42:38
 • طول برنامه:1 ساعت و 17 دقیقه

نشاط(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:42:38
 • پایان برنامه: 22:44:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

رازشکوفایی(شعارسال)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:44:13
 • پایان برنامه: 22:46:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس جشنواره سینمایی های تابستان 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:46:13
 • پایان برنامه: 22:47:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک قاتل خاموش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:47:47
 • پایان برنامه: 22:53:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:53:59
 • پایان برنامه: 22:55:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:42
 • پایان برنامه: 22:59:12
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی قبل اخبار23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:12
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:

ساعت خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:16:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

رازشکوفایی(شعارسال)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:16:35
 • پایان برنامه: 23:18:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس جشنواره سینمایی های تابستان 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:18:35
 • پایان برنامه: 23:20:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی قبل سینمایی23:30

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:36
 • پایان برنامه: 23:21:21
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:21
 • پایان برنامه: 23:41:45
 • طول برنامه:20 دقیقه

سینمایی" آشپزی از صمیم قلب "

توضیحات برنامه درج نشده است.