جدول پخش

قزوین
 • شروع برنامه:00:51:45
 • پایان برنامه: 00:54:45
 • طول برنامه:3 دقیقه

معرفی برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:54:45
 • پایان برنامه: 01:33:45
 • طول برنامه:39 دقیقه

مستند" انسان وطبیعت"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:33:45
 • پایان برنامه: 01:34:23
 • طول برنامه:

وله فرش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:34:23
 • پایان برنامه: 02:17:21
 • طول برنامه:42 دقیقه

مجموعه"در حاشیه2"-بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:17:21
 • پایان برنامه: 02:18:13
 • طول برنامه:

آنونس مجموعه ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:18:13
 • پایان برنامه: 02:18:58
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:18:58
 • پایان برنامه: 02:42:09
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند یه لقمه نون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:42:09
 • پایان برنامه: 02:43:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:43:52
 • پایان برنامه: 02:44:37
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:44:37
 • پایان برنامه: 03:06:37
 • طول برنامه:22 دقیقه

شرح پریشانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:06:37
 • پایان برنامه: 03:07:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

احسان و نیکوکاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:07:53
 • پایان برنامه: 03:49:27
 • طول برنامه:41 دقیقه

مستند "زمین در سال2050"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:49:27
 • پایان برنامه: 03:51:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:51:10
 • پایان برنامه: 03:56:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

مواهب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:56:12
 • پایان برنامه: 03:57:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

نشانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:57:57
 • پایان برنامه: 03:58:54
 • طول برنامه:

حدیث اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:58:54
 • پایان برنامه: 04:04:58
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:04:58
 • پایان برنامه: 04:05:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:05:00
 • پایان برنامه: 04:09:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:09:45
 • پایان برنامه: 04:17:57
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز جماعت صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:17:57
 • پایان برنامه: 04:20:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:20:07
 • پایان برنامه: 05:21:31
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

جزءخوانی قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:21:31
 • پایان برنامه: 05:23:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:23:14
 • پایان برنامه: 05:34:11
 • طول برنامه:10 دقیقه

شگفتیها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:34:11
 • پایان برنامه: 05:35:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

احسان و نیکوکاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:35:13
 • پایان برنامه: 06:07:13
 • طول برنامه:32 دقیقه

تاآسمان(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:07:13
 • پایان برنامه: 06:09:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

صبح و امید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:09:05
 • پایان برنامه: 06:09:50
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:09:50
 • پایان برنامه: 06:56:39
 • طول برنامه:46 دقیقه

مستند "ابرسازه ها-ابرپل ها"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:56:39
 • پایان برنامه: 06:58:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

رازشکوفایی(شعارسال)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:14
 • پایان برنامه: 06:58:59
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:59
 • پایان برنامه: 07:53:04
 • طول برنامه:54 دقیقه

مستند"خانه ما"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:53:04
 • پایان برنامه: 07:55:04
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس مجموعه در حاشیه2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:55:04
 • پایان برنامه: 07:55:49
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:55:49
 • پایان برنامه: 08:38:47
 • طول برنامه:42 دقیقه

مجموعه"در حاشیه2"-بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:38:47
 • پایان برنامه: 08:40:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

رازشکوفایی(شعارسال)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:40:22
 • پایان برنامه: 08:41:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزربرنامه نقطه سر خط

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:41:22
 • پایان برنامه: 08:43:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:43:05
 • پایان برنامه: 09:58:05
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

صبح و زندگی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:58:05
 • پایان برنامه: 09:59:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

رازشکوفایی(شعارسال)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:40
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

ساعت خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 10:11:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک قاتل خاموش( کنترل فشارخون)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:11:34
 • پایان برنامه: 10:28:34
 • طول برنامه:17 دقیقه

برنامه162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:28:34
 • پایان برنامه: 10:30:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

رازشکوفایی(شعارسال)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:09
 • پایان برنامه: 10:38:39
 • طول برنامه:8 دقیقه

رویش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:38:39
 • پایان برنامه: 10:39:24
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:39:24
 • پایان برنامه: 10:55:57
 • طول برنامه:16 دقیقه

فوتبالیست ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:55:57
 • پایان برنامه: 10:56:37
 • طول برنامه:

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:56:37
 • پایان برنامه: 11:09:57
 • طول برنامه:13 دقیقه

حکایات سعدی شیرین تر از قند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:09:57
 • پایان برنامه: 11:10:37
 • طول برنامه:

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:10:37
 • پایان برنامه: 11:24:40
 • طول برنامه:14 دقیقه

ماجراهای کوشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:24:40
 • پایان برنامه: 11:25:20
 • طول برنامه:

وله پایان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:25:20
 • پایان برنامه: 11:36:17
 • طول برنامه:10 دقیقه

باقلوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:36:17
 • پایان برنامه: 11:38:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس جشنواره سینمایی های تابستان 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:38:47
 • پایان برنامه: 11:39:32
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:39:32
 • پایان برنامه: 12:21:09
 • طول برنامه:41 دقیقه

ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:21:09
 • پایان برنامه: 12:22:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

رازشکوفایی(شعارسال)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:22:44
 • پایان برنامه: 12:26:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

حرکت برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:26:10
 • پایان برنامه: 12:27:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:27:53
 • پایان برنامه: 12:59:53
 • طول برنامه:32 دقیقه

تاآسمان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:59:53
 • پایان برنامه: 13:01:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک کلام رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:01:16
 • پایان برنامه: 13:03:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

نشانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:03:01
 • پایان برنامه: 13:03:56
 • طول برنامه:

حدیث اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:03:56
 • پایان برنامه: 13:11:27
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:11:27
 • پایان برنامه: 13:12:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:00
 • پایان برنامه: 13:16:43
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهربه افق قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:16:43
 • پایان برنامه: 13:23:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:23:10
 • پایان برنامه: 13:29:14
 • طول برنامه:6 دقیقه

دعای روز دوشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:29:14
 • پایان برنامه: 13:31:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی ادامه برنامه ها1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:31:04
 • پایان برنامه: 13:32:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی قبل ازتامینی13:30

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:32:44
 • پایان برنامه: 13:33:29
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:33:29
 • پایان برنامه: 14:54:04
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سینمایی " تعقیب کوبنده "

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:54:04
 • پایان برنامه: 14:55:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

رازشکوفایی(شعارسال)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:55:39
 • پایان برنامه: 15:40:39
 • طول برنامه:45 دقیقه

شبخند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:40:39
 • پایان برنامه: 15:42:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک قاتل خاموش( کنترل فشارخون)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:42:13
 • پایان برنامه: 15:55:42
 • طول برنامه:13 دقیقه

مشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:42
 • پایان برنامه: 15:57:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

رازشکوفایی(شعارسال)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:57:17
 • پایان برنامه: 16:01:07
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی قبل ازسریال 16

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:01:07
 • پایان برنامه: 16:01:52
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:01:52
 • پایان برنامه: 16:45:45
 • طول برنامه:43 دقیقه

مجموعه"در حاشیه2"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:45
 • پایان برنامه: 16:46:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزربرنامه نقطه سر خط

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:46:45
 • پایان برنامه: 17:03:45
 • طول برنامه:17 دقیقه

برنامه162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:03:45
 • پایان برنامه: 17:05:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

رازشکوفایی(شعارسال)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:05:20
 • پایان برنامه: 17:15:30
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:30
 • پایان برنامه: 17:46:45
 • طول برنامه:31 دقیقه

پسته خندان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:46:45
 • پایان برنامه: 17:48:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

رازشکوفایی(شعارسال)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:48:20
 • پایان برنامه: 17:49:05
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:49:05
 • پایان برنامه: 18:21:38
 • طول برنامه:32 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:21:38
 • پایان برنامه: 18:23:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

رازشکوفایی(شعارسال)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:23:13
 • پایان برنامه: 18:54:13
 • طول برنامه:31 دقیقه

نقطه سر خط

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:54:13
 • پایان برنامه: 18:56:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس جشنواره سینمایی های تابستان 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:56:43
 • پایان برنامه: 19:29:43
 • طول برنامه:33 دقیقه

نبض(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:29:43
 • پایان برنامه: 19:35:53
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:35:53
 • پایان برنامه: 19:37:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

رازشکوفایی(شعارسال)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:37:28
 • پایان برنامه: 19:54:28
 • طول برنامه:17 دقیقه

برنامه162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:54:28
 • پایان برنامه: 19:56:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی ادامه برنامه ها2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:56:18
 • پایان برنامه: 19:59:44
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بارزگانی قبل ازخبر20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:44
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

ساعت خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

بعد از خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:32:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس جشنواره سینمایی های تابستان 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:32:30
 • پایان برنامه: 20:34:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

رازشکوفایی(شعارسال)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:34:05
 • پایان برنامه: 20:43:13
 • طول برنامه:9 دقیقه

مواهب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:43:13
 • پایان برنامه: 20:44:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

نشانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:44:58
 • پایان برنامه: 20:45:55
 • طول برنامه:

حدیث اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:55
 • پایان برنامه: 20:52:47
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:52:47
 • پایان برنامه: 20:53:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:53:00
 • پایان برنامه: 20:56:33
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب به افق قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:56:33
 • پایان برنامه: 21:04:21
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:04:21
 • پایان برنامه: 21:06:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:06:31
 • پایان برنامه: 21:08:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:08:14
 • پایان برنامه: 21:09:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

رازشکوفایی(شعارسال)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:09:49
 • پایان برنامه: 21:19:59
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:19:59
 • پایان برنامه: 21:23:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی قبل برنامه محلی 21

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:23:30
 • پایان برنامه: 22:05:30
 • طول برنامه:42 دقیقه

شبخند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:05:30
 • پایان برنامه: 22:07:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

رازشکوفایی(شعارسال)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:07:05
 • پایان برنامه: 22:09:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس جشنواره سینمایی های تابستان 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:09:35
 • پایان برنامه: 22:21:13
 • طول برنامه:11 دقیقه

رویش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:21:13
 • پایان برنامه: 22:38:13
 • طول برنامه:17 دقیقه

انعکاس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:38:13
 • پایان برنامه: 22:46:27
 • طول برنامه:8 دقیقه

باقلوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:46:27
 • پایان برنامه: 22:48:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:48:10
 • پایان برنامه: 22:49:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

رازشکوفایی(شعارسال)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:49:45
 • پایان برنامه: 22:55:55
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:55
 • پایان برنامه: 22:59:48
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی قبل اخبار23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:48
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:

ساعت خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:15:54
 • طول برنامه:

گام دوم انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:54
 • پایان برنامه: 23:17:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

رازشکوفایی(شعارسال)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:29
 • پایان برنامه: 23:19:29
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس جشنواره سینمایی های تابستان 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:19:29
 • پایان برنامه: 23:22:36
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی قبل سینمایی23:30

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:22:36
 • پایان برنامه: 23:23:21
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:23:21
 • پایان برنامه: 23:59:07
 • طول برنامه:35 دقیقه

سینمایی " الماس آبی "

توضیحات برنامه درج نشده است.