جدول پخش

قزوین
 • شروع برنامه:00:51:47
 • پایان برنامه: 00:54:47
 • طول برنامه:3 دقیقه

معرفی برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:54:47
 • پایان برنامه: 01:20:13
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند"بزرگان فوتبال"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:20:13
 • پایان برنامه: 01:21:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:21:56
 • پایان برنامه: 01:22:41
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:22:41
 • پایان برنامه: 02:16:58
 • طول برنامه:54 دقیقه

مجموعه"وضعیت سفید"-بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:16:58
 • پایان برنامه: 02:18:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزربرنامه162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:18:05
 • پایان برنامه: 02:47:29
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند"در کویر زندگی جاریست"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:47:29
 • پایان برنامه: 02:48:07
 • طول برنامه:

وله فرش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:48:07
 • پایان برنامه: 03:20:04
 • طول برنامه:31 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:20:04
 • پایان برنامه: 03:20:54
 • طول برنامه:

وله اماکن تاریخی قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:20:54
 • پایان برنامه: 04:08:10
 • طول برنامه:47 دقیقه

مستند "پنگوئن ها"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:08:10
 • پایان برنامه: 04:09:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

احسان و نیکوکاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:09:17
 • پایان برنامه: 04:17:30
 • طول برنامه:8 دقیقه

مواهب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:17:30
 • پایان برنامه: 04:19:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

نشانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:19:15
 • پایان برنامه: 04:20:12
 • طول برنامه:

حدیث اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:20:12
 • پایان برنامه: 04:26:16
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:26:16
 • پایان برنامه: 04:27:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:27:00
 • پایان برنامه: 04:31:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:31:45
 • پایان برنامه: 04:39:57
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز جماعت صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:39:57
 • پایان برنامه: 04:42:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:42:39
 • پایان برنامه: 04:43:24
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:43:24
 • پایان برنامه: 05:33:44
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند"بانوی ایرانی"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:33:44
 • پایان برنامه: 05:35:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:35:27
 • پایان برنامه: 06:07:27
 • طول برنامه:32 دقیقه

تاآسمان(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:07:27
 • پایان برنامه: 06:08:05
 • طول برنامه:

وله فرش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:08:05
 • پایان برنامه: 06:10:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر برنامه صبح و زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:10:25
 • پایان برنامه: 06:11:10
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:10
 • پایان برنامه: 06:59:41
 • طول برنامه:48 دقیقه

مستند "اقیانوس آرام جنوبی"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:41
 • پایان برنامه: 07:01:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر برنامه انعکاس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:01:18
 • پایان برنامه: 07:02:03
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:02:03
 • پایان برنامه: 07:35:27
 • طول برنامه:33 دقیقه

مستند"استارت"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:35:27
 • پایان برنامه: 07:39:15
 • طول برنامه:3 دقیقه

حرکت و برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:39:15
 • پایان برنامه: 07:41:49
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:41:49
 • پایان برنامه: 07:42:34
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:42:34
 • پایان برنامه: 08:36:51
 • طول برنامه:54 دقیقه

مجموعه"وضعیت سفید"-بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:36:51
 • پایان برنامه: 08:37:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزربرنامه162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:37:58
 • پایان برنامه: 08:38:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزربرنامه نقطه سر خط

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:38:58
 • پایان برنامه: 09:56:58
 • طول برنامه:1 ساعت و 18 دقیقه

صبح و زندگی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:56:58
 • پایان برنامه: 09:59:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی قبل خبر10

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:28
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

ساعت خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 10:11:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:11:37
 • پایان برنامه: 10:28:37
 • طول برنامه:17 دقیقه

برنامه162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:28:37
 • پایان برنامه: 10:31:37
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس جشنواره سینمایی های تابستان 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:31:37
 • پایان برنامه: 10:39:52
 • طول برنامه:8 دقیقه

باقلوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:39:52
 • پایان برنامه: 10:40:37
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:40:37
 • پایان برنامه: 10:55:26
 • طول برنامه:14 دقیقه

فوتبالیست ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:55:26
 • پایان برنامه: 10:56:06
 • طول برنامه:

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:56:06
 • پایان برنامه: 11:10:04
 • طول برنامه:13 دقیقه

ماجراهای کوشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:10:04
 • پایان برنامه: 11:10:44
 • طول برنامه:

وله پایان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:10:44
 • پایان برنامه: 11:12:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر برنامه انعکاس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:12:21
 • پایان برنامه: 11:23:59
 • طول برنامه:11 دقیقه

رویش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:23:59
 • پایان برنامه: 11:27:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

تصاویر زنده سطح شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:27:59
 • پایان برنامه: 11:28:44
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:28:44
 • پایان برنامه: 12:02:46
 • طول برنامه:34 دقیقه

ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:02:46
 • پایان برنامه: 12:05:06
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر برنامه صبح و زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:05:06
 • پایان برنامه: 12:05:51
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:05:51
 • پایان برنامه: 12:27:22
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستند"دانستنی ها"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:27:22
 • پایان برنامه: 12:28:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزربرنامه نقطه سر خط

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:28:22
 • پایان برنامه: 12:29:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:29:49
 • پایان برنامه: 12:31:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:31:32
 • پایان برنامه: 13:03:32
 • طول برنامه:32 دقیقه

تاآسمان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:03:32
 • پایان برنامه: 13:05:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک حج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:05:29
 • پایان برنامه: 13:07:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

نشانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:07:14
 • پایان برنامه: 13:08:09
 • طول برنامه:

حدیث اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:08:09
 • پایان برنامه: 13:15:40
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:15:40
 • پایان برنامه: 13:16:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:16:00
 • پایان برنامه: 13:20:43
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهربه افق قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:20:43
 • پایان برنامه: 13:27:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:27:10
 • پایان برنامه: 13:33:14
 • طول برنامه:6 دقیقه

دعای روز دوشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:33:14
 • پایان برنامه: 13:34:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک حج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:34:53
 • پایان برنامه: 13:36:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی ادامه برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:36:43
 • پایان برنامه: 13:41:47
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی قبل ازتامینی13:30

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:41:47
 • پایان برنامه: 15:06:03
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

سینمایی " توریست "

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:06:03
 • پایان برنامه: 15:06:51
 • طول برنامه:

تیزربرنامه پسته خندان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:06:51
 • پایان برنامه: 15:56:51
 • طول برنامه:50 دقیقه

شبخند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:56:51
 • پایان برنامه: 16:01:28
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی قبل ازسریال 16

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:01:28
 • پایان برنامه: 16:57:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

مجموعه"وضعیت سفید"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:57:00
 • پایان برنامه: 17:06:49
 • طول برنامه:9 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:06:49
 • پایان برنامه: 17:38:49
 • طول برنامه:32 دقیقه

پسته خندان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:38:49
 • پایان برنامه: 17:39:30
 • طول برنامه:

تیزر همین حوالی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:39:30
 • پایان برنامه: 18:09:41
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:09:41
 • پایان برنامه: 18:13:17
 • طول برنامه:3 دقیقه

صبح و نشاط

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:13:17
 • پایان برنامه: 18:14:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزربرنامه نقطه سر خط

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:14:17
 • پایان برنامه: 18:19:43
 • طول برنامه:5 دقیقه

باقلوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:19:43
 • پایان برنامه: 18:52:34
 • طول برنامه:32 دقیقه

نقطه سر خط

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:52:34
 • پایان برنامه: 18:58:26
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی ساعت19

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:58:26
 • پایان برنامه: 19:31:26
 • طول برنامه:33 دقیقه

نبض(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:31:26
 • پایان برنامه: 19:32:07
 • طول برنامه:

تیزر همین حوالی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:32:07
 • پایان برنامه: 19:34:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

فرزند من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:34:54
 • پایان برنامه: 19:51:54
 • طول برنامه:17 دقیقه

برنامه162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:51:54
 • پایان برنامه: 19:53:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی ادامه برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:44
 • پایان برنامه: 19:59:31
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی قبل ازخبر20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:31
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

ساعت خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

بعد از خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:33:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:33:10
 • پایان برنامه: 20:34:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

احسان و نیکوکاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:34:16
 • پایان برنامه: 20:36:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

نشانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:36:01
 • پایان برنامه: 20:36:58
 • طول برنامه:

حدیث اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:36:58
 • پایان برنامه: 20:43:50
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:43:50
 • پایان برنامه: 20:44:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:44:00
 • پایان برنامه: 20:47:33
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب به افق قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:47:33
 • پایان برنامه: 20:55:21
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:21
 • پایان برنامه: 20:56:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:56:40
 • پایان برنامه: 21:00:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک حج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:48
 • پایان برنامه: 21:10:37
 • طول برنامه:9 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:10:37
 • پایان برنامه: 21:16:24
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی قبل برنامه محلی 21

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:16:24
 • پایان برنامه: 22:03:24
 • طول برنامه:47 دقیقه

شبخند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:03:24
 • پایان برنامه: 22:10:42
 • طول برنامه:7 دقیقه

فرزند امتداد زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:10:42
 • پایان برنامه: 22:27:42
 • طول برنامه:17 دقیقه

انعکاس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:27:42
 • پایان برنامه: 22:29:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:29:32
 • پایان برنامه: 22:47:22
 • طول برنامه:17 دقیقه

همین حوالی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:47:22
 • پایان برنامه: 22:50:44
 • طول برنامه:3 دقیقه

تغذیه سالم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:44
 • پایان برنامه: 22:59:02
 • طول برنامه:8 دقیقه

پیام بازرگانی قبل اخبار23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:02
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:

ساعت خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:16:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:16:43
 • پایان برنامه: 23:17:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزربرنامه نقطه سر خط

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:43
 • پایان برنامه: 23:18:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزربرنامه162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:18:50
 • پایان برنامه: 23:21:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس جشنواره سینمایی های تابستان 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:50
 • پایان برنامه: 23:26:46
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی قبل سینمایی23:30

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:26:46
 • پایان برنامه: 23:27:31
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:27:31
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:32 دقیقه

سینمایی "سریع و خشن 1"

توضیحات برنامه درج نشده است.