جدول پخش

قزوین
 • شروع برنامه:00:41:29
 • پایان برنامه: 01:34:29
 • طول برنامه:53 دقیقه

مناجات خوانی حاج محمدنبوی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:34:29
 • پایان برنامه: 01:36:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:36:12
 • پایان برنامه: 01:36:57
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:36:57
 • پایان برنامه: 02:05:30
 • طول برنامه:28 دقیقه

سریال زیرزمین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:05:30
 • پایان برنامه: 02:06:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ شکرنعمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:06:55
 • پایان برنامه: 02:07:40
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:07:40
 • پایان برنامه: 02:30:15
 • طول برنامه:22 دقیقه

آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:15
 • پایان برنامه: 02:31:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرقرارآسمانی(ویژه افطار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:31:18
 • پایان برنامه: 02:32:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

احسان و نیکوکاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:32:25
 • پایان برنامه: 02:33:10
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:33:10
 • پایان برنامه: 03:08:03
 • طول برنامه:34 دقیقه

حدیث سرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:08:03
 • پایان برنامه: 03:09:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:09:46
 • پایان برنامه: 04:19:46
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

سحرگاهان (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:19:46
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 04:23:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان صبح به افق قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:23:50
 • پایان برنامه: 04:25:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای روز سیزدهم ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:25:33
 • پایان برنامه: 04:28:33
 • طول برنامه:3 دقیقه

ادامه سحرگاهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:28:33
 • پایان برنامه: 04:33:31
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماز جماعت صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:33:31
 • پایان برنامه: 04:36:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای یا علی و یا عظیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:36:28
 • پایان برنامه: 05:35:50
 • طول برنامه:59 دقیقه

جزء خوانی قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:35:50
 • پایان برنامه: 05:37:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:37:33
 • پایان برنامه: 06:09:33
 • طول برنامه:32 دقیقه

تاآسمان(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:09:33
 • پایان برنامه: 06:11:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

صبح و امید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:39
 • پایان برنامه: 06:12:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

احسان و نیکوکاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:12:49
 • پایان برنامه: 06:13:34
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:13:34
 • پایان برنامه: 06:57:59
 • طول برنامه:44 دقیقه

مستند"بر فراز آلپ"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:57:59
 • پایان برنامه: 06:59:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس مجموعه درحاشیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:59
 • پایان برنامه: 07:00:44
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:44
 • پایان برنامه: 07:32:36
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند" یه لقمه نون"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:32:36
 • پایان برنامه: 07:33:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرقرارآسمانی(ویژه افطار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:33:39
 • پایان برنامه: 07:34:24
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:34:24
 • پایان برنامه: 08:17:28
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال "در حاشیه"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:17:28
 • پایان برنامه: 08:19:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرسحرگاهان(ویژه سحر)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:19:21
 • پایان برنامه: 08:20:06
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:20:06
 • پایان برنامه: 09:04:51
 • طول برنامه:44 دقیقه

زنان قصه ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:04:51
 • پایان برنامه: 09:06:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ شکرنعمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:06:16
 • پایان برنامه: 09:32:20
 • طول برنامه:26 دقیقه

یک چکه ماه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:32:20
 • پایان برنامه: 09:41:05
 • طول برنامه:8 دقیقه

رویش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:41:05
 • پایان برنامه: 09:59:05
 • طول برنامه:18 دقیقه

برنامه162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:05
 • پایان برنامه: 09:59:50
 • طول برنامه:

تیزرسومین جشنواره فیلم مستند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:50
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

ساعت خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 10:21:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

باقلوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:21:00
 • پایان برنامه: 11:36:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

صبح و زندگی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:36:00
 • پایان برنامه: 11:39:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

سفره سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:39:00
 • پایان برنامه: 11:39:46
 • طول برنامه:

وله ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:39:46
 • پایان برنامه: 11:41:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ شکرنعمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:41:11
 • پایان برنامه: 12:14:26
 • طول برنامه:33 دقیقه

پسته خندان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:14:26
 • پایان برنامه: 12:16:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرسحرگاهان(ویژه سحر)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:16:19
 • پایان برنامه: 12:18:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:18:02
 • پایان برنامه: 12:19:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

احسان و نیکوکاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:19:25
 • پایان برنامه: 12:51:25
 • طول برنامه:32 دقیقه

تاآسمان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:51:25
 • پایان برنامه: 12:55:22
 • طول برنامه:3 دقیقه

فرازی از سخن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:55:22
 • پایان برنامه: 12:57:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

نشانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:57:07
 • پایان برنامه: 12:58:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

حدیث اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:58:09
 • پایان برنامه: 13:05:40
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:05:40
 • پایان برنامه: 13:06:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:06:00
 • پایان برنامه: 13:10:46
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به افق قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:10:46
 • پایان برنامه: 13:17:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:17:00
 • پایان برنامه: 13:21:33
 • طول برنامه:4 دقیقه

دعای روز یکشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:21:33
 • پایان برنامه: 13:23:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرتلاوت نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:23:00
 • پایان برنامه: 13:24:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی ادامه برنامه ها1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:24:50
 • پایان برنامه: 13:56:05
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند "اهل ایمان"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:56:05
 • پایان برنامه: 13:59:37
 • طول برنامه:3 دقیقه

ستاد اقامه نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:37
 • پایان برنامه: 14:00:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرقرارآسمانی(ویژه افطار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:40
 • پایان برنامه: 15:00:40
 • طول برنامه:1 ساعت

تلاوت نور(جزء خوانی قرآن کریم)(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:40
 • پایان برنامه: 15:02:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزراعطای مدرک به قاریان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:02:00
 • پایان برنامه: 15:02:45
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:02:45
 • پایان برنامه: 15:20:36
 • طول برنامه:17 دقیقه

فرایند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:20:36
 • پایان برنامه: 15:22:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

سفره سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:22:58
 • پایان برنامه: 15:42:38
 • طول برنامه:19 دقیقه

مشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:42:38
 • پایان برنامه: 15:51:08
 • طول برنامه:8 دقیقه

رویش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:51:08
 • پایان برنامه: 15:53:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی قبل ازسریال 16

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:53:20
 • پایان برنامه: 16:24:32
 • طول برنامه:31 دقیقه

سریال زیرزمین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:24:32
 • پایان برنامه: 16:36:16
 • طول برنامه:11 دقیقه

باقلوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:36:16
 • پایان برنامه: 17:10:16
 • طول برنامه:34 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:10:16
 • پایان برنامه: 17:12:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس مجموعه درحاشیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:12:16
 • پایان برنامه: 17:30:16
 • طول برنامه:18 دقیقه

برنامه162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:16
 • پایان برنامه: 17:38:58
 • طول برنامه:8 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:38:58
 • پایان برنامه: 17:39:43
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:39:43
 • پایان برنامه: 17:58:58
 • طول برنامه:19 دقیقه

فوتبالیست ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:58:58
 • پایان برنامه: 17:59:38
 • طول برنامه:

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:38
 • پایان برنامه: 18:10:38
 • طول برنامه:11 دقیقه

پله های سعادت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:10:38
 • پایان برنامه: 18:11:18
 • طول برنامه:

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:11:18
 • پایان برنامه: 18:17:28
 • طول برنامه:6 دقیقه

بره ناقلا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:17:28
 • پایان برنامه: 18:18:08
 • طول برنامه:

وله پایان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:18:08
 • پایان برنامه: 18:20:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرسحرگاهان(ویژه سحر)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:20:01
 • پایان برنامه: 18:20:46
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:20:46
 • پایان برنامه: 19:02:24
 • طول برنامه:41 دقیقه

مستند" ضد گلوله"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:02:24
 • پایان برنامه: 19:03:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرقرارآسمانی(ویژه افطار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:03:27
 • پایان برنامه: 19:09:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:09:40
 • پایان برنامه: 19:11:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی ادامه برنامه ها2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:11:30
 • پایان برنامه: 19:14:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بارزگانی قبل ازخبر20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:14:30
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:

ساعت خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:35:00
 • پایان برنامه: 19:35:46
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی قبل افطار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:35:46
 • پایان برنامه: 20:24:46
 • طول برنامه:49 دقیقه

قرار آسمانی(ویژه برنامه افطار(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:46
 • پایان برنامه: 20:28:47
 • طول برنامه:4 دقیقه

دعای ربنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:28:47
 • پایان برنامه: 20:32:14
 • طول برنامه:3 دقیقه

دعای اسماءالحسنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:32:14
 • پایان برنامه: 20:33:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:33:00
 • پایان برنامه: 20:37:46
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:37:46
 • پایان برنامه: 20:38:36
 • طول برنامه:

دعای افطار(لک صمنا)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:38:36
 • پایان برنامه: 20:44:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:44:36
 • پایان برنامه: 20:45:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:55
 • پایان برنامه: 21:06:55
 • طول برنامه:21 دقیقه

ادامه برنامه قرارآسمانی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:06:55
 • پایان برنامه: 21:15:37
 • طول برنامه:8 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:15:37
 • پایان برنامه: 21:18:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی قبل برنامه محلی 21

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:18:25
 • پایان برنامه: 21:57:40
 • طول برنامه:39 دقیقه

سریال "در حاشیه"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:57:40
 • پایان برنامه: 21:59:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ شکرنعمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:59:05
 • پایان برنامه: 21:59:49
 • طول برنامه:

توصیه های طب سنتی ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:59:49
 • پایان برنامه: 22:03:47
 • طول برنامه:3 دقیقه

ستاد اقامه نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:03:47
 • پایان برنامه: 22:48:47
 • طول برنامه:45 دقیقه

سروش آسمانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:48:47
 • پایان برنامه: 22:50:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:30
 • پایان برنامه: 22:56:43
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:56:43
 • پایان برنامه: 22:59:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی قبل اخبار23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:27
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:

ساعت خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:33:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

برنامه162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:33:00
 • پایان برنامه: 23:34:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:34:43
 • پایان برنامه: 23:36:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرتلاوت نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:36:10
 • پایان برنامه: 23:38:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی قبل سینمایی23:30

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:38:04
 • پایان برنامه: 23:38:49
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:38:49
 • پایان برنامه: 23:59:49
 • طول برنامه:21 دقیقه

سینمایی" دبیرستان "

توضیحات برنامه درج نشده است.