جدول پخش

قم
 • شروع برنامه:01:06:32
 • پایان برنامه: 01:09:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی میان برنامه سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:09:38
 • پایان برنامه: 01:30:35
 • طول برنامه:20 دقیقه

ادعیه - دعای افتتاح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:35
 • پایان برنامه: 01:31:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله راه های ارتباطی - جمکران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:31:36
 • پایان برنامه: 02:17:04
 • طول برنامه:45 دقیقه

تکرار فصل دوم خانهء ما 9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:17:04
 • پایان برنامه: 02:47:04
 • طول برنامه:30 دقیقه

تکرار درس آیة ا... سبحانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:47:04
 • پایان برنامه: 02:48:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

روایت زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:48:56
 • پایان برنامه: 02:53:35
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:53:35
 • پایان برنامه: 02:54:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

ویژه های هفته اطعام و اکرام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:54:49
 • پایان برنامه: 02:59:16
 • طول برنامه:4 دقیقه

دعای ابوحمزه ثمالی - سلحشور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:59:16
 • پایان برنامه: 02:59:55
 • طول برنامه:

ویژهء ماه رمضان - وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:59:55
 • پایان برنامه: 04:19:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 19 دقیقه

سحرگهان حرم - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:19:00
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 04:40:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اذان و نماز صبح حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:40:00
 • پایان برنامه: 04:40:06
 • طول برنامه:

ویژهء ماه رمضان - وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:40:06
 • پایان برنامه: 04:41:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

ویژهء ماه رمضان - ادعیه - یا علی و یا عظیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:41:59
 • پایان برنامه: 04:43:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلام معصوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:43:31
 • پایان برنامه: 04:46:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلام ناب - شرح حدیث

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:46:19
 • پایان برنامه: 04:47:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر هیات محبین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:47:40
 • پایان برنامه: 04:49:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر نمایشگاه دستاوردهای قرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:49:00
 • پایان برنامه: 04:51:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو ترتیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:51:03
 • پایان برنامه: 04:51:27
 • طول برنامه:

ویژهء ماه رمضان - وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:51:27
 • پایان برنامه: 05:46:10
 • طول برنامه:54 دقیقه

ترتیل یک جزء قران کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:46:10
 • پایان برنامه: 05:46:49
 • طول برنامه:

ویژهء ماه رمضان - وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:46:49
 • پایان برنامه: 05:53:14
 • طول برنامه:6 دقیقه

قصه های سینما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:53:14
 • پایان برنامه: 05:57:04
 • طول برنامه:3 دقیقه

آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:57:04
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله راه های ارتباطی - روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:02
 • پایان برنامه: 06:08:04
 • طول برنامه:7 دقیقه

زیارتنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:08:04
 • پایان برنامه: 06:08:57
 • طول برنامه:

وله شبکه - حرم حضرت معصومه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:08:57
 • پایان برنامه: 06:19:14
 • طول برنامه:10 دقیقه

ادعیه - دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:19:14
 • پایان برنامه: 06:20:08
 • طول برنامه:

وله شبکه - جمکران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:20:08
 • پایان برنامه: 06:50:08
 • طول برنامه:30 دقیقه

درس آیة ا... سبحانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:50:08
 • پایان برنامه: 06:55:24
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلاله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:55:24
 • پایان برنامه: 06:57:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

ولهء اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:57:21
 • پایان برنامه: 06:58:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

ویژهء ماه رمضان - ادعیه - دعای روز1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:58
 • پایان برنامه: 07:00:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

ویژهء ماه رمضان - سخن بزرگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:35
 • پایان برنامه: 07:03:52
 • طول برنامه:3 دقیقه

قران - آیت الکرسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:03:52
 • پایان برنامه: 07:04:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله راه های ارتباطی - جمکران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:04:53
 • پایان برنامه: 07:04:59
 • طول برنامه:

ویژهء ماه رمضان - وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:04:59
 • پایان برنامه: 07:50:27
 • طول برنامه:45 دقیقه

فصل دوم خانهء ما 9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:50:27
 • پایان برنامه: 07:53:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:53:07
 • پایان برنامه: 07:54:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

ویژه های هفته اطعام و اکرام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:54:21
 • پایان برنامه: 07:58:29
 • طول برنامه:4 دقیقه

ماه بیداری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:58:29
 • پایان برنامه: 08:00:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

معاونت اجتماعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:14
 • پایان برنامه: 08:00:53
 • طول برنامه:

ویژهء ماه رمضان - وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:53
 • پایان برنامه: 08:50:36
 • طول برنامه:49 دقیقه

مداد رنگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:36
 • پایان برنامه: 09:36:07
 • طول برنامه:45 دقیقه

ایوان آینه - ویژه ترتیل نیم جزء قران - نوجوانان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:36:07
 • پایان برنامه: 09:36:31
 • طول برنامه:

ویژهء ماه رمضان - وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:36:31
 • پایان برنامه: 10:56:31
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

بازپخش بازباران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:56:31
 • پایان برنامه: 10:57:21
 • طول برنامه:

تیزرهای جمکران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:57:21
 • پایان برنامه: 10:58:19
 • طول برنامه:

تیزرهای حرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:58:19
 • پایان برنامه: 11:00:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:21
 • پایان برنامه: 12:00:21
 • طول برنامه:1 ساعت

مهربانو - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:21
 • پایان برنامه: 12:02:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر 120 ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:02:21
 • پایان برنامه: 12:46:10
 • طول برنامه:43 دقیقه

تکرار مجموعه تلویزیونی پرده نشین 15

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:46:10
 • پایان برنامه: 12:47:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر نمایشگاه دستاوردهای قرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:47:30
 • پایان برنامه: 12:48:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنوارهء سرود رضوی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:48:40
 • پایان برنامه: 12:52:12
 • طول برنامه:3 دقیقه

تکرار کلام ناب - مسابقات قران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:52:12
 • پایان برنامه: 12:53:00
 • طول برنامه:

اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:53:00
 • پایان برنامه: 13:03:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

قرآن حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:03:00
 • پایان برنامه: 13:18:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اذان و نماز ظهر حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:18:00
 • پایان برنامه: 13:20:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

ویژهء ماه رمضان - ادعیه - یا علی و یا عظیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:20:45
 • پایان برنامه: 13:36:55
 • طول برنامه:16 دقیقه

حدیث کساء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:36:55
 • پایان برنامه: 13:37:53
 • طول برنامه:

تیزرهای حرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:37:53
 • پایان برنامه: 13:39:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر هیات محبین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:39:14
 • پایان برنامه: 13:39:53
 • طول برنامه:

ویژهء ماه رمضان - وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:39:53
 • پایان برنامه: 14:19:53
 • طول برنامه:40 دقیقه

سخنرانی از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:19:53
 • پایان برنامه: 14:21:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

ویژهء ماه رمضان - ادعیه - دعای روز1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:21:30
 • پایان برنامه: 14:22:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

ویژه های هفته اطعام و اکرام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:22:43
 • پایان برنامه: 14:24:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر نمایشگاه دستاوردهای قرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:24:03
 • پایان برنامه: 14:24:46
 • طول برنامه:

تیزرهای حرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:24:46
 • پایان برنامه: 14:35:03
 • طول برنامه:10 دقیقه

با شهدای قرآنی در ضیافت نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:35:03
 • پایان برنامه: 14:36:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر هیات محبین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:36:24
 • پایان برنامه: 14:40:57
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام سلامتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:40:57
 • پایان برنامه: 14:41:36
 • طول برنامه:

ویژهء ماه رمضان - وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:41:36
 • پایان برنامه: 14:42:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

ویژه های هفته اطعام و اکرام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:42:46
 • پایان برنامه: 14:44:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:44:05
 • پایان برنامه: 14:45:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله راه های ارتباطی - حرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:08
 • پایان برنامه: 16:00:08
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

ترتیل یک جزء قران کریم از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:08
 • پایان برنامه: 16:00:14
 • طول برنامه:

ویژهء ماه رمضان - وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:14
 • پایان برنامه: 16:01:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

قران و رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:01:51
 • پایان برنامه: 16:33:31
 • طول برنامه:31 دقیقه

حرف آخر - بلند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:33:31
 • پایان برنامه: 17:23:14
 • طول برنامه:49 دقیقه

تکرار مداد رنگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:23:14
 • پایان برنامه: 17:26:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:26:13
 • پایان برنامه: 18:26:13
 • طول برنامه:1 ساعت

بازپخش مهربانو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:26:13
 • پایان برنامه: 18:27:11
 • طول برنامه:

تیزرهای حرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:27:11
 • پایان برنامه: 18:28:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

ویژه های هفته اطعام و اکرام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:28:27
 • پایان برنامه: 18:29:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

زیارتنامه حضرت معصومه سلام ا..علیها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:29:34
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:

ساعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 18:54:41
 • طول برنامه:9 دقیقه

چشمهء معرفت - آیة ا... مکارم شیرازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:54:41
 • پایان برنامه: 19:00:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:04
 • پایان برنامه: 19:01:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

ویژه های هفته اطعام و اکرام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:01:19
 • پایان برنامه: 20:23:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

باز باران - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:23:00
 • پایان برنامه: 20:26:31
 • طول برنامه:3 دقیقه

ویژهء ماه رمضان - ادعیه - اسماء الحسنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:26:31
 • پایان برنامه: 20:27:00
 • طول برنامه:

اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:27:00
 • پایان برنامه: 20:37:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اذان و نماز مغرب حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:37:00
 • پایان برنامه: 20:37:50
 • طول برنامه:

ویژهء ماه رمضان - ادعیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:37:50
 • پایان برنامه: 20:40:33
 • طول برنامه:2 دقیقه

ویژهء ماه رمضان - ادعیه - یا علی و یا عظیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:40:33
 • پایان برنامه: 20:40:57
 • طول برنامه:

ویژهء ماه رمضان - وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:40:57
 • پایان برنامه: 20:43:58
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلام ناب - مسابقات قران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:43:58
 • پایان برنامه: 21:01:29
 • طول برنامه:17 دقیقه

مستند پذیرایی ساده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:01:29
 • پایان برنامه: 21:54:50
 • طول برنامه:53 دقیقه

مجموعه تلویزیونی پرده نشین 16

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:54:50
 • پایان برنامه: 21:55:33
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی میان برنامه سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:55:33
 • پایان برنامه: 21:59:11
 • طول برنامه:3 دقیقه

ماه بیداری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:59:11
 • پایان برنامه: 22:00:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:24
 • پایان برنامه: 22:23:26
 • طول برنامه:23 دقیقه

مثبت قم - متفاوت بودن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:23:26
 • پایان برنامه: 22:27:06
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:27:06
 • پایان برنامه: 22:28:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

ویژه های هفته اطعام و اکرام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:28:18
 • پایان برنامه: 22:28:42
 • طول برنامه:

ویژهء ماه رمضان - وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:28:42
 • پایان برنامه: 22:50:42
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند فتوای آسمانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:42
 • پایان برنامه: 22:51:32
 • طول برنامه:

تیزرهای جمکران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:51:32
 • پایان برنامه: 22:52:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر نمایشگاه دستاوردهای قرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:52:52
 • پایان برنامه: 22:56:56
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:56:56
 • پایان برنامه: 22:58:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

بربال سخن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:11
 • پایان برنامه: 22:59:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:23
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:

ساعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:31:12
 • طول برنامه:11 دقیقه

چشمهء معرفت - آیة ا... نوری همدانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:31:12
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:28 دقیقه

سینمایی قصه ها و واقعیتها

توضیحات برنامه درج نشده است.