جدول پخش

سمنان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:04:54
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

ادامه برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:04:54
 • پایان برنامه: 01:06:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر طبیعت

تقریبی

 • شروع برنامه:01:06:13
 • پایان برنامه: 01:07:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:07:43
 • پایان برنامه: 01:52:37
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال پاستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:52:37
 • پایان برنامه: 01:56:37
 • طول برنامه:4 دقیقه

خطای عشق

موسیقی تصویر

 • شروع برنامه:01:56:37
 • پایان برنامه: 02:13:12
 • طول برنامه:16 دقیقه

دانستنیها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:13:12
 • پایان برنامه: 02:18:04
 • طول برنامه:4 دقیقه

دربند

نمایی از ایران

 • شروع برنامه:02:18:04
 • پایان برنامه: 03:28:04
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

با ورزش

تکرار 98/04/29

 • شروع برنامه:03:28:04
 • پایان برنامه: 03:57:49
 • طول برنامه:29 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:57:49
 • پایان برنامه: 03:59:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

احسان و نیکوکاری

از خدا برکت

 • شروع برنامه:03:59:00
 • پایان برنامه: 04:39:26
 • طول برنامه:40 دقیقه

تا فلق(17)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:39:26
 • پایان برنامه: 05:45:05
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

جزءخوانی قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:45:05
 • پایان برنامه: 05:52:45
 • طول برنامه:7 دقیقه

چشمه تم

چشمه ساران قومس

 • شروع برنامه:05:52:45
 • پایان برنامه: 05:53:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:53:45
 • پایان برنامه: 05:59:07
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قران

سوره الیل آیات 1 الی پایان

 • شروع برنامه:05:59:07
 • پایان برنامه: 06:00:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:20
 • پایان برنامه: 06:37:20
 • طول برنامه:37 دقیقه

هزار ساله

تولید مرکز

 • شروع برنامه:06:37:20
 • پایان برنامه: 06:40:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

صخره نوردی

لحظه های دیدنی

 • شروع برنامه:06:40:30
 • پایان برنامه: 07:28:27
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال دردسرهای عظیم 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:28:27
 • پایان برنامه: 07:29:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر طبیعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:29:35
 • پایان برنامه: 07:30:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

آگهی 1

 • شروع برنامه:07:30:54
 • پایان برنامه: 08:35:54
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

یه صبح تازه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:54
 • پایان برنامه: 08:38:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

معرفی فیلمهای سینمایی دو شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:38:27
 • پایان برنامه: 08:41:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

آگهی 2

 • شروع برنامه:08:41:24
 • پایان برنامه: 10:14:04
 • طول برنامه:1 ساعت و 32 دقیقه

تکرار فیلم سینمایی

موج

 • شروع برنامه:10:14:04
 • پایان برنامه: 10:15:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر 60 ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:15:04
 • پایان برنامه: 10:16:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:16:28
 • پایان برنامه: 10:18:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سریال ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:18:21
 • پایان برنامه: 11:08:51
 • طول برنامه:50 دقیقه

شادی خانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:08:51
 • پایان برنامه: 11:10:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

شما چند دقیقه وقت دارید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:10:27
 • پایان برنامه: 11:12:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

آگهی 3

 • شروع برنامه:11:12:35
 • پایان برنامه: 11:57:29
 • طول برنامه:44 دقیقه

تکرار سریال پاستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:57:29
 • پایان برنامه: 12:01:24
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:01:24
 • پایان برنامه: 12:22:26
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستند سفری دیگر

کویر سبز

 • شروع برنامه:12:22:26
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

مسجد امام سمنان

دیدنی های استان

 • شروع برنامه:12:25:00
 • پایان برنامه: 12:57:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

به افق بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:57:00
 • پایان برنامه: 13:22:21
 • طول برنامه:25 دقیقه

تا آسمان دو شنبه ( 6 )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:22:21
 • پایان برنامه: 13:26:35
 • طول برنامه:4 دقیقه

دگر چه میخواهی

منتخب ترانه ها

 • شروع برنامه:13:26:35
 • پایان برنامه: 13:32:45
 • طول برنامه:6 دقیقه

برنامه شیطان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:32:45
 • پایان برنامه: 13:40:38
 • طول برنامه:7 دقیقه

پل گاومیشان

پل های تاریخی

 • شروع برنامه:13:40:38
 • پایان برنامه: 13:42:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

آگهی 4

 • شروع برنامه:13:42:47
 • پایان برنامه: 14:30:31
 • طول برنامه:47 دقیقه

تکرار سریال دردسرهای عظیم 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:31
 • پایان برنامه: 14:33:04
 • طول برنامه:2 دقیقه

معرفی فیلمهای سینمایی دو شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:33:04
 • پایان برنامه: 15:33:34
 • طول برنامه:1 ساعت

تکرار شیرین بیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:33:34
 • پایان برنامه: 15:34:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر 60 ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:34:34
 • پایان برنامه: 15:36:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:36:14
 • پایان برنامه: 15:37:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:37:46
 • پایان برنامه: 16:28:16
 • طول برنامه:50 دقیقه

تکرار شادی خانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:28:16
 • پایان برنامه: 16:30:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سریال ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:09
 • پایان برنامه: 16:39:36
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه بارانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:39:36
 • پایان برنامه: 16:44:31
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

آگهی 5

 • شروع برنامه:16:44:31
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر 16:45

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:00:40
 • طول برنامه:

معرفی برنامه متنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:40
 • پایان برنامه: 18:13:40
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

زیر یک سقف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:13:40
 • پایان برنامه: 18:16:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

معرفی فیلمهای سینمایی دو شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:16:13
 • پایان برنامه: 18:17:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:17:43
 • پایان برنامه: 18:51:32
 • طول برنامه:33 دقیقه

گزارش ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:51:32
 • پایان برنامه: 18:58:24
 • طول برنامه:6 دقیقه

اقوام ایرانی

سرود - ایران

 • شروع برنامه:18:58:24
 • پایان برنامه: 19:04:19
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

آگهی 6

 • شروع برنامه:19:04:19
 • پایان برنامه: 19:51:11
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال دردسرهای عظیم 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:51:11
 • پایان برنامه: 19:54:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

سنت قطعی تاریخ

بیانات رهبر

 • شروع برنامه:19:54:08
 • پایان برنامه: 19:57:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

آگهی 7

 • شروع برنامه:19:57:50
 • پایان برنامه: 19:59:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:20
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر 20:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:21:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:32
 • پایان برنامه: 20:24:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلام بزرگان

کافی

 • شروع برنامه:20:24:21
 • پایان برنامه: 20:29:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

قرآن + ذکر صلوات

سوره حجر - 4:19

 • شروع برنامه:20:29:00
 • پایان برنامه: 20:33:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:33:40
 • پایان برنامه: 20:40:40
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز مغرب

میامی 2

 • شروع برنامه:20:40:40
 • پایان برنامه: 20:42:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:42:31
 • پایان برنامه: 20:49:01
 • طول برنامه:6 دقیقه

با ستاره ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:49:01
 • پایان برنامه: 20:56:43
 • طول برنامه:7 دقیقه

سخن دل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:56:43
 • پایان برنامه: 20:59:53
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:53
 • پایان برنامه: 21:05:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

آگهی 8

 • شروع برنامه:21:05:42
 • پایان برنامه: 22:06:12
 • طول برنامه:1 ساعت

شیرین بیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:06:12
 • پایان برنامه: 22:08:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

معرفی فیلمهای سینمایی دو شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:08:45
 • پایان برنامه: 22:30:59
 • طول برنامه:22 دقیقه

طبیعت ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:59
 • پایان برنامه: 22:34:03
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گام دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:34:03
 • پایان برنامه: 22:52:13
 • طول برنامه:18 دقیقه

مستند نگین توران

تولید مرکز

 • شروع برنامه:22:52:13
 • پایان برنامه: 22:54:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:54:03
 • پایان برنامه: 22:59:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

آگهی 9

 • شروع برنامه:22:59:04
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر 23:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:21:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:32
 • پایان برنامه: 23:25:23
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

آگهی 10

 • شروع برنامه:23:25:23
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:34 دقیقه

فیلم سینمایی

آخرین فرمانروا