جدول پخش

آذربایجان غربی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:44:33
 • طول برنامه:44 دقیقه

ادامه سینمایی پیشنهاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:44:33
 • پایان برنامه: 00:46:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله پل ارتباطی شبکه آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:46:05
 • پایان برنامه: 01:36:05
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند شکار لحظه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:36:05
 • پایان برنامه: 01:40:49
 • طول برنامه:4 دقیقه

تماشا5-دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:40:49
 • پایان برنامه: 02:11:35
 • طول برنامه:30 دقیقه

سریال حالت خاص

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:11:35
 • پایان برنامه: 02:13:52
 • طول برنامه:2 دقیقه

عاشق شدی ای دل-بیژنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:13:52
 • پایان برنامه: 03:12:53
 • طول برنامه:59 دقیقه

طنز پیشگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:12:53
 • پایان برنامه: 03:16:12
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسیقی تصویر کوهستان خلیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:16:12
 • پایان برنامه: 04:48:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 32 دقیقه

سینمایی بهشت موازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:48:30
 • پایان برنامه: 04:49:05
 • طول برنامه:

لوگو شبکه آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:49:05
 • پایان برنامه: 05:07:56
 • طول برنامه:18 دقیقه

سحرگاهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:07:56
 • پایان برنامه: 05:12:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت جدید26-بقره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:12:40
 • پایان برنامه: 05:13:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:13:00
 • پایان برنامه: 05:18:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح

موقع اذان صبح 05:13:00

 • شروع برنامه:05:18:00
 • پایان برنامه: 05:22:56
 • طول برنامه:4 دقیقه

نمازصبح - حجت الاسلام محمودی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:22:56
 • پایان برنامه: 05:32:55
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:32:55
 • پایان برنامه: 05:38:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیک آشنا-گلاب گیری کاشان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:38:34
 • پایان برنامه: 06:28:34
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند شکار لحظه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:28:34
 • پایان برنامه: 06:39:02
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه هنر ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:39:02
 • پایان برنامه: 07:13:24
 • طول برنامه:34 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:13:24
 • پایان برنامه: 07:30:09
 • طول برنامه:16 دقیقه

هرروز ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:09
 • پایان برنامه: 07:38:21
 • طول برنامه:8 دقیقه

دیدنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:38:21
 • پایان برنامه: 07:39:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها-معدن اورانیوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:39:42
 • پایان برنامه: 08:25:10
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال آتا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:25:10
 • پایان برنامه: 08:25:43
 • طول برنامه:

تیزر سامانه 162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:25:43
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود-لاله آچیپ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

ساغ یاشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:20:00
 • پایان برنامه: 09:21:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرامدارسانی به سیل زدگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:21:33
 • پایان برنامه: 09:29:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

آینا-ملیله کاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:29:00
 • پایان برنامه: 09:56:07
 • طول برنامه:27 دقیقه

پنجره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:56:07
 • پایان برنامه: 10:07:55
 • طول برنامه:11 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:07:55
 • پایان برنامه: 10:51:38
 • طول برنامه:43 دقیقه

آفتاب مهتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:51:38
 • پایان برنامه: 10:53:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرامدارسانی به سیل زدگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:53:10
 • پایان برنامه: 11:02:07
 • طول برنامه:8 دقیقه

جایی که نمی شناختیم - غارسهولان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:02:07
 • پایان برنامه: 11:02:38
 • طول برنامه:

وله شبکه - ریتم شاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:02:38
 • پایان برنامه: 11:33:24
 • طول برنامه:30 دقیقه

سریال حالت خاص

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:33:24
 • پایان برنامه: 11:40:17
 • طول برنامه:6 دقیقه

سرود شادمانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:40:17
 • پایان برنامه: 11:44:53
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه درکنارهم -ویژه قبل خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:44:53
 • پایان برنامه: 12:39:53
 • طول برنامه:55 دقیقه

ائویمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:39:53
 • پایان برنامه: 12:41:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرامدارسانی به سیل زدگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:41:26
 • پایان برنامه: 12:42:21
 • طول برنامه:

تیزرچهاردهمین جشنواره رادیو-پخش تا 4 اردیبهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:42:21
 • پایان برنامه: 12:45:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

بربال اندیشه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:01
 • پایان برنامه: 13:22:01
 • طول برنامه:37 دقیقه

اذان نغمه سی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:22:01
 • پایان برنامه: 13:27:13
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن -صولتی-مریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:27:13
 • پایان برنامه: 13:28:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:28:00
 • پایان برنامه: 13:32:37
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

موقع اذان ظهر 13:28:00

 • شروع برنامه:13:32:37
 • پایان برنامه: 13:40:48
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز ظهر - حجت الاسلام سعید مهدوی کنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:40:48
 • پایان برنامه: 13:42:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات شعبانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:42:29
 • پایان برنامه: 13:44:37
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزرپویش کتابخوانی -پخش تا عید فطر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:44:37
 • پایان برنامه: 13:45:24
 • طول برنامه:

وله پل ارتباطی شبکه آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:45:24
 • پایان برنامه: 15:12:56
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

سینمایی پیشنهاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:12:56
 • پایان برنامه: 15:24:44
 • طول برنامه:11 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:24:44
 • پایان برنامه: 15:31:54
 • طول برنامه:7 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:31:54
 • پایان برنامه: 15:58:54
 • طول برنامه:27 دقیقه

تروسکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:54
 • پایان برنامه: 16:07:01
 • طول برنامه:8 دقیقه

حرف اخر کوتاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:07:01
 • پایان برنامه: 16:08:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرامدارسانی به سیل زدگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:08:34
 • پایان برنامه: 16:10:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزرپویش کتابخوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:10:42
 • پایان برنامه: 16:54:25
 • طول برنامه:43 دقیقه

آفتاب مهتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:54:25
 • پایان برنامه: 17:01:35
 • طول برنامه:7 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:01:35
 • پایان برنامه: 17:56:35
 • طول برنامه:55 دقیقه

ائویمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:56:35
 • پایان برنامه: 18:03:11
 • طول برنامه:6 دقیقه

سرودای کاروان-فلاحتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:03:11
 • پایان برنامه: 18:33:11
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:33:11
 • پایان برنامه: 18:36:12
 • طول برنامه:3 دقیقه

آینا-باغ توت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:36:12
 • پایان برنامه: 18:59:52
 • طول برنامه:23 دقیقه

داستان غذاها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:52
 • پایان برنامه: 19:01:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرامدارسانی به سیل زدگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:01:20
 • پایان برنامه: 19:05:43
 • طول برنامه:4 دقیقه

ما فاتح فردای تاریخیم - وحدت ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:05:43
 • پایان برنامه: 19:45:39
 • طول برنامه:39 دقیقه

دهه پنجم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:45:39
 • پایان برنامه: 19:53:46
 • طول برنامه:8 دقیقه

حرف آخر کوتاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:46
 • پایان برنامه: 19:54:23
 • طول برنامه:

وله پل ارتباطی شبکه آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:54:23
 • پایان برنامه: 19:57:31
 • طول برنامه:3 دقیقه

بیانات رهبری درمشهد-98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:31
 • پایان برنامه: 19:58:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

انفال 24

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:43
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع- جدید)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:21:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرامدارسانی به سیل زدگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:33
 • پایان برنامه: 20:23:33
 • طول برنامه:2 دقیقه

طعم مهربانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:23:33
 • پایان برنامه: 20:24:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلام معصوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:43
 • پایان برنامه: 20:29:09
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت شیخ احمد محمد عامر-شورا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:09
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:33:51
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب

موقع اذان مغرب 20:30:01

 • شروع برنامه:20:33:51
 • پایان برنامه: 20:35:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:35:09
 • پایان برنامه: 20:35:30
 • طول برنامه:

لوگو شبکه آذربایجان غربی - بهاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:35:30
 • پایان برنامه: 21:03:30
 • طول برنامه:28 دقیقه

باخیش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:03:30
 • پایان برنامه: 21:04:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:04:48
 • پایان برنامه: 22:04:48
 • طول برنامه:1 ساعت

اولدوز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:04:48
 • پایان برنامه: 22:10:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

دیدنیهای آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 22:11:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

اگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:11:47
 • پایان برنامه: 22:31:47
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال آتا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:31:47
 • پایان برنامه: 22:32:37
 • طول برنامه:

اگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:32:37
 • پایان برنامه: 22:51:48
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال آتا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:51:48
 • پایان برنامه: 22:52:10
 • طول برنامه:

لوگو شبکه آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:52:10
 • پایان برنامه: 22:54:18
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزرپویش کتابخوانی -پخش تا عید فطر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:54:18
 • پایان برنامه: 22:56:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

بیانات رهبری درمشهد-98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:56:57
 • پایان برنامه: 22:58:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرامدارسانی به سیل زدگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:30
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:42 دقیقه

سینمایی صخره نورد

توضیحات برنامه درج نشده است.